СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
ОСТАЛА ИЗДАЊА

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ


СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ИЗДАЊЕ ЗА РАЧУНОВОЂЕ


Садржи пречишћени текст Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, бр. 16/16), који је ступио на снагу 1.3.2016. године.
Пречишћени текст Правилника омогућава вам једноставније праћење многобројних измена у пракси.


Цена са попустом за претплатнике: 1.500,00 динара.

Наруџбеница

 

Цена: 2.000,00 динара
Садржај:


УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Oво издање садржи пречишћени текст Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, бр. 16/16 – даље: Правилник), који је ступио на снагу 1.3.2016. године.

Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, бр. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13 – исправка, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 81/14, 117/14, 128/14,
131/14, 32/15, 59/15, 63/15, 97/15 и 105/15 – даље: претходни правилник).

Разлози за доношење овог правилника садржани су у потреби:
– да се овај правилник усагласи са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС”, бр. 16/16);
– за допуном новог конта како би се ускладио назив и отворила нова економска класификација у складу са чланом 40. став 1. тачка 556. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење и 112/15);
– за допуном конта ради евидентирања средстава остварених продајом доплатне поштанске марке „Кров 2016”, у складу са Уредбом о издавању доплатне поштанске марке („Службени гласник РС”, бр. 10/16).

Такође је дошло и до брисања економских класификација:
– 741527 - Накнада за заштиту, коришћење и унапређивање општекорисних функција шума, с обзиром на то да је укинута обавеза плаћања поменуте накнаде (Закон о изменама и допунама Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 93/12);
– 741543 - Туристичка накнада, зато што је чланом 8. Закона о изменама и допунама Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 93/12), Одељак Туристичка накнада брисан као и чланови 110, 111, 112 и 113, а чланом 116. брисане су речи „туристичке накнаде”. Члан 13. истог Закона прописује престанак важења Правилника о одређивању делатности за чије обављање се плаћа туристичка накнада, разврставању делатности у групе по степену повезаности, начину плаћања туристичке накнаде и условима за ослобађање од плаћања туристичке накнаде („Службени гласник РС”, 20/10 и 16/12).

С обзиром да би ово била 22. промена основног текста Правилника из 2011. године, објављен је пречишћени текст правилника, као нови правилник, како би се корисницима омогућила лакша примена и праћење допуна и измена.

Руководећи се потребама праксе, Редакција „Образовни информатор” припремила је одмах по објављивању овог правилника ново издање КОНТНОГ ПЛАНА ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ, које садржи пречишћени текст нормативног оквира, као и Контни план за буџетски систем. Жеља нам је била такође, да корисницима омогућимо да све евентуалне промене у току године, могу да упишу у предвиђена празна поља у овом издању.

Све измене овог правилника надаље ћемо редовно пратити у нашем часо- пису БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО.

Редакција

Уводне напомене

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем

I. Основне одредбе

II. Стандардни класификациони оквир

III. Садржина конта и примена контног плана Класа 100000 – Финансијска имовина Класа 200000 – Обавезе
Класа 300000 – Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција
Класа 400000 – Текући расходи
Класа 500000 – Издаци за нефинансијску имовину
Класа 600000 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Класа 700000 – Текући приходи
Класа 800000 – Примања од продаје нефинансијске имовине
Класа 900000 – Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

IV. Завршне одредбе

ПРИЛОЗИ

Прилог 1 – Шема функционалне класификације

Прилог 2 – Контни план за буџетски систем
Класа 000000 – Нефинансијска имовина
Класа 100000 – Финансијска имовина
Класа 200000 – Обавезе
Класа 300000 – Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција
Класа 400000 – Текући расходи
Класа 500000 – Издаци за нефинансијску имовину
Класа 600000 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
Класа 700000 – Текући приходи
Класа 800000 – Примања од продаје нефинансијске имовине
Класа 900000 – Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42