СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
ОСТАЛА ИЗДАЊА

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ ОКВИР ЗА ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА· Аналитика рачуна по Контном оквиру за друга правна лица · Разлике између старог и новог Контног оквира за друга правна лица (Табела за прекњижавање) · Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица. Aналитички рашчлањени рачуни Контног оквира олакшаће рад рачуновођама и омогућити им пуну примену новог Контног оквира за друга правна лица.

Цена са попустом за претплатнике: 720,00 динара.

Наруџбеница

 

Цена: 950,00 динара
Садржај:


- Предговор

- Аналитика рачуна по Контном оквиру за друга правна лица
- Разлике између старог и новог Контног оквира за друга правна лица (Табела за прекњижавање)
- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лицаПРЕДГОВОР

Ово издање АНАЛИТИЧКОГ КОНТНОГ ОКВИРА ЗА ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА приређено је по објављивању Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица („Сл. гл. РС” бр. 137/14), који је ступио је на снагу 24.12.2014. године, а примењује се почев од састављања финансијских извештаја за 2014. годину.

Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица („Сл. гл. РС” бр. 24/14, ступио на снагу 8.3.2014 – даље: стари Контни оквир за друга правна лица).

Изузетно, друга правна лица која су евидентирала пословне промене применом старог Контног оквира за друга правна лица, могла су да наставе да евидентирају те промене у складу са наведеним правилником до 31. децембра 2014. године. Свакако, и та лица треба да изврше прелазак на нови Контни оквир за друга правна лица на дан 31.12.2014. године, да би могла да састaве финансијске извештаје.

Друга правна лица која нису евидентирала пословне промене применом старог Контног оквира за друга правна лица, те промене евидентирају у складу са новим Контним оквиром за друга правна лица – од дана његовог ступања на снагу, односно 24.12.2014. године.

Вођење књиговодствених евиденција наставља се у 2015. години према правилима која су важила за састављање годишњег финансијског извештаја за 2014. годину, за шта ће рачуновође имати ослонац у овом приручнику.

У складу са наведеним, ово издање садржи:
- Аналитику рачуна по Контном оквиру за друга правна лица, на основу новог Правилника о Контном оквиру,
- Разлике између старог и новог Контног оквира за друга правна лица, у табеларном прегледу, који служи као помоћ за прекњи-жавање, као и
- Интегрални текст Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица („Сл. гл. РС” бр. 137/14).

Надамо се да ће аналитички рашчлањени рачуни Контног оквира олакшати рад рачуновођама и омогућити им пуну примену новог Контног оквира за друга правна лица.

Редакција

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42