ОСТАЛА ИЗДАЊА

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (ЈАНУАР 2021.)Oво измењено и допуњено издање Контног плана за буџетски систем (јануар 2021.) настало је на основу измена које су донете Правилником о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, а ступиле су на снагу 23.12.2020. године.
Овим правилником уређено је неколико новина, од којих издвајамо:
- допуњен је назив извора финансирања 13 и 15;
- отворен нови субаналитички конто за евидентирање расхода по основу текућих субвенција пословним банкама по гарантној шеми (452112),
- отворен нови субаналитички конто за евидентирање прихода које остварују индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије (742317),
- обрисан субаналитички конто на ком су се евидентирали приходи по основу накнада за коришћење шума и шумског земљишта (741526).
Сматрамо да смо на тај начин пружили сваком рачуновођи у буџетском систему неопходан алат ажуриран са најновијим изменама, који је и лаган за свакодневну употребу.
Све измене класификација објављених у овом правилнику надаље ћемо редовно пратити и објављивати у нашем часопису БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО.

Редакција

 

Цена: 2.000,00 динара
Садржај:


САДРЖАЈ:

Предговор 5
Класификација расхода и издатака према изворима финансирања
(чл. 8. Правилника) 7
Табеларни приказ Шема функционалне класификације (Прилог 1) 9
Контни план за буџетски систем (Прилог 2)
Класа 000000 – Нефинансијска имовина 13
Класа 100000 – Финанисјска имовина 25
Класа 200000 – Обавезе 40
Класа 300000 – Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција 71
Класа 400000 – Текући расходи 77
Класа 500000 – Издаци за нефинансијску имовину 123
Класа 600000 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине 135
Класа 700000 – Текући приходи 143
Класа 800000 – Примања од продаје нефинансијске
имовине 212
Класа 900000 – Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине 222

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42