П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 20  - 07.10.2021.Министарства

1.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Техничких прописа који су саставни део Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF), које су наведене у Додатку Ц – Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (RID) 2021

________________________________________________

 Број 19  - 04.10.2021.


Министарства

1.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Техничких прописа који су саставни део Споразума о међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б „ADR 2021”

________________________________________________

 Број 18  - 29.09.2021.


Министарства

1.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Техничких прописа који су саставни део Европског споразума о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (анекс ADN 2021)

________________________________________________

 Број 17  - 13.09.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области одбране
2.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању и условима делатности културно-информативних центара
3.ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2070 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам – Студентско становање
4.ЗАКОН о потврђивању Амандмана на Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач
5.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области одбране
6.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о изменама Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане
7.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о ратним меморијалима
8.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипар о сарадњи у области заштите од катастрофа
9.ЗАКОН о потврђивању Одлуке 2014/2 о измени Анекса I Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса

Министарства

10.МЕМОРАНДУМ о сарадњи у областима омладине и спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства образовања, културе, спорта, науке и технологије Јапана
11.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и међународне сарадње Републике Италије о запошљавању чланова породице дипломатског, конзуларног и административно-техничког особља
12.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Сингапур о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и спречавању пореске евазије и избегавања

________________________________________________

 Број 16  - 04.08.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 1/2021 о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015

Министарства

2.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске

________________________________________________

 Број 15  - 29.07.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Финансијског уговора COVID-19 подршка Влади Србије за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације између Европске инвестиционе банке и Републике Србије
2.ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и међународне сарадње Републике Италије о запошљавању чланова породица дипломатског, конзуларног и административно-техничког особља

________________________________________________

 Број 14  - 19.07.2021.


Нaродна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Уговора о зајму Пројекат даљинског грејања у Крагујевцу, између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
2.ЗАКОН о потврђивању Одлуке Мeшовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 1 из 2021. године о измени и допуни Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије у вези са дефиницијом појма „производи са пореклом” и методама административне сарадње
3. ЗАКОН о потврђивању Измене Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Исланда
4.ЗАКОН о потврђивању Измене Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације
5.ЗАКОН о потврђивању измена и допуна 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 И 35 Царинске конвенције о међународном превозу робе на основу исправе за МДП (карнета TIR) (конвенција TIR, 1975)

Влада

6.МЕМОРАНДУМ између Владе Републике Србије и Владе Свердловске области (Руска Федерација) о сарадњи у области развоја технологија и иновација

________________________________________________

 Број 13  - 12.07.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, Заједничке декларације у вези са трилатералним приступом правилима о пореклу и Заједничке декларације о вези између Протокола о Ирској/Северној Ирској и Споразума о партнерству, трговини и сарадњи
2.ЗАКОН о потврђивању Уговора о кредиту бр. CRS 1020 01 y између Француске агенције за развој и Републике Србије за реализацију Програма урбане средине отпорне на климатске промене
3.ЗАКОН о потврђивању Уговора о кредиту бр. ЦРС 1015 02 Д између Француске агенције за развој и Републике Србије за Пројекат модернизације железничког сектора у Србији Фаза 1
4.ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Програмски зајам за развојне политике за ефикасност јавног сектора и зелени опоравак) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
5.ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
6.ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације железничког сектора у Србији применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
7.ЗАКОН о потврђивању Финансијског уговора Гасни интерконектор Ниш – Димитровград – Бугарска (граница) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
8.ЗАКОН о потврђивању Уговорa о кредитном аранжману бр. 0020008959 који се односи на необезбеђени зајам до износа од 431.685.732,79 евра уз гаранцију UKEF у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије” д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761 деонице Појате–Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агента и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Аранжера и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитног зајмодавца

Министарства

9.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи између Републике Србије и Републике Португала у области образовања, науке, технологије, културе, спорта и омладине
10.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о одржавању и реконструкцији путних међудржавних мостова између Републике Србије и Босне и Херцеговине

________________________________________________

 Број 12  - 01.07.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Сингапур о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и спречавању пореске евазије и избегавања Министарства
2.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и
Mинистарства за дигиталну управу Републике Грчке о смањењу међународних тарифа за роминг електронских комуникационих услуга
3.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова Републике Пољске о унапређењу билатералне сарадње
4.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ техничких прописа који су саставни део Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF), који су наведени у ATMF Прилогу A Додатка Г – Правила за сертификацију и контролу лица задужених за одржавање (Уредба ECM)
5.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Доминиканске Републике о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша
6.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран у области заштите биља и биљног карантина
7.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Анекса 1 Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији
8.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља
9.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије о изручењу
10.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола за измену и допуну Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о научној и технолошкој сарадњи
11.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о слободној трговини између Републике Србије, с једне стране и Евроазијске економске уније и њених држава чланица, с друге стране

________________________________________________

 Број 11  - 25.05.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума о међународном повременом превозу путника аутобусима (Interbus споразум) и Одлуке бр. 1/2011 Заједничког одбора основаног Interbus споразумом о међународном повременом превозу путника аутобусима

Министарства

2.МЕМОРАНДУМ о разумевању о политичким консултацијама између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова, афричке сарадње и дијаспоре Краљевине Марока
3.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 2/2018 о измени Анекса IV Споразума о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о олакшавању трговине
4.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о подстицању инвестиција између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава
5.ОБАВЕШТЕЊЕ о престанку важења Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Чешке коју заступа Министарство одбране Чешке Републике о сарадњи у области одбране
6.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о сарадњи у области одбране
7.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи 2006 број 1/2020 о олакшавању трговине воћем и поврћем

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42