СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 26  - 05. 04. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије

ВЛАДА
2. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја на пристаништу за посебне намене за претовар нафте и нафтних деривата у Сремским Карловцима
3. ОДЛУКА о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Републици Србији
4. ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Образовно-културног центра „Вук Караџић”
5. ОДЛУКА о образовању Комисије за доделу подстицаја
6. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Националног савета за високо образовање
7. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
13. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
14. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства одбране
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
18. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
20. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
21. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
22. РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
23. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова и именовању председника и чланова Управног одбора Института за стандардизацију Србије
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Државног универзитета у Новом Пазару
26. РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за земљиште у Београду
27. РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
28. РЕШЕЊЕ о измени Решења о именовању чланова Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
30. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
32. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
33. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњег извештаја о раду Агенције за реституцију за 2017. годину
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњег финансијског извештаја Агенције за реституцију за 2017. годину
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2018. годину
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареним у Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије у 2017. години
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку којом се усваја Извештај о процени вредности капитала Јавног предузећа „Транснафта” Панчево
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда”, Београд за период 2018–2020. године
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за период 2018–2020. године
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Алексинац, Република Србија и општине Козани, Република Грчка
42. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3297/2018
43. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3300/2018
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3301/2018
45. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3302/2018
46. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3303/2018
47. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3304/2018
48. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3305/2018
49. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3306/2018
50. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3298/2018
51. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3299/2018

МИНИСТАРСТВA
52. ПРАВИЛНИК о терминалима за комбиновани транспорт на железничкој мрежи и путним правцима за транспорт до и од терминала за комбиновани транспорт
53. ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2018. годину
54. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље
55. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње
56. ЛИСТЕ о изменама и допунама Листи активних супстанци у биоцидном производу

УСТАВНИ СУД
57. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4668/2015 и издвојено мишљење судије

ПРАВОСУЂЕ
58. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00246/2018-01
59. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00247/2018-01
60. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00248/2018-01
61. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00249/2018-01
62. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00250/2018-01
63. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00252/2018-01
64. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00254/2018-01
65. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00256/2018-01
66. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00258/2018-01
67. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00260/2018-01
68. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00262/2018-01
69. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00263/2018-01
70. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00264/2018-01
71. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00265/2018-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
72. РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за април, мај и јун 2018. године
73. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0715/14-11
74. РЕШЕЊЕ Одбора Агенције за борбу против корупције 014 број 07-00-0300/17-02

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
75. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Врање а.д.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
76. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Водовод и канализација”, Лозница
77. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Путеви Ражањ”

________________________________________________

 Број 25  - 30. 03. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2018. години
2. УРЕДБА о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије
3. УРЕДБА о проглашењу Предела изузетних одлика „Власина”
4. УРЕДБА о измени Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Ритови доњег Потисја”
5. СТРАТЕГИЈА подстицања рађања
6. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-2764/2018
7. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-2766/2018
8. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-2765/2018
9. ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије
10. ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја, 05 број 022-2939/2018
11. ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја, 05 број 022-2943/2018
12. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
13. ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Савета за креативне индустрије
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
49. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
50. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Службе за управљање кадровима
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
52. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Топличког управног округа са седиштем у Прокупљу
53. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Топличког управног округа са седиштем у Прокупљу
54. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
55. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
56. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа Књажевац
57. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа Књажевац
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средње железничке школе у Београду
59. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средње железничке школе у Београду
60. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Гинеколошко-акушерске клинике „Народни фронт”
61. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Гинеколошко-акушерске клинике „Народни фронт”
62. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Института за јавно здравље Ниш
63. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите српско-туниске комисије за економску сарадњу
64. РЕШЕЊЕ о именовању члана Радне групе за стратешко решавање отворених питања везаних за бање и бањска лечилишта
65. РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Радне групе за решавање неизмирених потраживања Министарства одбране и ЈП „Југоимпорт – СДПР” према Савезној Демократској Републици Етиопији, Републици Судан и предузећу „Техноимпорт” – Република Куба
66. РЕШЕЊЕ о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за животну средину Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
67. РЕШЕЊЕ о именовању секретара и заменика секретара Преговарачке групе за животну средину Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
68. РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању представника Владе који обављају послове Скупштине Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д.
69. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
70. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
71. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе
72. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд
73. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Историјског музеја Србије
74. РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Историјског музеја Србије
75. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
76. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
77. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-1529/2018
78. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-492/2018
79. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-12695/2017
80. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2018. годину
81. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2018. годину
82. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Завода за унапређивање образовања и васпитања
83. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Палилула, град Београд, Република Србија и града Лимасол, Република Кипар
84. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Палилула, град Београд, Република Србија и града Блаж, Жупанија Алба, Румунија
85. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2983/2018
86. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2984/2018
87. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2985/2018
88. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2878/2018
89. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2879/2018
90. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2880/2018
91. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2881/2018
92. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2882/2018
93. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2883/2018
94. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2884/2018
95. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2886/2018
96. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2887/2018

МИНИСТАРСТВA
97. ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2018. годину
98. ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов
99. ПРАВИЛНИК о Листи малих усева и мање значајних намена
100. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља
101. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
102. ПРАВИЛНИК о поступку за процену вредности одузете имовине
103. УПУТСТВО о садржини и начину састављања записника o одузетој имовини
104. УПУТСТВО о начину продаје привремено одузете покретне имовине
105. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2х400 kV Бајина Башта – Обреновац на животну средину
106. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01712/2014-22
107. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01790/2014-22
108. ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о посебној обуци и полагању стручног испита из области заштите од пожара

ПРАВОСУЂЕ
109. ОДЛУКА о престанку судијске функције
110. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
111. ОДЛУКА о престанку функције заменику Тужиоца за ратне злочине
112. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
113. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
114. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за берзе
115. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско-дилерска друштва
116. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за друштва за управљање инвестиционим фондовима
117. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове
118. ОДЛУКА о изменама и допунама Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника
119. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-297/2018-1
120. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
121. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
122. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Путеви”, Крагујевац

________________________________________________

 Број 24  - 26. 03. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о странцима
2. ЗАКОН о азилу и привременој заштити
3. ЗАКОН о граничној контроли
4. ЗАКОН о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова
5. ЗАКОН о националном ДНК регистру
6. ЗАКОН о јединственом матичном броју грађана
7. ЗАКОН о допунама Закона о држављанству Републике Србије
8. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима
9. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о полицији
10. ЗАКОН о изменама Закона о јавном реду и миру

ВЛАДА
11. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2598/2018
12. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2455/2018

УСТАВНИ СУД
13. ОДЛУКА Уставног суда број IУo-81/2015

ПРАВОСУЂЕ
14. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 54001/15 и три друге, Шаћировић и други против Србије

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
15. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.o.o. Нови Сад

________________________________________________

 Број 23  - 23. 03. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о избору председника Савета гувернера Народне банке Србије
2. ОДЛУКА о избору директора Управе за надзор над финансијским институцијама
3. ОДЛУКА о престанку функције члана Комисије за хартије од вредности
4. ОДЛУКА о избору председника и чланова Савета Агенције за енергетику Републике Србије
5. ОДЛУКА о избору председника судова, РС број 8
6. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, РС број 9
7. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, РС број 10
8. ОДЛУКА о престанку функције председника Прекршајног апелационог суда
9. ОДЛУКА о престанку функције председника Основног суда у Новом Саду
10. ОДЛУКА о престанку функције председника Привредног суда у Лесковцу
11. ОДЛУКА о престанку функције председника Основног суда у Новом Пазару
12. ОДЛУКА о избору председника судова, РС број 15
13. ОДЛУКА о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, РС број 16
14. ОДЛУКА о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, РС број 17

ВЛАДА
15. УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2018. години
16. УРЕДБА о изменама Уредбе о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци
17. УРЕДБА о допуни Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима
18. ОДЛУКА о допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години
19. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча–Зрењанин са елементима детаљне регулације
20. ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
21. ОДЛУКА о образовању Комисије за праћење безвизног режима путовања са Европском унијом
22. ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница Београд Центар – Стара Пазова
23. ОДЛУКА о оснивању Савета за креативне индустрије
24. РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Рио де Жанеиру, Бразил
25. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-2496/2018
26. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-2569/2018
27. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2497/2018
28. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2498/2018
29. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2499/2018
30. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица” за 2018. годину
31. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” за 2018. годину
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 2018. годину
33. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 2018. годину
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Грчке у Републици Србији
35. РЕШЕЊЕ Владе 05 број 464-2576/2018
36. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2721/2018
37. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2722/2018

МИНИСТАРСТВA
38. ПРАВИЛНИК о начину и поступку достављања обавештења о опредељењу за обрачунавање ПДВ за промет инвестиционог злата, садржини рачуна за промет инвестиционог злата и садржини евиденције о том промету
39. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа
40. ПРАВИЛНИК о упису ученика у средњу школу
41. ПРАВИЛНИК о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске делатности
42. ПРАВИЛНИК о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране за животиње
43. ПРАВИЛНИК о општим и посебним условима за хигијену хране за животиње
44. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
45. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму и начину полагања стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама
46. ПРАВИЛНИК о начину и поступку издавања ADR сертификата о одобрењу за возило
47. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевке” на животну средину
48. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Власина” на животну средину
49. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Тара на животну средину
50. РЕШЕЊЕ o разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
51. ПРАВИЛНИК о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома
52. ОДЛУКА о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2018. годину
53. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0205/17-11
54. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0773/16-11
55. ЛИСТА најважнијих догађаја од посебног значаја за грађане у Републици Србији
56. РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Заштитника грађана за 2017. годину

________________________________________________

 Број 22  - 20. 03. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и o храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
2. ЛИСТА о допунама Листе супстанци које изазивају забринутост
3. ЛИСТА о допунама Листе супстанци кандидата за листу супстанци које изазивају забринутост

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
4. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Златибор”
5. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Радан”

________________________________________________

 Број 21  - 19. 03. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2018. години
2. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2018. годину
3. УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2018. години
4. УРЕДБА о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа
5. УРЕДБА о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних средњих школа
6. УРЕДБА о допуни Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама
7. ОДЛУКА о образовању Комисије за испитивање поступања државних органа у расветљавању пријављених случајева нестале деце у Републици Србији
8. ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња брзе саобраћајнице – државног пута IБ реда број 21 Нови Сад – Рума („Фрушкогорски коридор”)”
9. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница Сурчин–Обреновац
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
33. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
42. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
44. РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
48. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Златиборског управног округа са седиштем у Ужицу
49. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Златиборског управног округа са седиштем у Ужицу
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
52. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
53. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Ваљеву
54. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Ужицу
55. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Националног просветног савета
56. РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-туниске комисије
57. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите југословенско-туниске комисије
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Београду
59. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Београду
60. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Јагодина” у Јагодини
61. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа „Јагодина” у Јагодини
62. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Фонда за иновациону делатност
63. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Фонда за иновациону делатност
64. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
65. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2018. годину
66. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом Образовно-културног центра „Вук Караџић” за 2018. годину
67. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд за 2018. годину и Финансијско пословање „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд – План за 2018. годину
68. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника
69. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2404/2018
70. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2418/2018
71. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2420/2018
72. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2477/2018
73. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 456-2092/2018
74. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2094/2018
75. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2095/2018
76. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2097/2018
77. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2099/2018
78. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2102/2018
79. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2105/2018
80. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2120/2018
81. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2342/2018

МИНИСТАРСТВA
82. РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
83. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-1/18
84. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-2/18
85. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-3/18
86. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-4/18
87. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-6/18
88. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-5/18
89. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-7/18
90. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-8/18
91. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-9/18

ПРАВОСУЂЕ
92. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-116/2018-01
93. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-117/2018-01
94. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-135/2018-01
95. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-162/2018-01
96. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-163/2018-01
97. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-165/2018-01
98. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1144/2017-01
99. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1287/2017-01
100. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
101. НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
102. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења – приступ информацијама у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
103. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају генералног секретара Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
104. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења – приступ информацијама у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
105. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај генералног секретара Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
106. САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2017. годину

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
107. СПОРАЗУМ o продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
108. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

________________________________________________

 Број 20  - 16. 03. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена

МИНИСТАРСТВA
2. ПРАВИЛНИК о начину узимања предмета од драгоцених метала
3. ПРАВИЛНИК о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе
4. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника
6. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
7. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица
8. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве
9. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2018. годину
10. ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
11. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
12. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о захтевима за производњу и промет ароматизованих вина
13. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте
14. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 133-2/18
15. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 133-3/18

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
16. ОДЛУКА о измени Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
17. ОДЛУКА о изменама и допунама Кодекса понашања државних службеника

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
18. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе
19. ОДЛУКА о расписивању избора за Скупштину Коморе биохемичара Србије
20. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко”, Ужице
21. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
22. РЕШЕЊЕ о именовању директора Туристичке организације „Блаце”, Блаце

________________________________________________

 Број 19  - 14. 03. 2014.


ВЛАДА
1. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

МИНИСТАРСТВA
2. ПРАВИЛНИК о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма
3. ПРАВИЛНИК о обрасцу службене легитимације и изгледу службене значке запослених у Управи за спречавање прања новца
4. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2018. годину
5. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-79/2018-09
6. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-80/2018-09
7. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-83/2018-09
8. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-84/2018-09

УСТАВНИ СУД
9. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-122/2017
10. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7387/2015

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
11. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
12. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0228/15-11
13. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0194/17-11
14. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0439/17-11
15. ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
16. ПОСЛОВНИК о раду Савета за уједначавање праксе у поступцима извршења и обезбеђења
17. ОДЛУКА о утврђивању висине такси у 2019. години
18. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.o.o. Београд
19. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.o.o. Нови Сад

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
20. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Сечањ”, Сечањ

________________________________________________

 Број 18  - 09. 03. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 1
2. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 2
3. ОДЛУКА о разрешењу генералног секретара Народне скупштине

ВЛАДА
4. УРЕДБА о условима и начину привлачења директних инвестиција
5. УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
6. УРЕДБА о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2016. годину
7. ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
8. ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Грузије
9. ОДЛУКА о изменама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
10. ОДЛУКА о образовању Радне групе за давање предлога за унапређење и побољшање организационих, оперативних и финансијских резултата привредног друштва „Институт за путеве” а.д. Београд
11. ОДЛУКА о образовању Радне групе за унапређење развоја дигиталних платформи за подршку пољопривреди Републике Србије
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
15. РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
18. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
29. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
41. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
42. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
43. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
52. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
53. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
54. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
55. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
56. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Транснафта”
57. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Транснафта”
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства – Београд
59. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства – Београд
60. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности декана Пољопривредног факултета у Крушевцу Универзитета у Нишу
61. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности декана Пољопривредног факултета у Крушевцу Универзитета у Нишу
62. РЕШЕЊЕ о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
63. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
64. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац
65. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац
66. РЕШЕЊЕ о именовању председника Одбора за надзор
67. РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Образовно-културног центра „Вук Караџић”
68. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије
69. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије
70. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
71. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
72. РЕШЕЊЕ о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за образовање и културу Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
73. РЕШЕЊЕ о именовању секретара и заменика секретара Преговарачке групе за образовање и културу Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
74. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
75. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
76. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Савета за стручно образовање и образовање одраслих
77. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
78. РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
79. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
80. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије са Румунијом
81. РЕШЕЊЕ o престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Тел Авиву, Држава Израел
82. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2065/2018
83. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2067/2018
84. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2059/2018
85. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2060/2018
86. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2058/2018
87. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2064/2018
88. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2066/2018
89. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2069/2018
90. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2068/2018
91. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2061/2018
92. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2062/2018
93. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2018. годину
94. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2018. годину
95. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2018. годину
96. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања за 2018. годину Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
97. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за 2016. годину
98. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП ПЕУ Ресавица за период 2017–2027. године
99. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Транснафта”, Панчево за период 2017–2025. године
100. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Транснафта”, Панчево за период 2017–2020. године
101. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2018. годину
102. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Филипини у Републици Србији, са седиштем у Београду
103. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
104. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Суботице, Република Србија и општине Беране, Црна Гора
105. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик за организовање Европског првенства у фитнесу за млађе категорије, у Новом Саду 2018. године
106. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Рагби 13 федерације Србије за организовање Првенства Европе у рагбију 9 за сениоресениоре, у Београду 2018. године
107. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Параолимпијског комитета Србије за организовање Европског првенства у пара стрељаштву, у Београду 2018. године
108. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2093/2018
109. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2163/2018
110. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2165/2018
111. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2190/2018
112. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2191/2018
113. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1999/2018
114. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2000/2018
115. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а, члана 40а став 1. тачка 3) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години
116. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 40а став 1. тач. 4) до 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години
117. УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану

МИНИСТАРСТВA
118. ПРАВИЛНИК о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује приход који се опорезује порезом по одбитку
119. ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2018. годину
120. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе
121. ПРАВИЛНИК о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте
122. ПРАВИЛНИК о националним еталонима
123. ПРАВИЛНИК о начину вођења и изгледу евиденције депонија и сметлишта на подручју јединице локалне самоуправе
124. ПРАВИЛНИК о условима и поступку за издавање одобрења за рад домаћих произвођача опреме бродова унутрашње пловидбе, услужних привредних друштава и испитних институција, односно садржину и образац одобрења за рад произвођача, услужних привредних друштава и испитних институција
125. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о испиту за стицање сведочанства о оспособљености за обављање делатности возара унутрашње пловидбе и одобрења за обављање делатности возара унутрашње пловидбе
126. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије
127. НАРЕДБА о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2018. години
128. ОДЛУКА о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно

ПРАВОСУЂЕ
129. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
130. ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
131. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету хрватске националне мањине
132. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету албанске националне мањине

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
133. ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2018. годину
134. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Пензионерској картици
135. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0632/16-11
136. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0797/16-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
137. ОДЛУКА о утврђивању стандарда буњевачког језика
138. ОДЛУКА o утврђивању старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од великог значаја
139. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке функције

________________________________________________

 Број 17  - 07. 03. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о остваривању посебних права бивших запослених у Министарству унутрашњих послова на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
2. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1862/2018
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–1923/2018

МИНИСТАРСТВA
4. ПРАВИЛНИК о означавању енергетске ефикасности грејача простора, комбинованих грејача, комплета грејача простора, опреме за регулацију температуре и соларног уређаја и комплета комбинованог грејача, опреме за регулацију температуре и соларног уређаја

УСТАВНИ СУД
5. ИСПРАВКА Одлуке Уставног суда у предмету број IУо-231/2015

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0378/16-11
7. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-1080/16-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
8. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за полицијске службенике

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42