СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 117  - 27. 12. 2017.


- УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о локацијским условима (ступа на снагу 4. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду (ступа на снагу 4. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области социјалне заштите (ступа на снагу 4. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама (ступа на снагу 4. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима (ступа на снагу 4. јануара 2018)
- ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у новембру 2017. године
- ПОДАТАК о просечној заради у Републици Србији исплаћеној у периоду од децембра 2016. до новембра 2017. године

________________________________________________

 Број 116  - 24. 12. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 115  - 22. 12. 2017.


- УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години (ступа на снагу 23. децембра 2017)
- ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Националне службе за запошљавање за 2018. годину

________________________________________________

 Број 114  - 20. 12. 2017.


- ИСПРАВКА Уредбе о изменама и допунама Уредбе о плану мреже здравствених установа
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља (ступа на снагу 28. децембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о листи стручних, академских и научних назива (ступа на снагу 28. децембра 2017)
- ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину
- ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину

________________________________________________

 Број 113  - 17. 12. 2017.


- ЗАКОН о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину (ступа на снагу 18. децембра 2017)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџетском систему (ступа на снагу 18. децембра 2017)
- ЗАКОН о буџету Републике Србије за 2018. годину (ступа на снагу 18. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама (ступа на снагу 25. децембра 2017)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о јавној својини (ступа на снагу 25. децембра 2017)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (ступа на снагу 25. децембра 2017)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о стечају (ступа на снагу 25. децембра 2017)
- ЗАКОН о финансијској подршци породици са децом (ступа на снагу 25. децембра 2017, а примењује се од 1. јула 2018)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о раду (ступа на снагу 25. децембра 2017)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (ступа на снагу 25. децембра 2017, с тим што одредбе члана 6. почињу да се примењују од 1. јануара 2018, а одредбе члана 7. почињу да се примењују од 1. јануара 2019)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца (ступа на снагу 25. децембра 2018)
- ЗАКОН о запосленима у јавним службама (ступа на снагу 25. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2019, изузев одредаба чл. 30, 31, 32, члана 157. ст. 1. и 3. и члана 159. које се примењују од дана ступања овог закона на снагу и одредаба чл. 93–96, чл. 98. и 101, члана 117. ст. 1–7, чл. 124, 133, 142. и члана 145. став 1. тачка 2) које се примењују од 1. јануара 2020)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (ступа на снагу 25. децембра 2017)
- ЗАКОН о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (ступа на снагу 25. децембра 2017, а примењује се почев од 1. јануара 2019, изузев одредаба чл. 32, 34, 35. и 39. овог закона које се примењују од дана ступања на снагу овог закона и чл. 21. и 24. овог закона које се примењују од 1. јануара 2020)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору (ступа на снагу 25. децембра 2017)
- ЗАКОН о измени Закона о уређењу судова (ступа на снагу 25. децембра 2017)
- АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15 и 106/16 – аутентично тумачење)

________________________________________________

 Број 112  - 15. 12. 2017.


- УРЕДБА о измени Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (ступа на снагу 23. децембра 2017)
- ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. Годину
- ПРАВИЛНИК о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести (ступа на снагу 16. децембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи (ступа на снагу 23. децембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину (ступа на снагу 16. децембра 2017)
- ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2017. године
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину

________________________________________________

 Број 111  - 11. 12. 2017.


- УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Плану мреже здравствених установа (ступа на снагу 19. децембра 2017)
- УРЕДБА о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (ступа на снагу 12. децембра 2017)
- ОДЛУКА о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (ступа на снагу 19. децембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци (ступа на снагу 19. децембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (ступа на снагу 19. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама (ступа на снагу 19. децембра 2017)

________________________________________________

 Број 110  - 07. 12. 2017.


- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о систему извршења буџета Републике Србије (ступа на снагу 14. децембра 2017)

________________________________________________

 Број 109  - 07. 12. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 108  - 04. 12. 2017.


- ПРАВИЛНИК о програму усавршавања знања и другим питањима у вези са усавршавањем знања лица за безбедност и здравље на раду (Ступа на снагу 9.децембра 2017.године)

- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду (Ступа на снагу 9.децембра 2017.године)

- ПРАВИЛНИК о одређивању броја судијских приправника (Ступа на снагу 9.децембра 2017.године)

- ПРАВИЛНИК о одређивању броја тужилачких приправника (Ступа на снагу 9.децембра 2017.године)

- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања (Ступа на снагу 9.децембра 2017.године, осим одредаба члана 2. које се примењују од 1. јануара 2018. године и одредаба члана 3. које се примењују у здравственим установама у којима постоје одговарајући технички услови за примену обновљивог прописивања лекова)

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42