СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 30  - 15.03.2020.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о изменама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
2. ОДЛУКА о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања
3. ОДЛУКА о ограничењу висине цена основних животних намирница и заштитне опреме
4. ОДЛУКА о образовању Комисије за давање дозволе за улазак на територију Републике Србије у режиму примене заштитних мера од болести COVID-19

МИНИСТАРСТВA
5. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за 2020. годину
6. НАРЕДБА о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору

________________________________________________

 Број 29  - 15.03.2020.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. ОДЛУКА о проглашењу ванредног стања

________________________________________________

 Број 28  - 14.03.2020.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
2. ОДЛУКА о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво

МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2020. годину
4. НАРЕДБА о забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица

________________________________________________

 Број 27  - 13.03.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације
2. УРЕДБА о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон)
3. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години
4. УРЕДБА о изменама Уредбе o евиденцији извозника воћа и поврћа у Руску Федерацију
5. УРЕДБА o изменама и допунама Уредбе о буџетском рачуноводству
6. ОДЛУКА о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
7. ОДЛУКА о измени Одлуке о затварању граничних прелаза
8. ОДЛУКА о утврђивању Виле Прендић у Београду за споменик културе
9. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Јавног предузећа „Аеродром Поникве” Ужице
10. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Јавног предузећа „Аеродром Росуље” са по Крушевац
11. ОДЛУКА o изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор саобраћаја и услуга транспорта
12. ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор индустријског развоја
13. ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор пословне администрације
14. ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризма
15. ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за граничне прелазе у Републици Србији
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
22. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
24. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
26. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
28. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
33. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
34. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
42. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Зајечару
43. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Зајечару
44. РЕШЕЊЕ о именовању члана Националног савета за високо образовање
45. РЕШЕЊЕ о измени Решења о именовању председника и чланова Етичког одбора Србије
46. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Математичког факултета Универзитета у Београду
47. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Математичког факултета Универзитета у Београду
48. РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Преговарачке групе за царинску унију Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
49. РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника Преговарачке групе за царинску унију Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
50. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству
51. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2058/2020
52. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2059/2020
53. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд за 2020. годину и Финансијско пословање „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд – план за 2020. годину
54. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2020. годину
55. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2020. години
56. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2020. години
57. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу о обављању друге делатности
58. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2390/2020
59. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2391/2020-1
60. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2402/2020

МИНИСТАРСТВA
61. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
62. ПРАВИЛНИК о начину снимања на јавном месту и начину на који комунална милиција саопштава намеру да врши снимање
63. ПРАВИЛНИК о садржини евиденција које води комунална милиција, начину њиховог вођења и уништавању одређених података
64. ПРАВИЛНИК о начину и поступку вршења контроле комуналне милиције
65. ПРАВИЛНИК о службеној легитимацији комуналних милиционара
66. ОДЛУКА о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе
67. ОДЛУКА о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. години

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
68. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака
69. ОДЛУКА о изменама Одлуке о извештавању о адекватности капитала банке
70. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
71. ОДЛУКА о допуни Одлуке о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2020. години
72. ОДЛУКА о допуни Одлуке о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2020. години
73. СПОРАЗУМ o попусту на Тарифу накнада које Сокој наплаћује по основу јавног саопштавања музичких дела путем биоскопских пројекција

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
74. РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Београд
75. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈВП „Београдводе”, Београд
76. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Љубичево”, Пожаревац
77. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација”, Пожаревац
78. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Блаце” са седиштем у Блацу

________________________________________________

 Број 26  - 13.03.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар”
2. ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2020. годину

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
3. ПРАВИЛНИК о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби
4. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности
5. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0234/18-11
6. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0636/18-11

________________________________________________

 Број 25  - 12.03.2020.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о затварању граничних прелаза

МИНИСТАРСТВA
2. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2020. годину
3. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља
4. ПРАВИЛНИК о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу
5. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића
6. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње
7. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
8. ПРАВИЛНИК о медицинско-доктринарним стандардима за утврђивање привремене спречености за рад
9. НАРЕДБА о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору
10. НАРЕДБА о легализацији оружја

ПРАВОСУЂЕ
11. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
12. ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2020. године

________________________________________________

 Број 24  - 11.03.2020.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

УСТАВНИ СУД
2. ОДЛУКА о избору заменика председника Уставног суда

ПРАВОСУЂЕ
3. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-45/2020-01
4. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-46/2020-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
5. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
6. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља
7. ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали за 2020. годину
8. РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано лице
9. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0222/2019-08
10. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0138/2019-08
11. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0086/2017-10
12. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0431/18-11

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
13. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Градска чистоћа”, Лајковац
14. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Расина”, Брус

________________________________________________

 Број 23  - 10.03.2020.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

МИНИСТАРСТВA
2. ПРАВИЛНИК о личној заштитној опреми

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
3. ПРАВИЛНИК о обрасцима захтева за доделу дозволе за обављање поштанских услуга

________________________________________________

 Број 22  - 10.03.2020.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о Списку класификованих супстанци

________________________________________________

 Број 21  - 06.03.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2020. години
2. УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије
3. УРЕДБА о утврђивању Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва за 2020. годину
4. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2020. годину
5. УРЕДБА о садржају и начину израде плана смањења ризика од катастрофа
6. УРЕДБА о ценовнику одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 2020/2021. годину
7. УРЕДБА о канцеларијском пословању органа државне управе
8. УРЕДБА о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
9. СТРАТЕГИЈА о економским миграцијама Републике Србије за период 2021–2027. године
10. СТРАТЕГИЈА развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године
11. СТРАТЕГИЈА паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године
12. ОДЛУКА о преузимању оснивачких права над заводима који обављају здравствену делатност на примарном нивоу здравствене заштите
13. ОДЛУКА о преузимању оснивачких права над домовима здравља
14. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за системско решавање питања заштите ваздуха у Републици Србији
15. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
19. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за дуван у Министарству финансија
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
22. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
31. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Републичког хидрометеоролошког завода
32. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Републичког хидрометеоролошког завода
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Геолошког завода Србије
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
38. РЕШЕЊЕ о именовању члана Националног савета за високо образовање
39. РЕШЕЊЕ o разрешењу члана и именовању чланова Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
40. РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за крмно биље Крушевац
41. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета заштите на раду Универзитета у Нишу
42. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета заштите на раду Универзитета у Нишу
43. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија Западна Србија
44. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Привременог органа општине Косовска Каменица
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Фонда солидарности за 2020. годину
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2020. годину
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2019. годину
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали за 2020. годину
50. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2105/2020
51. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2106/2020
52. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2153/2020
53. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1854/2020
54. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2007/2020
55. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1855/2020
56. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1857/2020
57. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1859/2020
58. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1862/2020
59. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1864/2020
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1865/2020
61. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2004/2020
62. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2008/2020
63. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2010/2020
64. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2011/2020
65. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2012/2020
66. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2013/2020
67. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2014/2020
68. РЕШЕЊЕ Владе 05 број 464-1991/2020

МИНИСТАРСТВA
69. ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2020. годину
70. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама
71. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона
72. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о безбедности машина
73. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о електромагнетској компатибилности
74. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о безбедности лифтова
75. ПРАВИЛНИК о начину прилагођавања уџбеника

ПРАВОСУЂЕ
76. ОДЛУКА Европског суда за људска права по представкама бр. 43987/11 и 51910/15, Васиљевић против Србије и Дробњаковић против Србије

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
77. ОДЛУКА о координираном спровођењу свих избора расписаних за 26. април 2020. године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
78. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0751/18-11
79. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0694/18-11
80. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0338/19-11
81. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0054/19-11
82. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0247/2019-08
83. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0508/18-11

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
84. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд
85. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”, Београд
86. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комрад”, Врање

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42