СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  




П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 7  - 06.02.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о квалитету јаја
2. ПРАВИЛНИК о садржини, облику и начину достављања годишњег оперативног плана и годишњег извештаја о пословању
3. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о униформи, ознакама, наоружању, специјалним возилима и другој опреми у Служби за обезбеђење у Управи за извршење кривичних санкција
4. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближој садржини података и начину вођења евиденција у области запошљавања
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Регистру хемикалија
6. ПРАВИЛНИК о листи мера превенције стварања отпада
7. ПРАВИЛНИК о листи постројења за инсинерацију и ко-инсинерацију чији номинални капацитет не прелази две тоне на сат
8. РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
9. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
10. ЛИСТЕ активних супстанци у биоцидном производу

УСТАВНИ СУД
11. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1438/2018 и издвојено мишљење судије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
12. ПРАВИЛНИК о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности
13. ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2019. годину
14. ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали у току 2019. године
15. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0188/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
16. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура”
17. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
18. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за полицијске службенике

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
19. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

________________________________________________

 Број 6  - 01.02.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде
2. УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије
3. УРЕДБА о условима за проглашење линије у јавном интересу у ваздушном саобраћају
4. УРЕДБА о измени Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
5. УРЕДБА о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Великом Градишту, насеље Рам
6. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја луке у Смедереву
7. ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину
8. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV NIŠAVAˮ д.о.о. Ниш
9. ОДЛУКА о измени Одлуке о извозу шећера у земље Европске уније
10. ОДЛУКА о измени Одлуке о увозу цигарета из Европске уније по преференцијалној стопи
11. ОДЛУКА о измени Одлуке о ближим условима за плаћање, односно наплату у роби, односно услугама
12. ОДЛУКА о проглашењу 2019. године за годину безбедности и здравља на раду
13. ОДЛУКА о утврђивању родне куће Владислава Петковића Диса у Заблаћу за знаменито место
14. ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за праћење токова из области економских миграција у Републици Србији
15. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационог тела за усмеравање активности на дигитализацији сала у домовима културе и културним центрима на територији Републике Србије
16. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2019. годину
17. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2019. годину
18. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2019. годину
19. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2018. годину
20. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2019. годину
21. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2019. годину
22. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2019. годину
23. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Србијагас” Нови Сад за 2019. годину
24. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2019. годину
25. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2019. годину
26. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2019. годину
27. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србијеˮ, Београд за 2019. годину
28. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са Финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2019. годину
29. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2019. годину
30. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2019. годину
31. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2019. годину
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали у току 2019. године
33. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
34. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-674/2019
35. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-844/2019
36. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-846/2019
37. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-906/2019
38. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-909/2019
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
52. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
53. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
54. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
55. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
56. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
57. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
58. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
59. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Крагујевцу
60. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
61. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
62. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
63. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
64. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Фонда солидарности
65. РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Преговарачке групе за образовање и културу Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
66. РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника Преговарачке групе за образовање и културу Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
67. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за одобравање употребе службених возила
68. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о именовању директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
69. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
70. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
71. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
72. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
73. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
74. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
75. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
76. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Крњача” у Београду
77. РЕШЕЊЕ о именовању директора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Крњача” у Београду
78. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
79. ЗАКЉУЧАК о разрешењу дужности саветника извршног директора конституенце Швајцарске у Групацији Светске банке

МИНИСТАРСТВA
80. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности
81. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу појединачне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода
82. ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних улагања
83. ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних улагања у области производње прехрамбених производа
84. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда
85. ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле
86. ПРАВИЛНИК о начину обављања ванредног превоза
87. ПРАВИЛНИК о условима за издавање дозволе за ванредни превоз
88. ПРАВИЛНИК о квалитету у области трансфузијске медицине
89. ПРАВИЛНИК о систему следивости и начину обавештења о озбиљној нежељеној реакцији, односно озбиљном нежељеном догађају
90. ПРАВИЛНИК о даваоцима крви или компонената крви
91. ПРАВИЛНИК о Обрасцу обавештења и Обрасцу сагласности примаоца крви или компонената крви
92. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
93. НАРЕДБА о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести афричке куге свиња (pestis suum africana) у Републику Србију
94. ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину

УСТАВНИ СУД
95. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-6463/2016 и издвојено мишљење судије и сагласно издвојено мишљење судије

ПРАВОСУЂЕ
96. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-852/2019-01
97. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-853/2019-01
98. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-854/2019-01
99. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-855/2019-01
100. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-856/2019-01
101. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-857/2019-01
102. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-858/2019-01
103. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-859/2019-01
104. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-860/2019-01
105. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-861/2019-01
106. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-862/2019-01
107. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-863/2019-01
108. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-864/2019-01
109. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
110. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
111. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу
112. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Вршцу
113. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
114. ПРАВИЛНИК о разврставању ваздухоплова, знацима државне припадности, ознакама регистрације и обавезним натписима ваздухоплова

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
115. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Власина”
116. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-553/2019
117. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-554/2019
118. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-561/2019
119. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-567/2019
120. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-568/2019
121. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-569/2019
122. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-570/2019
123. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-571/2019
124. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
125. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
126. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
127. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
128. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
129. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
130. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Милош Митровић”, Велика Плана

________________________________________________

 Број 5  - 31.01.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
2. ПРАВИЛНИК о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима
3. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

________________________________________________

 Број 4  - 25.01.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о одређивању компетенција за рад државних службеника
2. УРЕДБА о измени Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
3. УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2019. години
4. ОДЛУКА о утврђивању насеља Церак – Виногради (Церак 1 и Церак 2) у Београду за просторну културно-историјску целину
5. ОДЛУКА о утврђивању Дома Радничке коморе у Београду за споменик културе
6. ОДЛУКА о образовању Координационог тела за сузбијање сиве економије
7. ОДЛУКА о образовању Заједничке групе за унапређење позиције Републике Србије на листи Светске банке „Doing Business”
8. ОДЛУКА о образовању Радне групе за анализу и давање предлога и мишљења у вези са применом прописа у области такси превоза
9. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за имплементацију пројекта „Јадар”
10. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавне набавке
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за јавне набавке
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Историјског музеја Србије – Установе културе од националног значаја
31. РЕШЕЊЕ о именовању директора Историјског музеја Србије
32. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Младост” у Алексинцу
33. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа „Младост” у Алексинцу
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Националног савета за научни и технолошки развој
36. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Фонда за иновациону делатност
37. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Фонда за иновациону делатност
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2018. годину
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2019. годину
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2019. годину
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2019. годину
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Фонда солидарности за 2018. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о изузимању из мреже „Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д. деонице пруге државна граница – Бијељина
45. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у спортском риболову, у Новом Саду 2019. године
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског школског првенства у фудбалу, у Београду 2019. године
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у прецизном слетању параглајдером, у Вршцу 2019. године
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у фитнесу за млађе категорије, у Београду 2019. године
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства Европе за млађе сениоре U23 у рвању у олимпијским дисциплинама, у Новом Саду 2019. године
51. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у снукеру, у Београду 2019. године
52. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског кендо првенства, у Београду 2019. године
53. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-334/2019
54. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-347/2019
55. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-529/2019
56. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-333/2019
57. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-336/2019
58. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-338/2019
59. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-342/2019
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-346/2019
61. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-349/2019
62. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-463/2019
63. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-468/2019
64. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-525/2019
65. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-332/2019
66. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-337/2019
67. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-341/2019
68. РЕШЕЊЕ Владе 05 број 465-462/2019
69. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години
70. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2. и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години
71. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност
72. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години
73. УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану

МИНИСТАРСТВA
74. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне
75. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима у погледу објеката и опреме које морају испуњавати одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима, као и о условима у погледу стручног кадра које морају испуњавати организације са посебним овлашћењима
76. ПРАВИЛНИК о форми и начину објављивања Јавне листе квалификованих услуга од поверења
77. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о цени обрасца и трошковима техничке израде личне карте
78. ПРАВИЛНИК о изради медицинског средства у здравственој установи
79. ПРАВИЛНИК о обележавању и садржају упутства за употребу медицинског средства
80. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-795/2018-09
81. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-796/2018-09
82. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-800/2018-09
83. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 31-1/19
84. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 31-2/19

УСТАВНИ СУД
85. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-138/2017
86. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-6666/2016 и издвојено мишљење судија

ПРАВОСУЂЕ
87. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
88. ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
89. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету албанске националне мањине
90. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету бошњачке националне мањине
91. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету русинске националне мањине
92. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету руске националне мањине
93. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету украјинске националне мањине

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
94. ПРОГРАМ Фонда за развој Републике Србије
95. ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије
96. ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса
97. ОДЛУКА о измени Методологије за одређивање цене приступа складишту природног гаса
98. ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима
99. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0232/16-11
100. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0350/17-11
101. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
102. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
103. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
104. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
105. РЕШЕЊЕ о именовању директора КЈП „Златибор” из Чајетине

________________________________________________

 Број 3  - 19.01.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години
3. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину
4. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години
5. УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2019. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
6. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2019. години
7. УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2019. години
8. ОДЛУКА o утврђивању Националне контролне листе робе која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање
9. ОДЛУКА о расподели ликвидационог остатка Савезне јавне установе Радио-Југославија – у ликвидацији
10. ОДЛУКА о окончању поступка ликвидације над Савезном јавном установом Радио-Југославија – у ликвидацији
11. ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Федерације Свети Китс и Невис и Републике Палау
12. ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину
13. ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
14. ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика Средње железничке школе у Београду
36. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа Патријарх Павле Београд
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика члана – представника Владе у Социјално-економском савету Републике Србије
38. РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
39. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за безбедност саобраћаја за 2017. годину
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за безбедност саобраћаја за 2017. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима по Завршном рачуну Агенције за безбедност саобраћаја за 2017. годину
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Фонда за развој Републике Србије
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Агенције за реституцију за 2019. годину
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Агенције за реституцију за 2019. годину
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2019. годину
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш”, Ниш за 2018. годину
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2018. годину
51. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Железнице Србије” a.д. за 2019. годину
52. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2019. годину
53. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва „Просветни Преглед” д.о.о. Београд за 2019. годину
54. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и пословања и финансијски план за 2019. годину „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
55. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Акционарског друштва Аеродром „Никола Тесла”, Београд
56. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу, Зрењанин за 2017. годину

МИНИСТАРСТВA
57. ПРАВИЛНИК о евиденционој пријави и одјави сезонских радника
58. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности који се продају на основу међународног уговора
59. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
60. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
61. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља
62. ПРАВИЛНИК о подстицајима за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја
63. ПРАВИЛНИК о вигиланци
64. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката, број 110-00-462/2016-02
65. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката, број 110-00-489/2015-02

УСТАВНИ СУД
66. РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-1982/2016 и издвојено мишљење судије

ПРАВОСУЂЕ
67. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду
68. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 7203/12, Димовић и други против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
69. СЕРТИФИКАТИ о акредитацији здравствене установе

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
70. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-217/2019
71. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-218/2019
72. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-336/2019
73. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 2  - 16.01.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе
2. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
3. УРЕДБА о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима
4. УРЕДБА о вредновању радне успешности државних службеника
5. УРЕДБА о оцењивању службеника

МИНИСТАРСТВA
6. ПРАВИЛНИК о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи
7. ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину спровођења предлога за изрицање забране уласка странца и надзора и контроле странца приликом уласка и кретања преко територије Републике Србије
8. ПРАВИЛНИК о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно вођење и саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном образовању
9. ПРАВИЛНИК о Номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
11. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају, број 211-128/14-41055
12. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају, број 211-1452/16-42050
13. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају, број 211-575/16-42053
14. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају, број 211-538/16-42054
15. РЕШЕЊЕ о постављењу генералног секеретара Стручне службе Заштитника грађана
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за заштиту права детета, родну равноправност и права особа са инвалидитетом у Стручној служби Заштитника грађана
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за заштиту људских права и слобода и права лица лишених слободе у Стручној служби Заштитника грађана
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за медије и пројекте у Стручној служби Заштитника грађана
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за заштиту права припадника националних мањина и осталих мањинских права и слобода у Стручној служби Заштитника грађана
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за нормативне послове у Стручној служби Заштитника грађана
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за опште послове у Стручној служби Заштитника грађана
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за пријем грађана у Стручној служби Заштитника грађана
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за материјално-финансијске послове у Стручној служби Заштитника грађана
24. РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета Заштитника грађана
25. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0113/17-11

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
26. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Мерошина
27. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Дирекција за стамбени и пословни простор”, Косовска Митровица
28. РЕШЕЊЕ о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд

________________________________________________

 Број 1  - 11.01.2019.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Вануату, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери
2. ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике

ВЛАДА
3. УРЕДБА о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања
4. УРЕДБА о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа
5. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
6. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
7. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
9. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
18. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”
35. РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”
36. РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Зубин Поток
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2019. годину
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2019. годину
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Саваˮ друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица за 2018. годину
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин за 2018. годину
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” за 2018. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије у 2017. години и на нераспоређени добитак из ранијих година
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
45. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
46. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
47. РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде

МИНИСТАРСТВA
48. ПРАВИЛНИК о износу осигурања од ризика одговорности за штету насталу вршењем квалификоване услуге од поверења
49. ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о евиденцијама из области детективске делатности
50. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту
51. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о поступку мирног решавања радног спора
52. ПРАВИЛНИК о издавању идентификационог документа миритеља и арбитара
53. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1207
54. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1208
55. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1209
56. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1243
57. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1489
58. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1530
59. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1531
60. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1785
61. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1864
62. ИСПРАВКА УРЕДБЕ Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/553
63. ОДЛУКА о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно
64. ЕТИЧКИ КОДЕКС миритеља и арбитара

ПРАВОСУЂЕ
65. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-994/2018-01
66. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1150/2018-01
67. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1151/2018-01
68. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1152/2018-01
69. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1162/2018-01
70. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1163/2018-01
71. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1164/2018-01
72. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1172/2018-01
73. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1235/2018-01
74. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1255/2018-01
75. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1301/2018-01
76. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1311/2018-01
77. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1403/2018-01
78. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-31/2018-01
79. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-32/2018-01

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
80. ОДЛУКА о поступку по приговору и притужби корисника финансијских услуга
81. ОДЛУКА о поступку по приговору и притужби правног лица

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
82. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам на терет средстава обавезног здравственог осигурања
83. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању цена здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
84. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о нормативима и стандардима рада и ценама здравствених услуга за превенцију, прегледе и лечење болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
85. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовање
86. РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2019. години
87. РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-61/2018-26
88. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0511/17-11
89. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0184/17-11
90. ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
91. ПОСЛОВНИК о раду Савета
92. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија
93. ОДЛУКА о усвајању буџета Коморе јавних извршитеља за 2019. годину
94. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-47/2019
95. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-48/2019
96. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-49/2019
97. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-50/2019
98. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-59/2019
99. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-60/2019
100. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-61/2019

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
101. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад”, Нови Сад
102. РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног предузећа „Аеродром Поникве”, Ужице
103. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Нискоградња” Крагујевац
104. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац”, Ковин
105. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Јединство”, Кладово
106. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Љубовија
107. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Пројектовање”, Пећинци
108. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Путеви општине Пећинци”, Пећинци

________________________________________________

 Број 106  - 31.12.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области геологије и рударства
2. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области електроенергетике
3. ПРАВИЛНИК о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса
4. ПРАВИЛНИК o изменама и допуни Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу
5. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6. ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
7. ПЛАН здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2019. годину

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
8. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
9. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

________________________________________________

 Број 105  - 29.12.2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Плана званичне статистике за 2019. годину
2. СТРАТЕГИЈА супротстављања ирегуларним миграцијама у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године
3. ОДЛУКА о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2019. годину
4. ЗАКЉУЧАК о утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2019. годину
5. ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018–2020. године
6. ПРОГРАМ за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. године

МИНИСТАРСТВА
7. ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава
8. ПРАВИЛНИК o садржају и изгледу печата и посебних ознака и начину уноса података о уласку и изласку и о одбијању уласка и изласка, као и о другим подацима од значаја за граничну проверу у путну исправу
9. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 645-1/18
10. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 645-2/18
11. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 645-3/18
12. ИСПРАВКА Правилника о оглашавању медицинског средства

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
13. РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јануар, фебруар и март 2019. године

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
14. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Стара Пазова

________________________________________________

 Број 104  - 28.12.2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Сомалији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Сомалији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију

ВЛАДА
3. УРЕДБА о ближим условима за успостављање електронске управе
4. УРЕДБА о организационим и техничким стандардима за одржавање и унапређење Јединствене информационо-комуникационе мреже електронске управе и повезивање органа на ту мрежу
5. УРЕДБА о начину вођења Метарегистра, начину одобравања, суспендовања и укидања приступа сервисној магистрали органа и начину рада на Порталу еУправа
6. УРЕДБА о начину рада Портала отворених података
7. УРЕДБА о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа
8. УРЕДБА о условима и поступку пријема на службу у Војсци Србије и Министарство одбране професионалних припадника Војске Србије, кадета и државних службеника и намештеника
9. УРЕДБА о начину и поступку пријема цивилних лица на службу у Војсци Србије
10. УРЕДБА о износу и начину исплате накнада за вршење војне обавезе
11. УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
12. УРЕДБА о утврђивању подручја „Луковска Бања”
13. УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Тупижничка леденица”
14. УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Пећински систем Самар”
15. УРЕДБА о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2017. годину
16. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
17. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
18. ОДЛУКA о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години
19. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
20. ОДЛУКА о изменама Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
21. ОДЛУКА о утврђивању Виле сликара Јожефа Варкоњија у Зрењанину за споменик културе
22. ОДЛУКА о утврђивању Хидроелектране „Гамзиград” у Гамзиградској Бањи код Зајечара за споменик културе
23. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризама
24. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине
25. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор индустријског развоја
26. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор саобраћаја и услуга транспорта
27. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите
28. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор осталих услуга
29. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор образовања и васпитања
30. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике
31. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике
32. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор уметност и хуманизам (хуманистичке науке)
33. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања
34. ОДЛУКА о оснивању Секторског већа за сектор пословне администрације
35. ОДЛУКА о висини накнаде за рад чланова секторских већа
36. ОДЛУКА о висини накнаде за рад председника и чланова Управног одбора Агенције за квалификације
37. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
42. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
47. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
52. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
53. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
54. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
55. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
56. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
57. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
58. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
59. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
60. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
61. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
62. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
63. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
64. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
65. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
66. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
67. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
68. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
69. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
70. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
71. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
72. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
73. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
74. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
75. РЕШЕЊЕ о именовању директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
76. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
77. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
78. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
79. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
80. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
81. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
82. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А Споразума о питањима сукцесије
83. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
84. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
85. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
86. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
87. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за савремену историју у Београду
88. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за савремену историју у Београду
89. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Археолошког института у Београду
90. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Археолошког института у Београду
91. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
92. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
93. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
94. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
95. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
96. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за стандардизацију Србије
97. РЕШЕЊЕ о именовању директора Института за стандардизацију Србије
98. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
99. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању чланова Националног Комитета за безбедност у ваздухопловству
100. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
101. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
102. РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Милану, Република Италија
103. РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Милану, Република Италија
104. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12552/2018
105. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12553/2018
106. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12554/2018
107. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12555/2018
108. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12557/2018
109. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12559/2018
110. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2019. годину
111. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд за период 2018–2020. године
112. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за 2018–2020. годину
113. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2018. годину
114. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Комисије за заштиту конкуренције за 2019. годину
115. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2018. годину
116. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад
117. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” у Друштво с ограниченом одговорношћу „Утва – Авио индустрија”, Панчево
118. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2017. годину
119. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу нераспоређене добити Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2017. годину
120. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд за 2017. годину
121. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о расподели исказане добити предузећа према Финансијском извештају за 2017. годину
122. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о правима, обавезама, одговорностима и заради запослених и директора Агенције за квалификације
123. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бајина Башта, Република Србија и града Форт Вилијам, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске
124. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12921/2018
125. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12931/2018
126. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12956/2018
127. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12957/2018
128. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12592/2018
129. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12593/2018
130. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12595/2018
131. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12588/2018
132. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12591/2018
133. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
134. РЕШЕЊЕ о уступању, без накнаде, Српском православном манастиру Св. Петка, ствари одузете у поступку пореске контроле
135. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара

МИНИСТАРСТВA
136. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
137. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
138. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова
139. ПРАВИЛНИК о начину и поступку достављања и садржини обавештења која Пореска управа доставља Агенцији за привредне регистре
140. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
141. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подношењу пореске пријаве електронским путем
142. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
143. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
144. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ
145. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе
146. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Листи јурисдикција са преференцијалним пореским системом
147. ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради, преради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
148. ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
149. ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
150. ПРАВИЛНИК o измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
151. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса
152. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима у погледу објеката и опреме које морају испуњавати одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима, као и о условима у погледу стручног кадра које морају испуњавати организације са посебним овлашћењима
153. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
154. ПРАВИЛНИК о измени Правилника o захтевима за безбедност пловила за рекреацију и пловила на водомлазни погон
155. ПРАВИЛНИК о обрасцу исправе на основу које се врши пренос хипотеке на броду или на карату брода на друго лице
156. ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе и другим обрасцима који прате извоз и увоз робе која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање
157. ПРАВИЛНИК о начину подношења захтева и поступку издавања сагласности за изградњу, постављање објеката, промену њихове намене, као и постављању инсталација, опреме и уређаја на подручју граничног прелаза и давању претходне сагласности за почетак радова на подручју граничног прелаза
158. ПРАВИЛНИК о садржају захтева за издавање, начину издавања и одузимања, изгледу и садржају исправа предвиђених Законом о граничној контроли
159. ПРАВИЛНИК o начину вршења граничних провера и начину издавања, изгледу и садржају аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања послова граничних провера
160. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
161. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о увозу медицинских средстава која нису регистрована
162. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
163. РЕШЕЊЕ о брисању политичке странке националне мањине из Регистра политичких странака
164. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља
165. ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
166. ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2019. годину
167. ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
168. ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2019. годину

УСТАВНИ СУД
169. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-75/2016

ПРАВОСУЂЕ
170. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-837/2018-01
171. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-865/2018-01
172. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-905/2018-01
173. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-957/2018-01
174. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-987/2018-01
175. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-993/2018-01
176. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1025/2018-01
177. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1145/2018-01
178. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1146/2018-01
179. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1147/2018-01
180. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1153/2018-01
181. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1157/2018-01
182. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1158/2018-01
183. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1159/2018-01
184. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1161/2018-01
185. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1174/2018-01
186. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1175/2018-01
187. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1236/2018-01
188. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1241/2018-01
189. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-29/2018-01
190. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-30/2018-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
191. ОДЛУКА о ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијалне регулације и цене помоћних услуга за 2019. годину
192. ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање
193. ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
194. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-801/2018-1

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
195. ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, Cyrus Energy д.о.о Београд
196. ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Cyrus Energy д.о.о Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
197. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Ниша
198. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Врања
199. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Прокупља
200. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Аранђеловац
201. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Крупањ
202. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Кањижа
203. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Бачка Топола
204. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Прогрес”, Коцељева
205. РЕШЕЊЕ о именовању директора „Јавног предузећа за урбанизам”, Зрењанин

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42