СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 66  - 29. 08. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарним непогодама у мају и јуну 2018. године
2. УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове у поступку хитне санације клизишта у граду Београду, делу територије градске општине Гроцка, насталог услед дејства поплава у мају и јуну 2018. године
3. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
4. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту
5. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
6. ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
7. ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја, 05 број 022-7902/2018
8. ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја, 05 број 022-7903/2018
9. ОДЛУКА о укидању Основне школе „Милош Црњански” у Суботици
10. ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Средње школе у Бабушници и укидању Гимназије „Вук Караџић” и Техничке школе у Бабушници
11. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Савета за реформу јавне управе
12. ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење реализације Пројекта „Београд на води” као пројекта од посебног значаја за Републику Србију и град Београд
13. ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење и реализацију пројекта „Изградња термоелектране – топлане Крагујевац”
14. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
15. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
16. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
36. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
45. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Националне службе за запошљавање
46. РЕШЕЊЕ о именовању директора Националне службе за запошљавање
47. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома културе „Студентски град” у Београду
48. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома културе „Студентски град” у Београду
49. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
50. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
51. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”
52. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”
53. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
54. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
55. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Управног и разрешењу и именовању члана и заменика члана Надзорног одбора Фонда солидарности
56. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
57. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
59. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
60. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Младост” у Алексинцу
61. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
62. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
63. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
64. РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
65. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика чланова – представника Владе у Социјално-економском савету Републике Србије
66. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Јавног предузећа за склоништа
67. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за склоништа
68. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7830/2018
69. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7834/2018
70. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 611/7752/2018
71. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 611/7753/2018
72. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2018. годину
73. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени услуга у Јавном предузећу „Скијалишта Србије”
74. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о промени назива установе Дом ученика средње железничке школе
75. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Врачар, Република Србија и округа Сјиченг, град Пекинг, Народна Република Кина
76. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”
77. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7960/2018
78. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7982/2018
79. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7983/2018
80. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8109/2018
81. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8110/2018
82. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8111/2018
83. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8112/2018
84. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8120/2018
85. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8107/2018
86. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7773/2018
87. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7818/2018
88. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7823/2018
89. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7824/2018
90. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7825/2018
91. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7826/2018
92. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7827/2018

МИНИСТАРСТВA
93. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
94. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје
95. ПРАВИЛНИК о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу
96. ПРАВИЛНИК о раду Посебне радне групе и радних подгрупа за праћење и контролу преузимања запослених са листе
97. ПРАВИЛНИК о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи

ПРАВОСУЂЕ
98. ОДЛУКА о престанку функције заменику Републичког јавног тужиоца
99. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Врању

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
100. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-530/2018-1
101. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-532/2018-1
102. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-534/2018-1
103. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-536/2018-1
104. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јун 2018. године
105. ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
106. ПОСЛОВНИК о раду Савета
107. ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, Julieta д.о.о. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
108. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија”, Љубовија
109. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКСП „Развитак”, Ћићевац
110. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Енергетика”, Трстеник

________________________________________________

 Број 65  - 24. 08. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике

ВЛАДА
2. ОДЛУКА о оснивању Савета за филантропију
3. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”

МИНИСТАРСТВA
4. ПРАВИЛНИК о посебном стручном испиту за матичара
5. ПРАВИЛНИК о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности
6. ПРАВИЛНИК о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа за основно образовање одраслих
7. ПРАВИЛНИК o облику, садржини и начину постављања посебних ознака, табли и сигнализације за означавање близине државне границе, граничног прелаза, радног времена граничног прелаза и подручја граничног прелаза
8. ПРАВИЛНИК о начину подношења захтева и издавања сагласности за уређење простора уз државну границу
9. ПРАВИЛНИК о начину вршења надзора државне границе и начину издавања, изгледу и садржају аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања послова надзора државне границе
10. ПРАВИЛНИК о изгледу и садржају потврде о уласку, односно изласку из Републике Србије и посебног листа
11. ПРАВИЛНИК о утврђивању статуса производа
12. ПРАВИЛНИК о основним захтевима за медицинска средства
13. ПРАВИЛНИК о регистрима које води Привредна комора Србије
14. ПРАВИЛНИК о промету на мало медицинских средстава у специјализованим продавницама
15. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и мешовитог порекла за 2018. годину
16. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о сагласности за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима за сопствене потребе
17. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о обрасцу годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије
18. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Барје на животну средину
19. РЕШЕЊЕ о разрешењу судског вештака
20. РЕШЕЊЕ министра правде број 740-08-01760/2014-22
21. РЕШЕЊЕ министра правде број 740-08-01773/2014-22
22. РЕШЕЊЕ министра правде број 740-08-01800/2014-22

УСТАВНИ СУД
23. ОДЛУКА Уставног суда број IУз-188/2012
24. ОДЛУКА Уставног суда број IУз-258/2016
25. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-193/2015
26. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-90/2017
27. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-277/2015
28. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5181/2015

ПРАВОСУЂЕ
29. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-719/2018-01
30. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-742/2018-01
31. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
32. ОДЛУКА о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења
33. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
34. ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања испита за стицање звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор
35. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
36. АНЕКС I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, који је закључен 17. јануара 2018. године
37. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
38. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
39. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Дољевац”, Дољевац

________________________________________________

 Број 64  - 21. 08. 2018.


РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
1. РОКОВНИК за вршење изборних радњи у поступку непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године
2. ПРАВИЛА о раду бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина
3. ОДЛУКА о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за чланове националних савета националних мањина на непосредним изборима, расписаним за 4. новембар 2018. године
4. ОДЛУКА о обрасцима за вршење изборних радњи у поступку непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године
5. ОДЛУКА о обрасцима за подношење листа кандидата за чланове националних савета националних мањина на изборима путем електорских скупштина расписаним за 4. новембар 2018. године
6. ОДЛУКА о обрасцима за вршење изборних радњи у поступку избора за чланове националних савета националних мањина путем електорских скупштина расписаних за 4. новембар 2018. године
7. ОДЛУКА о одређивању боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и боје гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године
8. ОДЛУКА о боји гласачких листића за гласање на изборима за чланове националних савета националних мањина путем електорских скупштина, расписаним за 4. новембар 2018. године

________________________________________________

 Број 63  - 17. 08. 2018.


ВЛАДА
1. ИСПРАВКА Решења о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике

МИНИСТАРСТВA
2. ПРАВИЛНИК о начину обављања појединачних полицијских послова
3. ПРАВИЛНИК о изгледу обрасца о одбијању захтева за издавање визе на граничном прелазу и о изгледу обрасца о одбијању захтева за продужење рока важења визе
4. ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца и начину најаве и одјаве лова уз граничну линију
5. ПРАВИЛНИК o измени Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
6. ПРАВИЛНИК о дозволама за рад
7. ПРАВИЛНИК о безбедности дечјих игралишта
8. ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле у тржишној инспекцији
9. ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле у просветној инспекцији
10. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области образовања и васпитања
11. ПРАВИЛНИК o програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања
12. ПРАВИЛНИК о испиту за стицање звања лиценцирани проценитељ
13. ОДЛУКА о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина
14. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља
15. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-407/2018-09
16. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-409/2018-09
17. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-410/2018-09
18. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-411/2018-09
19. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00415/2018-09
20. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00416/2018-09
21. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00417/2018-09
22. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00418/2018-09
23. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-419/2018-09
24. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-421/2018-09
25. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-422/2018-09
26. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-423/2018-09
27. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-1/18
28. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-2/18
29. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-3/18
30. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-4/18
31. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-5/18
32. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-6/18
33. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-7/18
34. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-8/18
35. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-9/18
36. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-10/18
37. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-11/18
38. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-12/18
39. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа 02-33 број 461-13/18
40. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-14/18
41. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-15/18
42. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-16/18
43. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 461-17/18
44. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 462-1/18
45. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 462-2/18
46. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 462-3/18
47. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-1/18
48. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-2/18
49. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-3/18
50. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-4/18
51. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-5/18
52. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-6/18
53. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-7/18
54. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-8/18

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
55. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
56. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о летачком особљу
57. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0114/16-11
58. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0097/17-11
59. ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2018. године
60. ЛИСТА авио-превозилаца којима је забрањено или ограничено летење у Европској унији

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
61. ПОСЛОВНИК о раду Етичког комитета
62. ПРАВИЛНИК о надзору над радом јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља
63. РЕШЕЊЕ о утврђивању губитка репрезентативности синдиката код послодавца
64. ТАРИФА за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма у превозним средствима, биоскопима, позориштима, билијар салама, холовима и рецепцијама
65. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.d. Ниш

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
66. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Уређење и јавно осветљење”, Јагодина

________________________________________________

 Број 62  - 10. 08. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
3. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Мађарској
4. ОДЛУКА о одређивању специјалног изасланика председника Републике

ВЛАДА
5. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
6. ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња брзе саобраћајнице – Државни пут првог реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац, у наставку државни пут првог реда број 19 Шабац–Лозница, и то за деоницу: Рума–Шабац–Лозница”
7. ОДЛУКА о изменама Одлуке о мрежи јавних средњих школа
8. ОДЛУКА о оснивању Средње стручне школе у Нишу и укидању Прве техничке школе „Милутин Миланковић” и Техничке школе „12. фебруар” у Нишу
9. ОДЛУКА о оснивању Средње стручне школе у Крагујевцу и укидању Политехничке школе и Друге техничке школе у Крагујевцу
10. ОДЛУКА о оснивању Средње школе у Кладову и укидању Средње школе „Свети Сава” и Техничке школе у Кладову
11. ОДЛУКА о оснивању Куршумлијско-подујевске гимназије у Куршумлији и укидању Гимназије у Куршумлији и Гимназије у Подујеву која обавља делатност ван седишта у Куршумлији
12. ОДЛУКА о оснивању Куршумлијско-подујевске економско-техничке школе у Куршумлији и укидању Економске школе у Куршумлији и Техничке школе „Ђура Ђаковић” у Подујеву која обавља делатност ван седишта у Куршумлији
13. ОДЛУКА о оснивању Средње школе у Новој Вароши и укидању Гимназије „Пиво Караматијевић” и Техничке школе у Новој Вароши
14. ОДЛУКА о оснивању Средње школе у Бабушници и укидању Гимназије „Вук Караџић” и Техничке школе у Бабушници
15. ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
16. ОДЛУКА о образовању Радне групе за решавање имовинско-правних односа на непокретностима између правних субјеката који обављају пословне активности на комплексу Аеродрома „Никола Тесла” у Београду
17. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2053/2018
18. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7564/2018
19. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7566/2018
20. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7647/2018
21. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7648/2018
22. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7649/2018
23. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7650/2018
24. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7651/2018
25. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Развојне агенције Србије за 2017. годину
26. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Развојне агенције Србије за 2017. годину
27. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијског пословања РП „Фелдспат” д.о.о. Бујановац за 2018. годину
28. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
29. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
30. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7505/2018
31. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7508/2018
32. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7510/2018
33. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7513/2018
34. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7515/2018
35. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7517/2018
36. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7518/2018
37. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7520/2018
38. УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану

МИНИСТАРСТВA
39. ПРАВИЛНИК о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом
40. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
41. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета
42. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије нискоугљеничног развоја са акционим планом
43. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 456-1/18
44. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 456-2/18
45. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 456-3/18
46. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 456-4/18
47. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 456-5/18
48. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 456-6/18
49. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 456-7/18
50. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 456-8/18
51. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 464-1/18

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
52. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обрачуна ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
53. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0632/17-11
54. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0051/17-11
55. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0080/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
56. ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
57. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комунално стамбеног предузећа „Александровац”, Александровац
58. РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног комуналног предузећа „Варварин”, Варварин

________________________________________________

 Број 61  - 08. 08. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Државног програма санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама у 2016. и 2017. години
2. СТРАТЕГИЈА јавног здравља у Републици Србији 2018–2026. године
3. СТРАТЕГИЈА за превенцију и контролу HIV инфекције и AIDS-а у Републици Србији, 2018–2025. године

МИНИСТАРСТВA
4. ПРАВИЛНИК о садржини и изгледу службене легитимације Повереника у Управи за извршење кривичних санкција
5. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика у области друмског саобраћаја
6. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области инспекције за послове државних путева
7. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика у области комуналних делатности
8. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области изградње објеката
9. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области просторног и урбанистичког планирања
10. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области управне инспекције
11. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину уписа и вођења Регистра националних савета
12. ПРАВИЛНИК о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине
13. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику и садржају обрасца за прикупљање потписа бирача који подржавају електоре

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
14. ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о злоупотребама на тржишту, одобрењу трговања током периода забране трговања и истраживању тржишта

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
15. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 60  - 03. 08. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости
2. УРЕДБА o методологији за одређивање трошкова обраде крви и компонената крви
3. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
4. УРЕДБА о допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног испита
5. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о остваривању права на једнократну новчану помоћ, оспособљавању брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица
6. ОДЛУКА о оснивању Академије пословних струковних студија Београд
7. ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2018. годину
8. ОДЛУКА о проглашењу престанка елементарне непогоде
9. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара
10. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
12. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
15. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавне набавке
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Народног музеја у Београду – Установе културе од националног значаја
22. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Народног музеја у Београду
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
24. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Централног института за конзервацију
26. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Централног института за конзервацију
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
28. РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
29. РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Управног одбора Клиничко-болничког центра „Звездара”
30. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Клиничко-болничког центра „Звездара”
31. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд за 2018. годину
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању допуна Годишњег програма рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
33. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима Агенције за лиценцирање стечајних управника
35. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
36. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7491/2018
37. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7492/2018
38. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7493/2018
39. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7496/2018
40. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7268/2018
41. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7364/2018
42. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7366/2018
43. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7369/2018
44. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7370/2018
45. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7371/2018
46. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7372/2018
47. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7373/2018
48. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7374/2018
49. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7375/2018
50. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7376/2018
51. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7377/2018
52. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7378/2018
53. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7379/2018
54. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7381/2018
55. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7382/2018
56. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7384/2018
57. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7391/2018
58. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7392/2018
59. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7393/2018
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7394/2018
61. ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године - Истраживања за иновације
62. ЗАКЉУЧАК о усвајању Националног програма руралног развоја од 2018. до 2020. године

МИНИСТАРСТВA
63. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области јонизујућих зрачења
64. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
65. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама 65. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
66. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
67. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-1/18
68. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-2/18
69. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 446-1/18
70. РЕШЕЊЕ o утврђивању репрезентативности удружења послодаваца
71. РЕШЕЊЕ o утврђивању репрезентативности синдиката
72. РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта

ПРАВОСУЂЕ
73. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 27471/15 и 12 других, Мирковић и други против Србије

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
74. УПУТСТВО за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина (пречишћен текст)

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
75. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Комуналац” Кула
76. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Руском”, Руски Крстур

________________________________________________

 Број 59  - 31. 07. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
2. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
3. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о енергетски угроженом купцу
4. ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница Ниш–Мердаре
5. ОДЛУКА о образовању Савета за праћење реализације Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године
6. ОДЛУКА о образовању Комисије за израду предлога о утврђивању права на исплату девизне штедње
7. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину
8. ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Комисије за борбу против наркоманије у школама
9. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за спровођење препорука из „Беле књиге” Савета страних инвеститора
10. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
11. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
14. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
22. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
25. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
33. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Тара”
34. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Тара”
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
36. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Природњачког музеја у Београду
38. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Музеја науке и технике у Београду
39. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Ниш
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
41. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7155/2018
42. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7156/2018
43. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7157/2018
44. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7158/2018
45. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
46. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7341/2018
47. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7342/2018
48. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7343/2018
49. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7344/2018
50. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7345/2018
51. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7346/2018
52. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7347/2018
53. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7348/2018
54. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7349/2018
55. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7350/2018
56. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7351/2018
57. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7352/2018
58. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7353/2018
59. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7355/2018
60. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени продаје „Службеног гласника РС”, висини претплате на „Службени гласник РС” и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2019. години
61. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
62. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Клинике за неуропсихијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”
63. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
64. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Пољопривредне стручне службе Институт Тамиш” друштво с ограниченом одговорношћу, Панчево за 2017. годину
65. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7249/2018
66. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7250/2018
67. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7325/2018
68. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7251/2018
69. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7356/2018
70. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7358/2018
71. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса

МИНИСТАРСТВA
72. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура
73. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-3/18
74. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-4/18
75. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-5/18
76. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-6/18
77. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-7/18
78. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-8/18
79. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-9/18
80. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-10/18

ПРАВОСУЂЕ
81. ПОСЛОВНИК о раду Етичког одбора Државног већа тужилаца
82. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца
83. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-773/2018-01
84. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-774/2018-01
85. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-775/2018-01
86. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-776/2018-01
87. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-777/2018-01
88. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-778/2018-01
89. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-779/2018-01
90. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-780/2018-01
91. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-781/2018-01
92. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-782/2018-01
93. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-783/2018-01
94. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-784/2018-01
95. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-785/2018-01
96. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-786/2018-01
97. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-787/2018-01
98. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-788/2018-01
99. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-789/2018-01
100. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-790/2018-01
101. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-791/2018-01
102. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-792/2018-01
103. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-793/2018-01
104. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-794/2018-01
105. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-795/2018-01
106. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-796/2018-01
107. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-797/2018-01
108. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-798/2018-01
109. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-799/2018-01
110. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-800/2018-01
111. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-801/2018-01
112. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-802/2018-01
113. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-803/2018-01
114. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-804/2018-01
115. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-805/2018-01
116. ОДЛУКА о престанку судијске функције

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
117. РЕШЕЊЕ о обнови дозволе за обављање делатности колективног остваривања права аутора фотографије

________________________________________________

 Број 58  - 27. 07. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Босни и Херцеговини

ВЛАДА
2. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничког комитета за трговинску и економску сарадњу са Државом Израел
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

МИНИСТАРСТВA
4. ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом
5. ПРАВИЛНИК о одржавању жичара за транспорт лица
6. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о пријављивању заразних болести и посебних здравствених питања
7. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима

ПРАВОСУЂЕ
8. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
9. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ за годину завршену 31. децембра 2017. године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. ПРАВИЛНИК о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења
11. ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о пружању услуге калибраже из ваздуха
12. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0125/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
13. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.

________________________________________________

 Број 57  - 25. 07. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о људским ћелијама и ткивима
2. ЗАКОН о пресађивању људских органа
3. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о психоактивним контролисаним супстанцама
4. ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 38
5. ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 39
6. ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину
7. ОДЛУКА о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција
8. ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
9. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије

ВЛАДА
10. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2018. годину
11. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” за 2016. годину
12. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” за 2017. годину
13. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6872/2018
14. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6995/2018
15. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6996/2018
16. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6997/2018
17. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6998/2018
18. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6999/2018
19. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7000/2018
20. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7001/2018
21. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7002/2018
22. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7003/2018
23. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7004/2018
24. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7005/2018
25. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7006/2018
26. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7007/2018
27. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7023/2018

МИНИСТАРСТВA
28. ПРАВИЛНИК о начину спровођења реорганизације по унапред припремљеном плану реорганизације и садржини унапред припремљеног плана реорганизације
29. ПРАВИЛНИК о изгледу печата забране уласка и начину уношења забране уласка у страну путну исправу
30. ПРАВИЛНИК о здравственим прегледима тражиоца азила приликом пријема у Центар за азил или други објекат за смештај тражилаца азила
31. ПРАВИЛНИК о измени Правилника o ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина
32. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Националног плана за смањење емисија (НЕРП)
33. РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за испитивање отпада
34. ИСПРАВКА Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене ауто-пута Е-761, деоница Пожега – Ужице – граница са Републиком Српском (Босна и Херцеговина) на животну средину

ПРАВОСУЂЕ
35. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-743/2018-01
36. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-744/2018-01
37. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-745/2018-01
38. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-746/2018-01
39. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-747/2018-01
40. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-748/2018-01
41. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-749/2018-01
42. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-750/2018-01
43. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-751/2018-01
44. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-752/2018-01
45. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-753/2018-01
46. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-754/2018-01
47. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-755/2018-01
48. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-756/2018-01
49. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-757/2018-01
50. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-758/2018-01
51. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-759/2018-01
52. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-760/2018-01

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
53. РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
54. УПУТСТВО за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина (пречишћен текст)
55. ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина
56. ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
57. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника којим се прописује пријављивање података о стицању, односно отуђењу акција као и о вредности обављених стицања, односно отуђења за које није обавезно пријављивање
58. ОДЛУКА о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 2017. годину
59. ОДЛУКА о измени Одлуке Агенције за енергетику Републике Србије број 311.01-2/2016-С-I од 20. јуна 2017. године
60. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0566/17-11
61. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за мај 2018. године
62. ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период јануар–мај 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
63. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа града Панчева („Службени лист града Панчева”, број 15/15 од 25. јуна 2015. године)
64. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус”' д.о.о. Београд – Земун
65. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
66. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Мали Зворник

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42