СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 98  - 03. 11. 2017.


- СТРАТЕГИЈА за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017–2020. године
- ПРАВИЛНИК о Националном оквиру образовања и васпитања (ступа на снагу 11. новембра 2017)
- ИЗМЕНА И ДОПУНА јавнобележничке тарифе (ступа на снагу 11. новембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину (ступа на снагу 11. новембра 2017)

________________________________________________

 Број 97  - 01. 11. 2017.


- РЕШЕЊЕ о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање

________________________________________________

 Број 96  - 27. 10. 2017.


- УРЕДБА о изменама Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор (ступа на снагу 4. новембра 2017)
- ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 11-10175/2017-1 (о препоруци коришћења могућности учешћа миритеља у колективном преговарању)
- УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина (примењује се од 1. новембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора (ступа на снагу 4. новембра 2017)
- ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање (примењује се од 1. новембра 2017)
- ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у септембру 2017. године
- ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у трећем кварталу 2017. године

________________________________________________

 Број 95  - 25. 10. 2017.


- УРЕДБА о остваривању посебних права правосудних функционера и запослених у правосудним органима и Управи за извршење кривичних санкција са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија (ступа на снагу 26. октобра 2017)
- ПРАВИЛНИК о утврђивању листе програма општег стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе (ступа на снагу 2. новембра 2017)
- ОДЛУКА о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (ступа на снагу 2. новембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)

________________________________________________

 Број 94  - 19. 10. 2017.


- ЗАКОН о Националној академији за јавну управу (ступа на снагу 27. октобра 2017)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о државним службеницима (ступа на снагу 27.октобра 2017.године)
- ЗАКОН о изменама Закона о информационој безбедности (ступа на снагу 27. октобра 2017)
- ЗАКОН о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (ступа на снагу 27. октобра 2017)
- УРЕДБА о измени Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (ступа на снагу 27. октобра 2017)
- ПРАВИЛНИК о измени Правилника о шумском реду (ступа на снагу 27. октобра 2017)
- РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи

________________________________________________

 Број 93  - 16. 10. 2017.


- УРЕДБА о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције (ступа на снагу 24. октобра 2017)

________________________________________________

 Број 92  - 13. 10. 2017.


- ОДЛУКА о одређивању граница водних подручја (ступа на снагу 21. октобра 2017)
- ОДЛУКА о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (ступа на снагу 21. октобра 2017)
- ОДЛУКА о допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016. и 2017. годину (ступа на снагу 21. октобра 2017)
- ПРАВИЛНИК о поступку пријема судијских приправника (ступа на снагу 21. октобра 2017)
- ПРАВИЛНИК о поступку пријема тужилачких приправника (ступа на снагу 21. октобра 2017)
- ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2017. године

________________________________________________

 Број 91  - 10. 10. 2017.


- ПРАВИЛНИК о висини трошкова за полагање стручног испита здравствених радника и здравствених сарадника (ступа на снагу 18. oктобра 2017)

________________________________________________

 Број 90  - 06. 10. 2017.


- ПРАВИЛНИК о јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине (ступа на снагу 14. октобра 2017)
- ПРАВИЛНИК о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (ступа на снагу 14. октобра 2017, а примењиваће се од 1. јануара 2018)
- РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за октобар, новембар и децембар 2017. године
- ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) (ступа на снагу 14. октобра 2017)

________________________________________________

 Број 89  - 04. 10. 2017.


- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о униформи, ознакама, наоружању, специјалним возилима и другој опреми у Служби за обезбеђење у Управи за извршење кривичних санкција (ступа на снагу 12. октобра 2017)
- ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места (ступа на снагу 12. октобра 2017)
- ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
- ОДЛУКА Стоматолошке коморе Србије о надокнади за обнављање Лиценце

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42