СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 30  - 25.04.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана
2. ОДЛУКА о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности

ВЛАДА
3. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о оцењивању професионалних војних лица
4. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину
5. ОДЛУКА о допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години
6. ОДЛУКА о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
7. ОДЛУКА о утврђивању римокатоличке цркве светог Михаела Арканђела са Жупним домом у Краљеву за споменик културе
8. ОДЛУКА о образовању Комисије за капиталне инвестиције
9. ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за реализацију пројекта изградње високог објекта у блоку између улица Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске у Београду
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
42. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
47. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
48. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
49. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника Управног одбора Историјског института у Београду
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2019. годину
51. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада и пословања и финансијског плана за 2019. годину „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
52. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2018. годину
53. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Амбасаде Краљевине Камбоџе у Републици Србији, са седиштем у Београду
54. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4149/2019
55. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4353/2019
56. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4363/2019
57. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4364/2019
58. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4369/2019
59. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3971/2019
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4043/2019

МИНИСТАРСТВA
61. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
62. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа
63. ПРАВИЛНИК о елементима јавне железничке инфраструктуре
64. ПРАВИЛНИК о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима
65. ПРАВИЛНИК о начину и поступку рада комисија за утврђивање неспособности за професионално вршење полицијских послова
66. ПРАВИЛНИК о спровођењу интерног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова
67. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о садржини, изгледу и начину употребе детективске легитимације
68. ПРАВИЛНИК o измени Правилника о садржини, изгледу и начину употребе легитимације службеника приватног обезбеђења
69. ПРАВИЛНИК o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи
70. ПРАВИЛНИК o организацији и остваривању екскурзије у средњој школи
71. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу
72. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Програма управљања отпадом
73. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
74. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
75. РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00260/2019-22
76. РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00284/2019-22
77. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
78. ИСПРАВКА Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе

ПРАВОСУЂЕ
79. ОДЛУКА о именовању судија Уставног суда
80. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-926/2019-01
81. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1231/2019-01
82. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1706/2019-01
83. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1739/2019-01
84. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-143/2019-01
85. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1705/2019-01
86. ОДЛУКА о престанку судијске функицје, број 119-00-1703/2019-01
87. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1649/2019-01
88. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1616/2018-01
89. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1704/2019-01
90. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1707/2019-01
91. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
92. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу
93. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду
94. ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 78886/16, Дејан Живојиновић против Србије
95. ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 51112/16, ПТП Спин Комерц д.о.о. против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
96. ОДЛУКА о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2019. годину
97. ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1.1–31.12. 2018. године
98. ОДЛУКА о изменама и допунама Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора
99. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2019. године
100. ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
101. ОДЛУКА о висини чланарине и надокнада за 2019. годину

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
102. ОДЛУКА о матичним подручјима
103. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац”, Лесковац
104. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Топлана – Шабац”, Шабац

________________________________________________

 Број 29  - 19.04.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”
2. УРЕДБА о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину
3. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
4. УРЕДБА о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
5. УРЕДБА о изменама Уредбе о платама полицијских службеника
6. ОДЛУКА о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
7. ОДЛУКА о измени Одлуке о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа
8. ОДЛУКА о утврђивању Спомен парка Попина у Штулцу за знаменито место
9. ОДЛУКА о утврђивању Споменика са спомен-гробницом стрељаних рањеника на Златибору за споменик културе
10. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за измену прописа о канцеларијском пословању и категоријама регистратурског материјала са роковима чувања
11. ОДЛУКА о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
21. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за склоништа
28. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за склоништа
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Дирекције за железнице
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Института за ментално здравље
33. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за ментално здравље
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Приштина са седиштем у Косовској Митровици
35. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Приштина са седиштем у Косовској Митровици
36. РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Перту, Аустралија
37. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3763/2019
38. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3764/2019
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњег извештаја о раду Агенције за реституцију за 2018. годину
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњих финансијских извештаја Агенције за реституцију за 2018. годину
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2018. годину
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2018. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај – Завршни рачун Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2018. годину
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ваљева, Република Србија и града Сочи, Краснодарска Покрајина, Руска Федерација
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Краљева, Република Србија и града Јужног Јуклида у Охају, Сједињене Америчке Државе
46. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4019/2019
47. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4022/2019
48. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4023/2019
49. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3747/2019
50. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3748/2019
51. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3749/2019
52. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3758/2019
53. ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду

МИНИСТАРСТВA
54. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура
55. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње
56. ПРАВИЛНИК о врсти хране и начину вршења службене контроле, као и листи мешовите хране и начину вршења контроле те хране
57. ПРАВИЛНИК о обрасцу за утврђивање накнаде за коришћење рибарског подручја
58. ПРАВИЛНИК о садржини обрасца за утврђивање накнаде за сакупљање, коришћење и промет заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива
59. РЕШЕЊЕ о одобравању отварања путног прелаза са ограниченим роком функционисања
60. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
61. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
62. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
63. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за социјалну заштиту у Републици Србији
64. АНЕКС I Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд

________________________________________________

 Број 28  - 17.04.2019.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 64
2. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 65

ВЛАДА
3. УРЕДБА о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира
4. ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене

МИНИСТАРСТВA
5. ПРАВИЛНИК о прибављању сагласности за изградњу и експлоатацију комуналне инфраструктуре кроз железнички пружни појас
6. ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
7. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће
8. СПИСАК српских стандарда из области медицинских средстава
9. ОДЛУКА о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе
10. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
11. РЕШЕЊЕ о одузимању дозволе за пружање платних услуга

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
12. УПУТСТВО о методологији за праћење и анализирање стања у вези са одливом кадрова и његовим утицајем на рад органа државне управе
13. ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
14. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап”
15. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Тара
16. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Копаоник
17. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Пашњаци велике дропље”
18. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
19. ОДЛУКА о одређивању матичних подручја

________________________________________________

 Број 27  - 12.04.2019.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
2. ОДЛУКА о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа
3. ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење реализације Програма за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. године
4. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију активности у вези са поверавањем индиректног управљања програмом ИПАРД
5. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
6. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
7. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
9. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
17. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика директора Републичког секретаријата за законодавство
18. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика директора Републичког секретаријата за законодавство
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Београду
24. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Београду
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
26. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду
28. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост”, Београд
30. РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
31. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
32. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3654/2019
33. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3655/2019
34. РЕШЕЊЕ o пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3743/2019
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2019. годину
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2018. годину
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о одобравању задужења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса Јавног предузећа „Службени гласник”
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о расподели нето добити Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2017. годину
39. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3552/2019
40. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3553/2019
41. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3574/2019
42. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3563/2019
43. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3565/2019
44. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3566/2019
45. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3568/2019
46. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3570/2019
47. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3572/2019
48. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ за сузбијање сиве економије са Акционим планом за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије за период 2019–2020. године

МИНИСТАРСТВA
49. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника
50. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
51. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
52. ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2019. годину
53. ПРАВИЛНИК о обуци, оспособљавању и стручном испиту за вршење детективских послова
54. ПРАВИЛНИК о условима за обављање делатности увоза и извоза репродуктивних ћелија, као и начин провере услова квалитета и безбедности
55. ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину подношења захтева за обављање биомедицински потпомогнуте оплодње, као и услове у погледу кадра, простора и опреме
56. ПРАВИЛНИК о ближим условима, критеријумима и начину избора, тестирања и процене даваоца репродуктивних ћелија и ембриона
57. ПРАВИЛНИК о нежељеним догађајима и озбиљним нежељеним реакцијама у поступку биомедицински потпомогнуте оплодње, начину вођења евиденција, као и обрасцу годишњег извештаја
58. ПРАВИЛНИК о садржају обрасца обавештења за лица која се подвргавају поступку биомедицински потпомогнутог оплођења
59. ПРАВИЛНИК о начину саопштавања података даваоцу о правним последицама даровања и садржају обрасца изјаве даваоца о даровању репродуктивних ћелија, односно ембриона
60. ПРАВИЛНИК о садржају обрасца изјаве о повлачењу пристанка за даровање репродуктивних ћелија, односно ембриона, потврди о повлачењу изјаве о пристанку, као и потврди о уништавању репродуктивних ћелија, односно спонтаној разградњи и уништавању ембриона
61. ПРАВИЛНИК о Државном регистру поступака биомедицински потпомогнуте оплодње
62. ПРАВИЛНИК о садржају обрасца захтева за изјашњење о даљем поступању са репродуктивним ћелијама, односно неупотребљеним раним ембрионима
63. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
64. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката за општине Мајданпек, Кладово и Неготин
65. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
66. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
67. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
68. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа

ПРАВОСУЂЕ
69. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 41392/15, Николић против Србије

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
70. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ за годину завршену 31. децембра 2018. године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
71. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/70/2019-04
72. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/71/2019-04
73. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/72/2019-04
74. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/73/2019-04
75. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/74/2019-04
76. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/75/2019-04
77. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/76/2019-04
78. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
79. РЕШЕЊЕ о одузимању Сертификата о акредитацији број А-176-09/2015 Заводу за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „Еко-сан” Београд
80. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-354/2019-1
81. ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
82. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Шарган – Мокра Гора”
83. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
84. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.o.o. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
85. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Аеродром Росуље”, Крушевац

________________________________________________

 Број 26  - 05.04.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о Ценовнику одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 2019/2020. годину
2. УРЕДБА о минимуму процеса рада у Републичком геодетском заводу
3. УРЕДБА о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Управи царина
4. УРЕДБА о разврставању радних места и мерилима за опис посла радних места царинских службеника
5. УРЕДБА о допуни Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
6. УРЕДБА о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
7. УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
8. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
9. ОДЛУКА о оснивању Академије васпитачко-медицинских струковних студија
10. ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану
11. ОДЛУКА о допуни Одлуке о одређивању производа и услуга од посебног значаја за одбрану Републике Србије
12. ОДЛУКА o утврђивању споменика „Слобода” на Иришком венцу за споменик културе
13. ОДЛУКА о утврђивању манастира Св. Варваре на Рељиној градини за споменик културе
14. ОДЛУКА о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА ⅠⅠ) за период 2014–2020. године
15. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Координационе комисије
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
17. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
35. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
44. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
45. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
46. РЕШЕЊЕ о именовању директора Агенције за квалификације
47. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Ужицу
48. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Ужицу
49. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства – Београд
50. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Музеја ваздухопловства – Београд
51. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Музеја ваздухопловства – Београд
52. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за науку Републике Србије
53. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
54. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
55. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
56. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
57. РЕШЕЊЕ о именовању члана Националног савета за научни и технолошки развој
58. РЕШЕЊЕ о престанку мандата одбору директора „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд
59. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности генералног директора „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд
60. РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Акри, Република Гана
61. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3171/2019
62. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3170/2019
63. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3166/2019
64. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3167/2019
65. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије” за период 2019–2021. године
66. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за период 2019–2021. године
67. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о раду Акционарског друштва за ваздушни саобраћај Air Serbia Београд
68. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
69. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3259/2019
70. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3341/2019
71. АКЦИОНИ ПЛАН за период 2019−2020. године за спровођење Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017−2020. године

МИНИСТАРСТВA
72. ПРАВИЛНИК о техничким захтевима за употребу цемента и производа на бази цемента у изградњи коловозних конструкција и земљаним радовима
73. ПРАВИЛНИК о условима заштите животне средине које морају да испуне корисници ИПАРД подстицаја
74. ОДЛУКА о измени Одлуке о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије нискоугљеничног развоја са акционим планом
75. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима
76. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
77. ПРАВИЛНИК о утврђивању кривичних дела за чију осуду државни службеник постаје недостојан за обављање послова, односно вршење дужности
78. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о регистру функционера и регистру имовине
79. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0153/18-11
80. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0229/18-11
81. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0436/18-11
82. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0587/18-11
83. РЕШЕЊЕ o престанку рада на положају помоћнице Повереника за заштиту равноправности
84. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
85. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Царска Бара”

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
86. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана”, Суботица

________________________________________________

 Број 25  - 03.04.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о здравственом осигурању
2. ЗАКОН о здравственој заштити
3. ЗАКОН о предметима опште употребе
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци
5. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
6. ОДЛУКА о избору председника Комисије за хартије од вредности

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
7. УКАЗ о додели одликовања

ВЛАДА
8. ИСПРАВКА Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт

МИНИСТАРСТВA
9. ПРАВИЛНИК о садржини и начину израде декларације о перформансама

УСТАВНИ СУД
10. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-189/2017
11. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-273/2016

ПРАВОСУЂЕ
12. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-933/2019-01
13. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1066/2019-01
14. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1352/2019-01
15. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1388/2019-01
16. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1515/2019-01
17. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1075/2019-01
18. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-975/2019-01
19. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1390/2019-01
20. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1492/2019-01
21. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1403/2018-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
22. ПРАВИЛНИК о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају
23. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-319/2019-1

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
24. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
25. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „3. октобар”, Бор
26. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод”, Бор
27. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор”, Бор

________________________________________________

 Број 24  - 01.04.2019.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за надзор над применом Споразума између Владе и представника Штрајкачког одбора Републичког геодетског завода, Синдиката ЈОС РГЗ-а и Синдиката Независност РГЗ-а
2. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу нераспоређене добити Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2017. годину

МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК o какао и чоколадним производима намењеним за људску употребу
4. ПРАВИЛНИК o производима сличним чоколади, крем производима и бомбонским производима
5. ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 62. заседању септембра 2018. године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0165/18-11

________________________________________________

 Број 23  - 29.03.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима

ВЛАДА
2. УРЕДБА о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Кањижи
3. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја луке у Панчеву
4. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
5. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
6. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
7. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
8. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
9. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра рударства и енергетике
10. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
11. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра заштите животне средине
12. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
13. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра заштите животне средине
14. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
15. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра заштите животне средине
16. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
17. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра културе и информисања
18. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
19. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра културе и информисања
20. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
21. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра омладине и спорта
22. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Националне академије за јавну управу
23. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Националне академије за јавну управу
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
25. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
27. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
29. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
31. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
33. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
35. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Геолошког завода Србије
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
39. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
40. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
41. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
42. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
43. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Центра за промоцију науке
44. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Машинског факултета Универзитета у Београду
45. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Машинског факултета Универзитета у Београду
46. РЕШЕЊЕ о именовању члана Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству
47. РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2019. годину
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у веслању, у Београду 2023. године
51. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Јуниорског европског првенства у веслању, у Београду 2020. године
52. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у фитнесу за млађе категорије, у Чачку 2019. године
53. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3142/2019
54. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3143/2019
55. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3149/2019
56. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3009/2019
57. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3011/2019
58. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3012/2019
59. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3013/2019
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3068/2019
61. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-3062/2019
62. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-3066/2019

МИНИСТАРСТВA
63. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству
64. ПРАВИЛНИК o изменама Правилника o коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
65. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
66. ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2019. годину
67. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о цени обрасца и трошковима техничке израде личне карте
68. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину остваривања права на специјална помагала за читање и писање која се обезбеђују из средстава Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
69. ПРАВИЛНИК о радовима на рехабилитацији јавног пута
70. ПРАВИЛНИК о категоризацији водних путева за пловидбу пловила за рекреацију
71. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене „Липовица II” на животну средину
72. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00878/2014-22
73. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02994/2010-03
74. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције

УСТАВНИ СУД
75. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-132/2018
76. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-134/2018
77. РЕШЕЊЕ Уставног суда Су број 102/1
78. РЕШЕЊЕ Уставног суда Су број 102/2
79. РЕШЕЊЕ Уставног суда Су број 102/3
80. РЕШЕЊЕ Уставног суда Су број 102/4

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
81. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о располагању непокретностима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
82. ОБАВЕЗУЈУЋИ КРИТЕРИЈУМИ за ближе утврђивање логичке нумерације канала
83. РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јануару и фебруару 2019. године
84. РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у марту 2019. године
85. РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за април, мај и јун 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
86. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности

________________________________________________

 Број 22  - 28.03.2019.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају
2. МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету
4. ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
5. ОДЛУКА о измени Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази

________________________________________________

 Број 21  - 27.03.2019.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2019. годину
2. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2019. годину

МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
4. ОДЛУКА o измени Одлуке о достављању Народној банци Србије података банака ради праћења девизне штедње положене код банака
5. ОДЛУКА o измени Одлуке о достављању података банака о стању динарских штедних улога становништва
6. УПУТСТВО о измени Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
7. УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства о достављању података банака ради праћења одређених монетарних кретања
8. УПУТСТВО за спровођење Одлуке о условима и начину одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности
9. УПУТСТВО о спровођењу Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
11. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0257/18-11
12. РЕШЕЊЕ директора Агенција за борбу против корупције број 014-020-00-0213/17-11
13. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
14. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјалног резервата природе „Јелашничка клисура”
15. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Сува планина”
16. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Јерма”
17. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменик природе „Лазарев кањон”
18. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменик природе „Прерасти у кањону Вратне”
19. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Озрен–Јадовник”
20. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Лептерија – Сокоград”
21. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Камена Гора”
22. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Радан”
23. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Стара планина”
24. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Сићевачка клисура”
25. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Голија”
26. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Златибор”
27. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина „Монус” д.о.о. Београд
28. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
29. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар”, Алибунар
30. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа Комуналац, Жабари

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42