П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 24  - 22.03.2024.


Влада

1.УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке регионалном развоју и развоју предузетништва који се реализује кроз стандардизовани сет услуга који спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2024. години
2.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о категоризацији државних путева
3.ОДЛУКА о оснивању привредног друштва „AGROINDUSTRIJSKA KORPORACIJA – NEKRETNINE DOO BEOGRAD”
4.ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја
5.ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење Меморандума о разумевању о сарадњи у увођењу и експлоатацији Светске LHC рачунарске мреже
6.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
7.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
21.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
22.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
23.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
28.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
29.РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Кигалију, Република Руанда
30.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
31.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2280/2024
32.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2281/2024
33.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2024. годину
34.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2024. годину
35.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда солидарности за 2023. годину
36.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво са ограниченом одговорношћу, Суботица за 2024. годину
37.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у MMA спорту, у Београду 2024. године
38.РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-2135/2024
39.РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-2383/2024
40.РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-2384/2024
41.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2406/2024
42.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2411/2024
43.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2413/2024
44.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2435/2024
45.РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве

Министарства

46.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
47.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о условима у погледу техничко–технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за обављање послова у области управљања водама, као и о начину вођења евиденције издaтих и одузетих лиценци
48.ПРАВИЛНИК о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течноси које нису вода – уређаја за течности које се користе за прање ветробранског стакла
49.ПРАВИЛНИК о радио-опреми
50.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
51.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
52.РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
53.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01684/2023-22
54.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01137/2023-22

Правосуђе

55.ПРАВИЛНИК о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника судова
56.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-67/2024-01
57.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-71/2024-01
58.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-81/2024-01
59.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-82/2024-01
60.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-101/2024-01
61.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-166/2024-01
62.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-167/2024-01
63.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-168/2024-01
64.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1256/2023-01
65.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1321/2023-01
66.ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
67.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу
68.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду

Други државни органи и државне организације

69.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0118/23-11
70.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0089/22-11
71.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0554/22-11
72.САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2023. годину

Друге организације

73.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
74.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Monus” д.о.о. Београд

Локална самоуправа

75.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа, „Дрина” Мали Зворник

________________________________________________

 Број 23  - 20.03.2024.


Народна скупштина

1.ОДЛУКА о избору председника Народне скупштине
2.ОДЛУКА о броју и избору потпредседника Народне скупштине
3.ОДЛУКА о именовању генералног секретара Народне скупштине
4.ОДЛУКА о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
5.ОДЛУКА о саставу сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
6.ОДЛУКА о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
7.ОДЛУКА о саставу делегације Народне скупштине у Парламентарном форуму Република Србија – Република Српска

________________________________________________

 Број 22  - 20.03.2024.


Влада

1.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина
2.АКЦИОНИ ПЛАН за период од 2024. до 2026. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године

Министарства

3.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о бањско-климатском опоравку
4.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о галенским лековима који се употребљавају у хуманој медицини

Уставни суд

5.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-4/2021
6.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2273/2021

________________________________________________

 Број 20  - 15.03.2024.


Председник Републике

1.УКАЗ о додели одликовања

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о обиму и садржини досијеа за биоцидни производ
3.ПРАВИЛНИК о условима за прилагођавање захтева за подацима из досијеа за биоцидни производ
4.ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре

________________________________________________

 Број 21  - 15.03.2024.


Влада

1.УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац–Лозница
2.УРЕДБА о допуни Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
3.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о непокретностима за репрезентативне потребе Републике Србије
4.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о пружању привремене заштите у Републици Србији расељеним лицима која долазе из Украјине
5.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
6.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
7.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства спорта
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
12.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Геолошког завода Србије
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за кооpдинацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
21.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
23.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
24.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
25.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
26.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
28.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
29.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
38.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
39.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
40.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Гњилане, у оснивању
41.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Гњилане, у оснивању
42.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Звечан, у оснивању
43.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Звечан, у оснивању
44.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Косовска Митровица, у оснивању
45.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Косовска Митровица, у оснивању
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Апотекарске установе Косовска Митровица, у оснивању
47.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Апотекарске установе Косовска Митровица, у оснивању
48.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Апотекарске установе Призрен, у оснивању
49.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Привременог управног и надзорног одбора Апотекарске установе Призрен, у оснивању
50.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије струковних студија Западна Србија
51.РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Академије струковних студија Западна Србија
52.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац
53.РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Академије васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац
54.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије струковних студија Шабац
55.РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Академије струковних студија Шабац
56.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Топличке академије струковних студија
57.РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Топличке академије струковних студија
58.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Надзорног одбора Музеја примењене уметности
59.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите комисије за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о граничној контроли у железничком саобраћају
60.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за решавање стамбених потреба избеглица
61.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Комисије за решавање стамбених потреба избеглица
62.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
63.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање и за производњу и дистрибуцију електричне енергије Ибар, Зубин Поток
64.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2081/2024
65.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2084/2024
66.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2163/2024
67.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2164/2024
68.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2166/2024
69.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2220/2024
70.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2223/2024
71.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2225/2024
72.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2226/2024
73.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2227/2024
74.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2228/2024
75.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2229/2024
76.РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Солуну, Република Грчка
77.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара”, Бајина Башта за 2024. годину
78.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања друштва са ограниченом одговорношћу за дистрибуцију природног гаса Гас, Бечеј за 2024. годину
79.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”, Београд за период од 2024. до 2026. године
80.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Сава” д.о.о. Шабац за 2021. годину
81.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Сава” д.о.о. Шабац за 2022. годину
82.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
83.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о измени Правилника о раду ВПД „Ерозија” ДОО Ниш
84.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог измене годишњег плана централизованих јавних набавки за 2024. годину
85.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
86.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2027/2024
87.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2053/2024
88.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2057/2024
89.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2167/2024
90.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2187/2024
91.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности

Министарства

92.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
93.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
94.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
95.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
96.ПРАВИЛНИК o условима које треба да испуне правна лица и предузетници за обављање послова израде техничке документације, односно грађења објеката, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине
97.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о саобраћајној сигнализацији
98.ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
99.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01673/2023-22
100.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01676/2023-22
101.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01686/2023-22
102.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01699/2023-22
103.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01700/2023-22
104.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01706/2023-22
105.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01714/2023-22
106.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01715/2023-22
107.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01718/2023-22
108.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01724/2023-22
109.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01725/2023-22
110.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01726/2023-22
111.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01727/2023-22
112.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01728/2023-22
113.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01729/2023-22
114.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01730/2023-22
115.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01731/2023-22
116.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01732/2023-22
117.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01733/2023-22
118.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01734/2023-22
119.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01735/2023-22
120.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01736/2023-22
121.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01737/2023-22
122.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01742/2023-22
123.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01743/2023-22
124.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01745/2023-22
125.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01761/2023-22
126.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака

Други државни органи и државне организације

127.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци

Друге организације

128.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „EPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

Локална самоуправа

129.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Стандард” Јагодина

________________________________________________

 Број 19  - 13.03.2024.Влада

1.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена
2.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1961/2024
3.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1963/2024
4.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1736/2024
5.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1737/2024
6.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1744/2024
7.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1751/2024
8.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1754/2024
9.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1738/2024
10.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1739/2024
11.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1740/2024
12.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1741/2024
13.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1745/2024
14.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1749/2024
15.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1752/2024
16.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности

Министарства

17.ПРАВИЛНИК о врстама отпада за које се може поднети захтев, дозвољеним поступцима и технологијама третмана за врсте отпада и другим посебним елементима за одређивање престанка статуса отпада
18.ПРАВИЛНИК о оверавању медицинских термометара
19.РЕШЕЊЕ министра државне управе и локалне самоуправе број 900287 2024
20.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-1/24
21.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-2/24
22.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-3/24
23.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-4/24
24.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-5/24
25.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-6/24
26.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-7/24
27.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-8/24
28.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-9/24
29.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-10/24
30.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-11/24
31.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-12/24
32.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-13/24
33.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-14/24
34.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-15/24
35.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-16/24
36.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-17/24
37.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-18/24
38.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-19/24
39.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-20/24
40.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-21/24
41.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-22/24
42.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-23/24
43.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-24/24
44.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-25/24
45.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-26/24
46.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-27/24
47.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-28/24
48.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-29/24
49.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-30/24
50.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-31/24
51.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-32/24
52.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-33/24
53.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-34/24
54.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-35/24
55.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-36/24
56.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-37/24
57.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-38/24
58.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-39/24
59.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-40/24
60.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-41/24
61.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-42/24
62.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-43/24
63.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-44/24
64.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-45/24
65.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-46/24
66.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-47/24
67.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-48/24
68.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-49/24
69.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-50/24
70.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-51/24
71.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-52/24
72.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-53/24
73.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-54/24
74.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-55/24
75.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-56/24
76.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-57/24
77.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-58/24
78.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-59/24
79.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 210-60/24
80.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа
81.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
82.КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова

Други државни органи и државне организације

83.ПРАВИЛНИК о поступку и условима за стицање сертификата за коришћење модула за израду дигиталног геодетског мануала од стране геодетске организације
84.РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-76/2023-9
85.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0085/22-11
86.ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2024. године

________________________________________________

 Број 18  - 08.03.2024.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) у 2024. години
2.УРЕДБА о утврђивању Програма финансијске подршке, мера и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз подршку удружењима дијаспоре, региона и матичне државе у 2024. години
3.УРЕДБА о допуни Уредбе о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године ради измирења обавеза према произвођачима
4.УРЕДБА о изменама Уредбе о финансијској подршци пољопривредним произвођачима шећерне репе рода 2023. године
5.УРЕДБА о измени Уредбе о начину, поступку и процедурама продаје станова и утврђивања редоследа лица која испуњавају прописане услове за куповину стана под повољнијим условима у оквиру пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
6.УРЕДБА о условима, критеријумима и поступку за остваривање права на доделу средстава за подстицање развоја социјалног предузетништва
7.УРЕДБА о Ценовнику одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 2024/2025. годину
8.ОДЛУКА о квантитативном ограничењу увоза пољопривредно-прехрамбених производа
9.ОДЛУКА о оснивању привредног друштва „Ложионица” д.о.о. Београд
10.ОДЛУКА о образовању Радне групе за успостављање Меморијалног центра у знак сећања на жртве масовног убиства у Огледној основној школи „Владислав Рибникар” у Београду
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
13.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
15.PЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
21.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа града Београда
22.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1853/2024
23.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1965/2024
24.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1970/2024
25.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1997/2024
26.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1998/2024
27.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2000/2024
28.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2001/2024
29.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2024. годину
30.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва „Просветни прегледˮ д.о.о. Београд за 2024. годину
31.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра Гора”, Мокра Гора
32.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2024. годину
33.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2024–2026. године
34.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Студентског центра у Чачку о обављању друге делатности
35.РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-1663/2024-1
36.РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-1665/3024-1
37.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1992/2024
38.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1993/2024
39.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2002/2024

Министарства

40.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о рејонизацији виноградарских географских производних подручја Србије
41.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и о начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом
42.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету
43.ПРАВИЛНИК о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници
44.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
45.ПРАВИЛНИК о условима за стављање животиња у промет, начину прегледа пошиљке животиња пре утовара, обрасцу уверења о здравственом стању животиња, обрасцу потврде о здравственом стању пошиљке животиња у промету, садржини и начину вођења евиденције о издатим уверењима и потврдама
46.ПРАВИЛНИК о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и садржини извештаја о извршеним мерењима
47.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о какао и чоколадним производима намењеним за људску употребу
48.ПРАВИЛНИК о структури, садржини и начину израде годишњег програма рада установа социјалне заштите
49.ПРАВИЛНИК о методологији за обрачун неплаћеног кућног рада
50.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
51.ОДЛУКА о додели средстава из буџета јединицама локалне самоуправе и градским општинама намењених за успостављање јединственог управног места
52.ОДЛУКА о расподели средстава
53.ОДЛУКА о додели годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2023. години
54.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 213-1/24
55.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 213-2/24
56.ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2024. годину

Правосуђе

57.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Чачку

Други државни органи и државне организације

58.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Регистру јавних функционера и Регистру имовине и прихода јавних функционера

Друге организације

59.РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
60.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
61.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
62.MАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд

Локална самоуправа

63.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан” Нови Сад

________________________________________________

 Број 17  - 06.03.2024.


Влада

1.УРЕДБА o утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2024. годину
2.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело Брдо
3.ОДЛУКА о изменама Одлуке о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
4.ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године
5.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

Министарства

6.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Стратегије управљања минералним и другим геолошким ресурсима Републике Србије од 2025. до 2040. године са пројекцијoм до 2050. године на животну средину
7.ИСПРАВКА Решења о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Правосуђе

8.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представкама бр. 3000/16 и 7189/16, Бељић против Србије и Милинковић и други против Србије
9.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 56079/22, Марјановић против Србије и 6 других представки

Други државни органи и државне организације

10.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о техничким условима подсистема инфраструктура
11.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
12.ИСПРАВКА Правилника о минималном садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних понуда

Други органи

13.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за делатност путне привреде Републике Србије
14.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 16  - 01.03.2024.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2024. години
2.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
3.УРЕДБА о мерилима и критеријумима за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2024. години
4.УРЕДБА о условима за утврђивање купопродајне цене стана на појединачним локацијама за припаднике снага безбедности
5.УРЕДБА о измени Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама
6.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма Основних академских студија Криминалистике, Форензичког инжењерства, Информатике и рачунарства и студијског програма Основних струковних студија Криминалистике који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2024/2025. годину
7.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма Мастер академских студија Криминалистике, Форензичког инжењерства, Информатике и рачунарства, Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа и Национална безбедност који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2024/2025. годину
8.ОДЛУКА о образовању Комисије за доделу подстицаја
9.ОДЛУКА о образовању Радне групе за припрему и организовање наградне игре
10.ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење Споразума о условима за слободан приступ тржишту рада на Западном Балкану
11.ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење Споразума о повезивању шема електронске идентификације грађана Западног Балкана
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфрaструктуре
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
19РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
24.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршилаца дужности чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
25.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
26.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1504/2024
27.PЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1506/2024
28.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1572/2024
29.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1698/2024
30.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1700/2024
31.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1709/2024
32.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1710/2024
33.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1712/2024
34.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1713/2024
35.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1718/2024
36.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1719/2024
37.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2024. годину
38.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2024. годину
39.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2024. годину
40.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мостˮ Београд за 2024. годину
41.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Транснафта” а.д. Панчево за 2024. годину
42.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Нови Сад – Гас” д.о.о. за 2024. годину
43.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Галовицаˮ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2024. годину
44.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
45.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ценовник услуга за посетиоце Јавног предузећа Национални Парк Тара, Бајина Башта
46.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1706/2024
47.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1707/2024
48.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1721/2024
49.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1724/2024
50.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1727/2024
51.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1759/2024
52.ЗАКЉУЧАК о усвајању текста Програма финансијске подршке, мера и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз организацију кампова за младе из дијаспоре и региона у 2024. години

Министарства

53.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника o квaлитeту прoизвoдa oд вoћa и пoврћa
54.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлeжни орган спроводи
55.ПРАВИЛНИК о начину издавања и продужења важења ADR сертификата о одобрењу за возило
56.ПРАВИЛНИК о начину издавања, вођењa евиденција, изгледу и начину постављања налепнице за лака електрична возила
57.ПРАВИЛНИК о раду тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
58.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о теоријској и практичној обуци кандидата за возаче
59.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова у управи за извршење заводских санкција на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
60.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Прокупље
61.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Опште болнице „Др Алекса Савић” Прокупље
62.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Прокупље, у оснивању
63.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-1/24
64.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-2/24
65.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-3/24
66.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-4/24
67.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-5/24
68.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-6/24
69.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-7/24
70.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-8/24
71.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-9/24
72.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-10/24
73.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-11/24
74.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-12/24
75.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-13/24
76.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-14/24
77.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-15/24
78.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-16/24
79.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-17/24
80.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-18/24
81.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-19/24
82.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-20/24
83.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-21/24
84.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-22/24
85.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-23/24
86.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-24/24
87.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-25/24
88.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-26/24
89.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-27/24
90.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-28/24
91.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-29/24
92.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-30/24
93.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-31/24
94.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-32/24
95.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-33/24
96.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-34/24
97.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-35/24
98.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-36/24
99.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-37/24
100.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-38/24
101.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-39/24
102.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-40/24
103.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-41/24
104.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-42/24
105.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-43/24
106.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-44/24
107.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-45/24
108.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-46/24
109.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-47/24
110.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-48/24
111.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-49/24
112.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-50/24
113.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-51/24
114.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-52/24
115.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 193-2/24
116.ИСПРАВКА Правилника о критеријумима за остваривање права на олакшицу и ближи поступак остваривања права на олакшицу плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја

Правосуђе

117.ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-105/2024-01
118.ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-106/2024-01
119.ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-107/2024-01
120.ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-108/2024-01
121.ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-109/2024-01
122.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-38/2024-01
123.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-44/2024-01
124.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-45/2024-01
125.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-46/2024-01
126.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-72/2024-01
127.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-73/2024-01
128.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-74/2024-01
129.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-76/2024-01
130ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-986/2023-01
131ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1149/2023-01
132.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1212/2023-01
133.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1292/2023-01
134.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1319/2023-01
135.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1320/2023-01
136.ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
137.ОДЛУКA о избору јавног тужиоца, А број 106/24
138.ОДЛУКA о избору јавног тужиоца, А број 107/24
139.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 108/24
140.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 109/24
141.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 110/24
142.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 111/24
143.ОДЛУКA о избору јавног тужиоца, А број 112/24
144.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 113/24
145.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 114/24
146.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 115/24
147.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 116/24
148.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 117/24
149.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 118/24
150.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 119/24
151.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 120/24
152.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 121/24
153.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 122/24
154.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 123/24
155.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 124/24
156.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 125/24
157.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 126/24
158.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 127/24
159.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 128/24
160.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 129/24
161.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 130/24
162.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 131/24
16.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 132/24
164.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 133/24
165.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 134/24
166.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 135/24
167ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 136/24
168.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 137/24
16.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 138/24
170.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 139/24
171.ОДЛУКА о престанку јавнотужилачка функција главном јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци

Други државни органи и државне организације

172.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о пријављивању намере и издавању одобрења за обављање радијационих делатности
173.РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано лице
174.РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-151/2023-17
175.РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-155/2023-92
176.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара – Сектор за едукацију и сертификацију у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Друге организације

177.ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта привредног друштва „BIO4ˮ д.о.о. Београд
178.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина,Yala Habibi д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 15  - 28.02.2024.


Mинистарства

1.ЛИСТА одобрених супстанци

Правосуђе

2.ОДЛУКА о именовању заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства
3.ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 24989/17, Ђурић против Србије

Други државни органи и државни организације

4.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
5.ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања
6.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2023. године
7.ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2023. године
8.ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2023. годину
9.ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2023. годину
10.ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2023. године до 31. децембра 2023. године+

Друге организације

11.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
12.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, TREFF TABAKO д.о.о. Београд
13.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Темерин”, Темерин
14.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис” – Ниш

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42