СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 47  - 28.06.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања
2. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години
3. СТРАТЕГИЈА одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године
4. ОДЛУКА о утврђивању цркве Светог Димитрија са старим гробљем у Митровој Реци за споменик културе
5. ОДЛУКА о утврђивању Алмашког краја у Новом Саду за просторно културно-историјску целину
6. ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Академије васпитачко-медицинских струковних студија
7. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа”
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
15. РЕШЕЊЕ o постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Смедерево” друштво с ограниченом одговорношћу Смедерево
29. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Смедерево” друштво с ограниченом одговорношћу Смедерево
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу
31. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу
32. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6432/2019
33. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6539/2019
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор за 2019. годину
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада и пословања и финансијског плана за 2019. годину „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2019. годину
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2019. годину
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2019. годину
39. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
40. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6545/2019
41. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6537/2019
42. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности

МИНИСТАРСТВA
43. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
44. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом
45. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о изгледу обрасца и поступку издавања личне карте за странца и привремене личне карте за странца
46. ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржини захтева за издавање, измену или обнову дозволе за производњу, односно промет прекурсора прве, друге или треће категорије
47. ПРАВИЛНИК о измени Правилника o обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова

ПРАВОСУЂЕ
48. ПРАВИЛНИК о изостављању и замени (анонимизацији и псеудонимизацији) података у одлукама Високог савета судства
49. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-002060/2019-01
50. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02056/2019-01
51. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02053/2019-01
52. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02058/2019-01
53. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02054/2019-01
54. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02057/2019-01
55. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02059/2019-01
56. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02055/2019-01
57. ОДЛУКА о престанку судијске функције

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
58. НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
59. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0092/18-11
60. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0594/18-11
61. РЕШЕЊЕ о утврђивању губитка репрезентативности синдиката код послодавца, 07 број 07-661/2019-4
62. РЕШЕЊЕ о утврђивању губитка репрезентативности синдиката код послодавца, 07 број 021-3/2018
63. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката код послодавца

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
64. КОДЕКС пословне етике посредника у промету и закупу непокретности

________________________________________________

 Број 46  - 26.06.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана Подручја посебне намене предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура”
2. ОДЛУКА о оснивању Републичког савета за запошљавање
3. ОДЛУКА о измени Програма за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. године
4. ОДЛУКА о отварању сталног граничног прелаза за међународни ваздушни саобраћај на Аеродрому „Морава”
5. РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Њујорку, Сједињене Америчке Државе
6. РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Конакрију, Република Гвинеја
7. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа
8. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”
9. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
10. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2019. годину
11. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2019. годину
12. РЕШЕЊЕ о давању сагласност на кандидатуру за организовање Европског првенства у параглајдингу, у Нишу 2020. године
13. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у кик боксу, у Београду 2020. године
14. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
15. РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
16. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за квалификације за 2018. годину
17. РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
18. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6004/2019
19. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6183/2019
20. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6184/2019
21. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6186/2019
22. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености, 05 број 465-5922/2019
23. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5642/2019-1
24. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6006/2019
25. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6007/2019
26. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6185/2019
27. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6189/2019
28. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-6180/2019
29. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-6182/2019

МИНИСТАРСТВA
30. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа
31. ПРАВИЛНИК о изгледу службеног одела пољопривредног инспектора
32. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2019. годину
33. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње
34. ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде
35. ПРАВИЛНИК о начину и поступку избора чланова комисије, праву и висини накнаде за рад у комисијама, условима, методологији, начину рада и одлучивања ревизионе комисије и садржају извештаја о стручној контроли
36. ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
37. ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
38. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за изградњу Термоелектране „Колубара Б”
39. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
40. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 351-2/19
41. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 351-3/19
42. РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 363-1/19
43. РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 363-2/19
44. РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 363-3/19
45. РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 363-4/19
46. РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 363-5/19

УСТАВНИ СУД
47. ОДЛУКА Уставног суда број IУз-130/2017

ПРАВОСУЂЕ
48. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2016/2019-01
49. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2017/2019-01
50. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2018/2019-01
51. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2019/2019-01
52. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2020/2019-01
53. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2021/2019-01
54. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2022/2019-01
55. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2023/2019-01
56. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2024/2019-01
57. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2025/2019-01
58. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02009/2019-01
59. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02010/2019-01
60. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02012/2019-01
61. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02014/2019-01
62. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02015/2019-01
63. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01995/2019-01
64. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01997/2019-01
65. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01998/2019-01
66. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02000/2019-01
67. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02001/2019-01
68. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02004/2019-01
69. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02005/2019-01
70. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02007/2019-01
71. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1999/2019-01
72. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2002/2019-01
73. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2003/2019-01
74. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02011/2019-01
75. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02013/2019-01
76. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02006/2019-01
77. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02008/2019-01
78. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1996/2019-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
79. РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2019. години
80. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0336/18-11
81. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0161/18-11
82. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
83. РЕШЕЊЕ о настављању рада вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности
84. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника Повереника за заштиту равноправности
85. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2019. године

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
86. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Пожаревац

________________________________________________

 Број 45  - 21.06.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2018. годину
2. ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2018. годину
3. ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2018. годину

ВЛАДА
4. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе
5. ОДЛУКА о образовању Радне групе за формирање електронског регистра пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије
6. ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење реализације пројекта „Изградња Националног фудбалског стадиона, са пратећим садржајем”
7. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
22. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
23. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
28. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
29. РЕШЕЊЕ о именовању српског дела српско-мађарске Мешовите комисије за граничну контролу
30. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Дунав и Тиса” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор
31. РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
32. РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
33. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6199/2019-1
34. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6318/2019

МИНИСТАРСТВA
35. ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2019. години
36. ПРАВИЛНИК о условима, критеријумима и елементима за опорезивање прихода по основу пружања угоститељских услуга
37. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли
38. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
39. ПРАВИЛНИК о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких истраживања
40. ПРАВИЛНИК o начину електронског преноса података и обрасцима за додељивање и електронску размену података за IMO јединствени идентификациони број
41. РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта
42. РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
43. ЛИСТА биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа у 2018. години

УСТАВНИ СУД
44. ОДЛУКА Уставног суда број IУз-249/2016
45. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5149/2017
46. ЗАКЉУЧАК Уставног суда број IУз-185/2018 и издвојено мишљење судије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
47. ПРАВИЛНИК о попуњавању радних места у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
48. ОДЛУКА о листи врста радњи обраде података о личности за које се мора извршити процена утицаја на заштиту података о личности и тражити мишљење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
49. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-542/2019-1

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
50. ОПШТИ УСЛОВИ међумесног превоза

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
51. РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног предузећа „Врбас-гас” за дистрибуцију природног гаса Врбас
52. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект”, Бачка Паланка
53. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас”, Инђија
54. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Водовод и канализација”, Гроцка
55. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Ресавска пећина” , Деспотовац

________________________________________________

 Број 44  - 21.06.2019.


ВЛАДА
1. СТРАТЕГИЈА контроле малог и лаког оружја у Републици Србији за период 2019–2024. године
2. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту
3. ОДЛУКА о откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа, 05 број 48-6155/2019-1
4. ОДЛУКА о откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа, 05 број 48-6152/2019-1

________________________________________________

 Број 43  - 19.06.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа
2. ПРАВИЛНИК о валидацији квалификованог електронског потписа и квалификованог електронског печата
3. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о возачким дозволама
4. ПРАВИЛНИК о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања
5. СУДСКИ ПОСЛОВНИК o изменама и допунама Судског пословника

ПРАВОСУЂЕ
6. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1908/2019-01
7. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1906/2019-01
8. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1937/2019-01
9. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1905/2019-01
10. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1907/2019-01
11. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1904/2019-01
12. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1856/2019-01
13. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1902/2019-01
14. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1903/2019-01
15. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1864/2019-01
16. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1899/2019-01
17. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1911/2019-01
18. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1912/2019-01
19. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1743/2019-01
20. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1897/2018-01
21. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1909/2019-01
22. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1910/2019-01
23. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1916/2019-01
24. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-12/2019-01
25. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-14/2019-01
26. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-15/2019-01
27. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
28. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
29. ОДЛУКА Државног веће тужилаца А број 358/19

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
30. ПРАВИЛНИК о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
31. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0367/2018-08
32. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0378/2018-08
33. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0483/2018-08
34. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0530/18-11

________________________________________________

 Број 42  - 14.06.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244
2. УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године
3. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
4. УРЕДБА o изменама и допуни Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја
5. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене „Липовица II”
6. ОДЛУКА о превременом откупу и поништењу државних хартија од вредности
7. ОДЛУКА о поништењу дела емисије државних хартија од вредности
8. ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Координационог тела за сузбијање сиве економије
9. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за решавање статуса предузећа из хемијског комплекса
10. ОДЛУКА о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
11. ОДЛУКА о изменама Одлуке о отварању Конзулата Савезне Републике Југославије у Ченаију, Република Индија
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома културе „Студентски град”
24. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома културе „Студентски град”
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
26. РЕШЕЊЕ о именовању директора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народне библиотеке Србије
28. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Народне библиотеке Србије
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Образовно-културног центра „Вук Караџић”
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора Образовно-културног центра „Вук Караџић”
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Београду
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
33. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
34. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања за 2019. годину Дунав-Тиса-Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво са ограниченом одговорношћу, Суботица
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма рада са финасијским планом Туристичке организације Србије за 2019. годину
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за квалификације за 2018. годину
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм за изврсне пројекте младих истраживача Фонда за науку Републике Србије
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Развојне агенције Србије према Финансијском извештају за 2018. годину
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2018. годину
42. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5887/2019
43. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5936/2019
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5937/2019
45. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5947/2019
46. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
47. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
48. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-5789/2019
49. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-5791/2019
50. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-5853/2019

МИНИСТАРСТВA
51. ПРАВИЛНИК о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку
52. ПРАВИЛНИК о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
53. ПРАВИЛНИК о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
54. ПРАВИЛНИК о начину узимања узорака робе од стране царинског органа
55. ПРАВИЛНИК о условима за прераду дувана
56. ПРАВИЛНИК о подацима о броду и отпаду који се предају надлежном органу државе луке
57. ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе за употребу прекурсора прве и друге категорије
58. ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржају изјаве крајњег корисника о намени употребе прекурсора прве, друге или треће категорије
59. ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржају дозволе за увоз, односно извоз прекурсора прве, друге, треће или четврте категорије
60. ПРАВИЛНИК o садржају и обрасцу годишњих и ванредних извештаја о производњи, промету, увозу, извозу, употребљеним количинама прекурсора прве, друге, треће или четврте категорије, као и количинама категорија прекурсора који су остали у складишту из претходне календарске године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
61. РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-02/2019-4
62. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0081/18-11
63. ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
64. ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Окањ бара”
65. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Окањ бараˮ
66. ОДЛУКА о накнадама за коришћење Специјалног резервата природе „Карађорђевоˮ
67. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменика природе „Церјанска пећина”
68. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменика природе „Лалиначка слатина”
69. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
70. ОДЛУКА о матичном подручју на територији општине Баточина

________________________________________________

 Број 41  - 11.06.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Борачки крш”
2. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа”
3. ОДЛУКА о допунама Одлуке о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

МИНИСТАРСТВA
5. ПРАВИЛНИК о безбедности дечјих игралишта
6. ПРАВИЛНИК о условима и начину вршења техничке контроле пројеката геолошких истраживања
7. ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за евиденцију обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности, обрасцу месечног и годишњег обрачуна количина енергије/енергената испоручених потрошачима или стављених у промет на територији Републике Србије, односно увезених на територију Републике Србије, обрасцу месечног и годишњег обрачуна обавезе плаћања накнаде,обрасцу извештаја о уплати, као и начину достављања ових образаца
8. ПРАВИЛНИК о полицијским овлашћењима
9. ПРАВИЛНИК о начину израде и садржају Плана заштите од удеса
10. ПРАВИЛНИК о утискивању идентификационих ознака
11. ПРАВИЛНИК о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања
12. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину
13. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака

ПРАВОСУЂЕ
14. ОДЛУКА о избору судије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
15. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
16. ОДЛУКА о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
17. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за предшколске установе чији је оснивач град Београд

________________________________________________

 Број 40  - 07.06.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2019. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
2. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
3. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе
4. ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
5. ОДЛУКА о утврђивању почетне висине закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп
6. ОДЛУКА о висини месечне закупнине за станове и гараже који се користе за потребе министарства надлежног за послове одбране и Војске Србије, као и објеката за привремени смештај професионалних припадника Војске Србије и запослених у министарству надлежном за послове одбране
7. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Комисије за праћење безвизног режима путовања са Европском унијом
8. ОДЛУКА о промени правне форме Јавног предузећа „Транснафта”
9. ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа „Транснафта”
10. ОДЛУКА о оснивању Института за информационе технологије Крагујевац
11. ОДЛУКА о образовању Координационог тела за имплементацију Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Геолошког завода Србије
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
33. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
34. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
37. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
38. РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
39. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Националног савета за високо образовање
40. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Националног савета за високо образовање
41. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду
42. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду
43. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала „Аеродроми Србије” д.о.о. Београд
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Агенције за привредне регистре по завршном рачуну за 2018. годину
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм распореда и коришћења средстава од доплатне поштанске марке „КРОВ 2019”
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Инђија, Република Србија и града Павловск, Вороњешка област, Руска Федерација
49. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5651/2019
50. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5652/2019
51. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5653/2019
52. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5366/2019
53. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5551/2019
54. СТАТУТ Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта” Панчево

МИНИСТАРСТВA
55. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор
56. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
57. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о клиничком испитивању медицинског средства
58. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија
59. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

ПРАВОСУЂЕ
60. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу
61. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
62. ОДЛУКА Државног већа тужиласа А број 342/19

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
63. ОДЛУКА о измени Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
64. ПРАВИЛНИК о обрасцу обавештења о повреди података о личности и начину обавештавања Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности о повреди података о личности
65. ПРАВИЛНИК о обрасцу и начину вођења евиденције лица за заштиту података о личности
66. ПРАВИЛНИК о обрасцу и начину вођења интерне евиденције о повредама Закона о заштити података о личности и мерама које се у вршењу инспекцијског надзора предузимају
67. ПРАВИЛНИК о обрасцу притужбе
68. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-07-00-0535/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
69. ОДЛУКА о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
70. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Гоч–Гвоздац”

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
71. РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор”, Обреновац
72. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
73. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
74. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац”, Обреновац
75. РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево
76. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево
77. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Лисје”, Нови Сад
78. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам”, Завод за урбанизам Нови Сад
79. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана”, Нови Сад
80. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Стара Пазова

________________________________________________

 Број 39  - 06.06.2019.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Того, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Абуџи
2. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Гвинеји Бисау, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Алжиру
3. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Гвинеји Бисау, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Алжиру
4. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Мали, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Алжиру
5. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Мали, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Алжиру
6. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Руској Федерацији
7. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Руској Федерацији

ВЛАДА
8. УРЕДБА о царинским поступцима и царинским формалностима
9. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума–Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац–Лозница

МИНИСТАРСТВA
10. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и мешовитог порекла за 2019. годину
11. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2019. годину
12. ПРАВИЛНИК о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит
13. ПРАВИЛНИК о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и инјекционој маси за каблове за предходно напрезање
14. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката на територији града Крагујевца
15. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-2/19
16. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 216-3/19
17. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-4/19
18. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-5/19
19. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-6/19
20. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-7/19
21. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-8/19
22. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-9/19
23. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-10/19
24. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-11/19
25. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-12/19
26. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-13/19
27. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-14/19
28. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-15/19
29. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-16/19
30. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-17/19
31. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-18/19
32. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-19/19
33. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-20/19
34. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-21/19
35. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-22/19
36. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-23/19

ПРАВОСУЂЕ
37. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1948/2019-01
38. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1949/2019-01
39. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1950/2019-01
40. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1942/2019-01
41. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1943/2019-01
42. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1944/2019-01
43. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1945/2019-01
44. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1946/2019-01
45. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1947/2019-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
46. ЛИСТА авио-превозилаца којима је забрањено или ограничено летењеу Европској унији

________________________________________________

 Број 38  - 31.05.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о царинским повластицама
2. УРЕДБА о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници
3. УРЕДБА о критеријумима за категоризацију јавних путева
4. УРЕДБА о бродским погонским машинама
5. УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години
6. ОДЛУКА о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
7. ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години
8. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд–Ниш
9. ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац–Лозница
10. ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
11. ОДЛУКА о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2020. години
12. ОДЛУКА о оснивању Академије техничко-васпитачких струковних студија
13. ОДЛУКА о оснивању Академије струковних студија Јужна Србија
14. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма
15. РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
16. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
17. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
18. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
27. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
29. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
30. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра Крагујевац
31. РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра Крагујевац
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Развојне агенције Србије
33. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
35. РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
36. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника и секретара Преговарачке групе за политику конкуренције Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
37. РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и секретара Преговарачке групе за политику конкуренције Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
38. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе
39. РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе
40. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин за 2019. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о одобравању задужења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса Јавног предузећа „Службени гласник” Београд
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2018. годину
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Припрема за деловање у несрећама – обезбеђивање минималних хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста за деловање у несрећама – 2019. година”
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Фонда за науку Републике Србије
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Палилула, град Београд, Република Србија и општине Градишка, Република Српска, Босна и Херцеговина
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Жагубица, Република Србија и општине Шамац, Република Српска, Босна и Херцеговина
49. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5435/2019
50. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5438/2019
51. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5437/2019
52. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5459/2019
53. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси

МИНИСТАРСТВA
54. ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја
55. ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
56. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/2041
57. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/321
58. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/368
59. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/612
60. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/613
61. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/643
62. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/644
63. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/645
64. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/646
65. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/647
66. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/648
67. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/705
68. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/822
69. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/823
70. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/830
71. РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
72. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2017. годину
73. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2017. годину

УСТАВНИ СУД
74. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3201/2015 и издвојено мишљење судије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
75. РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у мају 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
76. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за државне органе
77. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у јединицама локалне самоуправе
78. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ЈТ International а.д. Сента

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42