СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 70  - 11.05.2020.


МИНИСТАРСТВА
1. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор народних посланика
2. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор одборника

РЕПУБЛИЧКА ИЗВОРНА КОМИСИЈА
3. УПУТСТВО за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године (пречишћен текст)

________________________________________________

 Број 69  - 11.05.2020.


МИНИСТАРСТВА
1. ИЗМЕНА Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
2. РОКОВНИК за вршење изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године
3. ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године
4. РЕШЕЊЕ о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године

________________________________________________

 Број 68  - 10.05.2020.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о измени и допуни Закона о избору народних посланика
2. ЗАКОН о измени Закона о локалним изборима
3. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести
4. ОДЛУКА о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије
5. ОДЛУКА о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
6. ОДЛУКА о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике

________________________________________________

 Број 67  - 08.05.2020.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
2. ОДЛУКА о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме
3. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”, 05 број 66-3457/2020
4. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”, 05 број 66-3459/2020

МИНИСТАРСТВА
5. ПРАВИЛНИК о обрасцима, садржају и начину вођења дневника радова и друге документације која се води о археолошким ископавањима и истраживањима
6. УПУТСТВО о измени Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку

НАРОДНА БАНКА
7. ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта
8. ОДЛУКА о изменама Одлуке о адекватности капитала банке
9. ОДЛУКА о изменама Одлуке о извештавању банака
10. ОДЛУКА о роковима за усклађивање унутрашњих аката банке о управљању ризицима банке и за достављање извештаја банака

________________________________________________

 Број 66  - 07.05.2020.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Народној Републици Кини
2. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Норвешкој
3. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Хрватској
4. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Сједињеним Америчким Државама
5. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора – сталног представника Републике Србије – шефа Сталне мисије Републике Србије при Организацији уједињених нација у Њујорку
6. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Сједињеним Мексичким Државама

ВЛАДА
7. УРЕДБА о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
8. УРЕДБА о условима, начину прибављања и располагања покретним стварима у јавној својини и начину вођења евиденције, као и начину прибављања радова и услуга у иностранству за потребе припадника Војске Србије и других снага одбране ангажованих у мултинационалним операцијама
9. УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2020. години
10. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
11. УРЕДБА о измени Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
12. ОДЛУКА о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
13. ОДЛУКА о измени Одлуке о затварању граничних прелаза
14. ОДЛУКА о допунама Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године
15. ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор саобраћаја и услуга транспорта
16. ОДЛУКА о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2020/2021. годину
17. ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Агенције за квалификације
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
22. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
23. РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Аеродром Поникве” Ужице
24. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Аеродром Поникве” Ужице
25. РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Аеродром Росуље” са по Крушевац
26. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Аеродром Росуље” са по Крушевац
27. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
28. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3686/2020
29. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3694/2020

МИНИСТАРСТВА
30. НАРЕДБА о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору
31. НАРЕДБА о ограничењу кретања на прилазима отвореном простору и објектима прихватних центара за мигранте и центара за азил
32. НАРЕДБА о допуни Наредбе о забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица
33. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
34. РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у априлу 2020. године

________________________________________________

 Број 65  - 06.05.2020.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила
2. ОДЛУКА о укидању ванредног стања

МИНИСТАРСТВА
3. ПРАВИЛНИК о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести
4. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
5. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
6. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 64  - 05.05.2020.


ВЛАДА
1. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3593/2020
2. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3611/2020
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3612/2020

МИНИСТАРСТВА
4. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова
5. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00538/2010-03
6. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02573/2010-03
7. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03500/2010-03

ПРАВОСУЂЕ
8. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-84/2020-01
9. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-139/2020-01
10. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-140/2020-01
11. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-141/2020-01
12. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-142/2020-01
13. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-143/2020-01
14. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-144/2020-01
15. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-145/2020-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
16. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о надзору који спроводи Комисија за хартије од вредности
17. ПРАВИЛНИК о обављању послова контроле квалитета рада обављених ревизија, контроле квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора

________________________________________________

 Број 63  - 30.04.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне
2. УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2020. години
3. УРЕДБА о оцењивању полицијских службеника
4. УРЕДБА о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
5. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о пријему у професионалну војну службу
6. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира
7. УРЕДБА о изменама Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
8. ОДЛУКА о ублажавању мере ограничења кретања током ванредног стања
9. ОДЛУКА о ублажавању мера за време ванредног стања – дозвола кретања у парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана
10. ОДЛУКА о ублажавању мера забране обављања јавног превоза путника за време ванредног стања
11. ОДЛУКА о допунама Одлуке о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, које обухватају продају робе и вршење услуга у трговинским центрима и локалима у које се улази из затвореног простора
12. ОДЛУКА о допунама Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење
13. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
14. ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа за запошљавање слепих и слабовидих инвалида „СЛОГА” Београд (Стари град)
15. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније
16. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за израду предлога акта којим се уређују посебни услови и начин доделе и коришћења средстава за реализацију пројеката развоја и унапређења руралног туризма и угоститељства у Републици Србији
17. ОДЛУКА о образовању Радне групе за унапређење производње и тржишта малине у Републици Србији
18. ОДЛУКА о оснивању Посебне радне групе за припрему апликације за Фонд солидарности Европске уније за подршку јавним расходима насталим реаговањем у здравственој кризи изазваној вирусом SARS-CoV-2
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
28. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2020. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Завршном рачуну Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњег Извештаја о раду Агенције за реституцију за 2019. годину
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњих финансијских извештаја Агенције за реституцију за 2019. годину
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2019. годину
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за управљање лукама за 2019. годину
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2019. годину
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2020. годину
51. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2020. годину
52. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита
53. РЕШЕЊЕ о давању сагласности о намери промене намене постојећег објекта Лабораторије за трансуранске елементе у нуклеарно Постројење за прераду радиоактивног отпада
54. РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности, 05 број 404-2859/2020
55. РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности, 05 број 404-2860/2020
56. РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности, 05 број 404-2861/2020
57. РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности, 05 број 404-2862/2020
58. РЕШЕЊЕ о измени Решења о уступању стране робе без плаћања противвредности
59. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2728/2020
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2729/2020
61. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2727/2020
62. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2731/2020
63. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2736/2020
64. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2738/2020
65. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2739/2020
66. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2850/2020
67. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2851/2020
68. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2853/2020
69. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2855/2020
70. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3137/2020

МИНИСТАРСТВА
71. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2020. годину

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
72. ИСПРАВКА Правилника о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
73. ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Лучани

________________________________________________

 Број 62  - 29.04.2020.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања
2. ОДЛУКА о потврђивању Одлуке о проглашењу ванредног стања

МИНИСТАРСТВА
3. ПРАВИЛНИК о садржини, поступку израде и доношења програма комасације

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
4. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2020. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
5. АНЕКС Посебног колективног уговора за полицијске службенике

________________________________________________

 Број 61  - 27.04.2020.


ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
1. ПРАВИЛНИК о капиталу друштва за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом
2. ПРАВИЛНИК о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом
3. ПРАВИЛНИК о условима за обављање делатности друштва за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом
4. ПРАВИЛНИК о условима за обављање послова депозитара отвореног инвестиционог фонда са јавном понудом
5. ПРАВИЛНИК о капиталу друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима
6. ПРАВИЛНИК о алтернативним инвестиционим фондовима
7. ПРАВИЛНИК о врстама алтернативних инвестиционих фондова
8. ПРАВИЛНИК о условима за обављање делатности друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима
9. ПРАВИЛНИК о условима за обављање послова депозитара алтернативног инвестиционог фонда
10. ПРАВИЛНИК о контном оквиру и финансијским извештајима за алтернативне инвестиционе фондове
11. ПРАВИЛНИК о контном оквиру и финансијским извештајима друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима
12. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о садржини захтева за одобрење објављивања проспекта и документацији која се доставља уз захтев за одобрење проспекта
13. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о форми, минималном садржају информација које треба укључити у проспект и основни проспект и оглашавању у вези са проспектом

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42