СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 70  - 02.10.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о измени Одлуке о избору чланова Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом
2. ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2018. годину

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
3. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Чешкој Републици

МИНИСТАРСТВA
4. ПРАВИЛНИК о Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
5. ПРАВИЛНИК o Номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
6. ПРАВИЛНИК o Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

ПРАВОСУЂЕ
7. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2137/2019-01
8. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2120/2019-01
9. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2127/2019-01
10. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-816/2019-01
11. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2119/2018-01
12. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2129/2019-01
13. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2131/2019-01
14. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2132/2019-01
15. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2133/2019-01
16. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2142/2018-01
17. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2145/2019-01
18. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2143/2019-01
19. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2147/2019-01
20. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2146/2019-01
21. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2181/2019-01
22. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2130/2019-01
23. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-17/2019-01
24. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-18/2019-01
25. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-19/2019-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
26. ОДЛУКА o утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2020. годину

________________________________________________

 Број 69  - 27.09.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
2. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
3. УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2019. годину
4. УРЕДБА о изменама Уредбе о вредновању радне успешности државних службеника
5. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
6. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника
7. УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о платама полицијских службеника
8. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата
9. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
10. ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата
11. ОДЛУКА о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у Републици Србији
12. ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за успостављање граничног прелаза Миратовац–Лојане
13. ОДЛУКА о образовању Радне групе за верификацију јединственог бирачког списка
14. ОДЛУКА о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора за израду Плана детаљне регулације, пројеката и извођење радова на аутопуту Сремска Рача – Кузмин и моста преко реке Саве и пројекат за деоницу Пожега–Котроман
15. ОДЛУКА о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора за израду Плана детаљне регулације, пројектне документације и извођење радова на реконструкцији државног пута IIA реда број 203, Нови Пазар – Тутин
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
22. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за трансфузију крви Србије
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Института за трансфузију крви Србије
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Факултета безбедности Универзитета у Београду
27. РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Факултета безбедности Универзитета у Београду
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Нишу
29. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Нишу
30. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Етичког одбора Србије
31. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Катмандуу, Савезна Демократска Република Непал
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Коридори Србије” друштво са ограниченом одговорношћу Београд за 2019. годину
33. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
34. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јул 2019. године

________________________________________________

 Број 68  - 25.09.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга које спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2019. години
2. УРЕДБА о начину преузимања, размене података, приступа и заштите података садржаних у Централном регистру становништва, као и другим техничким питањима од значаја за вођење Централног регистра становништва
3. УРЕДБА о измени Уредбе о одређивању међународних и међудржавних водних путева
4. УРЕДБА о измени Уредбе о категоризацији међународних и међудржавних водних путева
5. УРЕДБА о изменама Уредбе о Плану мреже здравствених установа
6. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности
7. ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење препорука из „Беле књиге” Савета страних инвеститора
8. РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
9. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
13. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
15. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
22. РЕШЕЊЕ o постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
46. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
47. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
48. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”
49. РЕШЕЊЕ о именовању српског дела Међудржавне комисије за праћење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији
50. РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије за психоактивне контролисане супстанце
51. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Радне групе за праћење реализације инфраструктурних пројеката на територији Аутономне покрајине Војводине
52. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Правног факултета Универзитета у Београду
53. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Правног факултета Универзитета у Београду
54. РЕШЕЊЕ о разрешењу шефа Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
55. РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Цириху, Швајцарска Конфедерација
56. РЕШЕЊЕ o пријему у држављанство Републике Србије
57. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1.1–31.12.2019. године
58. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2019. годину
59. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” за 2019. годину
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9253/2019
61. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9294/2019
62. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9295/2019
63. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9292/2019
64. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9358/2019
65. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9360/2019
66. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9291/2019
67. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9347/2019
68. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-9160/2019
69. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-9289/2019
70. ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 013-9473/2019

МИНИСТАРСТВA
71. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
72. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
73. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора
74. ПРАВИЛНИК о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, поступку, садржини података, роковима и другим захтевима за мониторинг земљишта
75. ПРАВИЛНИК о начину утврђивања деоница највећег ризика и идентификације и рангирања опасних места, саставу стручног тима за мапирање ризика и условима за чланове тог тима
76. ПРАВИЛНИК о начину управљања тунелом
77. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о категоризацији државних водних путева
78. ПРАВИЛНИК о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
79. ПРАВИЛНИК о начину уписа у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и вођењу Регистра
80. ПРАВИЛНИК о начину вођења евиденције о пруженој бесплатној правној помоћи и бесплатној правној подршци
81. ПРАВИЛНИК о изгледу и ближој садржини обрасца захтева за одобравање бесплатне правне помоћи
82. ПРАВИЛНИК о организацији и начину спровођења обуке за примену Закона о бесплатној правној помоћи
83. ПРАВИЛНИК о упућивању подносиоца захтева на пружаоца бесплатне правне помоћи
84. ПРАВИЛНИК о начину вођења евиденције органа управе јединице локалне самоуправе о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке

УСТАВНИ СУД
85. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5371/2017

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
86. ПРАВИЛНИК о обрасцима сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром
87. ПРАВИЛНИК о условима за обављање делатности одржавања железничке телекомуникационе мреже
88. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0004/19-11
89. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0423/18-11
90. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0457/18-11

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
91. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац
92. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица”

________________________________________________

 Број 67  - 20.09.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о изменама Закона о високом образовању
2. АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 2. Закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама финансијских уговора 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 и 82.640 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 11/17)

МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК о изгледу знака и заставе Управе царина и начину њихове употребе
4. ПРАВИЛНИК о поступку издавања службене легитимације царинским службеницима
5. ПРАВИЛНИК о поступку издавања службене значке царинским службеницима
6. ПРАВИЛНИК о службеној одећи и начину употребе и трајању службене одеће царинских службеника
7. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
8. ПРАВИЛНИК о утврђивању плана вађења речних наноса
9. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02644/2010-03
10. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-04879/2010-03
11. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05104/2010-03
12. РЕШЕЊЕ о губитку репрезентативности синдиката за делатност здравствене заштите становништва на територији Републике

ПРАВОСУЂЕ
13. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
14. ОДЛУКА о броју судија поротника у судовима
15. ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 53056/15, Владимиров против Србије
16. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 43815/17, Стевановић и други против Србије
17. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама број 55003/16 и 11 других, Радовановић и других против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
18. ПРАВИЛНИК o потврдама о обучености особља које пружа услуге земаљског опслуживања и аеродромских диспечера и центрима за обуку
19. ПРАВИЛНИК o потврдама о обучености особља које контролише исправност површина за кретање ваздухоплова и центрима за обуку
20. ОДЛУКА Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 08/2 број 022.1-1/52
21. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0214/18-11
22. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0027/18-11
23. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014–07–00–0874/17–11

________________________________________________

 Број 66  - 18.09.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о дуалном моделу студија у високом образовању
2. ЗАКОН о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација
3. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о патентима
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити топографија полупроводничких производа

ВЛАДА
6. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о радном времену, одморима и одсуствима професионалних војних лица
7. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије

МИНИСТАРСТВA
8. ПРАВИЛНИК о елементима информације о услужном објекту

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
9. ОДЛУКА о усклађивању висине трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности
10. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0687/17-11
11. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0174/18-11
12. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-00490/2018-08

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
13. ОДЛУКА о разрешењу в.д. директора и именовању директора ПСС д.о.о. Прокупље
14. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
15. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
16. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топлана Стара Пазова”, Стара Пазова

________________________________________________

 Број 65  - 13.09.2019.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Украјини
2. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Мјанмарској Унији
3. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Сједињеним Мексичким Државама
4. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Румунији
5. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Холандији
6. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Бугарској
7. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Швајцарској Конфедерацији

ВЛАДА
8. УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”
9. УРЕДБА о изменама Уредбе о националним спортским признањима и новчаним наградама
10. ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2020. године
11. ОДЛУКА о документу за прелазак државне границе Републике Србије службеника Сталног секретаријата Транспортне заједнице и чланова њихових породица
12. ОДЛУКА о утврђивању зграде Гимназије у Чачку за споменик културе
13. ОДЛУКА о утврђивању куће Јосифа Шојата у Београду за споменик културе
14. ОДЛУКА о утврђивању зграде „Хемпро” на Теразијама у Београду за споменик културе
15. ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”
16. ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права у координацији и праћењу спровођења примене препорука за унапређење изборног процеса
17. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња брзе саобраћајнице – државног пута IБ реда број 21 Нови Сад – Рума („Фрушкогорски коридор”)”
18. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Комисије за доделу подстицаја
19. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Геолошког завода Србије
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
52. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
53. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
54. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
55. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
56. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
57. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
59. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
60. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
61. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду
62. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду
63. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
64. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9048/2019
65. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9049/2019
66. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9050/2019
67. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9051/2019
68. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9053/2019
69. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9054/2019
70. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9055/2019
71. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9056/2019
72. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9057/2019
73. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9066/2019
74. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9059/2019
75. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9060/2019
76. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9061/2019
77. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9062/2019
78. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8961/2019
79. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9058/2019
80. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8964/2019
81. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8965/2019
82. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8969/2019
83. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8971/2019
84. РЕШЕЊЕ о давању сагласност на кандидатуру за организовање Првенства света у рвању за јуниоре у олимпијским дисциплинама, у Београду 2020. године
85. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш” привредном друштву „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш
86. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш” привредном друштву „Аеродроми Србије” д.о.о Ниш
87. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”
88. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања за 2019. годину Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат” д.о.о. Кикинда
89. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Баточина, Република Србија и града Szczytno, Република Пољска
90. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9007/2019
91. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9008/2019
92. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9044/2019

МИНИСТАРСТВA
93. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
94. ПРАВИЛНИК о начину означавања и евиденцији јавних путева
95. ПРАВИЛНИК о стипендијама за студенте који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за одређену школску годину
96. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар обрађивача дувана, 02-33 број 516-1/19
97. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар обрађивача дувана, 02-33 број 513-1/19
98. РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 517-1/19
99. РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 517-2/19
100. РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 517-3/19
101. РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 517-4/19
102. РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 517-5/19

ПРАВОСУЂЕ
103. ОДЛУКА о престанку судијске функције

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
104. ОДЛУКА о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту
105. ОДЛУКА о допунама Одлуке о системима управљања и унутрашњих контрола платних институција и институција електронског новца и о заштити новчаних средстава корисника платних услуга и ималаца електронског новца

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
106. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о дозволи за обављање прегледа обезбеђивања
107. РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у августу 2019. године
108. ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
109. ПРОТОКОЛ о сарадњи

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
110. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин” у Параћину
111. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Грделица”, Грделица

________________________________________________

 Број 64  - 06.09.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље” у 2019. години
2. УРЕДБА о измени Уредбе о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту
3. УРЕДБА о допунама Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
4. ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена
5. ОДЛУКА о образовању Координационог тела за праћење спровођења Програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за период 2019–2021. године
6. ОДЛУКА о образовању Посебне радне групе за дигитализацију административних поступака у оквиру спровођења Програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за период 2019–2021. године
7. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Привременог органа општине Витина
8. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика секретара Одбора за организацију 141. скупштине Интерпарламентарне уније
9. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8637/2019
10. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8638/2019
11. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8813/2019
12. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8816/2019
13. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2019. годину
14. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2018. годину
15. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2018. годину
16. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Хидросрем” друштво с ограниченом одговорношћу Сремска Митровица за 2017. годину
17. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат” друштво са ограниченом одговорношћу, Кикинда за 2017. годину
18. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат” друштво са ограниченом одговорношћу, Кикинда за 2018. годину
19. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Србија Карго” а.д. за 2018. годину
20. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Srbija”
21. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8842/2019
22. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8843/2019-1
23. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8844/2019
24. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8877/2019
25. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8878/2019
26. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8642/2019
27. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8643/2019
28. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8725/2019
29. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8726/2019
30. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8860/2019
31. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8640/2019
32. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8641/2019
33. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
34. РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
35. ИСПРАВКА Уредбе о стимулативним мерама у циљу унапређења комбинованог транспорта

МИНИСТАРСТВA
36. ПРАВИЛНИК о условима у погледу стручне оспособљености овлашћеног стручног лица које испитује цистерну, батеријско возило и MEGC, начину вођења регистра овлашћених стручних лица и изгледу жига

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
38. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац” Тител

________________________________________________

 Број 63  - 04.09.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Програма мера у случају када је угрожена сигурност снабдевања енергијом и енергентима – Кризни план
2. УРЕДБА о начину остваривања сарадње у погледу успостављања и организације међународних теретних коридора за конкурентни превоз робе и утврђивање правила за одабир, организацију, управљање и индикативно планирање улагања у теретне коридоре
3. ОДЛУКА о оснивању Академије струковних студија Западна Србија
4. ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Образовно-културног центра „Вук Караџић”
5. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8443/2019
6. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8516/2019
7. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8143/2019
8. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8253/2019
9. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8255/2019
10. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8256/2019
11. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8306/2019
12. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8327/2019
13. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8137/2019
14. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8138/2019
15. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8140/2019
16. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8148/2019
17. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8149/2019
18. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8244/2019
19. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8252/2019
20. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8254/2019
21. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8257/2019
22. РЕШЕЊЕ Владе 05 број 465-8245/2019

МИНИСТАРСТВA
23. ПРАВИЛНИК о процени утицаја пута на безбедност саобраћаја
24. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о категоризацији водних путева за пловидбу пловила за рекреацију
25. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о врсти, намени и прегледима чамаца, пловећих тела и плутајућих објеката
26. ПРАВИЛНИК о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи
27. ПРАВИЛНИК о начину и условима за обављање послова добијања, тестирања, обраде, очувања, складиштења и дистрибуције људских ћелија и ткива, условима у погледу кадра, простора, опреме, система квалитета и другим условима које морају испуњавати здравствене установе
28. ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и кадра за рад регистра давалаца матичних ћелија хематопоезе
29. ПРАВИЛНИК о садржају и облику обрасца пристанка и садржају обрасца опозива пристанка живог даваоца људских ћелија и ткива
30. ПРАВИЛНИК о садржају обрасца писменог пристанка примаоца за примену људских ћелија и ткива
31. ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину обезбеђивања и спровођења следљивости људских ћелија и ткива
32. ПРАВИЛНИК о начину праћења озбиљних нежељених догађаја и озбиљних нежељених реакција, начину вођења евиденција и извештавања
33. ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину обављања увоза и извоза људских ћелија и ткива
34. ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу стручне оспособљености, стручног усавршавања, као и o смерницама у вези са вршењем инспекцијског надзора
35. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
36. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
37. ПРАВИЛНИК о обрасцима сертификата о безбедности за превоз

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
38. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
39. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Белило”, Сремски Карловци
40. РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ”, Србобран

________________________________________________

 Број 62  - 30.08.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора
2. УРЕДБА о правилима о обрачунавању надокнаде за обавезу јавног превоза у железничком саобраћају
3. УРЕДБА о стимулативним мерама у циљу унапређења комбинованог транспорта
4. УРЕДБА о допуни Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
5. УРЕДБА о допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре
6. УРЕДБА о начину остваривања права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада
7. ОДЛУКА о максималном броју запослених у Министарству унутрашњих послова
8. ОДЛУКА о оснивању Академије струковних студија Шумадија
9. ОДЛУКА о оснивању Академије техничких струковних студија Београд
10. ОДЛУКА о оснивању Академије техничко-уметничких струковних студија Београд
11. ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
12. ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
13. ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
14. ОДЛУКА о оснивању Тела за координацију послова и усмеравање активности у вези са учешћем Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама
15. ОДЛУКА о образовању Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права у координацији и праћењу спровођења примене препорука за унапређење изборног процеса
16. ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за избор стратешког партнера у циљу реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина („Моравски коридор”)
17. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за безбедност производа
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
20. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
22. РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
29. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Националне академије за јавну управу
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
36. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Сибница” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
37. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Сибница” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
38. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” Београд
39. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Качаник
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета у Нишу
41. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета у Нишу
42. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
43. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
44. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
45. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
46. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2019. годину
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени продаје „Службеног гласника РС”, висини претплате на „Службени гласник РС” и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2020. години
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2018. годину
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2018. годину
51. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа за склоништа оствареног у 2018. години
52. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о промени седишта установе Дом ученика средњих школа у Трстенику
53. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Бициклистичког савеза Србије за организовање Европског првенства у МТБ бициклизму, у Новом Саду 2021. године
54. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
55. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на замену земљишта
56. РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
57. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8581/2019
58. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8663/2019
59. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8664/2019
60. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8652/2019

МИНИСТАРСТВA
61. ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
62. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за полицијске службенике
63. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 61  - 29.08.2019.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Палау, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Токију
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Немачкој
3. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Намибији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
4. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Намибији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији

ВЛАДА
5. УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана

МИНИСТАРСТВA
6. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину обављања организованог превоза деце
7. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције

ПРАВОСУЂЕ
8. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу
9. ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 30670/15, Бркић против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. ПРАВИЛНИК о обрасцу легитимације овлашћеног лица за вршење инспекцијског надзора по Закону о заштити података о личности

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
11. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
12. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.o.o. Београд
13. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
14. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
15. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
16. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
17. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Бечеј

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42