СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 19  - 20. 03. 2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о Списку класификованих супстанци

________________________________________________

 Број 18  - 15. 03. 2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава
2. УРЕДБА о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину
3. УРЕДБА о проглашењу Специјалног резервата природе „Ртањ”
4. УРЕДБА о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова
5. УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година
6. УРЕДБА о допунама Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
7. УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
8. ОДЛУКА о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
9. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Хо Ши Мину, Социјалистичка Република Вијетнам
10. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју посебних саветника министара и мерилима за накнаду за њихов рад
11. ОДЛУКА о укидању Музеја ваздухопловства – Београд
12. ОДЛУКА о образовању Радне групе за техничку и финансијску реализацију пројекта „Београд – Јужни Јадран” Е-763, деоница: Пожега–Бољаре (Пожега – Дуга Пољана и Пожега–Бољаре)
13. ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Реконструкција и модернизација пруге Београд–Ниш–Прешево (граница са Републиком Северном Македонијом)ˮ
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
32. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
35. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
36. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
37. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
38. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за рударство и металургију Бор
39. РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за рударство и металургију Бор
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета цивилне одбране Универзитета у Београду
41. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета безбедности Универзитета у Београду
42. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
43. РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
44. РЕШЕЊЕ о именовању представника друштвеног капитала у Скупштини Друштвеног предузећа за пољопривредну производњу „Бранко Глеђа”, Зрењанин
45. РЕШЕЊЕ о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за пољопривреду и рурални развој Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
46. РЕШЕЊЕ о именовању секретара и заменика секретара Преговарачке групе за пољопривреду и рурални развој Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
47. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
48. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
49. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Хо Ши Мину, Социјалистичка Република Вијетнам
50. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2504/2019
51. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2506/2019
52. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2505/2019
53. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2510/2019
54. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2512/2019
55. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2507/2019
56. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2503/2019
57. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
58. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Мађарске у Републици Србији
59. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2019. годину
60. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2019. годину
61. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2019. годину
62. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о измени оснивачког акта „Коридори Србије” д.о.о. Београд
63. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
64. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку којом се усваја Допуна процене фер вредности капитала Јавног предузећа „Транснафта” Панчево
65. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2592/2019
66. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2610/2019
67. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2477/2019
68. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2202/2019
69. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2344/2019
70. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2201/2019
71. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2203/2019
72. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2472/2019
73. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2474/2019
74. РЕШЕЊЕ о утврђвиању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2475/2019
75. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
76. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
77. ПРОГРАМ за оснаживање жена у области информационо-комуникационих технологија за период 2019–2020. године

МИНИСТАРСТВA
78. ПРАВИЛНИК о стручној обуци за лиценциране проценитеље
79. ПРАВИЛНИК о континуираном професионалном усавршавању лиценцираних проценитеља
80. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа
81. ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана
82. ПРАВИЛНИК о условима за стручно руковођење процесом прераде дувана
83. ПРАВИЛНИК о садржини обрасца за обрачун накнаде за коришћење дрвета и обрасца за вођење евиденције о коришћењу шумског земљишта у државној својини у нешумске намене и утврђеној накнади
84. ПРАВИЛНИК о обрасцу за обрачун накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи за наредну ловну годину
85. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
86. ПРАВИЛНИК о посебним функционалним компетенцијама за запослене у судовима, јавним тужилаштвима и Државном правобранилаштву

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
87. ПРАВИЛНИК о утврђивању цена за обраду крви и компонената крви намењених за трансфузију
88. ЛИСТА лица која су стекла право на пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
89. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 17  - 14. 03. 2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о Централном регистру становништва
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта
3. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о безбедности хране
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту биља
5. ЗАКОН o изменама и допунама Закона о здрављу биља
6. ЗАКОН о угоститељству
7. ЗАКОН о туризму
8. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
9. ОДЛУКА о именовању генералног секретара Народне скупштине

МИНИСТАРСТВA
10. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
11. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 216-1/19
12. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 216-2/19

УСТАВНИ СУД
13. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-36/2017

ПРАВОСУЂЕ
14. ОДЛУКА о престанку судијске функције

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
15. РЕШЕЊЕ о давању дозволе за издавање електронског новца

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
16. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0566/18-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
17. ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава за коње
18. ОДЛУКА о утврђивању висине такси у 2020. години

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
19. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ

________________________________________________

 Број 16  - 13. 03. 2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
2. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака

ПРАВОСУЂЕ
3. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1021/2019-01
4. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1229/2019-01
5. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-4/2019-01
6. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-6/2019-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
7. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома
8. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
9. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0024/18-11
10. ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
11. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1840/2019
12. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1841/2019
13. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1868/2019
14. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1997/2019
15. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1998/2019
16. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1999/2019
17. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.o.o. Нови Сад
18. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о Београд
19. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ЈТ International а.д. Сента
20. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
21. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација”, Пожаревац
22. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Љубичево”, Пожаревац
23. РЕШЕЊЕ о неприхватању предлога за именовање директора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Београд

________________________________________________

 Број 15  - 08. 03. 2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке отварању регионалних иновационих стартап центара за 2019. годину
2. УРЕДБА о утврђивању Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва за 2019. годину
3. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2019. годину
4. УРЕДБА о стручном усавршавању путем стажирања
5. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских студија криминалистике, форензичког инжењерства, информатике и рачунарства и студијског програма основних струковних студија криминалистике који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијској академији за школску 2019/2020. годину
6. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија криминалистике, форензичког инжењерства и информатике и рачунарства који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијској академији за школску 2019/2020. годину
7. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
8. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
9. ОДЛУКА о утврђивању Зграде ауто сервиса „Фиат” у Београду за споменик културе
10. ОДЛУКА о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” са Законом о јавним предузећима
11. ОДЛУКА о образовању Националног савета за јавно здравље
12. ОДЛУКА о образовању Радне групе за измену прописа о канцеларијском пословању и категоријама регистратурског материјала са роковима чувања
13. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
32. РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
33. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
35. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за књижевност и уметност у Београду
36. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за књижевност и уметност у Београду
37. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
38. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
39. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Вучитрн
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
41. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Резерват Увац” д.о.о. за 2019. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2019–2028. године за „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду „Коридори Србије” д.о.о. Београд
45. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
46. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
47. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2046/2019
48. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2050/2019
49. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2051/2019

МИНИСТАРСТВA
50. ПРАВИЛНИК о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору
51. ПРАВИЛНИК о ближим условима за издавање овлашћења за спровођење обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе
52. ПРАВИЛНИК о програмима и начину обављања стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе
53. ПРАВИЛНИК о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа
54. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
55. ПРАВИЛНИК о расподели средстава за финансирање установа социјалне заштите
56. ПРАВИЛНИК о расподели средстава за програме заштите и унапређења положаја лица у стању социјалне потребе
57. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-1/2019-03
58. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-2/2019-03
59. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-3/2019-03
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-4/2019-03
61. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-5/2019-03
62. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-6/2019-03
63. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-7/2019-03
64. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-8/2019-03
65. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-9/2019-06
66. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-10/2019-03
67. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-11/2019-03
68. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-12/2019-03
69. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-13/2019-03
70. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-14/2019-03
71. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-15/2019-03
72. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-16/2019-03
73. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-17/2019-03
74. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-18/2019-03
75. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-19/2019-03
76. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-20/2019-03
77. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-22/2019-03
78. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-23/2019-03
79. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-24/2019-03
80. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-25/2019-03
81. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-26/2019-03
82. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-27/2019-03
83. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-28/2019-03
84. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-29/2019-03
85. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-30/2019-03
86. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-32/2019-03
87. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-33/2019-03
88. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-34/2019-03
89. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-35/2019-03
90. РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-36/2019-03
91. РЕШЕЊЕ о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-37/2019-03
92. РЕШЕЊЕ о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-38/2019-03
93. РЕШЕЊЕ о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-39/2019-03
94. РЕШЕЊЕ о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-40/2019-03
95. РЕШЕЊЕ о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-41/2019-03
96. РЕШЕЊЕ о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-42/2019-03
97. РЕШЕЊЕ о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-49/2019-03
98. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 172-3/19
99. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 172-4/19
100. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
101. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

ПРАВОСУЂЕ
102. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 1128/16, Гјини против Србије

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
103. ОДЛУКА о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
104. ОДЛУКА о ближим условима оглашавања финансијских услуга
105. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије
106. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о садржини регистара платних институција и институција електронског новца, као и о ближим условима и начину вођења тих регистара

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
107. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању цена здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
108. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
109. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о нормативима и стандардима рада и ценама здравствених услуга за превенцију, прегледе и лечење болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
110. ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање
111. РЕШЕЊЕ о изузећу новог интерконектора за природни гас
112. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-300/2019-1
113. ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
114. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Власина”

________________________________________________

 Број 14  - 06. 03. 2019.


ВЛАДА
1. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

МИНИСТАРСТВA
2. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
3. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
4. ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду у железничком саобраћају
5. ПРАВИЛНИК о утврђивању професионалних болести
6. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу
7. НАРЕДБА о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину
8. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд–Ниш на животну средину
9. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 107-2/19
10. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 177-1/19
11. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 177-2/19
12. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 177-3/19
13. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 177-4/19
14. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 168-1/19
15. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 168-2/19
16. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 168-3/19
17. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 168-4/19
18. ДОПУНА Јавнобележничке тарифе

УСТАВНИ СУД
19. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7932/2014 и издвојено мишљење судије

ПРАВОСУЂЕ
20. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 24899/15, Стојковић против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
21. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
22. ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о изменама Правила о раду дистрибутивног система
23. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0642/17-11
24. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0024/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
25. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Фрушка гора”
26. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
27. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
28. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
29. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар”, Суботица

________________________________________________

 Број 13  - 28. 02. 2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2019. години
2. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд–Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац
3. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Шарган – Мокра Гора”
4. ОДЛУКА о измени Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години
5. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
6. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
7. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Националне академије за јавну управу
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевац
25. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевац
26. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланoвa Управног одбора Института за земљиште у Београду
27. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за земљиште у Београду
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
29. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
31. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
32. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Агенције за привредне регистре
33. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за привредне регистре
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Агенције за привредне регистре
35. РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Агенције за привредне регистре
36. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника Надзорног одбора Музеја Југославије
38. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Рио де Жанеиру, Федеративна Република Бразил
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2019. годину
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2019. годину
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2019. годину
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измене Финансијског плана Фонда солидарности за 2018. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Фонда солидарности за 2019. годину
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2019. годину
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2019. годину
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2019. годину
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа и студијских програма
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Врања, Република Србија и општине Брод, Република Српска

МИНИСТАРСТВA
51. ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2019. годину
52. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима, начину и поступку издавања и замене, садржини и обрасцу бродарске књижице и дозволе за укрцавање, лицима и органима надлежним за уношење и оверу података, као и садржини, обрасцу и начину вођења регистра издатих бродарских књижица и дозвола за укрцавање
53. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе
54. ПРАВИЛНИК о условима које морају испуњавати правна лица за издавање овлашћења за организовање и спровођење обуке за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, начину израде и садржају плана и програма обуке
55. НАРЕДБА о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2019. години
56. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
57. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
58. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-54/2019-09
59. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-55/2019-09
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-56/2019-09
61. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-57/2019-09
62. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00075/2019-09
63. ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2019. годину

ПРАВОСУЂЕ
64. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01295/2019-01
65. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01296/2019-01
66. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01297/2019-01
67. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01298/2019-01
68. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01299/2019-01
69. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01300/2019-01
70. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01301/2019-01
71. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01302/2019-01
72. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01303/2019-01
73. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01304/2019-01
74. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01305/2019-01
75. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01306/2019-01
76. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01307/2019-01
77. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01308/2019-01
78. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01309/2019-01
79. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву
80. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару
81. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду
82. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду
83. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици
84. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
85. ОДЛУКА о изменама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке
86. ОДЛУКА о измени Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
87. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу службене легитимације проверивача Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
88. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о обрасцу службене легитимације ваздухопловног инспектора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
89. ПРАВИЛНИК о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма
90. ПРАВИЛНИК о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа
91. ПРАВИЛНИК о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа
92. ПРАВИЛНИК о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма
93. ПРАВИЛНИК о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма
94. РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано лице
95. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0728/17-11
96. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2018. године
97. ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2018. до 31. децембра 2018. године
98. ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2018. годину
99. ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2018. годину

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
100. АНЕКС I Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је оснивач град Београд
101. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
102. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
103. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад

________________________________________________

 Број 12  - 22. 02. 2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Програма управљања водама у 2019. години
2. УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2019. годину
3. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
4. УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2019”
5. ОДЛУКА о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине
6. ОДЛУКА о утврђивању споменика Карађорђу у Београду за споменик културе
7. ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију Дигиталног Самита шест економија Западног Балкана
8. ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња ауто-пута Београд–Сарајево, деоница Сремска Рача – Кузмин и деоница Пожега – граница са Босном и Херцеговином (Котроман)ˮ
9. ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Савета за права детета
10. ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Савета за питања старости и старења
11. ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Савета за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Националне академије за јавну управу
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
15. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
16. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Фонда за науку Републике Србије
17. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за трансфузију крви Србије
18. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за трансфузију крви Србије
19. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за новију историју Србије у Београду
20. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за новију историју Србије у Београду
21. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за упоредно право у Београду
22. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за упоредно право у Београду
23. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Историјског института у Београду
24. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Историјског института у Београду
25. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” у Београду
26. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” у Београду
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Филмског центра Србије
29. РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
30. РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета за безбедност и здравље на раду
32. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета за безбедност и здравље на раду
33. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, Београд
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2019. годину
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Транснафта”, Панчево за 2019. годину
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост”, Београд за 2019. годину
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш”, Ниш за 2019. годину
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута „Железнице Србије” акционарско друштво
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника производа шума Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Западна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор за 2017. годину
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Врбас за 2017. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Трстеник, Република Србија и општине Еласона, Република Грчка
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1841/2019
45. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1844/2019
46. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1848/2019
47. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1849/2019
48. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1850/2019
49. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1853/2019
50. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1654/2019
51. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1657/2019
52. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1658/2019
53. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1764/2019
54. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности

МИНИСТАРСТВA
55. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019. годину
56. ПРАВИЛНИК о регистрацији, односно одобравању објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла
57. ПРАВИЛНИК о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима за изузимање од обавезе вршења енергетског прегледа
58. ПРАВИЛНИК o листи стандарда које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености, обавезној садржини извештаја о оцењивању усаглашености и поступку оцењивања испуњености услова односно оцењивања усаглашености квалификованих услуга од поверења
59. ПРАВИЛНИК о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката, број 110-00-458/2015-02
61. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката, број 110-00-722/2018-02
62. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
63. РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције

ПРАВОСУЂЕ
64. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-46/2019-01
65. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-142/2019-01
66. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-167/2019-01
67. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-168/2019-01
68. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-201/2019-01
69. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-814/2019-01
70. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1319/2018-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
71. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја
72. ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2019. године
73. ЛИСТА авио-превозилаца којима је забрањено или ограничено летење у Европској унији

________________________________________________

 Број 11  - 20. 02. 2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о легитимацији радника на одређеним дужностима у Министарству унутрашњих послова
2. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
3. ДОПУНСКИ КОМЕНТАР Комбиноване номенклатуре Европске уније
4. РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-21/2019-09
5. РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-22/2019-09
6. РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-23/2019-09
7. РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-24/2019-09

ПРАВОСУЂЕ
8. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01042/2019-01
9. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01043/2019-01
10. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01044/2019-01
11. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01045/2019-01
12. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01046/2019-01
13. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01047/2019-01
14. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01048/2019-01
15. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01049/2019-01
16. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01050/2019-01
17. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01051/2019-01
18. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01052/2019-01
19. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01053/2019-01
20. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01054/2019-01
21. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01055/2019-01
22. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01056/2019-01
23. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01057/2019-01
24. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01058/2019-01
25. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01059/2019-01
26. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01060/2019-01
27. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01061/2019-01
28. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01062/2019-01
29. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01063/2019-01
30. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01064/2019-01
31. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01065/2019-01

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
32. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
33. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
34. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Услуга”, Оџаци
35. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Брестком”, Бачки Брестовац

________________________________________________

 Број 10  - 15. 02. 2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању
3. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Српској књижевној задрузи
6. ЗАКОН о измени Закона о оружју и муницији
7. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности
8. ОДЛУКА о избору председника суда
9. ОДЛУКА о избору судије који се први пут бира на судијску функцију
10. ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
11. ОДЛУКА о престанку функције председника Вишег суда у Крагујевцу
12. ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву
13. ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми
14. ОДЛУКА о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије
15. ОДЛУКА о престанку функције председника Комисије за хартије од вредности
16. ОДЛУКА о избору чланова Националног савета за културу

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
17. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 1
18. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 2
19. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 3
20. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 4
21. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 5
22. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 6
23. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 7
24. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 8
25. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 9
26. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 10
27. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 11
28. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 12
29. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 13
30. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 14
31. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 15
32. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 16
33. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 17
34. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 18
35. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 19
36. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 20
37. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 21
38. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 22
39. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 23
40. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 24
41. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 25
42. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 26
43. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 27
44. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 28
45. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 29
46. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 30
47. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 31
48. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 32
49. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 33
50. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 34
51. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 35
52. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 36
53. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 37
54. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 38
55. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 39
56. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 40
57. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 41
58. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 42
59. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 43
60. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 44
61. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 45
62. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 46
63. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 47
64. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 48
65. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 49
66. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 50
67. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 51
68. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 52
69. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 53
70. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 54
71. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 55
72. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 56
73. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 57
74. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 58
75. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 59
76. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 60
77. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 61
78. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 62

ВЛАДА
79. УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2019. годину
80. УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
81. УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јулу и августу 2018. године
82. УРЕДБА о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) – Помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007–2013. године
83. УРЕДБА о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године
84. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2019. годину
85. УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2019. години
86. УРЕДБА о утврђивању Програма за подршку добровољног повратка странаца за период од 2019. до 2021. године
87. УРЕДБА о изгледу, форми и садржини службене значке и службене легитимације
88. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама
89. ОДЛУКА о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Тувалуа
90. ОДЛУКА о утврђивању Зграде представништва Првог дунавског паробродарског друштва у Београду за споменик културе
91. ОДЛУКА o изменама и допунама Одлуке о образовању Радне групе за израду стратешког документа за унапређење производње и тржишта малине у Републици Србији
92. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
93. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
94. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
95. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
96. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
97. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
98. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
99. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
100. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народне библиотеке Србије – Установе културе од националног значаја
101. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Народне библиотеке Србије
102. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
103. РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета за права детета
104. РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Сталног међувладиног комитета са Краљевином Мароко
105. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Сталног међувладиног комитета са Краљевином Мароко
106. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2019. годину
107. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2019. годину
108. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2019. годину
109. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2019. годину
110. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2019. годину
111. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за 2019. годину
112. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2019. годину
113. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2019. годину
114. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” за 2019. годину
115. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
116. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Грузије у Републици Србији
117. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1625/2019
118. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1626/2019
119. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности

МИНИСТАРСТВA
120. ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2019. години
121. ПРАВИЛНИК о вредновању квалитета рада установе
122. ПРАВИЛНИК о модел установи
123. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд–Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац на животну средину
124. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Шарган – Мокра Гора”

ПРАВОСУЂЕ
125. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
126. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија поротника у судовима

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
127. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0774/15-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
128. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1211/2019
129. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1212/2019
130. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1213/2019
131. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
132. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
133. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Elmag International д.o.o. Београд

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42