СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 60  - 28.08.2019.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јужни Судан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јужни Судан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
3. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Есватини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији

МИНИСТАРСТВA
4. ПРАВИЛНИК о козметичким производима

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
5. ПРАВИЛНИК о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког особља
6. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јун 2019. године
7. ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању

________________________________________________

 Број 59  - 23.08.2019.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
2. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Коридори Србије” друштво са ограниченом одговорношћу Београд за 2019. годину
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8392/2019
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8426/2019
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8427/2019
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8428/2019
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8429/2019
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8441/2019

МИНИСТАРСТВA
9. ПРАВИЛНИК о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране животињског порекла
10. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области заштите животне средине
11. ПРАВИЛНИК о ближим условима за квалификоване електронске временске жигове
12. ПРАВИЛНИК о начину примене овлашћења службеника обезбеђења
13. ПРАВИЛНИК о начину и условима за утврђивање траса за превоз опасне робе у друмском саобраћају и начину лоцирања и праћења возила
14. ПРАВИЛНИК о начину спровођења оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинских производа
15. ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци) на животну средину
16. ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Северне Македоније на животну средину
17. РЕШЕЊЕ о упису политичке странке у Регистар политичких странака
18. РЕШЕЊЕ o упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа
19. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
20. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
21. КОДЕКС понашања царинских службеника

ПРАВОСУЂЕ
22. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2116/2019-01
23. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2118/2019-01
24. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2121/2019-01
25. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2157/2019-01
26. ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 38133/16, Пушкић против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
27. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва
28. ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о објављивању кључних тржишних података
29. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0241/16-11
30. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0203/18-11
31. РЕШЕЊА о акредитацији здравствене установе
32. СЕРТИФИКАТИ о акредитацији здравствене установе

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
33. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
34. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
35. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија”, Љубовија

________________________________________________

 Број 58  - 16.08.2019.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сејшели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сејшели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
3. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Анголи
4. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Боцвани, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
5. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Боцвани, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
6. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Републици Конго

МИНИСТАРСТВA
7. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
8. ПРАВИЛНИК о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2020. годину
9. ПРАВИЛНИК о условима које правно лице мора да испуњава за обављање послова мониторинга земљишта, као и документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мониторинг земљишта
10. ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења Катастра контаминираних локација, врсти, садржини, обрасцима, начину и роковима достављања података
11. ПРАВИЛНИК о истраживању несрећа и незгода у железничком саобраћају
12. ПРАВИЛНИК о садржини и форми извештаја о реализацији програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре
13. ПРАВИЛНИК о условима и захтевима за жичаре за транспорт лица
14. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
15. НАРЕДБА о изменама и допунама Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum africana) у Републику Србију
16. ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица – Београд (Батајница) на животну средину
17. ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Бугарске на животну средину
18. ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана Националног парка „Копаоник'” на животну средину
19. РЕШЕЊЕ o одобравању отварања путног прелаза са ограниченим роком функционисања
20. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
21. РЕШЕЊЕ o разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 432-1/19
22. РЕШЕЊЕ o разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 432-2/19
23. РЕШЕЊЕ o разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 483-1/19
24. РЕШЕЊЕ o разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 483-2/19
25. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа

ПРАВОСУЂЕ
26. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 34630/11, Зајкесковић против Србије
27. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 18353/12, Милосављевић против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
28. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА Развојне агенције Србије
29. ПРАВИЛНИК о реду вожње
30. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
31. ПРАВИЛНИК о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
32. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0248/17-11
33. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0367/18-11
34. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0041/2018-08
35. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0371/2018-08
36. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0343/2017-08
37. ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2019. године

________________________________________________

 Број 57  - 15.08.2019.


ВЛАДА

1. УРЕДБА o накнади трошкова у вези са конверзијом и умањењем дуга
2. УРЕДБА о криптобезбедности и заштити од компромитујућег електромагнетног зрачења
3. УРЕДБА o појединостима поступка и критеријумима који се примењују за приступ услугама које се пружају у услужним објектима
4. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
5. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
6. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд–Суботица – државна граница (Келебија)
7. УРЕДБА о престанку важења Уредбе о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција (ступа на снагу 17. августа 2019)
Државна управа - регистровати
8. ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Мерошина и образовању Привременог органа општине Мерошина
9. ОДЛУКА о утврђивању Шуваковог салаша – Клиса у Врбасу за археолошко налазиште
10. ОДЛУКА о утврђивању Дома штампе у Београду за споменик културе
11. ОДЛУКА о утврђивању Евангелистичке цркве са помоћним зградама (свештенички стан и парохијски дом) у Панчеву за споменик културе
12. ОДЛУКА о утврђивању Мађарске реформаторске цркве у Дебељачи за споменик културе
13. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике
14. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике
15. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине
16. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор осталих услуга
17. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризма
18. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор индустријског развоја
19. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор пословне администрације
20. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор саобраћаја и услуга транспорта
21. ОДЛУКА о допунама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор образовања и васпитања
22. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања
23. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор уметност и хуманизам (хуманистичке науке)
24. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите
25. ОДЛУКА о образовању Стручне заједничке групе за координацију и праћење спровођења јавних политика и нормативне делатности у области реформе јавне управе
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
38. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
52. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
53. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
54. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
55. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
56. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
57. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности управника Народног позоришта у Београду
59. РЕШЕЊЕ о именовању управника Народног позоришта у Београду
60. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
61. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић” у Београду
62. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић” у Београду
63. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Одбора за праћење примене Посебног колективног уговора за државне органе
64. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Одбора за праћење примене Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе
65. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Мерошина
66. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7796/2019
67. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7799/2019
68. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће – јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова несреће – 2019. година”
69. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш за 2018. годину
70. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Врање” у Врању
71. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8028/2019
72. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8061/2019
73. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8071/2019
74. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8072/2019

МИНИСТАРСТВA
75. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о методама испитивања сорте дувана (Nicotiana tabacum L.) ради признавања сорте
76. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о управи у јавним тужилаштвима (ступа на снагу 17. августа 2019, oсим одредaбa чл. од 73д до 73ј Правилника које ступају на снагу 21. августа 2019. године)
77. ПРАВИЛНИК о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку (ступа на снагу 17. августа 2019)
78. ПРАВИЛНИК o измени Правилника o облику, садржини и начину постављања посебних ознака, табли и сигнализације за означавање близине државне границе, граничног прелаза, радног времена граничног прелаза и подручја граничног прелаза
79. ОДЛУКА бр. 2019/1 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о усвајању буџета Транспортне заједнице за 2019. годину
80. ОДЛУКА бр. 2019/2 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о директору Сталног секретаријата Транспортне заједнице
81. ОДЛУКА бр. 2019/3 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о усвајању Правилника о запошљавању, условима рада и равномерној географској заступљености особља Сталног секретаријата Транспортне заједнице, Правилника о особљу Транспортне заједнице и конкурса за директора и заменика директора Сталног секретаријата Транспортне заједнице

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
82. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
83. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке
84. ОДЛУКА о стандардима стабилног и сигурног пословања у делу пружања платних услуга преко заступника

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
85. ПРАВИЛНИК о процедурама инструменталног летења
86. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0514/18-11
87. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0331/18-11

________________________________________________

 Број 56  - 07.08.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
2. ПРАВИЛНИК о евиденцији у средњој школи
3. ПРАВИЛНИК о јавним исправама које издаје средња школа
4. ПРАВИЛНИК о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе
5. ПРАВИЛНИК о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију
6. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о дозволама за рад
7. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-352/2019-09
8. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-353/2019-09

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
9. ПРАВИЛНИК o евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре
10. ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

________________________________________________

 Број 55  - 02.08.2019.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Албанији
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Есватини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији

ВЛАДА
3. УРЕДБА о Фонду унутрашње пловидбе
4. УРЕДБА о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
5. УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2019. годину
6. УРЕДБА о измени Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину
7. УРЕДБА о критеријумима и начину избора стратешког партнера и стручног надзора над извођењем радова на реализацији пројекта изградње инфраструктурног коридора ауто-пута E-761, деоница Појате–Прељина („Моравски коридор”)
8. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре
9. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу Термоелектране „Колубара Б”
10. ОДЛУКА о Листи држава, делова њихових територија или једног или више сектора одређених делатности у тим државама и међународних организација у којима се сматра да је обезбеђен примерени ниво заштите података о личности
11. ОДЛУКА о утврђивању зграде „Прогреса” за споменик културе
12. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
13. ОДЛУКА о образовању Комисије за предлагање мера и дефинисање смерница у циљу развоја комуналних предузећа
14. ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Националне стратегије развоја спорта за период од 2020. до 2030. године и Акционог плана за њено спровођење
15. ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Националног координационог тела за олакшање трговине
16. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2019. годину
17. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за 2018. годину
18. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Скијалишта Србије” у Друштво са ограниченом одговорношћу „Ски центар Брезовица”
19. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац”, Нова Варош
20. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7605/2019
21. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7786/2019
22. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7787/2019
23. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7821/2019
24. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7822/2019
25. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7825/2019
26. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7834/2019
27. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7832/2019
28. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7833/2019
29. ЗАКЉУЧАК о усвајњу Програма о изменама и допунама ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године

МИНИСТАРСТВA
30. ПРАВИЛНИК о дисциплинској одговорности царинских службеника
31. ПРАВИЛНИК о утврђивању Методологије за обрачун накнада за коришћење водних објеката и система за одвођење отпадних вода и за негативан утицај непречишћених вода изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора
32. ПРАВИЛНИК o методологији рада и начину приступа подацима и заштите националног система ТЕТРА, система мобилних радио комуникација и критичне инфраструктуре

УСТАВНИ СУД
33. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2900/2016

ПРАВОСУЂЕ
34. ОДЛУКА о престанку судијске функције
35. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу
36. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву
37. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Јагодини

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
38. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби
39. ПРАВИЛНИК о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
40. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
41. РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јулу 2019. године
42. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0454/18-11
43. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0185/18-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
44. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Elmag International д.o.o. Београд
45. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
46. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
47. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд
48. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, Београд

________________________________________________

 Број 54  - 26.07.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
3. ОДЛУКА о престанку дужности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
4. ОДЛУКА о избору Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

ВЛАДА
5. УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године
6. УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава и града у јуну 2019. године
7. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2019. године
8. УРЕДБА о спроведбеним правилима за метаподатке националне инфраструктуре геопросторних података
9. УРЕДБА о одвијању комбинованог транспорта до и од терминала за комбиновани транспорт који се налази на железничкој мрежи и одређивању докумената које друмски превозник треба да поседује у обављању тог вида транспорта
10. УРЕДБА о допуни Уредбе о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места
11. УРЕДБА о изменама Уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије
12. УРЕДБА о проглашењу Специјалног резервата природе „Засавица”
13. ОДЛУКА о утврђивању виле Штерић у Београду за споменик културе
14. ОДЛУКА о утврђивању Спомен-чесме краља Александра Обреновића на Златибору за споменик културе
15. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Катмандуу, Савезна Демократска Република Непал
16. ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Привредног друштва Енерго-зелена д.о.о. Инђија
17. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
18. ОДЛУКА о изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене хидроелектрана „Бродарево 1” и „Бродарево 2” на реци Лим
19. ОДЛУКА о образовању Радне групе за избор стратешког партнера у циљу реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина („Моравски коридор”)
20. ОДЛУКА о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи ауопута Е-763, деоница Прељина–Пожега
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за јавне набавке
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
52. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
53. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
54. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
55. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
56. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
57. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
59. РЕШЕЊЕ о именовању директора Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије
60. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
61. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
62. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимар” у Крушевцу
63. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимар” у Крушевцу
64. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника Управног одбора Института за упоредно право у Београду
65. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Нишу
66. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Нишу
67. РЕШЕЊЕ о именовању српског дела српско-црногорске јединствене Мешовите комисије за граничну контролу
68. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
69. РЕШЕЊЕ о именовању члана Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
70. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
71. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
72. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевац
73. РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевац
74. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
75. РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
76. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
77. РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Бања Луци, Босна и Херцеговина
78. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7499/2019
79. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7500/2019
80. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2019. годину
81. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу, Врбас за 2019. годину
82. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2019. годину
83. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања JП „Србијагас”, Нови Сад за 2019. годину
84. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за период 2019–2021. године
85. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд за период 2019–2021. године
86. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2018. годину
87. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин за 2018. годину
88. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
89. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
90. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7401/2019
91. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7540/2019
92. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7569/2019
93. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7570/2019
94. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7588/2019
95. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7604/2019
96. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7611/2019
97. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7511/2019
98. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7515/2019
99. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7513/2019
100. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7478/2019
101. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7505/2019
102. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7507/2019
103. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7508/2019
104. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7509/2019
105. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7510/2019
106. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7512/2019
107. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-7506/2019
108. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-7516/2019

МИНИСТАРСТВA
109. ПРАВИЛНИК о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
110. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019. годину
111. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести
112. ПРАВИЛНИК о изгледу обрасца захтева за издавање посебне личне карте, изгледу обрасца посебне личне карте и поступку издавања посебне личне карте
113. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
114. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
115. ПРАВИЛНИК о програму обуке за лобисту
116. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за мај 2019. године
117. ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период јануар–мај 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
118. ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
119. ОДЛУКА о изменама и допунама Буџета Коморе јавних извршитеља за 2019. годину
120. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
121. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о Београд
122. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „MISSONI HOOKAH & TOBACCO PRODUCTS INTERNATIONAL TRADE COMPANY” д.о.о. Београд
123. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” Београд
124. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” Београд

________________________________________________

 Број 53  - 24.07.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о условима и начину ношења оружја и муниције царинских службеника
2. ПРАВИЛНИК о делатностима и пословима који су неспојиви са обављањем службене дужности царинског службеника
3. ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу избора, програма рада лектора српског језика на страним високошколским установама и другим питањима од значаја за ангажовање лектора

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
4. ПРАВИЛНИК о лиценцама за превоз у железничком саобраћају
5. ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и посебне евиденције у поступку лобирања
6. КОДЕКС понашања учесника у лобирању

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
7. ОДЛУКА о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају

________________________________________________

 Број 52  - 22.07.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ
2. ЗАКОН о трговини
3. ЗАКОН o изменама и допунама Закона о електронској трговини
4. ЗАКОН о робним берзама
5. ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Медвеђа

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
6. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Ирској, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лондону
7. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Ирској, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лондону
8. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Монако, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Паризу
9. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Монако, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Паризу
10. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Швајцарској Конфедерацији
11. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Немачкој
12. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Холандији
13. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Бугарској
14. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Црној Гори

МИНИСТАРСТВA
15. ПРАВИЛНИК о начину обављања организованог превоза деце
16. ПРАВИЛНИК о начину спровођења ревизије и провере и саставу стручног тима за спровођење ревизије и провере
17. ПРАВИЛНИК о начину издавања одобрења за транспорт наоружања и војне опреме који нису опасан терет

________________________________________________

 Број 51  - 19.07.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2018. годину
2. ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2018. годину
3. ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционим планом за њено спровођење
4. ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину

ВЛАДА
5. УРЕДБА о управљању капиталним пројектима
6. УРЕДБА о врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини такси за пружене услуге
7. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
8. УРЕДБА о проглашењу предела изузетних одлика „Културни предео Тршић–Троноша”
9. УРЕДБА о изменама Уредбе o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања
10. ОДЛУКА о износима минималних акциза на дуванске прерађевине
11. ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години
12. ОДЛУКА о оснивању Академије струковних студија Шабац
13. ОДЛУКА о отварању Културно-информативног центра Републике Србије у Лондону, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске
14. ОДЛУКА о престанку рада Комисије за израду Грађанског законика
15. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Филмског центра Србије – Установе културе од националног значаја
16. РЕШЕЊЕ о именовању директора Филмског центра Србије
17. РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Сиднеју, Аустралија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Акри, Република Гана
19. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима за 2018. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
20. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
21. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Пирот” у Пироту
22. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Шабац” у Шапцу
23. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и града Таверњи, Република Француска
24. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и града Енгијен ле Бен, Република Француска
25. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7320/2019
26. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7321/2019
27. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7322/2019
28. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7323/2019
29. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7242/2019
30. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7243/2019
31. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7255/2019
32. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7259/2019
33. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7260/2019
34. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7261/2019
35. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7171/2019
36. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7245/2019
37. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7247/2019
38. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7248/2019
39. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7249/2019
40. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7252/2019
41. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7256/2019
42. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7264/2019
43. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-7251/2019
44. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-7254/2019

МИНИСТАРСТВA
45. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
46. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства
47. ПРАВИЛНИК о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера
48. ПРАВИЛНИК о минималним безбедносним захтевима које тунел на јавном путу мора да испуњава са гледишта безбедности саобраћаја
49. ПРАВИЛНИК о смерницама добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката
50. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближој садржини података и начину вођења евиденција у области запошљавања
51. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад
52. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-2/19
53. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-3/19
54. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-4/19
55. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-5/19
56. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-6/19
57. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-7/19
58. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-8/19
59. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-9/19
60. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-10/19
61. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-11/19
62. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-12/19
63. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар обрађивача дувана

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
64. ОДЛУКА о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
65. ОДЛУКА о одузимању сертификата оператора транспортног система природног гаса као независног оператора система
66. РЕШЕЊЕ о упису у Именик миритеља и арбитара
67. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0121/15-11
68. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0159/18-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
69. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа града Новог Сада
70. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
71. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
72. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
73. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
74. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Кикинда”, Кикинда

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42