СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 9  - 13. 02. 2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Јерма”
2. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије

МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК о начину утврђивања одговорности, висине и накнаде штете у Министарству унутрашњих послова
4. ПРАВИЛНИК о организационо-техничким условима које морају испуњавати правна лица за добијање овлашћења за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања
5. ПРАВИЛНИК о организационо-техничким условима које морају испуњавати правна лица за добијање овлашћења за израду плана заштите од удеса
6. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области спорта
7. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
8. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 151-1/19
9. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 151-2/19
10. РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-18/2019-09
11. РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-19/2019-09
12. РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-35/2019-09
13. РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-36/2019-09
14. РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-37/2019-09

УСТАВНИ СУД
15. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-191/2018

ПРАВОСУЂЕ
16. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Суботици
17. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
18. ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
19. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету чешке националне мањине

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
20. СТАТУТ Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије
21. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0182/16-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
22. АНЕКС 9 УГОВОРА о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
23. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о матичним подручјима на територији општине Рековац

________________________________________________

 Број 8  - 08. 02. 2019.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Републици Сао Томе и Принсипе, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лисабону

ВЛАДА
2. УРЕДБА o критеријумима за расподелу средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина
3. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2019. годину
4. УРЕДБА о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
5. УРЕДБА о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2019. години
6. УРЕДБА о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2019. години
7. УРЕДБА о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од V до X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године
8. УРЕДБА о Националном програму за контролу резистенције бактерија на антибиотике
9. УРЕДБА о методологији за израду средњорочних планова
10. УРЕДБА о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика
11. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе
12. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите
13. УРЕДБА о допуни Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу
14. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020ˮ д.о.о. Београд
15. ОДЛУКА о утврђивању зграде „Касина” у Врднику за споменик културе
16. ОДЛУКА о утврђивању зграде Лекарске коморе Дунавске бановине у Новом Саду за споменик културе
17. ОДЛУКА о утврђивању споменика Васи Чарапићу у Београду за споменик културе
18. ОДЛУКА о утврђивању Дворца Хертеленди – Бајић у Бочару за споменик културе
19. ОДЛУКА о образовању Радне групе за стратешке енергетске пројекте
20. ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за утврђивање стратешког развоја Републичког геодетског завода и будућег статуса запослених
21. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
30. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за медицинска истраживања у Београду
31. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за медицинска истраживања у Београду
32. РЕШЕЊЕ o разрешењу чланова Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
33. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
34. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за шумарство у Београду
35. РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за шумарство у Београду
36. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за хемију, технологију и металургију у Београду
37. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за хемију, технологију и металургију у Београду
38. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије „ИНЕП” у Београду
39. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије „ИНЕП” у Београду
40. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за европске студије у Београду
41. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за европске студије у Београду
42. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду
43. РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду
44. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
45. РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
46. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за сточарство у Београду
47. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за сточарство у Београду
48. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за пестициде и заштиту животне средине у Београду
49. РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за пестициде и заштиту животне средине у Београду
50. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Дома ученика средње железничке школе у Београду
51. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Универзитетске дечје клинике
52. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Универзитетске дечје клинике
53. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Универзитета у Крагујевцу
54. РЕШЕЊЕ о престанку дужности генералног конзула Републике Србије у Херцег Новом, Црна Гора
55. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Јат-Tehnika” друштво с ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд за 2019. годину
56. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2019. годину
57. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2019. годину
58. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2019. годину
59. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Фонду за развој Републике Србије
60. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расходовању и продаји 172 теретних кола и кола за посебне железничке намене
61. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1277/2019
62. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1287/2019
63. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1288/2019
64. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1290/2019
65. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1060/2019
66. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1061/2019
67. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1063/2019

МИНИСТАРСТВA
68. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе
69. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица
70. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица
71. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура
72. ПРАВИЛНИК о обавезним елементима уговора о коришћењу железничке инфраструктуре
73. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о најмањем броју чланова посаде за безбедну пловидбу које морају имати бродови и друга пловила трговачке морнарице
74. ПРАВИЛНИК о посебним санитарним условима које морају да испуне објекти у којима се пружају услуге одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и тела
75. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
76. ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима и начину одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности
77. ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности
78. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о извештавању банака
79. ОДЛУКА о измени Одлуке о извештавању о адекватности капитала банке
80. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
81. ПРАВИЛНИК o издавању одобрења страном авио-превозиоцу за обављање међународног јавног авио-превоза са Републиком Србијом
82. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
83. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0146/18-11
84. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0004/18-11
85. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0305/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
86. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предела изузетних одлика „Долина Пчиње”
87. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјалног резервата природе „Пештерско поље”
88. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

________________________________________________

 Број 7  - 06. 02. 2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о квалитету јаја
2. ПРАВИЛНИК о садржини, облику и начину достављања годишњег оперативног плана и годишњег извештаја о пословању
3. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о униформи, ознакама, наоружању, специјалним возилима и другој опреми у Служби за обезбеђење у Управи за извршење кривичних санкција
4. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближој садржини података и начину вођења евиденција у области запошљавања
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Регистру хемикалија
6. ПРАВИЛНИК о листи мера превенције стварања отпада
7. ПРАВИЛНИК о листи постројења за инсинерацију и ко-инсинерацију чији номинални капацитет не прелази две тоне на сат
8. РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
9. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
10. ЛИСТЕ активних супстанци у биоцидном производу

УСТАВНИ СУД
11. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1438/2018 и издвојено мишљење судије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
12. ПРАВИЛНИК о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности
13. ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2019. годину
14. ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали у току 2019. године
15. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0188/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
16. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура”
17. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
18. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за полицијске службенике

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
19. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

________________________________________________

 Број 6  - 01. 02. 2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде
2. УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије
3. УРЕДБА о условима за проглашење линије у јавном интересу у ваздушном саобраћају
4. УРЕДБА о измени Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
5. УРЕДБА о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Великом Градишту, насеље Рам
6. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја луке у Смедереву
7. ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину
8. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV NIŠAVAˮ д.о.о. Ниш
9. ОДЛУКА о измени Одлуке о извозу шећера у земље Европске уније
10. ОДЛУКА о измени Одлуке о увозу цигарета из Европске уније по преференцијалној стопи
11. ОДЛУКА о измени Одлуке о ближим условима за плаћање, односно наплату у роби, односно услугама
12. ОДЛУКА о проглашењу 2019. године за годину безбедности и здравља на раду
13. ОДЛУКА о утврђивању родне куће Владислава Петковића Диса у Заблаћу за знаменито место
14. ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за праћење токова из области економских миграција у Републици Србији
15. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационог тела за усмеравање активности на дигитализацији сала у домовима културе и културним центрима на територији Републике Србије
16. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2019. годину
17. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2019. годину
18. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2019. годину
19. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2018. годину
20. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2019. годину
21. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2019. годину
22. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2019. годину
23. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Србијагас” Нови Сад за 2019. годину
24. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2019. годину
25. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2019. годину
26. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2019. годину
27. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србијеˮ, Београд за 2019. годину
28. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са Финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2019. годину
29. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2019. годину
30. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2019. годину
31. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2019. годину
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали у току 2019. године
33. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
34. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-674/2019
35. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-844/2019
36. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-846/2019
37. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-906/2019
38. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-909/2019
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
52. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
53. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
54. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
55. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
56. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
57. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
58. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
59. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Крагујевцу
60. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
61. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
62. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
63. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
64. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Фонда солидарности
65. РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Преговарачке групе за образовање и културу Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
66. РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника Преговарачке групе за образовање и културу Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
67. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за одобравање употребе службених возила
68. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о именовању директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
69. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
70. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
71. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
72. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
73. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
74. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
75. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
76. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Крњача” у Београду
77. РЕШЕЊЕ о именовању директора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Крњача” у Београду
78. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
79. ЗАКЉУЧАК о разрешењу дужности саветника извршног директора конституенце Швајцарске у Групацији Светске банке

МИНИСТАРСТВA
80. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности
81. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу појединачне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода
82. ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних улагања
83. ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних улагања у области производње прехрамбених производа
84. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда
85. ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле
86. ПРАВИЛНИК о начину обављања ванредног превоза
87. ПРАВИЛНИК о условима за издавање дозволе за ванредни превоз
88. ПРАВИЛНИК о квалитету у области трансфузијске медицине
89. ПРАВИЛНИК о систему следивости и начину обавештења о озбиљној нежељеној реакцији, односно озбиљном нежељеном догађају
90. ПРАВИЛНИК о даваоцима крви или компонената крви
91. ПРАВИЛНИК о Обрасцу обавештења и Обрасцу сагласности примаоца крви или компонената крви
92. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
93. НАРЕДБА о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести афричке куге свиња (pestis suum africana) у Републику Србију
94. ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину

УСТАВНИ СУД
95. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-6463/2016 и издвојено мишљење судије и сагласно издвојено мишљење судије

ПРАВОСУЂЕ
96. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-852/2019-01
97. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-853/2019-01
98. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-854/2019-01
99. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-855/2019-01
100. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-856/2019-01
101. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-857/2019-01
102. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-858/2019-01
103. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-859/2019-01
104. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-860/2019-01
105. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-861/2019-01
106. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-862/2019-01
107. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-863/2019-01
108. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-864/2019-01
109. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
110. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
111. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу
112. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Вршцу
113. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
114. ПРАВИЛНИК о разврставању ваздухоплова, знацима државне припадности, ознакама регистрације и обавезним натписима ваздухоплова

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
115. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Власина”
116. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-553/2019
117. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-554/2019
118. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-561/2019
119. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-567/2019
120. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-568/2019
121. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-569/2019
122. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-570/2019
123. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-571/2019
124. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
125. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
126. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
127. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
128. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
129. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
130. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Милош Митровић”, Велика Плана

________________________________________________

 Број 5  - 31. 01. 2019.


МИНИСТАРСТВA
1. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
2. ПРАВИЛНИК о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима
3. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

________________________________________________

 Број 4  - 25. 01. 2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о одређивању компетенција за рад државних службеника
2. УРЕДБА о измени Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
3. УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2019. години
4. ОДЛУКА о утврђивању насеља Церак – Виногради (Церак 1 и Церак 2) у Београду за просторну културно-историјску целину
5. ОДЛУКА о утврђивању Дома Радничке коморе у Београду за споменик културе
6. ОДЛУКА о образовању Координационог тела за сузбијање сиве економије
7. ОДЛУКА о образовању Заједничке групе за унапређење позиције Републике Србије на листи Светске банке „Doing Business”
8. ОДЛУКА о образовању Радне групе за анализу и давање предлога и мишљења у вези са применом прописа у области такси превоза
9. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за имплементацију пројекта „Јадар”
10. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавне набавке
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за јавне набавке
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Историјског музеја Србије – Установе културе од националног значаја
31. РЕШЕЊЕ о именовању директора Историјског музеја Србије
32. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Младост” у Алексинцу
33. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа „Младост” у Алексинцу
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Националног савета за научни и технолошки развој
36. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Фонда за иновациону делатност
37. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Фонда за иновациону делатност
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2018. годину
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2019. годину
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2019. годину
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2019. годину
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Фонда солидарности за 2018. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о изузимању из мреже „Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д. деонице пруге државна граница – Бијељина
45. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у спортском риболову, у Новом Саду 2019. године
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског школског првенства у фудбалу, у Београду 2019. године
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у прецизном слетању параглајдером, у Вршцу 2019. године
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у фитнесу за млађе категорије, у Београду 2019. године
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства Европе за млађе сениоре U23 у рвању у олимпијским дисциплинама, у Новом Саду 2019. године
51. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у снукеру, у Београду 2019. године
52. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског кендо првенства, у Београду 2019. године
53. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-334/2019
54. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-347/2019
55. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-529/2019
56. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-333/2019
57. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-336/2019
58. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-338/2019
59. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-342/2019
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-346/2019
61. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-349/2019
62. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-463/2019
63. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-468/2019
64. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-525/2019
65. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-332/2019
66. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-337/2019
67. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-341/2019
68. РЕШЕЊЕ Владе 05 број 465-462/2019
69. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години
70. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2. и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години
71. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност
72. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години
73. УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану

МИНИСТАРСТВA
74. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне
75. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима у погледу објеката и опреме које морају испуњавати одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима, као и о условима у погледу стручног кадра које морају испуњавати организације са посебним овлашћењима
76. ПРАВИЛНИК о форми и начину објављивања Јавне листе квалификованих услуга од поверења
77. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о цени обрасца и трошковима техничке израде личне карте
78. ПРАВИЛНИК о изради медицинског средства у здравственој установи
79. ПРАВИЛНИК о обележавању и садржају упутства за употребу медицинског средства
80. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-795/2018-09
81. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-796/2018-09
82. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-800/2018-09
83. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 31-1/19
84. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 31-2/19

УСТАВНИ СУД
85. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-138/2017
86. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-6666/2016 и издвојено мишљење судија

ПРАВОСУЂЕ
87. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
88. ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
89. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету албанске националне мањине
90. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету бошњачке националне мањине
91. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету русинске националне мањине
92. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету руске националне мањине
93. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету украјинске националне мањине

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
94. ПРОГРАМ Фонда за развој Републике Србије
95. ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије
96. ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса
97. ОДЛУКА о измени Методологије за одређивање цене приступа складишту природног гаса
98. ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима
99. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0232/16-11
100. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0350/17-11
101. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
102. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
103. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
104. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
105. РЕШЕЊЕ о именовању директора КЈП „Златибор” из Чајетине

________________________________________________

 Број 3  - 19. 01. 2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години
3. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину
4. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години
5. УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2019. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
6. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2019. години
7. УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2019. години
8. ОДЛУКА o утврђивању Националне контролне листе робе која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање
9. ОДЛУКА о расподели ликвидационог остатка Савезне јавне установе Радио-Југославија – у ликвидацији
10. ОДЛУКА о окончању поступка ликвидације над Савезном јавном установом Радио-Југославија – у ликвидацији
11. ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Федерације Свети Китс и Невис и Републике Палау
12. ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину
13. ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
14. ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика Средње железничке школе у Београду
36. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа Патријарх Павле Београд
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика члана – представника Владе у Социјално-економском савету Републике Србије
38. РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
39. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за безбедност саобраћаја за 2017. годину
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за безбедност саобраћаја за 2017. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима по Завршном рачуну Агенције за безбедност саобраћаја за 2017. годину
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Фонда за развој Републике Србије
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Агенције за реституцију за 2019. годину
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Агенције за реституцију за 2019. годину
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2019. годину
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш”, Ниш за 2018. годину
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2018. годину
51. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Железнице Србије” a.д. за 2019. годину
52. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2019. годину
53. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва „Просветни Преглед” д.о.о. Београд за 2019. годину
54. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и пословања и финансијски план за 2019. годину „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
55. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Акционарског друштва Аеродром „Никола Тесла”, Београд
56. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу, Зрењанин за 2017. годину

МИНИСТАРСТВA
57. ПРАВИЛНИК о евиденционој пријави и одјави сезонских радника
58. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности који се продају на основу међународног уговора
59. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
60. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
61. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља
62. ПРАВИЛНИК о подстицајима за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја
63. ПРАВИЛНИК о вигиланци
64. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката, број 110-00-462/2016-02
65. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката, број 110-00-489/2015-02

УСТАВНИ СУД
66. РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-1982/2016 и издвојено мишљење судије

ПРАВОСУЂЕ
67. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду
68. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 7203/12, Димовић и други против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
69. СЕРТИФИКАТИ о акредитацији здравствене установе

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
70. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-217/2019
71. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-218/2019
72. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-336/2019
73. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 2  - 16. 01. 2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе
2. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
3. УРЕДБА о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима
4. УРЕДБА о вредновању радне успешности државних службеника
5. УРЕДБА о оцењивању службеника

МИНИСТАРСТВA
6. ПРАВИЛНИК о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи
7. ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину спровођења предлога за изрицање забране уласка странца и надзора и контроле странца приликом уласка и кретања преко територије Републике Србије
8. ПРАВИЛНИК о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно вођење и саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном образовању
9. ПРАВИЛНИК о Номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
11. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају, број 211-128/14-41055
12. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају, број 211-1452/16-42050
13. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају, број 211-575/16-42053
14. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају, број 211-538/16-42054
15. РЕШЕЊЕ о постављењу генералног секеретара Стручне службе Заштитника грађана
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за заштиту права детета, родну равноправност и права особа са инвалидитетом у Стручној служби Заштитника грађана
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за заштиту људских права и слобода и права лица лишених слободе у Стручној служби Заштитника грађана
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за медије и пројекте у Стручној служби Заштитника грађана
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за заштиту права припадника националних мањина и осталих мањинских права и слобода у Стручној служби Заштитника грађана
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за нормативне послове у Стручној служби Заштитника грађана
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за опште послове у Стручној служби Заштитника грађана
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за пријем грађана у Стручној служби Заштитника грађана
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за материјално-финансијске послове у Стручној служби Заштитника грађана
24. РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета Заштитника грађана
25. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0113/17-11

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
26. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Мерошина
27. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Дирекција за стамбени и пословни простор”, Косовска Митровица
28. РЕШЕЊЕ о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд

________________________________________________

 Број 1  - 11. 01. 2019.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Вануату, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери
2. ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике

ВЛАДА
3. УРЕДБА о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања
4. УРЕДБА о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа
5. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
6. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
7. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
9. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
18. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”
35. РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”
36. РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Зубин Поток
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2019. годину
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2019. годину
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Саваˮ друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица за 2018. годину
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин за 2018. годину
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” за 2018. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије у 2017. години и на нераспоређени добитак из ранијих година
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
45. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
46. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
47. РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде

МИНИСТАРСТВA
48. ПРАВИЛНИК о износу осигурања од ризика одговорности за штету насталу вршењем квалификоване услуге од поверења
49. ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о евиденцијама из области детективске делатности
50. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту
51. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о поступку мирног решавања радног спора
52. ПРАВИЛНИК о издавању идентификационог документа миритеља и арбитара
53. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1207
54. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1208
55. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1209
56. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1243
57. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1489
58. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1530
59. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1531
60. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1785
61. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1864
62. ИСПРАВКА УРЕДБЕ Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/553
63. ОДЛУКА о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно
64. ЕТИЧКИ КОДЕКС миритеља и арбитара

ПРАВОСУЂЕ
65. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-994/2018-01
66. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1150/2018-01
67. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1151/2018-01
68. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1152/2018-01
69. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1162/2018-01
70. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1163/2018-01
71. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1164/2018-01
72. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1172/2018-01
73. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1235/2018-01
74. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1255/2018-01
75. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1301/2018-01
76. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1311/2018-01
77. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1403/2018-01
78. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-31/2018-01
79. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-32/2018-01

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
80. ОДЛУКА о поступку по приговору и притужби корисника финансијских услуга
81. ОДЛУКА о поступку по приговору и притужби правног лица

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
82. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам на терет средстава обавезног здравственог осигурања
83. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању цена здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
84. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о нормативима и стандардима рада и ценама здравствених услуга за превенцију, прегледе и лечење болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
85. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовање
86. РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2019. години
87. РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-61/2018-26
88. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0511/17-11
89. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0184/17-11
90. ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
91. ПОСЛОВНИК о раду Савета
92. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија
93. ОДЛУКА о усвајању буџета Коморе јавних извршитеља за 2019. годину
94. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-47/2019
95. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-48/2019
96. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-49/2019
97. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-50/2019
98. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-59/2019
99. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-60/2019
100. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-61/2019

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
101. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад”, Нови Сад
102. РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног предузећа „Аеродром Поникве”, Ужице
103. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Нискоградња” Крагујевац
104. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац”, Ковин
105. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Јединство”, Кладово
106. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Љубовија
107. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Пројектовање”, Пећинци
108. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Путеви општине Пећинци”, Пећинци

________________________________________________

 Број 106  - 31. 12. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области геологије и рударства
2. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области електроенергетике
3. ПРАВИЛНИК о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса
4. ПРАВИЛНИК o изменама и допуни Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу
5. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6. ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
7. ПЛАН здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2019. годину

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
8. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
9. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42