СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 60  - 24.04.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о формирању привременог регистра и начину уплате једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
2. УРЕДБА о допунама Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19
3. УРЕДБА о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица
4. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања
5. УРЕДБА о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
6. ОДЛУКА о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
7. ОДЛУКА о допуни Одлуке о ограничењу организовања игара на срећу
8. ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о забрани извоза лекова
9. РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Питештију, Румунија
10. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Припрема за деловање у несрећама – обезбеђивање минималних хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста за деловање у несрећама – 2020. година”
11. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности

МИНИСТАРСТВА
12. ПРАВИЛНИК о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту
13. ПРАВИЛНИК о дозволи за рад спортских стручњака
14. ПРАВИЛНИК о евиденцијама које воде акредитоване високошколске установе и друге организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
15. ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о раду преносног система

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
16. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о допуни Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији

________________________________________________

 Број 59  - 22.04.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
2. ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
3. ОДЛУКА о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
4. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
5. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
6. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
7. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права

МИНИСТАРСТВА
13. ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2020. годину
14. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о означавању енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки
15. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
16. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
17. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ за годину завршену 31. децембра 2019. године

________________________________________________

 Број 58  - 20.04.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања
2. ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-3259/2020

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
3. АНЕКС Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

________________________________________________

 Број 57  - 16.04.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА o финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
2. УРЕДБА о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2
3. УРЕДБА о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
4. УРЕДБА о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
5. УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања
6. УРЕДБА o измени и допуни Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
7. ОДЛУКА о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – Средња медицинска школа „Два хероја” Нови Пазар
8. ОДЛУКА о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – „Дом студената Медицинског факултета Ниш”
9. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
20. РЕШЕЊЕ о именовању привременог директора Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
21. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
22. РЕШЕЊЕ о измени и допуни Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
23. ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-3162/2020

МИНИСТАРСТВА
24. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака

ПРАВОСУЂЕ
25. ОДЛУКА о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборног члана Државног већа тужилаца из реда професора правног факултета

________________________________________________

 Број 56  - 15.04.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања

МИНИСТАРСТВА
2. ПРАВИЛНИК о садржини обрасца у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава
3. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко
4. РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља

ПРАВОСУЂЕ
5. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-124/2020-01
6. ОДЛУКУ о престанку судијске функције, број 119-00-125/2020-01
7. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-171/2020-01
8. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-176/2020-01

________________________________________________

 Број 55  - 14.04.2020.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о додели одликовања

ВЛАДА
2. УРЕДБА о мерама у друмском саобраћају за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
3. УРЕДБА о исправама које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
4. ОДЛУКА о забрани извоза лекова
5. ОДЛУКА о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6. ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2020. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
7. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о допунама Посебног колективног уговора за државне органе
8. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о допунама Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе
9. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш

________________________________________________

 Број 54  - 10.04.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2 х 400 kV Бајина Башта – Обреновац
2. УРЕДБА о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19
3. УРЕДБА о поступку за издавање дужничких хартија од вредности
4. УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19
5. УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19
6. УРЕДБА о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
7. УРЕДБА о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
8. УРЕДБА о организовању рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја за време ванредног стања
9. ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије
10. ОДЛУКА о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
11. ОДЛУКА о измени Одлуке о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – „Београдски сајам”
12. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
13. РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-2921/2020
14. РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-3080/2020

________________________________________________

 Број 53  - 09.04.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања
2. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
3. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
4. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за јавне набавке

МИНИСТАРСТВА
5. ПРАВИЛНИК о садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда квалификације
6. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности
7. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 244-1/20
8. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 244-2/20
9. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 244-3/20

ПРАВОСУЂЕ
10. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
11. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

________________________________________________

 Број 52  - 07.04.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о додатном задуживању за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 узимањем кредита, емитовањем државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту и давањем гаранција Републике Србије
2. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години
3. УРЕДБА о измени Уредбе о Плану мреже здравствених установа
4. ОДЛУКА о образовању Координационог тела за спровођење Програма економских мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом заразне болести COVID-19 и подршку привреди Републике Србије
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3032/2020
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3037/2020
7. ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-3041/2020

МИНИСТАРСТВА
8. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности
9. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника за грађевинске конструкције
10. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака

________________________________________________

 Број 51  - 06.04.2020.


ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
1. ПРАВИЛНИК о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42