П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 4  - 19.01.2024.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији за 2024. годину
2.УРЕДБА о проглашењу Парка природе „Радан”
3.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене двосмерног магистралног гасовода Ниш – Батајница – Хоргош – граница Мађарске са елементима детаљне регулације
4.ОДЛУКА о утврђивању надгробног споменика Јожефа Киша у Врбасу за споменик културе
5.ОДЛУКА о утврђивању Комплекса синагоге у Апатину за споменик културе
6.ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију наступа Републике Србије на 66. Међународном сајму технике и техничких достигнућа у Београду
7.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
10.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства информисања и телекомуникација
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
20.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
21.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Историјског архива у Призрену
22.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Међуопштинског историјског архива Призрен
23.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Историјског архива у Призрену
24.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Међуопштинског историјског архива Призрен
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
26.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план пословања са програмом приређивања игара на срећу и Финансијски план за реализацију програма приређивања игара на срећу „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2024. годину
27.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” Ниш за 2024. годину
28.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2024. годину
29.РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
30.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности

Министарства

31.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини и изгледу интегрисане дозволе
32.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе
33.ПРАВИЛНИК о оверавању гасомера са меховима
34.ПРАВИЛНИК о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења и удружења за студенте за доделу дотација из буџета Републике Србије
35.ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања права на дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
36.ПРАВИЛНИК о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва
37.СПИСАК овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2024. годину
38.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-1/24
39.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-2/24
40.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-3/24
41.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-4/24
42.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-5/24
43.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-6/24
44.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-7/24
45.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-8/24
46.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-9/24
47.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-10/24
48.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-11/24
49.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-12/24
50.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-13/24
51.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-14/24
52.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 41-1/24

Правосуђе

53.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01323/2023-01
54.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01324/2023-01
55.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01325/2023-01
56.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01326/2023-01
57.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01327/2023-01
58.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01328/2023-01
59.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01329/2023-01
60.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1330/2023-01
61.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1331/2023-01
62.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1332/2023-01
63.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1333/2023-01
64.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01334/2023-01
65.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01335/2023-01
66.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01336/2023-01
67.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01337/2023-01
68.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01338/2023-01
69.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01339/2023-01
70.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01340/2023-01
71.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01341/2023-01
72.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01342/2023-01
73.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01343/2023-01
74.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1344/2023-01
75.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1345/2023-01
76.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1346/2023-01
77.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1347/2023-01
78.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1348/2023-01
79.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1349/2023-01
80.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1350/2023-01
81.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1351/2023-01
82.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1352/2023-01
83.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1353/2023-01
84.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Пироту
85.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Првом основном јавном тужилаштву у Београду

Други државни органи и државне организације

86.НАРЕДБА о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
87.ОДЛУКА о давању сагласности на изменe и допунe Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад
88.ОДЛУКА о давању сагласности на Годишњи план пословања Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад за 2024. годину
89.ОДЛУКА о давању сагласности на расподелу добити Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад за 2022. годину
90.РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-464/2023-14

Друге организације

91.РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 102-1-I-1/2024
92.РЕШЕЊЕ o почетку обављања јавнобележничке делатности, број 140-1-I-1/2024
93.РЕШЕЊЕ o почетку обављања јавнобележничке делатности, број 141-1-I-1/2024

Локална самоуправа

94.РЕШЕЊЕ о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Водовод” Сурдулица
95.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Водовод”, Сурдулица

________________________________________________

 Број 3  - 12.01.2024.


Влада

1.УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
2.УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2024. годину
3.УРЕДБА о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор
4.УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2024. годину
5.УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети селаˮ за 2024. годину
6.УРЕДБА о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2024. години
7.УРЕДБА о Централној кадровској евиденцији
8.ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Галовица 1ˮ д.о.о. Београд
9.ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Галовица 2ˮ д.о.о. Београд
10.ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Галовица 3ˮ д.о.о. Београд
11.ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Петрац 1ˮ д.о.о. Београд
12.ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Петрац 2ˮ д.о.о. Београд
13.ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Петрац 3ˮ д.о.о. Београд
14.ОДЛУКА о оснивању привредног друштва „Пољопривредна саветодавна и стручна служба Куршумлија” д.о.о. Куршумлија
15.ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра Гора”
16.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор образовањa и васпитањa
17.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања
18.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике
19.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор осталих услуга
20.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор индустријског развоја
21.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике
22.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за cектор саобраћаја и услуга транспорта
23.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор пословне администрације
24.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за cектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине
25.ОДЛУКА о озменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризма
26.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор уметности и хуманистичких наука
27.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите
28.ОДЛУКА о делимичном престанку важења Одлуке о избору стратешког партнера у циљу реализације пројеката изградње Јужне обилазнице Ваљева и обилазнице око Свилајнца
29.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства туризма и омладине
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
38.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
39.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
40.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
41.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
42.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта у Приштини
43.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
44.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
45.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-13032/2023
46.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-13038/2023
47.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-13043/2023
48.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-39/2024
49.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-40/2024
50.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-41/2024
51.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-42/2024
52.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2024. годину
53.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
54.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Друштва за изнајмљивање некретнина „Дипос” д.о.о. Београд
55.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-215/2024
56.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-218/2024
57.ИСПРАВКА Одлуке о распореду и коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години

Министарства

58.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства

Правосуђе

59.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу Јавног тужилаштва за организовани криминал

Републичка изборна комисија

60.УКУПАН ИЗВЕШТАЈ о резултатима избора за народне посланике Народне скупштине

Други државни органи и државне организације

61.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
62.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
63.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
64.РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
65.ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2023. године
66.ЛИСТА АКАТА о издавању, суспензији или стављању ван снаге оперативних дозвола у 2023. години

Друге организације

67.РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 497/2023
68.РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 498/2023
69.РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 499/2023
70.РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 500/2023
71.РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 501/2023
72.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд

Локална самоуправа

73.РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Љубовија”, Љубовија

________________________________________________

 Број 2  - 09.01.2024.


Друге организације

1.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
2.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 1  - 05.01.2024.


Влада

1.ЗАКЉУЧАК о препоруци послодавцима у Републици Србији да запосленима омогуће да не раде на други дан Божића ‒ 8. јануара 2024. године

Министарства

2.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака

Правосуђе

3.ПРАВИЛНИК о поступању Високог савета тужилаштва у вези са непримереним утицајем на рад носиоца јавнотужилачке функције и јавно тужилаштво
4.ПРАВИЛНИК о раду Буџетске комисије Високог савета тужилаштва
5.ПОСЛОВНИК о раду Етичког одбора Високог савета тужилаштва
6.ПОСЛОВНИК о раду Комисије за одлучивање о приговору против обавезног упутства за рад и поступање у поједином предмету, приговору против решења о супституцији и приговору против решења о деволуцији
7.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-985/2023-01
8.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1055/2023-01
9.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1073/2023-01
10.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1208/2023-01
11.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1211/2023-01
12.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1297/2023-01
13.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1298/2023-01
14.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1300/2023-01
15.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-1354/2023-01
16.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-1355/2023-01
17.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-1356/2023-01

Народна банка Србије

18.ОДЛУКА о измени Одлуке о поступку и условима за стицање цертификата за обављање мењачких послова, јединственом програму обуке за обављање мењачких послова и условима које морају да испуњавају предавачи који врше ту обуку

Други државни органи и државне организације

19.ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција/локација за терестричке аналогне FM радиодифузне станице за територију Републике Србије
20.ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радиофреквенцијским опсезима 1900–1980 MHz и 2110–2170 MHz
21.ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне звучне радиодифузне станице у делу VHF опсега (209–230 MHz) за територију Републике Србије
22.ОДЛУКА о трошковима рехабилитације корисника пензија и цени смештаја пратиоца, по установама, по дану боравка
23.ОДЛУКА о трошковима финансирања социјалног дијалога и међународне активности

Друге организације

24.ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика „Планина Цер”
25.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије

________________________________________________

 Број 121  - 30.12.2023.


Републичка изборна комисија

1.ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике 2. јануара 2024. године

________________________________________________

 Број 120  - 29.12.2023.


Влада

1.УРЕДБА о финансијској подршци дуалном образовању
2.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
3.ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду предлога акта којим се уређују посебни услови и начин доделе и коришћења средстава за реализацију пројеката развоја и унапређења руралног туризма и угоститељства у Републици Србији
4.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
5.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
6.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
7.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
9.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
21.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
26.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
31.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
32.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
34.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
35.РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
36.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета уметности у Београду
37.РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Универзитета уметности у Београду
38.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
39.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
40.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за крмно биље Крушевац
41.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Националне службе за запошљавање
42.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Управног одбора Националне службе за запошљавање
43.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2024. годину
44.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије за 2024. годину
45.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Србијагасˮ Нови Сад за 2022. годину
46.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
47.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12962/2023
48.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12968/2023
49.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12972/2023
50.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12973/2023
51.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12976/2023
52.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12978/2023-1
53.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12787/2023
54.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12788/2023
55.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12789/2023
56.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12791/2023
57.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12792/2023
58.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12793/2023
59.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12795/2023
60.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12799/2023
61.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интересa за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12801/2023
62.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12839/2023
63.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12867/2023
64.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12887/2023
65.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12902/2023
66.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12911/2023
67.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
68.ЗАКЉУЧАК о утврђивању Плана имплементације Гаранције за младе за период од 2023. до 2026. године
69.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада прописаних Законом о накнадама за коришћење јавних добара
70.АКЦИОНИ ПЛАН за период од 2023. до 2025. године, за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године

Министарства

71.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о признавању полазног материјала и контроли производње репродуктивног материјала шумског дрвећа
72.ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за котлове на чврсто гориво

Други државни органи и државне организације

73.ОДЛУКА о ценама помоћних услуга и ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације за 2024. годину
74.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима ЈКП „7. ОКТОБАР”, Нови Кнежевац

Друге организације

75.РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности

Локална самоуправа

76.ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Бољевац

________________________________________________

 Број 119   - 29.12.2023.


Влада

1.УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
2.УРЕДБА о Плану здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2024. годину
3.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
4.УРЕДБА о измени Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
5.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
6.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
7.ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2024. години
8.ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години
9.ОДЛУКА о допунама Одлуке о оснивању Здравственог центра Крушевац
10.ОДЛУКА о утврђивању гробног места и надгробног споменика Александре Анатолијне Розеншилд фон Паулин Сердјукове на Православном гробљу у Будисави за споменик културе
11.ОДЛУКА о образовању Комисије за капиталне инвестиције
12.ОДЛУКА о образовању Поткомисије за капиталне инвестиције
13.ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Координационог тела за координацију стратешких активности предвиђених Програмом трансформације Пореске управе за период 2021–2025. године
14.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12797/2023
15.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12819/2023
16.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12854/2023
17.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12855/2023
18.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за 2022. годину
19.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” Београд за 2022. годину
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2022. годину
21.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво са ограниченом одговорношћу Краљево оствареног у 2022. години
22.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у фитнесу за млађе категорије у Чачку 2024. године
23.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у ракетном моделарству, у Зрењанину 2024. године
24.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
25.ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2023–2027. године
26.ПРОГРАМ прилагођавања на измењене климатске услове за период од 2023. до 2030. године

Министарства

27.ПРАВИЛНИК о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање
28.ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2024. годину
29.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Градске библиотеке „Вук Караџић” у Косовској Митровици
30.ДИНАРСКА ВРЕДНОСТ европских прагова

Народна банка

31.ОДЛУКА о садржини, роковима и начину достављања података у вези с виртуелним валутама Народној банци Србије

Други државни органи и државне организације

32.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у децембру 2023. године
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефa Кабинета – Кабинет Повереника у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
34.ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству

Друге организације

35.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
36.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
37.ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Владимирци

Локална самоуправа

38.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Топлификација”, Пожаревaц
39.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе”, Пожаревац
40.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица
41.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Белосавац”, Жагубица
42.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево

________________________________________________

 Број 118  - 28.12.2023.


Влада

1.ЗАКЉУЧАК о усвајању ИПАРД III програма за Републику Србију за период 2021-2027. године

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
3.ПРАВИЛНИK о допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
4.ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава
5.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице
6.ПРАВИЛНИК о надокнади штете настале од строго заштићених дивљих врста животиња
7.ПРАВИЛНИК о мониторингу и извештавању о емисијама гасова са ефектом стаклене баште
8.ПРАВИЛНИК о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом
9.ПРАВИЛНИК о регистру потрошача који не желе примати позиве и/или поруке у оквиру промоције и/или продаје телефоном
10.ПРАВИЛНИК о одобравању сталног настањења
11.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
12.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

Републичка изборна комисија

13.ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике 30. децембра 2023. године

Други државни органи и државне организације

14.РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2024. години
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара - Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за извештавање и аналитичке послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Други органи

21.АНЕКС III Колективног уговора Јавног предузећа „Службени гласник”
22.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
23.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, El Faro д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 117  - 27.12.2023.


Влада

1.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима
2.УРЕДБА о утврђивању Плана званичне статистике за 2024. годину
3.АКЦИОНИ ПЛАН за 2024–2026. годину за спровођење Стратегије активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године

Министарства

4.ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за локалне грејаче простора на чврсто гориво
5.НАРЕДБА о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2024. годину

Правосуђе

6.ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју судија у судовима

Други државни органи и државне организациј

7.ПРАВИЛНИК о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Друге организације

8.ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава
9.ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава за коње

________________________________________________

 Број 116  - 26.12.2023.


Влада

1.УРЕДБА о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
2.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
3.УРЕДБА o измени Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
4.УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
5.УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
6.УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
7.УРЕДБА о изменама Уредбе о енергетски угроженом купцу
8.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у елeктронском облику
9.ОДЛУКА о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
10.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата
11.ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности
12.ОДЛУКА о промени границe катастарских општина Бешка и Крчедин
13.ОДЛУКА о изменама и допунама Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021–2025. године
14.OДЛУКА о изменaма Одлуке о образовању Радне групе за праћење реализације Уговора о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства спорта
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за јавна улагања
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
33.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
38.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
39.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
40.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
41.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
42.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
43.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
44.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
45.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
46.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
47.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
48.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
49.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
50.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
51.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
52.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
53.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Одбора за јавни надзор ревизије
54.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Одбора за јавни надзор ревизије
55.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду
56.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Савета Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду
57.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
58.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-12409/2023
59.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-12406/2023
60.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12471/2023
61.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12468/2023
62.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12470/2023
63.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12467/2023
64.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12465/2023
65.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12461/2023
66.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12462/2023
67.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12464/2023
68.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12469/2023
69.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12466/2023
70.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12460/2023
71.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12463/2023
72.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде
73.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2023. годину
74.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2023. годину
75.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Агенције за квалификације за 2023. годину
76.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о Финансијском плану Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2023. годину
77.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2023. годину
78.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину
79.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање Јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2023. годину
80.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво са ограниченом одговорношћу, Зрењанин за 2023. годину
81.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић за 2022. годину
82.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара Планина”, Књажевац
83.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”
84.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала у „СЕРБХУНГАС” д.о.о. Нови Сад
85.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на оснивање привредног друштва „СРБГАС” КФТ, БУДИМПЕШТА
86.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12599/2023
87.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12600/2023
88.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12601/2023
89.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12602/2023
90.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12603/2023
91.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12604/2023
92.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-12605/2023
93.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12606/2023
94.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12607/2023
95.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12608/2023
96.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12609/2023
97.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12610/2023
98.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12611/2023
99.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12633/2023
100.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12634/2023
101.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12635/2023
102.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12639/2023
103.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12701/2023-1
104.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12704/2023
105.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12707/2023
106.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12740/2023
107.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12757/2023
108.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
109.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара
110.ДИНАРСКИ ИЗНОСИ месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу на доходак грађана, за 2024. годину

Министарства

111.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност
112.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о електронском фактурисању
113.ПРАВИЛНИК о процени ефеката реализованог капиталног пројекта
114.ПРАВИЛНИK о садржини захтева за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе и садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе
115.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о размени докумената и поднесака током спровођења поступака у вези са енергетском дозволом, лиценцом за обављање енергетске делатности и сагласношћу за складиштење и снабдевање за сопствене потребе
116.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину
117.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
118.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Уставни суд

119.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-13082/2019
120.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-11831/2020

Правосуђе

121.ПРАВИЛНИК о раду Етичког одбора Високог савета судства
122.ПРАВИЛНИК о псеудонимизацији података
123.ПРАВИЛНИК о начину вођења и обрасцу личног листа

Народна банка Србије

124.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о минималном захтеву за капиталом и подобним обавезама банке
125.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о информацијама и подацима који се достављају Народној банци Србије за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе

Републичка изборна комисија

126.ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике 30. децембра 2023. године

Други државни органи и организације

127.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана
128.РЕШЕЊЕ о усклађеној вредности општег бода од јануара 2024. године
129.РЕШЕЊЕ о усклађивању пензија, вредности општег бода, најнижег износа пензије, новчаних накнада за телесно оштећење, новчаних накнада за помоћ и негу другог лица, накнада погребних трошкова и накнада по основу инвалидности од јануара 2024. године
130.РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија у 2024. години
131.РЕШЕЊЕ о обрачунатом проценту учешћа износа пензија и новчаног износа као увећања уз пензију у бруто домаћем производу
132.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0099/23-11
133.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за октобар 2023. године

Локална самоуправа

134.ОДЛУКА о oдређивању матичног подручја на територији општине Ковин
135.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац”, Ковин
136.РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Рашка“ у Рашки
137.РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП Путеви Рашка из Рашке
138.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42