СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 27  - 12.04.2019.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
2. ОДЛУКА о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа
3. ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење реализације Програма за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. године
4. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију активности у вези са поверавањем индиректног управљања програмом ИПАРД
5. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
6. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
7. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
9. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
17. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика директора Републичког секретаријата за законодавство
18. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика директора Републичког секретаријата за законодавство
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Београду
24. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Београду
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
26. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду
28. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост”, Београд
30. РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
31. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
32. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3654/2019
33. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3655/2019
34. РЕШЕЊЕ o пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3743/2019
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2019. годину
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2018. годину
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о одобравању задужења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса Јавног предузећа „Службени гласник”
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о расподели нето добити Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2017. годину
39. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3552/2019
40. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3553/2019
41. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3574/2019
42. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3563/2019
43. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3565/2019
44. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3566/2019
45. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3568/2019
46. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3570/2019
47. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3572/2019
48. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ за сузбијање сиве економије са Акционим планом за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије за период 2019–2020. године

МИНИСТАРСТВA
49. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника
50. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
51. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
52. ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2019. годину
53. ПРАВИЛНИК о обуци, оспособљавању и стручном испиту за вршење детективских послова
54. ПРАВИЛНИК о условима за обављање делатности увоза и извоза репродуктивних ћелија, као и начин провере услова квалитета и безбедности
55. ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину подношења захтева за обављање биомедицински потпомогнуте оплодње, као и услове у погледу кадра, простора и опреме
56. ПРАВИЛНИК о ближим условима, критеријумима и начину избора, тестирања и процене даваоца репродуктивних ћелија и ембриона
57. ПРАВИЛНИК о нежељеним догађајима и озбиљним нежељеним реакцијама у поступку биомедицински потпомогнуте оплодње, начину вођења евиденција, као и обрасцу годишњег извештаја
58. ПРАВИЛНИК о садржају обрасца обавештења за лица која се подвргавају поступку биомедицински потпомогнутог оплођења
59. ПРАВИЛНИК о начину саопштавања података даваоцу о правним последицама даровања и садржају обрасца изјаве даваоца о даровању репродуктивних ћелија, односно ембриона
60. ПРАВИЛНИК о садржају обрасца изјаве о повлачењу пристанка за даровање репродуктивних ћелија, односно ембриона, потврди о повлачењу изјаве о пристанку, као и потврди о уништавању репродуктивних ћелија, односно спонтаној разградњи и уништавању ембриона
61. ПРАВИЛНИК о Државном регистру поступака биомедицински потпомогнуте оплодње
62. ПРАВИЛНИК о садржају обрасца захтева за изјашњење о даљем поступању са репродуктивним ћелијама, односно неупотребљеним раним ембрионима
63. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
64. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката за општине Мајданпек, Кладово и Неготин
65. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
66. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
67. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
68. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа

ПРАВОСУЂЕ
69. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 41392/15, Николић против Србије

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
70. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ за годину завршену 31. децембра 2018. године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
71. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/70/2019-04
72. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/71/2019-04
73. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/72/2019-04
74. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/73/2019-04
75. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/74/2019-04
76. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/75/2019-04
77. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/76/2019-04
78. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
79. РЕШЕЊЕ о одузимању Сертификата о акредитацији број А-176-09/2015 Заводу за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „Еко-сан” Београд
80. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-354/2019-1
81. ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
82. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Шарган – Мокра Гора”
83. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
84. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.o.o. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
85. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Аеродром Росуље”, Крушевац

________________________________________________

 Број 26  - 05.04.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о Ценовнику одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 2019/2020. годину
2. УРЕДБА о минимуму процеса рада у Републичком геодетском заводу
3. УРЕДБА о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Управи царина
4. УРЕДБА о разврставању радних места и мерилима за опис посла радних места царинских службеника
5. УРЕДБА о допуни Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
6. УРЕДБА о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
7. УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
8. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
9. ОДЛУКА о оснивању Академије васпитачко-медицинских струковних студија
10. ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану
11. ОДЛУКА о допуни Одлуке о одређивању производа и услуга од посебног значаја за одбрану Републике Србије
12. ОДЛУКА o утврђивању споменика „Слобода” на Иришком венцу за споменик културе
13. ОДЛУКА о утврђивању манастира Св. Варваре на Рељиној градини за споменик културе
14. ОДЛУКА о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА ⅠⅠ) за период 2014–2020. године
15. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Координационе комисије
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
17. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
35. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
44. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
45. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
46. РЕШЕЊЕ о именовању директора Агенције за квалификације
47. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Ужицу
48. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Ужицу
49. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства – Београд
50. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Музеја ваздухопловства – Београд
51. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Музеја ваздухопловства – Београд
52. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за науку Републике Србије
53. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
54. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
55. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
56. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
57. РЕШЕЊЕ о именовању члана Националног савета за научни и технолошки развој
58. РЕШЕЊЕ о престанку мандата одбору директора „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд
59. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности генералног директора „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд
60. РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Акри, Република Гана
61. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3171/2019
62. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3170/2019
63. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3166/2019
64. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3167/2019
65. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије” за период 2019–2021. године
66. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за период 2019–2021. године
67. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о раду Акционарског друштва за ваздушни саобраћај Air Serbia Београд
68. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
69. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3259/2019
70. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3341/2019
71. АКЦИОНИ ПЛАН за период 2019−2020. године за спровођење Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017−2020. године

МИНИСТАРСТВA
72. ПРАВИЛНИК о техничким захтевима за употребу цемента и производа на бази цемента у изградњи коловозних конструкција и земљаним радовима
73. ПРАВИЛНИК о условима заштите животне средине које морају да испуне корисници ИПАРД подстицаја
74. ОДЛУКА о измени Одлуке о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије нискоугљеничног развоја са акционим планом
75. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима
76. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
77. ПРАВИЛНИК о утврђивању кривичних дела за чију осуду државни службеник постаје недостојан за обављање послова, односно вршење дужности
78. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о регистру функционера и регистру имовине
79. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0153/18-11
80. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0229/18-11
81. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0436/18-11
82. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0587/18-11
83. РЕШЕЊЕ o престанку рада на положају помоћнице Повереника за заштиту равноправности
84. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
85. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Царска Бара”

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
86. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана”, Суботица

________________________________________________

 Број 25  - 03.04.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о здравственом осигурању
2. ЗАКОН о здравственој заштити
3. ЗАКОН о предметима опште употребе
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци
5. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
6. ОДЛУКА о избору председника Комисије за хартије од вредности

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
7. УКАЗ о додели одликовања

ВЛАДА
8. ИСПРАВКА Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт

МИНИСТАРСТВA
9. ПРАВИЛНИК о садржини и начину израде декларације о перформансама

УСТАВНИ СУД
10. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-189/2017
11. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-273/2016

ПРАВОСУЂЕ
12. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-933/2019-01
13. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1066/2019-01
14. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1352/2019-01
15. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1388/2019-01
16. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1515/2019-01
17. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1075/2019-01
18. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-975/2019-01
19. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1390/2019-01
20. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1492/2019-01
21. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1403/2018-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
22. ПРАВИЛНИК о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају
23. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-319/2019-1

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
24. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
25. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „3. октобар”, Бор
26. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод”, Бор
27. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор”, Бор

________________________________________________

 Број 24  - 01.04.2019.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за надзор над применом Споразума између Владе и представника Штрајкачког одбора Републичког геодетског завода, Синдиката ЈОС РГЗ-а и Синдиката Независност РГЗ-а
2. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу нераспоређене добити Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2017. годину

МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК o какао и чоколадним производима намењеним за људску употребу
4. ПРАВИЛНИК o производима сличним чоколади, крем производима и бомбонским производима
5. ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 62. заседању септембра 2018. године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0165/18-11

________________________________________________

 Број 23  - 29.03.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима

ВЛАДА
2. УРЕДБА о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Кањижи
3. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја луке у Панчеву
4. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
5. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
6. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
7. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
8. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
9. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра рударства и енергетике
10. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
11. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра заштите животне средине
12. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
13. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра заштите животне средине
14. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
15. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра заштите животне средине
16. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
17. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра културе и информисања
18. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
19. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра културе и информисања
20. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
21. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра омладине и спорта
22. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Националне академије за јавну управу
23. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Националне академије за јавну управу
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
25. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
27. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
29. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
31. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
33. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
35. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Геолошког завода Србије
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
39. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
40. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
41. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
42. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
43. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Центра за промоцију науке
44. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Машинског факултета Универзитета у Београду
45. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Машинског факултета Универзитета у Београду
46. РЕШЕЊЕ о именовању члана Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству
47. РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2019. годину
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у веслању, у Београду 2023. године
51. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Јуниорског европског првенства у веслању, у Београду 2020. године
52. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у фитнесу за млађе категорије, у Чачку 2019. године
53. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3142/2019
54. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3143/2019
55. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3149/2019
56. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3009/2019
57. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3011/2019
58. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3012/2019
59. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3013/2019
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3068/2019
61. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-3062/2019
62. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-3066/2019

МИНИСТАРСТВA
63. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству
64. ПРАВИЛНИК o изменама Правилника o коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
65. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
66. ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2019. годину
67. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о цени обрасца и трошковима техничке израде личне карте
68. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину остваривања права на специјална помагала за читање и писање која се обезбеђују из средстава Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
69. ПРАВИЛНИК о радовима на рехабилитацији јавног пута
70. ПРАВИЛНИК о категоризацији водних путева за пловидбу пловила за рекреацију
71. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене „Липовица II” на животну средину
72. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00878/2014-22
73. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02994/2010-03
74. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције

УСТАВНИ СУД
75. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-132/2018
76. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-134/2018
77. РЕШЕЊЕ Уставног суда Су број 102/1
78. РЕШЕЊЕ Уставног суда Су број 102/2
79. РЕШЕЊЕ Уставног суда Су број 102/3
80. РЕШЕЊЕ Уставног суда Су број 102/4

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
81. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о располагању непокретностима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
82. ОБАВЕЗУЈУЋИ КРИТЕРИЈУМИ за ближе утврђивање логичке нумерације канала
83. РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јануару и фебруару 2019. године
84. РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у марту 2019. године
85. РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за април, мај и јун 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
86. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности

________________________________________________

 Број 22  - 28.03.2019.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају
2. МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету
4. ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
5. ОДЛУКА о измени Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази

________________________________________________

 Број 21  - 27.03.2019.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2019. годину
2. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2019. годину

МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
4. ОДЛУКА o измени Одлуке о достављању Народној банци Србије података банака ради праћења девизне штедње положене код банака
5. ОДЛУКА o измени Одлуке о достављању података банака о стању динарских штедних улога становништва
6. УПУТСТВО о измени Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
7. УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства о достављању података банака ради праћења одређених монетарних кретања
8. УПУТСТВО за спровођење Одлуке о условима и начину одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности
9. УПУТСТВО о спровођењу Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
11. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0257/18-11
12. РЕШЕЊЕ директора Агенција за борбу против корупције број 014-020-00-0213/17-11
13. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
14. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјалног резервата природе „Јелашничка клисура”
15. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Сува планина”
16. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Јерма”
17. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменик природе „Лазарев кањон”
18. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменик природе „Прерасти у кањону Вратне”
19. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Озрен–Јадовник”
20. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Лептерија – Сокоград”
21. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Камена Гора”
22. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Радан”
23. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Стара планина”
24. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Сићевачка клисура”
25. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Голија”
26. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Златибор”
27. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина „Монус” д.о.о. Београд
28. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
29. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар”, Алибунар
30. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа Комуналац, Жабари

________________________________________________

 Број 20  - 22.03.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о ближим условима за одбијање уласка странца у Републику Србију
2. УРЕДБА о престанку важења дела Уредбе о начину и року плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса и накнаде за задржавање истражног простора
3. ОДЛУКА о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата
4. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума за избор банака које ће вршити услуге продаје и друге финансијске услуге у вези са емитовањем дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту
5. ОДЛУКА о допуни Одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту
6. ОДЛУКА о допуни Одлуке о емисији државних хартија од вредности на иностраном финансијском тржишту, 05 број 424-2733/2019
7. ОДЛУКА о допуни Одлуке о емисији државних хартија од вредности на иностраном финансијском тржишту, 05 број 424-2734/2019
8. ОДЛУКА о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2019/2020. годину
9. ОДЛУКА о допунама Одлуке о образовању Консултативне групе за праћење и реализацију пројекта инклузивног предшколског образовања и васпитања
10. ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Јединствене методологије за процену штета од елементарне и друге непогоде
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Студентског центра „Бор” у Бору
33. РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра „Бор” у Бору
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
35. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
36. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије пословних струковних студија Београд
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
38. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
39. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Комисије за нестала лица
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова, секретара и заменика секретара Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
41. РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова, секретара и заменика секретара Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
42. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
43. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
45. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2829/2019
46. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2824/2019
47. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2828/2019
48. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2822/2019
49. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2825/2019
50. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2823/2019
51. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2827/2019
52. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за квалификације за 2019. годину
53. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за квалификације за 2019. годину
54. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2019. годину
55. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2019. годину
56. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд за 2019. годину и Финансијско пословање „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд – план за 2019. годину
57. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2019. годину
58. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку o успостављању сарадње између града Краљева, Република Србија и града Ђилина, Народна Република Кина
59. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за промену назива Јавне здравствене установе Болница Источно Сарајево
60. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2904/2019
61. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2905/2019
62. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2912/2019
63. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2913/2019
64. ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма о изменама и допунама ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године
65. ПРОГРАМ за унапређење позиције Републике Србије на ранг-листи Светске банке о условима пословања – Doing Business за период 2019–2020. године

МИНИСТАРСТВA
66. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
67. ПРАВИЛНИК о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке
68. ПРАВИЛНИК o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
69. ПРАВИЛНИК о садржини обрасца за накнаду за задржавање права на истражни простор
70. ПРАВИЛНИК о садржини обрасца за накнаду за примењена геолошка истраживања
71. ПРАВИЛНИК о садржини и начину достављања образаца за накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних сировина
72. ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о означавању енергетске ефикасности усисивача
73. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
74. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о бродским исправама и књигама
75. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о возачким дозволама
76. ПРАВИЛНИК о изгледу обрасца и поступку издавања личне карте за странца и привремене личне карте за странца
77. ПРАВИЛНИК о стручном испиту за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања
78. ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара
79. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о висини стипендије професионалном припаднику Војске Србије за време школовања у иностранству
80. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима и садржају образаца за вођење здравствене документације, евиденција, извештаја, регистара и електронског медицинског досијеа
81. ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2019. годину
82. РЕШЕЊЕ о брисању политичке странке националне мањине из Регистра политичких странака
83. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-94/2019-09
84. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-95/2019-09
85. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-96/2019-09
86. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-97/2019-09
87. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-98/2019-09
88. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-117/2019-09
89. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-118/2019-09
90. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
91. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
92. НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
93. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0104/17-11
94. РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Заштитника грађана за 2018. годину
95. САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2018. годину

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
96. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Увац”
97. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићених подручја СП „Ресавска пећина” и СП „Лисине” и цени услуга управљача
98. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије
99. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о утврђивању износа надокнада за упис у именик, за издавање и обнављање лиценце, за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденција Фармацеутске коморе Србије
100. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
101. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
102. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Завод за урбанизам града Новог Пазара”
103. РЕШЕЊЕ o именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Блаце”, Блаце

________________________________________________

 Број 19  - 20.03.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о Списку класификованих супстанци

________________________________________________

 Број 18  - 15.03.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава
2. УРЕДБА о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину
3. УРЕДБА о проглашењу Специјалног резервата природе „Ртањ”
4. УРЕДБА о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова
5. УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година
6. УРЕДБА о допунама Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
7. УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
8. ОДЛУКА о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
9. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Хо Ши Мину, Социјалистичка Република Вијетнам
10. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју посебних саветника министара и мерилима за накнаду за њихов рад
11. ОДЛУКА о укидању Музеја ваздухопловства – Београд
12. ОДЛУКА о образовању Радне групе за техничку и финансијску реализацију пројекта „Београд – Јужни Јадран” Е-763, деоница: Пожега–Бољаре (Пожега – Дуга Пољана и Пожега–Бољаре)
13. ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Реконструкција и модернизација пруге Београд–Ниш–Прешево (граница са Републиком Северном Македонијом)ˮ
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
32. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
35. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
36. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
37. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
38. РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за рударство и металургију Бор
39. РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за рударство и металургију Бор
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета цивилне одбране Универзитета у Београду
41. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета безбедности Универзитета у Београду
42. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
43. РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
44. РЕШЕЊЕ о именовању представника друштвеног капитала у Скупштини Друштвеног предузећа за пољопривредну производњу „Бранко Глеђа”, Зрењанин
45. РЕШЕЊЕ о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за пољопривреду и рурални развој Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
46. РЕШЕЊЕ о именовању секретара и заменика секретара Преговарачке групе за пољопривреду и рурални развој Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
47. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
48. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
49. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Хо Ши Мину, Социјалистичка Република Вијетнам
50. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2504/2019
51. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2506/2019
52. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2505/2019
53. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2510/2019
54. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2512/2019
55. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2507/2019
56. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2503/2019
57. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
58. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Мађарске у Републици Србији
59. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2019. годину
60. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2019. годину
61. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2019. годину
62. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о измени оснивачког акта „Коридори Србије” д.о.о. Београд
63. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
64. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку којом се усваја Допуна процене фер вредности капитала Јавног предузећа „Транснафта” Панчево
65. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2592/2019
66. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2610/2019
67. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2477/2019
68. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2202/2019
69. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2344/2019
70. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2201/2019
71. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2203/2019
72. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2472/2019
73. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2474/2019
74. РЕШЕЊЕ о утврђвиању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2475/2019
75. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
76. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
77. ПРОГРАМ за оснаживање жена у области информационо-комуникационих технологија за период 2019–2020. године

МИНИСТАРСТВA
78. ПРАВИЛНИК о стручној обуци за лиценциране проценитеље
79. ПРАВИЛНИК о континуираном професионалном усавршавању лиценцираних проценитеља
80. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа
81. ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана
82. ПРАВИЛНИК о условима за стручно руковођење процесом прераде дувана
83. ПРАВИЛНИК о садржини обрасца за обрачун накнаде за коришћење дрвета и обрасца за вођење евиденције о коришћењу шумског земљишта у државној својини у нешумске намене и утврђеној накнади
84. ПРАВИЛНИК о обрасцу за обрачун накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи за наредну ловну годину
85. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
86. ПРАВИЛНИК о посебним функционалним компетенцијама за запослене у судовима, јавним тужилаштвима и Државном правобранилаштву

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
87. ПРАВИЛНИК о утврђивању цена за обраду крви и компонената крви намењених за трансфузију
88. ЛИСТА лица која су стекла право на пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
89. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42