СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 50  - 12.07.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 25
2. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 26
3. ОДЛУКА о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије
4. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, РС број 28
5. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, РС број 29
6. ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 30
7. ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 31
8. ОДЛУКА о избору члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

ВЛАДА
9. УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2019. године
10. УРЕДБА о давању у закуп водног земљишта у јавној својини
11. УРЕДБА о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури
12. УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину
13. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Једрену, Република Турска
14. ОДЛУКА о утврђивању улице Браће Радић у Суботици за просторну културно-историјску целину
15. ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
16. ОДЛУКА о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
17. ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Одбора за организацију Четврте Кина–ЦИЕЗ министарске конференције о иновацијама
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
23. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
27. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
28. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
38. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
40. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Суботици
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о избору директора „Јат-Техника” друштво с ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд
42. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Доња Гуштерица
43. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Дома здравља Обилић
44. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Обилић
45. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника и чланова и именовању председника, заменика председника, чланова и секретара Републичког савета за запошљавање
46. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за стручно образовање и образовање одраслих
47. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” у Великој Плани
48. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” у Великој Плани
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
50. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Једрену, Република Турска
51. РЕШЕЊЕ о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
52. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
53. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6990/2019
54. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6991/2019
55. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6993/2019
56. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6994/2019
57. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6996/2019
58. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6997/2019
59. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6998/2019
60. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7000/2019
61. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7001/2019
62. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7002/2019
63. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7004/2019
64. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7005/2019
65. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6992/2019
66. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Амбасаде Републике Казахстан у Републици Србији
67. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2019. годину
68. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2018. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2018. годину
69. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
70. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају
71. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6976/2019
72. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7065/2019
73. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7089/2019
74. АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава за 2019. и 2020. годину
75. ИСПРАВКА Решења о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија

МИНИСТАРСТВA
76. ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на признавање трошкова који су непосредно повезани са истраживањем и развојем у пореском билансу у двоструко увећаном износу
77. ПРАВИЛНИК о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица
78. ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност
79. ПРАВИЛНИК о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени
80. ПРАВИЛНИК о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене
81. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
82. ПРАВИЛНИК о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора
83. ПРАВИЛНИК о програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима
84. ПРАВИЛНИК о непокретним резервоарима
85. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају
86. ПРАВИЛНИК о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса
87. ПРАВИЛНИК о начину и поступку избора чланова Комисије за утврђивање испуњености услова за издавање и одузимање лиценце за одговорног планера, одговорног пројектанта и одговорног извођача, као и праву и висини накнаде за рад у Комисији
88. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о истраживању удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају
89. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене хидроелектрана „Бродарево 1” и „Бродарево 2” на реци Лим
90. РЕШЕЊЕ o разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 395-1/19
91. РЕШЕЊЕ o разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 395-2/19
92. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа

ПРАВОСУЂЕ
93. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2068/2019-01
94. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-02067/2019-01
95. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-02064/2019-01
96. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-02065/2019-01
97. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-02066/2019-01
98. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2069/2019-01
99. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2073/2019-01
100. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2074/2019-01
101. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2083/2019-01
102. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2070/2019-01
103. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2072/2019-01
104. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2071/2019-01
105. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2075/2019-01
106. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-2076/2019-01
107. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 16019/15, Окиљ против Србије

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
108. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о поступку по приговору и притужби корисника финансијских услуга
109. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о поступку по приговору и притужби правног лица
110. РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга
111. РЕШЕЊЕ о допуни дозволе за пружање платних услуга

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
112. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима
113. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-00391/2018-08
114. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0234/18-11
115. ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
116. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
117. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
118. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
119. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
120. ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.

________________________________________________

 Број 49  - 08.07.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН o науци и истраживањима
2. ЗАКОН о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора ауто-пута E-761, деоница Појате–Прељина
3. ЗАКОН о комуналној милицији
4. ЗАКОН о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара

МИНИСТАРСТВA
5. ПРАВИЛНИК о Фонду за солидарну помоћ
6. ПРАВИЛНИК о боји и саставним деловима униформе службеника обезбеђења
7. ПРАВИЛНИК о обрасцу потврде о здравственој исправности (енг. Health Certificate) и потврде о слободној продаји (енг. Free Sale Certificate) предмета опште употребе
8. ПРАВИЛНИК о начину и поступку издавања међународне потврде (сертификата) о безбедности хране која се извози, изгледу обрасца међународне потврде, као и евиденцији о издатим потврдама
9. ПРАВИЛНИК о начину и поступку управљања фармацеутским отпадом
10. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
11. ДОПУНА Јавнобележничке тарифе
12. ИСПРАВКА Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
13. ПРАВИЛНИК о елементима годишњег извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције за железнице
14. ПРАВИЛНИК о садржини акта о индустријском колосеку и садржини акта о индустријској железници
15. ПРАВИЛНИК о обрасцу службене легитимације овлашћених лица Дирекције за железнице

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
16. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
17. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад

________________________________________________

 Број 48  - 05.07.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2019. годину
2. УРЕДБА о начину и модалитетима израчунавања трошкова који су настали као директан резултат саобраћања воза
3. ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде
4. ОДЛУКА о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године
5. ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију Четврте Кина–ЦИЕЗ министарске конференције о иновацијама
6. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за праћење и реализацију пројекта изградње топловода Обреновац – Нови Београд
7. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Аеродром Ниш” Ниш за 2019. годину
8. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени број 1 Плана и програма рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2019. годину
9. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2018. годину
10. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост” Београд за 2018. годину
11. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства света у самбоу за јуниоре и млађе јуниоре, у Новом Саду 2020. године
12. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–6710/2019
13. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6711/2019
14. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–6781/2019
15. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
16. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6599/2019
17. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6600/2019
18. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
19. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
23. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
35. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
45. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
46. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Центра за разминирање
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
52. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
53. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
54. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
55. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Генералног секретара Владе
56. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
57. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за информационе технологије, Крагујевац
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма
59. ЗАКЉУЧАК о именовању гувернера и заменика гувернера Републике Србије у Азијској инфраструктурној инвестиционој банци

МИНИСТАРСТВA
60. ПРАВИЛНИК о начину вршења накнадне контроле
61. ПРАВИЛНИК о начину вршења унутрашње контроле
62. ПРАВИЛНИК o царинским обележјима
63. ПРАВИЛНИК о чувању, заштити и сигурности података у оквиру информационог система Централног регистра обавезног социјалног осигурања
64. ПРАВИЛНИК о садржини, начину одређивања и додељивања јединственог броја за потребе социјалног осигурања
65. ПРАВИЛНИК о садржини и начину преноса података о обвезницима доприноса – послодавцима и исплатиоцима прихода у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања
66. ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2019. годину
67. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње
68. ПРАВИЛНИК o висини јединичних емисија загађујућих материја у ваздух и висини корекционог фактора за потребе прорачуна износа накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за физичка лица у 2019. години
69. ПРАВИЛНИК о параметрима за прорачун количина емитованих загађујућих материја у ваздух на основу врста и количина утрошених горива
70. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству
71. ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца
72. ПРАВИЛНИК o управљању медицинским отпадом
73. ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о елементима уговора о коришћењу железничке инфраструктуре
74. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена
75. РЕШЕЊЕ о одобравању отварања путног прелаза
76. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
77. РЕШЕЊЕ o разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 342-2/19
78. РЕШЕЊЕ o разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 342-3/19
79. УСТАВНИ СУД
80. РЕШЕЊЕ Уставног суда број IУз-351/2015 и издвoјена мишљења судија

ПРАВОСУЂЕ
81. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
82. РЕШЕЊЕ о престанку вршења дужности помоћника генералног секретара
83. РЕШЕЊЕ о постављењу генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана
84. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за заштиту права припадника националних мањина и осталих мањинских права и слобода
85. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за пријем грађана у Стручној служби Заштитника грађана
86. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за пројекте у Стручној служби Заштитника грађана
87. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за заштиту права детета, родну равноправност и права особа са инвалидитетом у Стручној служби Заштитника грађана
88. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за опште послове у Стручној служби Заштитника грађана
89. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за заштиту људских права и слобода и права лица лишених слободе у Стручној служби Заштитника грађана
90. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за нормативне послове у Стручној служби Заштитника грађана
91. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за материјално финансијске послове у Стручној служби Заштитника грађана
92. РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета Заштитника грађана
93. РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јул, август и септембар 2019. године
94. РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јуну 2019. године
95. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0018/18-11
96. РЕШЕЊЕ о утврђивању губитка репрезентативности синдиката код послодавца
97. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-600/2019-1

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
98. ПОСЛОВНИК о раду Савета организационе јединице са седиштем у Београду
99. ПОСЛОВНИК о раду Савета организационе јединице са седиштем у Новом Саду
100. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
101. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
102. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
103. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
104. ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Ковачица
105. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Смедеревска Паланка
106. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија”, Љубовија
107. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ”, Жабаљ

________________________________________________

 Број 47  - 28.06.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања
2. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години
3. СТРАТЕГИЈА одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године
4. ОДЛУКА о утврђивању цркве Светог Димитрија са старим гробљем у Митровој Реци за споменик културе
5. ОДЛУКА о утврђивању Алмашког краја у Новом Саду за просторно културно-историјску целину
6. ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Академије васпитачко-медицинских струковних студија
7. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа”
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
15. РЕШЕЊЕ o постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Смедерево” друштво с ограниченом одговорношћу Смедерево
29. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Смедерево” друштво с ограниченом одговорношћу Смедерево
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу
31. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу
32. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6432/2019
33. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6539/2019
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор за 2019. годину
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада и пословања и финансијског плана за 2019. годину „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2019. годину
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2019. годину
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2019. годину
39. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
40. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6545/2019
41. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6537/2019
42. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности

МИНИСТАРСТВA
43. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
44. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом
45. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о изгледу обрасца и поступку издавања личне карте за странца и привремене личне карте за странца
46. ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржини захтева за издавање, измену или обнову дозволе за производњу, односно промет прекурсора прве, друге или треће категорије
47. ПРАВИЛНИК о измени Правилника o обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова

ПРАВОСУЂЕ
48. ПРАВИЛНИК о изостављању и замени (анонимизацији и псеудонимизацији) података у одлукама Високог савета судства
49. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-002060/2019-01
50. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02056/2019-01
51. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02053/2019-01
52. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02058/2019-01
53. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02054/2019-01
54. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02057/2019-01
55. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02059/2019-01
56. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02055/2019-01
57. ОДЛУКА о престанку судијске функције

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
58. НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
59. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0092/18-11
60. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0594/18-11
61. РЕШЕЊЕ о утврђивању губитка репрезентативности синдиката код послодавца, 07 број 07-661/2019-4
62. РЕШЕЊЕ о утврђивању губитка репрезентативности синдиката код послодавца, 07 број 021-3/2018
63. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката код послодавца

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
64. КОДЕКС пословне етике посредника у промету и закупу непокретности

________________________________________________

 Број 46  - 26.06.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана Подручја посебне намене предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура”
2. ОДЛУКА о оснивању Републичког савета за запошљавање
3. ОДЛУКА о измени Програма за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. године
4. ОДЛУКА о отварању сталног граничног прелаза за међународни ваздушни саобраћај на Аеродрому „Морава”
5. РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Њујорку, Сједињене Америчке Државе
6. РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Конакрију, Република Гвинеја
7. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа
8. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”
9. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
10. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2019. годину
11. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2019. годину
12. РЕШЕЊЕ о давању сагласност на кандидатуру за организовање Европског првенства у параглајдингу, у Нишу 2020. године
13. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у кик боксу, у Београду 2020. године
14. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
15. РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
16. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за квалификације за 2018. годину
17. РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
18. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6004/2019
19. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6183/2019
20. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6184/2019
21. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6186/2019
22. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености, 05 број 465-5922/2019
23. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5642/2019-1
24. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6006/2019
25. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6007/2019
26. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6185/2019
27. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6189/2019
28. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-6180/2019
29. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-6182/2019

МИНИСТАРСТВA
30. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа
31. ПРАВИЛНИК о изгледу службеног одела пољопривредног инспектора
32. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2019. годину
33. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње
34. ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде
35. ПРАВИЛНИК о начину и поступку избора чланова комисије, праву и висини накнаде за рад у комисијама, условима, методологији, начину рада и одлучивања ревизионе комисије и садржају извештаја о стручној контроли
36. ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
37. ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
38. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за изградњу Термоелектране „Колубара Б”
39. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
40. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 351-2/19
41. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 351-3/19
42. РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 363-1/19
43. РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 363-2/19
44. РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 363-3/19
45. РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 363-4/19
46. РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 363-5/19

УСТАВНИ СУД
47. ОДЛУКА Уставног суда број IУз-130/2017

ПРАВОСУЂЕ
48. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2016/2019-01
49. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2017/2019-01
50. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2018/2019-01
51. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2019/2019-01
52. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2020/2019-01
53. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2021/2019-01
54. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2022/2019-01
55. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2023/2019-01
56. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2024/2019-01
57. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2025/2019-01
58. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02009/2019-01
59. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02010/2019-01
60. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02012/2019-01
61. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02014/2019-01
62. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02015/2019-01
63. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01995/2019-01
64. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01997/2019-01
65. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01998/2019-01
66. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02000/2019-01
67. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02001/2019-01
68. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02004/2019-01
69. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02005/2019-01
70. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02007/2019-01
71. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1999/2019-01
72. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2002/2019-01
73. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2003/2019-01
74. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02011/2019-01
75. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02013/2019-01
76. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02006/2019-01
77. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02008/2019-01
78. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1996/2019-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
79. РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2019. години
80. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0336/18-11
81. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0161/18-11
82. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
83. РЕШЕЊЕ о настављању рада вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности
84. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника Повереника за заштиту равноправности
85. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2019. године

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
86. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Пожаревац

________________________________________________

 Број 45  - 21.06.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2018. годину
2. ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2018. годину
3. ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2018. годину

ВЛАДА
4. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе
5. ОДЛУКА о образовању Радне групе за формирање електронског регистра пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије
6. ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење реализације пројекта „Изградња Националног фудбалског стадиона, са пратећим садржајем”
7. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
22. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
23. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
28. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
29. РЕШЕЊЕ о именовању српског дела српско-мађарске Мешовите комисије за граничну контролу
30. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Дунав и Тиса” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор
31. РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
32. РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
33. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6199/2019-1
34. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6318/2019

МИНИСТАРСТВA
35. ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2019. години
36. ПРАВИЛНИК о условима, критеријумима и елементима за опорезивање прихода по основу пружања угоститељских услуга
37. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли
38. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
39. ПРАВИЛНИК о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких истраживања
40. ПРАВИЛНИК o начину електронског преноса података и обрасцима за додељивање и електронску размену података за IMO јединствени идентификациони број
41. РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта
42. РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
43. ЛИСТА биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа у 2018. години

УСТАВНИ СУД
44. ОДЛУКА Уставног суда број IУз-249/2016
45. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5149/2017
46. ЗАКЉУЧАК Уставног суда број IУз-185/2018 и издвојено мишљење судије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
47. ПРАВИЛНИК о попуњавању радних места у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
48. ОДЛУКА о листи врста радњи обраде података о личности за које се мора извршити процена утицаја на заштиту података о личности и тражити мишљење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
49. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-542/2019-1

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
50. ОПШТИ УСЛОВИ међумесног превоза

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
51. РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног предузећа „Врбас-гас” за дистрибуцију природног гаса Врбас
52. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект”, Бачка Паланка
53. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас”, Инђија
54. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Водовод и канализација”, Гроцка
55. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Ресавска пећина” , Деспотовац

________________________________________________

 Број 44  - 21.06.2019.


ВЛАДА
1. СТРАТЕГИЈА контроле малог и лаког оружја у Републици Србији за период 2019–2024. године
2. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту
3. ОДЛУКА о откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа, 05 број 48-6155/2019-1
4. ОДЛУКА о откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа, 05 број 48-6152/2019-1

________________________________________________

 Број 43  - 19.06.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа
2. ПРАВИЛНИК о валидацији квалификованог електронског потписа и квалификованог електронског печата
3. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о возачким дозволама
4. ПРАВИЛНИК о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања
5. СУДСКИ ПОСЛОВНИК o изменама и допунама Судског пословника

ПРАВОСУЂЕ
6. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1908/2019-01
7. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1906/2019-01
8. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1937/2019-01
9. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1905/2019-01
10. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1907/2019-01
11. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1904/2019-01
12. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1856/2019-01
13. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1902/2019-01
14. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1903/2019-01
15. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1864/2019-01
16. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1899/2019-01
17. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1911/2019-01
18. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1912/2019-01
19. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1743/2019-01
20. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1897/2018-01
21. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1909/2019-01
22. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1910/2019-01
23. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1916/2019-01
24. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-12/2019-01
25. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-14/2019-01
26. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-15/2019-01
27. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
28. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
29. ОДЛУКА Државног веће тужилаца А број 358/19

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
30. ПРАВИЛНИК о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
31. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0367/2018-08
32. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0378/2018-08
33. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0483/2018-08
34. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0530/18-11

________________________________________________

 Број 42  - 14.06.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244
2. УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године
3. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
4. УРЕДБА o изменама и допуни Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја
5. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене „Липовица II”
6. ОДЛУКА о превременом откупу и поништењу државних хартија од вредности
7. ОДЛУКА о поништењу дела емисије државних хартија од вредности
8. ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Координационог тела за сузбијање сиве економије
9. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за решавање статуса предузећа из хемијског комплекса
10. ОДЛУКА о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
11. ОДЛУКА о изменама Одлуке о отварању Конзулата Савезне Републике Југославије у Ченаију, Република Индија
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома културе „Студентски град”
24. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома културе „Студентски град”
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
26. РЕШЕЊЕ о именовању директора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народне библиотеке Србије
28. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Народне библиотеке Србије
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Образовно-културног центра „Вук Караџић”
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора Образовно-културног центра „Вук Караџић”
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Београду
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
33. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
34. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања за 2019. годину Дунав-Тиса-Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво са ограниченом одговорношћу, Суботица
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма рада са финасијским планом Туристичке организације Србије за 2019. годину
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за квалификације за 2018. годину
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм за изврсне пројекте младих истраживача Фонда за науку Републике Србије
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Развојне агенције Србије према Финансијском извештају за 2018. годину
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2018. годину
42. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5887/2019
43. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5936/2019
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5937/2019
45. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5947/2019
46. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
47. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
48. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-5789/2019
49. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-5791/2019
50. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-5853/2019

МИНИСТАРСТВA
51. ПРАВИЛНИК о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку
52. ПРАВИЛНИК о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
53. ПРАВИЛНИК о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
54. ПРАВИЛНИК о начину узимања узорака робе од стране царинског органа
55. ПРАВИЛНИК о условима за прераду дувана
56. ПРАВИЛНИК о подацима о броду и отпаду који се предају надлежном органу државе луке
57. ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе за употребу прекурсора прве и друге категорије
58. ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржају изјаве крајњег корисника о намени употребе прекурсора прве, друге или треће категорије
59. ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржају дозволе за увоз, односно извоз прекурсора прве, друге, треће или четврте категорије
60. ПРАВИЛНИК o садржају и обрасцу годишњих и ванредних извештаја о производњи, промету, увозу, извозу, употребљеним количинама прекурсора прве, друге, треће или четврте категорије, као и количинама категорија прекурсора који су остали у складишту из претходне календарске године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
61. РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-02/2019-4
62. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0081/18-11
63. ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
64. ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Окањ бара”
65. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Окањ бараˮ
66. ОДЛУКА о накнадама за коришћење Специјалног резервата природе „Карађорђевоˮ
67. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменика природе „Церјанска пећина”
68. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменика природе „Лалиначка слатина”
69. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
70. ОДЛУКА о матичном подручју на територији општине Баточина

________________________________________________

 Број 41  - 11.06.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Борачки крш”
2. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа”
3. ОДЛУКА о допунама Одлуке о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

МИНИСТАРСТВA
5. ПРАВИЛНИК о безбедности дечјих игралишта
6. ПРАВИЛНИК о условима и начину вршења техничке контроле пројеката геолошких истраживања
7. ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за евиденцију обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности, обрасцу месечног и годишњег обрачуна количина енергије/енергената испоручених потрошачима или стављених у промет на територији Републике Србије, односно увезених на територију Републике Србије, обрасцу месечног и годишњег обрачуна обавезе плаћања накнаде,обрасцу извештаја о уплати, као и начину достављања ових образаца
8. ПРАВИЛНИК о полицијским овлашћењима
9. ПРАВИЛНИК о начину израде и садржају Плана заштите од удеса
10. ПРАВИЛНИК о утискивању идентификационих ознака
11. ПРАВИЛНИК о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања
12. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину
13. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака

ПРАВОСУЂЕ
14. ОДЛУКА о избору судије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
15. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
16. ОДЛУКА о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
17. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за предшколске установе чији је оснивач град Београд

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42