СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 76  - 12. 10. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити животне средине
2. ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
3. ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
4. ОДЛУКА o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 49
5. ОДЛУКА o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 50
6. ОДЛУКА o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 51
7. ОДЛУКА о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 52
8. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 54
9. ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину
10. ОДЛУКА о престанку функције председника Основног суда у Сомбору

ВЛАДА
11. УРЕДБА о изменама Уредбе о поступку и начину на који законити ималац акција акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција
12. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
14. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
15. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
18. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
22. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
23. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
25. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
29. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
36. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш
37. РЕШЕЊЕ о престанку дужности чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
38. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
39. РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-египатске комисије
40. РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите југословенско-египатске комисије
41. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
42. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9588/2018
43. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9592/2018
44. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9595/2018
45. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9597/2018
46. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9716/2018
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”, Доњи Милановац за период 2019–2028. године
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП Транснафта за 2018. годину
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на висину цене приступа и цене приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима

МИНИСТАРСТВA
50. ПРАВИЛНИК о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе
51.ПРАВИЛНИК о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа

УСТАВНИ СУД
52. РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-6908/2015 и издвојено мишљење судије

ПРАВОСУЂЕ
53. ОДЛУКА престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
54. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
55. ОДЛУКА о обављању послова с финансијским дериватима
56. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке
57. ОДЛУКА о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
58. УПУТСТВО за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
59. РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина,расписаним за 4. новембар 2018. године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
60. ПРАВИЛНИК о начину приступа, дистрибуције, издавања, коришћења, складиштења и заштите података геодетско-катастарског информационог система
61. ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину
62. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције
63. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције
64. ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
65. ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика ,,Власина”
66. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
67. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Јединство”, Кладово
68. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Комуналац”, Кладово

________________________________________________

 Број 75  - 09. 10. 2018.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Исламске Републике Иран
2. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Питештију, Румунија
3. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Напуљу, Република Италија
4. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Зрењанин” у Зрењанину
5. РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности

МИНИСТАРСТВA
6. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 535-1/18
7. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 535-2/18
8. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 506-1/18
9. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 506-2/18
10. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-512/2018-09
11. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-517/2018-09
12. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-518/2018-09
13. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-519/2018-09
14. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-520/2018-09
15. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-521/2018-09
16. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-523/2018-09
17. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-524/2018-09
18. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-525/2018-09
19. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-526/2018-09
20. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-555/2018-09
21. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-556/2018-09
22. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-557/2018-09
23. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-558/2018-09
24. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-559/2018-09
25. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-560/2018-09
26. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00529/2018-09
27. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00530/2018-09
28. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00531/2018-09
29. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00532/2018-09
30. РЕШЕЊЕ о испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00533/2018-09

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
31. РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
32. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре

________________________________________________

 Број 74  - 05. 10. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о додели одликовања

ВЛАДА
2. УРЕДБА о измени Уредбе о остваривању права на једнократну новчану помоћ, оспособљавању брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица
3. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Барје
4. ОДЛУКА о оснивању Института за крмно биље Крушевац
5. ОДЛУКА о допуни Одлуке о оснивању Академије пословних струковних студија Београд
6. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније
7. ОДЛУКА о образовању Радне групе за имплементацију Регионалне инвестиционе реформске агенде
8. ОДЛУКА о образовању Радне групе за унапређење система паушалног опорезивања
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
15. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
51. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
52. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
53. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о разрешењу директора Фонда солидарности
54. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о именовању директора Фонда солидарности
55. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Агенције за квалификације
56. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
57. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
58. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
59. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Универзитетске дечје клинике
60. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
61. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
62. РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за трговинско-економску сарадњу између Републике Србије и Грузије
63. РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите српско-црногорско-албанске комисије
64. РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите српско-црногорско-албанске комисије
65. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије
66. РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије
67. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А Споразума о питањима сукцесије
68. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
69. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
70. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
71. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
72. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
73. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
74. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
75. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
76. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
77. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
78. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
79. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
80. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
81. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
82. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
83. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године
84. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2018. годину
85. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2019. години
86. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2019. години
87. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
88. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по финансијским извештајима за 2017. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
89. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2017. годину
90. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2017. годину
91. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мостˮ, Београд за 2017. годину
92. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2017. годину
93. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Парк природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2017. годину
94. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2017. годину
95. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд за 2017. годину
96. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за 2017. годину
97. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” у Акционарско друштво „Потисје – Прецизни лив”, Ада
98. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
99. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9334/2018
100. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9444/2018
101. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9461/2018
102. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9463/2018
103. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8863/2018
104. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8865/2018
105. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8867/2018
106. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8974/2018
107. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8975/2018
108. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8977/2018
109. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9176/2018

МИНИСТАРСТВA
110. ПРАВИЛНИК о визама
111. ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
112. ПРАВИЛНИК о карантину за увезене животиње
113. ПРАВИЛНИК о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање
114. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона на животну средину
115. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 523-1/18
116. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 523-2/18
117. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 523-3/18
118. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 523-4/18
119. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 523-5/18

ПРАВОСУЂЕ
120. ПОСЛОВНИК о изменама и допунама Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда
121. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00960/2018-01
122. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00961/2018-01
123. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00962/2018-01
124. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00963/2018-01
125. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00964/2018-01
126. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00965/2018-01
127. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00966/2018-01
128. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00967/2018-01
129. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00968/2018-01
130. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00969/2018-01
131. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00970/2018-01
132. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00971/2018-01
133. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-720/2018-01
134. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-806/2018-01
135. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-807/2018-01
136. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-808/2018-01
137. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-809/2018-01
138. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-811/2018-01
139. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-838/2018-01
140. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-839/2018-01
141. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-847/2018-01
142. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-849/2018-01
143. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-851/2018-01
144. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-853/2018-01
145. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-855/2018-01
146. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-856/2018-01
147. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-877/2018-01
148. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-19/2018-01
149. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-20/2018-01
150. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-21/2018-01
151. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-22/2018-01
152. ОДЛУКА о престанку функције заменика јавног тужиоца

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
153. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
154. ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину
155. РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за октобар, новембар и децембар 2018. године
156. РЕШЕЊЕ о изузећу новог интерконектора за природни гас
157. РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-64/2018-64
158. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-632/2018-1
159. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-673/2018-1

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
160. ПРАВИЛНИК о регистру правних схватања
161. ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2019. години
162. ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2019. години
163. СПОРАЗУМ o продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна и јавно-комунална предузећа града Суботице
164. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
165. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”, Београд
166. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”, Београд
167. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд
168. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге”, Београд
169. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, Београд
170. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд
171. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд
172. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда”, Београд
173. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење”, Београд
174. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана”, Пирот
175. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за планирање и уређивање грађевинског земљишта „Пирот”
176. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе”, Пожаревац

________________________________________________

 Број 73  - 29. 09. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о високом образовању
3. ЗАКОН о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање
4. ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину

ВЛАДА
5. РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге Решења о обустави од извршења дела Ближих критеријума за закључивање уговора о раду наставника након 65. године живота
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9205/2018
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9206/2018

МИНИСТАРСТВA
8. ПРАВИЛНИК о одређивању научних и стручних организација за обављање стручних послова, као и o начину прибављања и достављања стручног мишљења
9. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о утврђивању Плана вађења речних наноса за период од августа 2017. до августа 2019. године
10. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
11. ОДЛУКА o утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2019. годину

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
12. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о изменама оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Гоша Солко д.о.о. Смедеревска Паланка – у реструктурирању

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
13. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Обнова”, Медвеђа
14. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Завод за урбанизам”, Шид

________________________________________________

 Број 72  - 28. 09. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Јужноафричкој Републици
2. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Француској
3. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Сталној делегацији Републике Србије при УНЕСКО у Паризу
4. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Француској
5. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Мађарској

ВЛАДА
6. УРЕДБА о престанку важења Уредбе о безбедносној заштити трговачких бродова и лука отворених за међународни саобраћај у државној заједници Србија и Црна Гора
7. ОДЛУКА о висини накнаде за рад председника и чланова Комисије за азил

МИНИСТАРСТВA
8. ПРАВИЛНИК о техничким правилима за статутарну сертификацију поморских бродова
9. ПРАВИЛНИК о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
10. ПРАВИЛНИК о општинском савету родитеља
11. ПРАВИЛНИК о ближим условима за одобрење привременог боравка, изгледу захтева за одобрење привременог боравка, изгледу и начину уношења налепнице привременог боравка у страну путну исправу
12. ПРАВИЛНИК о ближим условима за одобрење сталног настањења, изгледу захтева за одобрење сталног настањења, изгледу и начину уношења налепнице сталног настањења у страну путну исправу
13. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину обављања појединачних полицијских послова
14. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа
15. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају захтева и документације, као и начину добијања дозволе за стављање лека у промет

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
16.ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
17. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним за јул 2018. године

________________________________________________

 Број 71  - 25. 09. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о избору вицегувернера Народне банке Србије
ВЛАДА
2. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац – Копаоник – Нови Пазар – Тутин са елементима детаљне регулације
3. СТРАТЕГИЈА за борбу против високотехнолошког криминала за период 2019–2023. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
4. РЕШЕЊЕ о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године

________________________________________________

 Број 70  - 21. 09. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о додели одликовања

ВЛАДА
2. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
3. ОДЛУКА о допуни Одлуке о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата
4. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш
5. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за контролу државне помоћи
6. ОДЛУКА о образовању Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта
7. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра одбране
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
12. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
28. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
31. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
33. РЕШЕЊЕ o разрешењу члана Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за популациону политику
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Комисије за одобравање употребе службених возила
36. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8838/2018
37. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8832/2018
38. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8841/2018
39. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8834/2018
40. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8823/2018
41. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8858/2018
42. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8855/2018
43. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8827/2018
44. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8831/2018
45. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8839/2018
46. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8840/2018
47. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8848/2018
48. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8835/2018
49. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8845/2018
50. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8846/2018
51. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8822/2018
52. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8837/2018
53. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8833/2018
54. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8836/2018
55. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8842/2018
56. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8844/2018
57. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8824/2018
58. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8830/2018
59. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8826/2018
60. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8828/2018
61. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8825/2018
62. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8829/2018
63. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2017. годину
64. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2017. годину
65. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2017. годину
66. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8740/2018
67. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8752/2018
68. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8908/2018

МИНИСТАРСТВA
69. ПРАВИЛНИК о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици
70. ПРАВИЛНИК о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора
71. ПРАВИЛНИК о врстама, начину означавања и ближим техничким условима које морају да испуне товарне јединице, железничка возна средства и железничка инфраструктура у обављању комбинованог транспорта
72. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
73. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничком прегледу возила
74. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче
75. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности
76. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03897/2010-03
77. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05082/2010-03
78. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05127/2010-03

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
79. ПРАВИЛНИК о мерилима на основу којих може да се одступи од заједничких основних стандарда обезбеђивања у цивилном ваздухопловству
80. ПРАВИЛНИК o допуни Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима
81. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о правилима понашања инвестиционог друштва приликом пружања услуга
82. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о надзору који спроводи Комисија за хартије од вредности

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
83. ОДЛУКА о изменама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја”
84. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
85. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
86. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комуналац” у Руми
87. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Горњи Милановац”, Горњи Милановац
88. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин гас”, Ковин

________________________________________________

 Број 69  - 14. 09. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о техничким и другим захтевима за згуру, као грађевински производ намењен за употребу у изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању насипа, засипа и постељица инфраструктурних објеката јавне намене
2. ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2019. године
3. ОДЛУКА о образовању Координационог тела за унапређење и развој Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
4. ОДЛУКА о образовању Тима за јединствено спровођење активности сузбијања комараца
5. РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству финансија
6. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
7. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за склоништа
31. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за склоништа
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
33. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
35. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
36. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” у Великој Плани
38. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” у Великој Плани
39. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за азил
40. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за азил
41. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
42. РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
43. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника и заменика секретара Преговарачке групе за кретање радника Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
44. РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и заменика секретара Преговарачке групе за кретање радника Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
45. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
46. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
47. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8461/2018
48. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8460/2018
49. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8566/2018
50. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8675/2018
51. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8672/2018
52. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8677/2018
53. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2018. годину
54. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Службени гласник” за 2017. годину
55. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за 2017. годину
56. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о смањењу основног капитала ЈВП „Србијаводе”
57. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7817/2018
58. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8700/2018
59. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8519/2018-1
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8520/2018-1
61. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8521/2018-1
62. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8523/2018-1
63. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8525/2018-1
64. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8527/2018-1
65. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8560/2018-1

МИНИСТАРСТВA
66. ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину спровођења принудног удаљења странца из Републике Србије
67. ПРАВИЛНИК о издавању нискотиражних уџбеника
68. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
69. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2018. години
70. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-480/2018-09
71. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-493/2018-09

ПРАВОСУЂЕ
72. ПОСЛОВНИК о раду Етичког одбора Високог савета судства
73. ОДЛУКА о измени Пословника о раду Високог савета судства
74. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
75. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима отварања и начину вођења девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената
76. ОДЛУКА o измени и допунама Одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна
77. ОДЛУКА о садржини, роковима и начину достављања података о међубанкарским накнадама

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
78. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о летачком особљу
79. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0152/17-11
80. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0198/17-11
81. ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2018. године

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
82. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Радник”, Сивац

________________________________________________

 Број 68  - 07. 09. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље” у 2018. години
2. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
3. ОДЛУКА о оснивању Агенције за квалификације
4. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене аутопута Е-761, деоница Пожега – Ужице – граница са Босном и Херцеговином
5. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године
6. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
7. ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за успостављање заједничког граничног прелаза Прешево–Табановце
8. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, или без накнаде
9. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за праћење реализације оперативних питања у вези имплементације Оквирног уговора о трансакцији између Републике Србије, Etihad Airways PJSC и Air Serbia а.д. Београд и имплементације Плана реструктурирања Air Serbia а.д. Београд
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
21. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Завода за судску медицину Ниш
22. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за судску медицину Ниш
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Студентског центра Београд
25. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
27. РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
28. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите југословенско-ганске комисије за трговинску сарадњу
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
30. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
31. РЕШЕЊЕ о измени Решења о разрешењу и именовању чланова – представника Владе у Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
33. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
34. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2018. годину
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о одобравању средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће – јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова несреће – 2018. година”
39. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8356/2018
40. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8359/2018
41. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8360/2018
42. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8361/2018
43. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8384/2018
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8385/2018
45. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8386/2018
46. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8387/2018
47. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8388/2018
48. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8390/2018
49. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8391/2018
50. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8392/2018
51. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8395/2018
52. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7989/2018
53. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7990/2018
54. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8168/2018
55. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8169/2018
56. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8170/2018
57. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8171/2018
58. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8172/2018
59. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8173/2018
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8174/2018
61. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8182/2018
62. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8185/2018

МИНИСТАРСТВA
63. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области туризма и угоститељства
64. ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада
65. ПРАВИЛНИК о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школи
66. КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова

УСТАВНИ СУД
67. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4283/2016
68. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-173/2017

ПРАВОСУЂЕ
69. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
70. ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
71. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
72. ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
73. СПОРАЗУМ o попустима на Тарифу накнада које Сокој наплаћује по основу јавног саопштавања музичких дела путем биоскопских пројекција
74. ЈАВНИ ПОЗИВ за упис акција без накнаде, Интершпед – Суботица а.д. Суботица

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
75. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац” из Крагујевца

________________________________________________

 Број 67  - 31. 08. 2018.


ВЛАДА
1. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Шидинаˮ друштво са ограниченом одговорношћу, Шид за 2018. годину
2. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за склоништа
3. ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за 2018. и 2019. годину за спровођење Стратегије развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године

МИНИСТАРСТВA
4. ПРАВИЛНИК о регистру пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације
5. ПРАВИЛНИК о означавању енергетске ефикасности грејача воде, резервоара топле воде и комплета грејача воде и соларног уређаја
6. ПРАВИЛНИК о садржини потврде о радном ангажовању сезонског радника
7. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица
8. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада
9. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-420/2018-09
10. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-443/2018-09
11. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-450/2018-09
12. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-451/2018-09
13. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-452/2018-09
14. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-453/2018-09
15. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-454/2018-09
16. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-455/2018-09
17. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-456/2018-09
18. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-457/2018-09
19. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-458/2018-09
20. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-459/2018-09
21. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-460/2018-09
22. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-464/2018-09
23. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-465/2018-09
24. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-466/2018-09
25. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-467/2018-09

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
26. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42