СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 95  - 08. 12. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о Централном регистру обавезног социјалног осигурања
2. ЦАРИНСКИ ЗАКОН
3. ЗАКОН о буџету Републике Србије за 2019. годину
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџетском систему
5. ЗАКОН о царинској служби
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о јавној својини
7. ЗАКОН о измени Закона о републичким административним таксама
8. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о играма на срећу
9. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
10. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о јавном дугу
11. ЗАКОН о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу
12. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о дувану
13. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
14. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
15. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
16. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
17. ЗАКОН о накнадама за коришћење јавних добара
18. ЗАКОН о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
19. ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (II фаза)
20. ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом
21. ЗАКОН о измени и допунама Закона о привредним друштвима
22. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о стечају
23. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о улагањима
24. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о судским таксама
25. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима
26. ЗАКОН о допуни Закона о комуналним делатностима
27. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова
28. ЗАКОН о Фонду за науку Републике Србије
29. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о патентима
30. ЗАКОН о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис
31. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о државним службеницима
32. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника
33. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
34. ЗАКОН о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
35. ЗАКОН о измени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
36. ЗАКОН о изменама Закона о запосленима у јавним службама
37. ЗАКОН о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору
38. ЗАКОН о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
39. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору
40. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о водама
41. ЗАКОН о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности
42. ЗАКОН о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Рударско-топионичарског басена РТБ Бор д.о.о. Бор
43. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса „Јужни ток”
44. ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину
45. ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину
46. ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину
47. ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2019. годину
48. ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину
49. ОДЛУКА о давању сагласности на акта Заштитника грађана
50. ОДЛУКА о избору председника судова
51. ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
52. ОДЛУКА о престанку функције председника Врховног касационог суда
53. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
54. ОДЛУКА о престанку функције члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
55. ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину
56. ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2019. годину
57. ОДЛУКА о давању сагласности на Измене појединих расхода без промене укупних расхода Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину
58. ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2019. годину
59. АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредаба члана 37. ст. 1–3, став 4. тачка 4) и члана 147. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС и 113/17)
60. АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 22. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16)

МИНИСТАРСТВA
61. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
62. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину

________________________________________________

 Број 94  - 07. 12. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2018. години
2. УРЕДБА о престанку важења Уредбе о начину остваривања заштите података за лекове који се употребљавају у хуманој медицини и ближим условима за прихватање референтног лека у поступку издавања дозволе за лек са скраћеном документацијом
3. ОДЛУКА о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Републике Палау
4. ОДЛУКА о изменама Одлуке о мрежи јавних средњих школа
5. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Тима за јединствено спровођење активности сузбијања комараца
6. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
7. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
12. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
13. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика директора Геолошког завода Србије
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Геолошког завода Србије
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника директора Геолошког завода Србије
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника директора Геолошког завода Србије
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника директора Геолошког завода Србије
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Ниш
33. РЕШЕЊЕ о именовању директора Завода за заштиту споменика културе Ниш
34. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
35. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
36. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Националног ваздухопловног комитета
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
39. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-11835/2018
40. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-11836/2018
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2018. годину
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2017. годину
43. РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
44. РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
45. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11956/2018
46. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–11957/2018
47. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11959/2018
48. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11960/2018
49. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11740/2018
50. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11742/2018
51. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11743/2018
52. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11744/2018

МИНИСТАРСТВA
53. ПРАВИЛНИК o начину и условима електронске размене података између Агенције за привредне регистре, државних органа и Народне банке Србије ради спровођења евидентирања стварних власника
54. ПРАВИЛНИК о садржини Централне евиденције ради спровођења евидентирања стварних власника Регистрованог субјекта
55. ПРАВИЛНИК о условима за поступке и технолошка решења који се користе током поузданог електронског чувања документа
56. ПРАВИЛНИК о ближим условима и критеријумима за избор других стручних лица и чланова комисије за припрему стручне оцене квалитета рукописа и стручног мишљења
57. ПРАВИЛНИК о ближим условима и критеријумима за избор чланова стручне комисије која врши експертизу рукописа уџбеника и чланова комисије за припрему експертског мишљења
58. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, посебним критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора из делокруга санитарне инспекције
59. ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле у здравственој инспекцији, санитарној инспекцији и инспекцији за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре
60. ПРАВИЛНИК о смерницама добре праксе у дистрибуцији медицинских средстава
61. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о садржају дозволе за стављање лека у промет
62. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају захтева и документације, као и начину добијања дозволе за стављање лека у промет
63. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за инструктора вожње
64. НАРЕДБА о изменама Наредбе о мерама за очување и заштиту рибљег фонда
65. УПУТСТВО о Методологији за спровођење анализе ризика од корупције у Министарству унутрашњих послова

УСТАВНИ СУД
66. ОДЛУКA Уставног суда број IУо-213/2016
67. ОДЛУКA Уставног суда број IУо-142/2017

ПРАВОСУЂЕ
68. ОДЛУКА о избору судије
69. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01260/2018-01
70. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01261/2018-01
71. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01262/2018-01
72. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01263/2018-01
73. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01264/2018-01
74. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01265/2018-01
75. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01266/2018-01
76. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01267/2018-01
77. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01268/2018-01
78. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01269/2018-01
79. ОДЛУКА о престанку судијске функције
80. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду
81. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лозници

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
82. ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби у Специјалном резервату природе „Карађорђево”
83. АНЕКС I Посебног колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа града Панчева
84. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
85. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 93  - 30. 11. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Судан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Каиру
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Судан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Каиру
3. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије – сталног представника Републике Србије при Економској заједници држава Западне Африке (ECOWAS), са седиштем у Абуџи
4. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије – сталног представника Републике Србије при Економској заједници држава Западне Африке (ECOWAS), са седиштем у Абуџи
5. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Јужноафричкој Републици

ВЛАДА
6. УРЕДБА о извозу и увозу робе која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање
7. УРЕДБА o изменама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
8. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
9. ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња аутопута Београд (Борча) – Зрењанинˮ
10. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за праћење и реализацију пројекта изградње топловода Обреновац – Нови Београд
11. ОДЛУКА o образовању Пројектног савета и Управног одбора Пројекта унапређење земљишне администрације у Србији у циљу реализације обавезе из Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
12. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
27. РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш
28. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш
29. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
30. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измену Финансијског плана Фонда солидарности за 2018. годину
31. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2017. годину
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању улога Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” у Друштво са ограниченом одговорношћу „Утва – Авио индустрија”, Панчево
33. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника дрвних сортимената, превоза и других услуга Јавног предузећа „Национални парк Тараˮ, Бајина Башта
35. РЕШЕЊЕ о измени Решења о поништењу Акта о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за период од 2016. до 2020. године и Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. до 2019. године
36. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11648/2018
37. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11649/2018
38. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11650/2018
39. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11651/2018
40. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11652/2018
41. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11654/2018
42. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11500/2018
43. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11503/2018
44. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11504/2018
45. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
46. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11493/2018
47. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11496/2018
48. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11499/2018
49. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11502/2018
50. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11515/2018

МИНИСТАРСТВA
51. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
52. УПУТСТВО о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига

ПРАВОСУЂЕ
53. ОДЛУКА о престанку судијске функције

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
54. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0388/17-11
55. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-805/2018-1
56. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-807/2018-1

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
57. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стадион”, Суботица

________________________________________________

 Број 92  - 28. 11. 2018.


ВЛАДА
1. ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину
2. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11183/2018
3. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11184/2018

МИНИСТАРСТВA
4. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 592-1/18
5. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 592-2/18
6. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 592-3/18
7. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 592-4/18
8. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 592-5/18
9. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 592-6/18
10. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 592-7/18
11. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 600-1/18
12. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 600-2/18
13. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 600-3/18

УСТАВНИ СУД
14. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-32/2017
15. ОДЛУКA Уставног суда број IУо-163/2018

ПРАВОСУЂЕ
16. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
17. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 50117/13 и 6 других, Мијатовић и други против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
18. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава
19. ОДЛУКА о утврђивању динамике исплате пензија и новчаних накнада
20. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2018. године
21. ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом, за трећи квартал 2018. године

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
22. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топлана”, Бор

________________________________________________

 Број 91  - 23. 11. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Врутци”
2. УРЕДБА о платама полицијских службеника
3. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника
4. УРЕДБА о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
5. УРЕДБА o изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години
6. УРЕДБА о измени Уредбе o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије
7. УРЕДБА о допуни Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
8. УРЕДБА о измени Уредбе о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина
9. ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске
10. РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству здравља
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Националне академије за јавну управу
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
17. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”
18. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”
19. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
20. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и именовању председника и члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”
22. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Народног музеја у Београду
25. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Народног музеја у Београду
26. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
27. РЕШЕЊЕ о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање електричном енергијом
28. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм радова за коришћење средстава од доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”
29. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзуларне канцеларије Амбасаде Источне Републике Уругвај у Букурешту (Румунија), са седиштем у Београду
30. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11325/2018
31. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11326/2018
32. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11328/2018
33. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11343/2018
34. ИСПРАВКА Решења о именовању вршиоца дужности управника Народног позоришта у Београду

МИНИСТАРСТВA
35. ПРАВИЛНИК о клиничком испитивању медицинског средства
36. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности удружења послодаваца
37. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

ПРАВОСУЂЕ
38. ОДЛУКА о престанку судијске функције
39. ОДЛУКА о изменама и допунама Правилника о програму и начину полагања испита на коме се проверава стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију заменика јавног тужиоца
40. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 41820/16, Љајић против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
41. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0348/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
42. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд

________________________________________________

 Број 90  - 21. 11. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи
2. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега)
3. ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Сурчин и Нови Београд
4. РЕШЕЊЕ о разрешењу управника Народног позоришта у Београду
5. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности управника Народног позоришта у Београду
6. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2018. годину
7. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Саваˮ д.о.о. Шабац за 2018. годину
8. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2018. годину
9. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2018. годину
10. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Транснафта” Панчево за 2017. годину
11. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, 05 број 023-10898/2018
12. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, 05 број 023-10952/2018
13. РЕШЕЊЕ o давању сагласности да фондација у свом називу садржи назив „Србија”
14. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Нови Бечеј, Република Србија и града Шандорфалва, Мађарска
15. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Врњачка Бања, Република Србија и града Речица, Република Белорусија
16. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–11229/2018
17. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11230/2018
18. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–11261/2018
19. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
20. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10677/2018
21. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10678/2018
22. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10679/2018
23. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10683/2018
24. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10687/2018
25. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10825/2018
26. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10827/2018
27. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10833/2018
28. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-10676/2018
29. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-11111/2018

МИНИСТАРСТВA
30. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора, односно контроле на основу процене ризика и посебним елементима програма инспекцијског надзора, односно контроле из делокруга буџетске инспекције
31. ПРАВИЛНИК о одређивању мелиорационих подручја и њихових граница
32. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
33. ПРАВИЛНИК о условима у погледу здравствене способности чланова посаде бродова и других пловила, као и условима и начину вршења здравственог надзора

УСТАВНИ СУД
34. ОДЛУКА Уставног суда број IУз-41/2016

ПРАВОСУЂЕ
35. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Убу
36. ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 50586/07, Добрила Богићевић Ристић против Србије
37. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 26739/16, Илић против Србије

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
38. ОДЛУКА о начину и критеријумима за утврђивање битних платних система

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
39. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета румунске националне мањине
40. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета чешке националне мањине

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
41. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
42. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд – Земун
43. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
44. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „12. септембар”, Бајина Башта
45. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ”, Бајина Башта

________________________________________________

 Број 89  - 16. 11. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 36
2. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 37

ВЛАДА
3. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Првонек
4. ОДЛУКА о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
5. ОДЛУКА о образовању Координационог тела за подршку праћења реализације пројекта „Европско етно село Текија”, са пратећим садржајима
6. ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за имплементацију пројекта кинеско-српског парка пријатељства у Смедереву
7. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
8. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
14. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
18. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
19. РЕШЕЊЕ о именовању директора Агенције за реституцију
20. РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Национални парк Тара”
22. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Национални парк Тара”
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Етнографског музеја у Београду
24. РЕШЕЊЕ о именовању директора Етнографског музеја у Београду
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Завода за проучавање културног развитка
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
27. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Агенције за лекове и медицинска средства Србије
29. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за лекове и медицинска средства Србије
30. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
31. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11009/2018
32. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11012/2018
33. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу, Врбас за 2018. годину
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Подунавље” друштво са ограниченом одговорношћу, Ковин за 2018. годину
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2018. годину
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић за 2017. годину
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
38. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11091/2018
39. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11093/2018
40. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11099/2018
41. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11100/2018
42. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11103/2018
43. УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина

МИНИСТАРСТВA
44. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите
45. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа

УСТАВНИ СУД
46. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3456/2016

ПРАВОСУЂЕ
47. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1095/2018-01
48. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-861/2018-01
49. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-996/2018-01
50. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1030/2018-01
51. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-607/2018-01
52. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1090/2018-01

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
53. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета румунске националне мањине
54. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета чешке националне мањине

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
55. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења – приступ информацијама у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
56. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-769/2018-01

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
57. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.о.о. Нови Београд
58. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
59. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Блаце”, Блаце
60. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Јединство”, Бојник

________________________________________________

 Број 88  - 15. 11. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Класификацији основа привременог ограничења права
2. ПРАВИЛНИК о изгледу, саставу, величини и дизајну знака поузданости за квалификоване услуге од поверења
3. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у областима под надзором тржишне инспекције
4. ПРАВИЛНИК о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Регистру посредника у промету и закупу непокретности
6. ПРАВИЛНИК о критеријумима и начину поступања у пружању психолошке помоћи и подршке запосленима у Министарству унутрашњих послова
7. ПРАВИЛНИК о новој храни
8. УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку
9. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда бр. 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – јужни Јадран, деоница Београд–Пожега) на животну средину

УСТАВНИ СУД
10. ОДЛУКА Уставног суда број IУз-34/2016
11. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-21/2018

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
12. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0104/17-11
13. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0121/17-11
14. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0025/18-11
15. ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
16. РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља

________________________________________________

 Број 87  - 13. 11. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама
3. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о полицији
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о детективској делатности
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу
7. ЗАКОН о допуни Закона о заштити од пожара
8. ЗАКОН о критичној инфраструктури
9. ЗАКОН о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције
10. ЗАКОН о добровољном ватрогаству
11. ЗАКОН о измени Закона о уређењу судова
12. ЗАКОН о изменама Закона о парничном поступку
13. ЗАКОН о заштити података о личности
14. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера
15. ЗАКОН о бесплатној правној помоћи
16. ЗАКОН о лобирању
17. ЗАКОН о допуни Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа

МИНИСТАРСТВA
18. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова

________________________________________________

 Број 86  - 09. 11. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 56
2. ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 57
3. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, РС број 58
4. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, РС број 59
5. ОДЛУКА о престанку функције председника Вишег суда у Београду
6. ОДЛУКА о престанку функције председника Прекршајног суда у Нишу
7. ОДЛУКА о престанку функције председника Трећег основног суда у Београду
8. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије

ВЛАДА
9. УРЕДБА о проглашењу Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље”
10. УРЕДБА о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019–2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
11. УРЕДБА о условима за припрему документа за поуздано електронско чување и форматима документа који су погодни за дуготрајно чување
12. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
13. УРЕДБА о изменама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
14. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона
15. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV PČINJA” д.о.о. Врање
16. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV IBAR” д.о.о. Краљево
17. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV SAVA” д.о.о. Сремска Митровица
18. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV TISA” д.о.о. Нови Сад
19. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV LEPENICA” д.о.о. Крагујевац
20. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV DUNAV” д.о.о. Нови Сад
21. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV AVALA” д.о.о. Београд
22. ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини
23. ОДЛУКА о образовању Радне групе у циљу припреме и израде Нацрта закона који ће на целовит начин регулисати питање финансијске помоћи и подршке српском становништву на територији АП Косово и Метохија
24. ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за унапређење система паушалног опорезивања
25. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију активности у вези са поверавањем индиректног управљања програмом ИПАРД
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Севернобачког управног округа са седиштем у Суботици
27. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Севернобачког управног округа са седиштем у Суботици
28. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Подунавског управног округа са седиштем у Смедереву
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Браничевског управног округа са седиштем у Пожаревцу
30. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Браничевског управног округа са седиштем у Пожаревцу
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Поморавског управног округа са седиштем у Јагодини
32. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Поморавског управног округа са седиштем у Јагодини
33. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Борског управног округа са седиштем у Бору
34. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Борског управног округа са седиштем у Бору
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Зајечарског управног округа са седиштем у Зајечару
36. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Зајечарског управног округа са седиштем у Зајечару
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Моравичког управног округа са седиштем у Чачку
38. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Моравичког управног округа са седиштем у Чачку
39. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Рашког управног округа са седиштем у Краљеву
40. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Рашког управног округа са седиштем у Краљеву
41. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Расинског управног округа са седиштем у Крушевцу
42. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Расинског управног округа са седиштем у Крушевцу
43. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Косовског управног округа са седиштем у Приштини
44. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Косовског управног округа са седиштем у Приштини
45. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Пећког управног округа са седиштем у Пећи
46. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Пећког управног округа са седиштем у Пећи
47. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Призренског управног округа са седиштем у Призрену
48. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Призренског управног округа са седиштем у Призрену
49. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
50. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
51. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
52. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
53. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Питештију, Румунија
54. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2018. годину
55. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита
56. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Чукарица, Република Србија и града Хераклион, Република Грчка
57. РЕШЕЊЕ о давању сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”
58. РЕШЕЊЕ о давању сагласности да спортска организација у свом називу садржи назив „Србија”
59. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10839/2018
60. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10840/2018
61. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10844/2018
62. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10610/2018
63. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10613/2018
64. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности

МИНИСТАРСТВA
65. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
66. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа

УСТАВНИ СУД
67. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-100/2018

ПРАВОСУЂЕ
68. ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 64232/16, Гордана Нишевић Тадић против Србије
69. ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 33104/16, Миодраг Матовић против Србије
70. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
71. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
72. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта
73. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
74. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета албанске националне мањине
75. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета ашкалијске националне мањине
76. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета бошњачке националне мањине
77. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета бугарске националне мањине
78. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета буњевачке националне мањине
79. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета влашке националне мањине
80. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета грчке националне мањине
81. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета египатске националне мањине
82. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета мађарске националне мањине
83. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета немачке националне мањине
84. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета пољске националне мањине
85. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета ромске националне мањине
86. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета русинске националне мањине
87. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета словачке националне мањине
88. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета словеначке националне мањине
89. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета украјинске националне мањине

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
90. ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање
91. ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
92. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0112/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
93. ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање
94. ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
95. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект”, Бачка Паланка

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42