СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 22  - 20. 03. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и o храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
2. ЛИСТА о допунама Листе супстанци које изазивају забринутост
3. ЛИСТА о допунама Листе супстанци кандидата за листу супстанци које изазивају забринутост

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
4. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Златибор”
5. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Радан”

________________________________________________

 Број 21  - 19. 03. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2018. години
2. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2018. годину
3. УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2018. години
4. УРЕДБА о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа
5. УРЕДБА о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних средњих школа
6. УРЕДБА о допуни Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама
7. ОДЛУКА о образовању Комисије за испитивање поступања државних органа у расветљавању пријављених случајева нестале деце у Републици Србији
8. ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња брзе саобраћајнице – државног пута IБ реда број 21 Нови Сад – Рума („Фрушкогорски коридор”)”
9. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница Сурчин–Обреновац
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
33. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
42. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
44. РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
48. РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Златиборског управног округа са седиштем у Ужицу
49. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Златиборског управног округа са седиштем у Ужицу
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
52. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
53. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Ваљеву
54. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Ужицу
55. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Националног просветног савета
56. РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-туниске комисије
57. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите југословенско-туниске комисије
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Београду
59. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Београду
60. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Јагодина” у Јагодини
61. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа „Јагодина” у Јагодини
62. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Фонда за иновациону делатност
63. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Фонда за иновациону делатност
64. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
65. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2018. годину
66. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом Образовно-културног центра „Вук Караџић” за 2018. годину
67. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд за 2018. годину и Финансијско пословање „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд – План за 2018. годину
68. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника
69. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2404/2018
70. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2418/2018
71. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2420/2018
72. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2477/2018
73. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 456-2092/2018
74. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2094/2018
75. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2095/2018
76. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2097/2018
77. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2099/2018
78. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2102/2018
79. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2105/2018
80. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2120/2018
81. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2342/2018

МИНИСТАРСТВA
82. РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
83. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-1/18
84. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-2/18
85. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-3/18
86. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-4/18
87. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-6/18
88. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-5/18
89. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-7/18
90. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-8/18
91. РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 222-9/18

ПРАВОСУЂЕ
92. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-116/2018-01
93. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-117/2018-01
94. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-135/2018-01
95. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-162/2018-01
96. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-163/2018-01
97. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-165/2018-01
98. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1144/2017-01
99. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1287/2017-01
100. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
101. НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
102. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења – приступ информацијама у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
103. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају генералног секретара Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
104. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења – приступ информацијама у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
105. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај генералног секретара Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
106. САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2017. годину

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
107. СПОРАЗУМ o продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
108. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

________________________________________________

 Број 20  - 16. 03. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена

МИНИСТАРСТВA
2. ПРАВИЛНИК о начину узимања предмета од драгоцених метала
3. ПРАВИЛНИК о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе
4. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника
6. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
7. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица
8. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве
9. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2018. годину
10. ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
11. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
12. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о захтевима за производњу и промет ароматизованих вина
13. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте
14. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 133-2/18
15. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 133-3/18

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
16. ОДЛУКА о измени Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
17. ОДЛУКА о изменама и допунама Кодекса понашања државних службеника

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
18. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе
19. ОДЛУКА о расписивању избора за Скупштину Коморе биохемичара Србије
20. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко”, Ужице
21. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
22. РЕШЕЊЕ о именовању директора Туристичке организације „Блаце”, Блаце

________________________________________________

 Број 19  - 14. 03. 2014.


ВЛАДА
1. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

МИНИСТАРСТВA
2. ПРАВИЛНИК о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма
3. ПРАВИЛНИК о обрасцу службене легитимације и изгледу службене значке запослених у Управи за спречавање прања новца
4. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2018. годину
5. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-79/2018-09
6. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-80/2018-09
7. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-83/2018-09
8. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-84/2018-09

УСТАВНИ СУД
9. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-122/2017
10. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7387/2015

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
11. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
12. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0228/15-11
13. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0194/17-11
14. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0439/17-11
15. ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
16. ПОСЛОВНИК о раду Савета за уједначавање праксе у поступцима извршења и обезбеђења
17. ОДЛУКА о утврђивању висине такси у 2019. години
18. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.o.o. Београд
19. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.o.o. Нови Сад

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
20. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Сечањ”, Сечањ

________________________________________________

 Број 18  - 09. 03. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 1
2. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 2
3. ОДЛУКА о разрешењу генералног секретара Народне скупштине

ВЛАДА
4. УРЕДБА о условима и начину привлачења директних инвестиција
5. УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
6. УРЕДБА о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2016. годину
7. ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
8. ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Грузије
9. ОДЛУКА о изменама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
10. ОДЛУКА о образовању Радне групе за давање предлога за унапређење и побољшање организационих, оперативних и финансијских резултата привредног друштва „Институт за путеве” а.д. Београд
11. ОДЛУКА о образовању Радне групе за унапређење развоја дигиталних платформи за подршку пољопривреди Републике Србије
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
15. РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
18. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
29. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
41. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
42. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
43. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
52. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
53. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
54. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
55. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
56. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Транснафта”
57. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Транснафта”
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства – Београд
59. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства – Београд
60. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности декана Пољопривредног факултета у Крушевцу Универзитета у Нишу
61. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности декана Пољопривредног факултета у Крушевцу Универзитета у Нишу
62. РЕШЕЊЕ о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
63. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
64. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац
65. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац
66. РЕШЕЊЕ о именовању председника Одбора за надзор
67. РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Образовно-културног центра „Вук Караџић”
68. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије
69. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије
70. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
71. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
72. РЕШЕЊЕ о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за образовање и културу Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
73. РЕШЕЊЕ о именовању секретара и заменика секретара Преговарачке групе за образовање и културу Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
74. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
75. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
76. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Савета за стручно образовање и образовање одраслих
77. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
78. РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
79. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
80. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије са Румунијом
81. РЕШЕЊЕ o престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Тел Авиву, Држава Израел
82. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2065/2018
83. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2067/2018
84. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2059/2018
85. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2060/2018
86. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2058/2018
87. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2064/2018
88. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2066/2018
89. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2069/2018
90. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2068/2018
91. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2061/2018
92. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2062/2018
93. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2018. годину
94. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2018. годину
95. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2018. годину
96. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања за 2018. годину Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
97. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за 2016. годину
98. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП ПЕУ Ресавица за период 2017–2027. године
99. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Транснафта”, Панчево за период 2017–2025. године
100. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Транснафта”, Панчево за период 2017–2020. године
101. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2018. годину
102. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Филипини у Републици Србији, са седиштем у Београду
103. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
104. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Суботице, Република Србија и општине Беране, Црна Гора
105. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик за организовање Европског првенства у фитнесу за млађе категорије, у Новом Саду 2018. године
106. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Рагби 13 федерације Србије за организовање Првенства Европе у рагбију 9 за сениоресениоре, у Београду 2018. године
107. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Параолимпијског комитета Србије за организовање Европског првенства у пара стрељаштву, у Београду 2018. године
108. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2093/2018
109. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2163/2018
110. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2165/2018
111. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2190/2018
112. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2191/2018
113. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1999/2018
114. РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2000/2018
115. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а, члана 40а став 1. тачка 3) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години
116. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 40а став 1. тач. 4) до 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години
117. УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану

МИНИСТАРСТВA
118. ПРАВИЛНИК о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује приход који се опорезује порезом по одбитку
119. ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2018. годину
120. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе
121. ПРАВИЛНИК о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте
122. ПРАВИЛНИК о националним еталонима
123. ПРАВИЛНИК о начину вођења и изгледу евиденције депонија и сметлишта на подручју јединице локалне самоуправе
124. ПРАВИЛНИК о условима и поступку за издавање одобрења за рад домаћих произвођача опреме бродова унутрашње пловидбе, услужних привредних друштава и испитних институција, односно садржину и образац одобрења за рад произвођача, услужних привредних друштава и испитних институција
125. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о испиту за стицање сведочанства о оспособљености за обављање делатности возара унутрашње пловидбе и одобрења за обављање делатности возара унутрашње пловидбе
126. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије
127. НАРЕДБА о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2018. години
128. ОДЛУКА о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно

ПРАВОСУЂЕ
129. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
130. ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
131. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету хрватске националне мањине
132. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету албанске националне мањине

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
133. ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2018. годину
134. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Пензионерској картици
135. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0632/16-11
136. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0797/16-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
137. ОДЛУКА о утврђивању стандарда буњевачког језика
138. ОДЛУКА o утврђивању старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од великог значаја
139. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке функције

________________________________________________

 Број 17  - 07. 03. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о остваривању посебних права бивших запослених у Министарству унутрашњих послова на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
2. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1862/2018
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–1923/2018

МИНИСТАРСТВA
4. ПРАВИЛНИК о означавању енергетске ефикасности грејача простора, комбинованих грејача, комплета грејача простора, опреме за регулацију температуре и соларног уређаја и комплета комбинованог грејача, опреме за регулацију температуре и соларног уређаја

УСТАВНИ СУД
5. ИСПРАВКА Одлуке Уставног суда у предмету број IУо-231/2015

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0378/16-11
7. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-1080/16-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
8. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за полицијске службенике

________________________________________________

 Број 16  - 05. 03. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
2. УРЕДБА о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
3. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
4. ОДЛУКА о утврђивању Бибићеве куће у Меленцима за споменик културе
5. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
6. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2018. годину
7. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2018. годину
8. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2018. годину
9. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2018. годину
10. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Транснафта”, Панчево за 2018. годину
11. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац за 2018. годину
12. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2018. годину
13. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2018. годину
14. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1575/2018
15. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1761/2018
16. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1762/2018
17. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1764/2018

МИНИСТАРСТВA
18. ПРАВИЛНИК о условима за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду
19. ПРАВИЛНИК о ближим условима, начину и поступку обављања метода и поступака традиционалне медицине
20. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе
21. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о посебној обуци и полагању стручног испита из области заштите од пожара
22. ПРАВИЛНИК o измени Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја
23. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима у погледу гајења и промета аутохтоних раса домаћих животиња, као и садржини и начину вођења Регистра одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња
24. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
25. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора
26. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-1/18
27. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-2/18
28. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-3/18
29. СУДСКИ ПОСЛОВНИК o изменама и допунама Судског пословника

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
30. УПУТСТВО о начину спровођења поступка усаглашавања предлога редова вожње са регистрованим редовима вожње у међумесном превозу
31. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
32. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
33. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
34. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.d.

________________________________________________

 Број 15  - 28. 02. 2018.


ВЛАДА
1. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2018. годину
2. ИСПРАВКА Уредбе о изменама Уредбе о плану мреже здравствених установа

МИНИСТАРСТВA
3. НАРЕДБА о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2018. годину
4. РЕШЕЊЕ о испуњавању услове за обављање стручних послова ветеринарске инспекције

УСТАВНИ СУД
5. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-1231/2010
6. ОДЛУКА Уставног суда број Уо-231/2015

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
7. ОДЛУКА о утвђивању Програма Фонда за развој Републике Србије
8. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0022/17-11
9. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0116/17-11
10. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0140/17-11
11. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0286/17-11

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
12. ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Сјеница
13. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комуналац”, Ражањ

________________________________________________

 Број 14  - 23. 02. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малти, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Риму
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малти, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Риму
3. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора – шефа Сталне мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама у Женеви
4. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора – шефа Сталне мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама у Женеви
5. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аустрији
6. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Турској
7. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Словачкој Републици
8. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије на Јамајци, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
9. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије на Јамајци, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
10. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Босни и Херцеговини
11. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Руанди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
12. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Руанди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
13. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шпанији
14. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Великом Војводству Луксембург, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бриселу
15. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Великом Војводству Луксембург, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бриселу

ВЛАДА
16. УРЕДБА о висини накнада за воде
17. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години
18. УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга које спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2018. години
19. УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2018. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
20. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години
21. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години
22. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години
23. УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
24. ОДЛУКА о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
25. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
26. ОДЛУКА о утврђивању Старог центра Врањева за просторно културно-историјску целину
27. ОДЛУКА о отварању Конзуларне канцеларије Генералног конзулата Републике Србије у Бањалуци, Босна и Херцеговина, са седиштем у Требињу
28. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Виндхуку, Република Намибија
29. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Лос Анђелесу, Сједињене Америчке Државе
30. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Лос Анђелесу, Сједињене Америчке Државе
31. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Фонда за развој Републике Србије
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
33. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2018. годину
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2018. годину
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2018. годину
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2018. годину
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2018. годину
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2018. годину
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план пословања са програмом приређивања игара на срећу и Финансијски план за реализацију програма приређивања игара на срећу „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2018. годину
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” за 2018. годину
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Србијагас” Нови Сад за 2018. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Путеви Србије” 2017–2027.
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник (2017–2026)
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за склоништа за период 2017–2026. године
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за склоништа за период 2017–2021. године
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по финансијском извештају за 2014. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по финансијским извештајима за 2015. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по финансијским извештајима за 2016. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Владимирци, Република Србија и општине Беит Оммар, Држава Палестина
51. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1563/2018
52. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1564/2018
53. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1565/2018
54. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1582/2018
55. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1621/2018
56. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1622/2018
57. РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
58. ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за период 2018–2019. године за спровођење Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији за период до 2020. године

МИНИСТАРСТВA
59. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
60. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о управи у јавним тужилаштвима
61. РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
62. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља
63. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 173-1/18
64. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 173-2/18

ПРАВОСУЂЕ
65. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
66. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Косовској Митровици
67. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Косовској Митровици
68. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Косовској Митровици
69. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
70. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
71. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
72. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
73. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
74. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
75. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
76. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
77. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
78. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
79. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
80. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици
81. ОДЛУКА Државног већа тужилаца A број 32/18

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
82. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова
83. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу
84. ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
85. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за делатност путне привреде Републике Србије
86. ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Коморе биохемичара Србије
87. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
88. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Врање а.д.
89. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Велетабак” д.о.о. Нови Сад

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
90. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Белимарковац”, Врњачка Бања
91. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод”, Владичин Хан

________________________________________________

 Број 13  - 14. 02. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Програма управљања водама у 2018. години
2. УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије
3. УРЕДБА о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
4. УРЕДБА о изменама Уредбе о плану мреже здравствених установа
5. ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину
6. ОДЛУКА о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Независне Државе Самое
7. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
8. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
9. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за праћење и спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
16. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Службени гласник”
17. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Института за стандардизацију Србије
18. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за стандардизацију Србије
19. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
20. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
21. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-1218/2018
22. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-1219/2018
23. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-1220/2018
24. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-1221/2018
25. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Железнице Србије” a.д. за 2018. годину
26. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа–Мост”, Београд за 2018. годину
27. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године
28. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2018. годину
29. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2018. годину
30. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2018. годину
31. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2018. годину
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2018. годину
33. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2018. годину
34. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”, 05 број 023-1245/2018
35. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва, садржи назив „Serbia”, 05 број 023-1286/2018
36. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”, 05 број 023-1288/2018
37. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”, 05 број 023-1442/2018
38. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност

МИНИСТАРСТВA
39. ПРАВИЛНИК о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова
40. ПРАВИЛНИК o ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина
41. ПРАВИЛНИК o начину обавештавања физичких и правних лица о промени на листи означених лица донетој од стране Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан
42. ПРАВИЛНИК о метролошкој експертизи
43. ПРАВИЛНИК о врстама мерила која подлежу законској контроли
44. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за добијање лиценце за обављање делатности вађења речних наноса, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци
45. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
46. ОДЛУКА о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
47. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва
48. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера
49. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о давању дозволе за рад и условима за обављање делатности организатора тржишта
50. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима
51. РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано лице
52. РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2018. години

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
53. ПРАВИЛНИК о одређивању уписнине и чланарине Коморе јавних извршитеља
54. ПРАВИЛНИК о накнадама за рад и накнадама трошкова органа, чланова органа и чланова радних тела Коморе јавних извршитеља
55. СПОРАЗУМ о продужењу важења Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству
56. ОДЛУКА о усвајању Буџета Коморе јавних извршитеља за 2018.годину
57. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1205/2018
58. РЕШЕЊЕ почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1206/2018
59. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Привредно друштво „Imperial Tobacco SCG”, д.о. Беград, КИФ18-07342
60. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Привредно друштво „Imperial Tobacco SCG” д.о. Београд, КИФ18-07347
61. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
62. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Стандард” Љубовија
63. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Стандард” Љубовија

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42