СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 56  - 18. 07. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
2. УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
3. УРЕДБА о начину остваривања сигурносне заштите бродова, лука отворених за међународни саобраћај и објеката безбедности пловидбе на међународним водним путевима
4. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину
5. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије
6. УРЕДБА о допунама Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
7. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерилима за утврђивање приоритета за смештај лица којима је признато право на уточиште или додељена супсидијарна заштита и условима коришћења стамбеног простора за привремени смештај
8. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот лица којима је признато право на уточиште
9. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова
10. ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години
11. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
12. ОДЛУКА о накнадама за рад председника и чланова Програмског савета и чланова сталних програмских комисија Националне академије за јавну управу
13. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за израду нацрта стратешког документа о развоју система јавног информисања у Републици Србији
14. ОДЛУКА о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Републике Вануату
15. ОДЛУКА о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
31. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права
33. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
34. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
36. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
37. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра финансија
38. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
42. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
45. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Националне комисије за рачуноводство
46. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
47. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
48. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6848/2018
49. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6841/2018
50. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6842/2018
51. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6843/2018
52. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6844/2018
53. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6845/2018
54. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6846/2018
55. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6847/2018
56. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6849/2018
57. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6850/2018
58. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6851/2018
59. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6852/2018
60. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6853/2018
61. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6854/2018
62. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2018. годину
63. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд за 2016. годину
64. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Тунис у Републици Србији

МИНИСТАРСТВA
65. ПРАВИЛНИК о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета
66. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области шумарства и ловства
67. ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области шумарства и ловства
68. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина
69. ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације
70. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/837
71. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/838
72. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну средину
73. РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља

УСТАВНИ СУД
74. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-87/2017

ПРАВОСУЂЕ
75. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
76. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја
77. НАРЕДБА о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
78. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
79. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
80. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд
81. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд
82. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
83. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
84. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
85. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
86. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
87. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
88. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац”, Чачак
89. РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног предузећа за обезбеђивање јавне расвете „Расвета Варварин”, Варварин

________________________________________________

 Број 55  - 16. 07. 2018.НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Мајданпек

ВЛАДА
2. ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење препорука из Процене ризика за прање новца и Процене ризика за финансирање тероризма

МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области транспорта опасне робе
4. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области железничког саобраћаја
5. ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области безбедности пловидбе
6. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању сидришта
7. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о висини стипендије професионалном припаднику Војске Србије за време школовања у иностранству

УСТАВНИ СУД
8. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7546/2015 и издвојено мишљење судије

ПРАВОСУЂЕ
9. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
10. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца

________________________________________________

 Број 54  - 13. 07. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 32
2. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 33

ВЛАДА
3. УРЕДБА о номиналним износима и начину усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак и висини и начину усклађивања износа дечијег додатка
4. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о начину и условима остваривања права на пензијско и инвалидско осигурање и на накнаду због престанка запослења супружника официра, односно подофицира
5. ОДЛУКА о изменама Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији
6. ОДЛУКА о образовању Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма
7. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
8. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
9. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм распореда и коришћења средстава од доплатне поштанске марке „КРОВ 2018”
10. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Скијалишта Србије” у Друштво са ограниченом одговорношћу „Ски центар Брезовица”
11. РЕШЕЊЕ о престанку важења Решења о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Суботица” у Суботици
12. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6786/2018
13. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6787/2018
14. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6788/2018
15. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6789/2018
16. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6792/2018
17. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса
18. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
41. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
52. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
53. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
54. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
55. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
56. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
57. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
59. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
60. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
61. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
62. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
63. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
64. РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Међувладине југословенско-украјинске комисије за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
65. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
66. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
67. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
68. РЕШЕЊЕ о престанку дужности заменика директора Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”
69. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”
70. РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”
71. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Републичке установе Филмске новости
72. РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Високог службеничког савета
73. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
74. РЕШЕЊЕ о именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
75. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за издавање потврде на основу којих се утврђује право на исплату доспелих обавеза према депонентима Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и грађанима који су девизна средства положили на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Југоскандиком д.д. Београд код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица
76. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија, Београд
77. ЗАКЉУЧАК о именовању саветника извршног директора конституенце Швајцарске у Групацији Светске банке

МИНИСТАРСТВA
78. РЕШЕЊЕ о упис у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
79. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00311/2012-22
80. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00465/2013-22
81. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01773/2014-22
82. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01760/2014-22
83. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01800/2014-22
84. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00188/2012-22
85. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-1/18
86. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-2/18
87. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-3/18

УСТАВНИ СУД
88. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-61/2017
89. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-86/2017

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
90. ОДЛУКА o измени и допунама Одлуке о контроли банкарске групе на консолидованој основи

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
91. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0432/14-11
92. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0626/17-11
93. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-01039/16-11
94. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0165/16-11
95. ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
96. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА Јавне медијске установе Радио-телевизијe Србије
97. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Јавнобележничког пословника
98. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
99. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
100. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
101. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
102. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 53  - 11. 07. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о Националном програму подршке дојењу, породичној и развојној нези новорођенчета
2. ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење (2018–2022)
3. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
4. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Севиљи, Краљевина Шпанија
5. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању улога Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” у Друштво са ограниченом одговорношћу „Борбени сложени системи”, Београд
6. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија
7. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6270/2018
8. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6405/2018
9. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6406/2018
10. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6407/2018
11. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6408/2018
12. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6409/2018
13. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6410/2018
14. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6411/2018
15. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6412/2018
16. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6413/2018
17. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6414/2018
18. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6415/2018
19. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6416/2018
20. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6417/2018
21. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6418/2018
22. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6419/2018
23. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6421/2018
24. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6422/2018
25. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6423/2018
26. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6425/2018
27. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6426/2018
28. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6427/2018
29. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6428/2018
30. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6429/2018
31. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6430/2018
32. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6431/2018
33. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6432/2018
34. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6433/2018
35. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6435/2018
36. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6452/2018

МИНИСТАРСТВA
37. ПРАВИЛНИК о прехрамбеним адитивима
38. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника

ПРАВОСУЂЕ
39. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-111/2018-01
40. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-211/2018-01
41. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-349/2018-01
42. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-351/2018-01
43. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-352/2018-01
44. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-353/2018-01
45. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-356/2018-01
46. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-361/2018-01
47. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-427/2018-01
48. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-511/2018-01
49. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-515/2018-01
50. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-608/2018-01
51. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-613/2018-01
52. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-651/2018-01
53. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-661/2018-01
54. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-662/2018-01
55. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-684/2018-01
56. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-685/2018-01
57. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-715/2018-01
58. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
59. ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
60. ПРАВИЛНИК о обрасцу службене легитимације ваздухопловног инспектора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
61. ПРАВИЛНИК о обрасцу службене легитимације проверивача Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
62. ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Парка природе „Златибор”

________________________________________________

 Број 52  - 06. 07. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2018. години
2. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2018. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
3. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2018. години
4. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток”
5. ОДЛУКА о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине
6. ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде
7. ОДЛУКА о образовању Комисије за борбу против наркоманије у школама
8. ОДЛУКА о допуни Одлуке о оснивању Савета за креативне индустрије
9. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈВП „Србијаводе” за 2018. годину
10. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за привредне регистре за 2018. годину
11. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку којом се усваја акт о процени капитала ЈВП „Србијаводе”
12. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2016. годину
13. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на прибављање у својину ЈП „Транснафта” Панчево, непокретности – пословног простора
14. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6364/2018
15. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6366/2018
16. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6540/2018
17. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6541/2018
18. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6542/2018
19. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6550/2018
20. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6552/2018

МИНИСТАРСТВA
21. ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2018. години
22. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци
23. ПРАВИЛНИК о утврђивању потребног броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи
24. ПРАВИЛНИК о аромама

УСТАВНИ СУД
25. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2936/2016

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
26. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о листи стручних, академских и научних назива
27. РЕШЕЊЕ о продужењу рока важности лиценце за обављање нуклеарне активности
28. РЕШЕЊЕ директора Агениције за борбу против корупције број 014-07-00-1024/16-11
29. ИСПРАВКА Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
30. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.o.o. Нови Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
31. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Путеви” из Краљева

________________________________________________

 Број 51  - 03. 07. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију

МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК o прехрамбеним ензимима
4. ПРАВИЛНИК о прехрамбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране
5. ЛИСТА средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
6. РЕШЕЊЕ о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево
7. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево
8. ЗАКЉУЧАК о измени Закључка бр. III-03-463-6/2015 од 31. марта 2017. године
9. ЗАКЉУЧАК о измени Закључка бр. III-03-463-9/2015 од 31. марта 2017. године

________________________________________________

 Број 50  - 29. 06. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о ратним меморијалима
2. ЗАКОН о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима
3. ЗАКОН о измени и допуни Закона о запошљавању странаца
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
7. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица
8. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова
9. ОДЛУКА о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије

ВЛАДА
10. УРЕДБА о начину достављања докумената у поступку уписа у катастар и начину издавања извода из катастра електронским путем
11. УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
12. УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”
13. ОДЛУКА о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
14. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Власина”
15. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница
16. ОДЛУКА о утврђивању Српске школе у Батајници за споменик културе
17. ОДЛУКА о утврђивању дворца Нојхаузен у Српској Црњи за споменик културе
18. ОДЛУКА о утврђивању Зграде са сликарским атељеима и галеријом Салона Музеја савремене уметности у Београду за споменик културе
19. ОДЛУКА о утврђивању Дома Савеза набављачких задруга државних службеника у Београду за споменик културе
20. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
44. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
45. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
46. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
47. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
48. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
49. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
50. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Клинике за стоматологију Ниш
51. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клинике за стоматологију Ниш
52. РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
53. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
54. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Зајечару
55. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
56. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
57. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
59. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
60. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
61. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
62. РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
63. РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
64. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6162/2018
65. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6194/2018
66. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6217/2018
67. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5997/2018
68. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6002/2018
69. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6003/2018
70. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6004/2018
71. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6180/2018
72. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси

МИНИСТАРСТВA
73. ПРАВИЛНИК о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника
74. ПРАВИЛНИК о изгледу обрасца о одбијању уласка у Републику Србију, о изгледу обрасца о одобрењу уласка у Републику Србију и начину уноса податка о одбијању уласка у путну исправу странца
75. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције
76. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом
77. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
78. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
79. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
80. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса

ПРАВОСУЂЕ
81. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00697/2018-01
82. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00699/2018-01
83. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00705/2018-01
84. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00708/2018-01

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
85. ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Народне банке Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
86. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о пријављивању и евидентирању извора јонизујућих зрачења
87. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о границама излагања јонизујућим зрачењима и мерењима ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима
88. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности
89. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза
90. РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јул, август и септембар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
91. ПОСЛОВНИК о раду Одбора за надзор
92. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Ритови доњег Потисја”
93. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

________________________________________________

 Број 49  - 27. 06. 2018.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о мрежи јавних средњих школа
2. ОДЛУКА о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2019. години
3. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Бишкеку, Киргиска Република
4. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Напуљу, Република Италија
5. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5856/2018
6. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5857/2018
7. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5858/2018
8. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5860/2018
9. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5862/2018
10. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5669/2018
11. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5672/2018
12. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5673/2018
13. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5925/2018
14. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита

МИНИСТАРСТВА
15. ПРАВИЛНИК o начину контроле пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова
16. ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
17. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 328-3/18
18. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 328-4/18
19. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 328-5/18
20. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа,02-33 број 328-6/18
21. РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 328-7/18
22. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-1/18
23. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-2/18
24. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-3/18
25. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-4/18
26. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-5/18
27. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 353-6/18
28. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 355-1/18
29. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативност АСНС – Гранског синдиката саобраћаја и комуналних делатности

ПРАВОСУЂЕ
30. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00696/2018-01
31. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00698/2018-01
32. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00700/2018-01
33. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00701/2018-01
34. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00702/2018-01
35. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00703/2018-01
36. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00704/2018-01
37. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00706/2018-01
38. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00707/2018-01
39. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00709/2018-01
40. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00710/2018-01
41. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00711/2018-01
42. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00712/2018-01
43. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00713/2018-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
44. ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденције центара за обуку ваздухопловног особља
45. ЗАКЉУЧАК Председника Комисије за заштиту конкуренције
46. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
47. ПРАВИЛНИК o организацији и систематизацији послова у Стручној служби Коморе јавних извршитеља

________________________________________________

 Број 48  - 22. 06. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ИСПРАВКА Закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама

ВЛАДА
2. УРЕДБА о Шифарнику радних места
3. УРЕДБА о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме
4. УРЕДБА о измени Уредбе о начину остваривања права на осигурање припадника Војске Србије и других снага одбране који се упућују у мултинационалне операције
5. УРЕДБА о престанку важења Уредбе о привременим условима за обављање промета брашна
6. СТРАТЕГИЈА развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2018. до 2022. године
7. ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
8. ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду нацрта стратешког документа оразвоју система јавног информисања у Републици Србији
9. ОДЛУКА о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2018/2019. годину
10. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
11. ОДЛУКА о допуни Одлуке о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата
12. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
23. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра правде
24. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра правде
25. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра правде
26. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра правде
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
44. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
45. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
52. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
53. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
54. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Ваљеву
55. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Ужицу
56. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
57. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
58. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана – представника Владе у Социјално-економском савету Републике Србије
59. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета у Крагујевцу
60. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета у Крагујевцу
61. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за борбу против трговине људима
62. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за разматрање спорних односа који могу бити предмет пред међународним арбитражама
63. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текућеће буџетске резерве 05 број 401 - 5904/2018
64. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-5905/2018
65. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5921/2018
66. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–5944/2018
67. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5723/2018
68. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5724/2018
69. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5725/2018
70. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5726/2018
71. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5732/2018
72. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5735/2018
73. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5736/2018
74. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5737/2018
75. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Национални парк Тара", Бајина Башта за период 2018–2027. године
76. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2017. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2017. годину

МИНИСТАРСТВA
77. ПРАВИЛНИК о садржају, изгледу печата и начину уноса података о преносу оружја и муниције преко државне границе у путну исправу
78. ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца Упитника о идентификационим подацима
79. ПРАВИЛНИК о подсистемима жичаре и безбедносним компонентама за транспорт лица
80. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура
81. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству
82. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње
83. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
84. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве
85. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
86. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
87. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ
88. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о премештају запослених у дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије
89. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника
90. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
91. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о евиденцији у средњој школи
92. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о јавним исправама које издаје средња школа
93. ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о допунама Правилника о имунизацији и начину заштите лековима

УСТАВНИ СУД
94. ОДЛУКА Уставног суда број IУз-138/2016 и издвојена мишљења судија
95. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-279/2016

ПРАВОСУЂЕ
96. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-275/2018-01
97. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-276/2018-01
98. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-277/2018-01
99. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-330/2018-01
100. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-331/2018-01
101. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-332/2018-01
102. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-337/2018-01
103. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-341/2018-01
104. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-344/2018-01
105. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-350/2018-01
106. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-354/2018-01
107. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-360/2018-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
108. ПРАВИЛНИК о начину вођења и садржини евиденција које води Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије
109. ПРАВИЛНИК о отпису потраживања Националне службе за запошљавање
110. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
111. РЕШЕЊЕ директор Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0012/2018-08
112. РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-336/2018-30
113. ЗАКЉУЧАК Председник Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-366/2018-1
114. ЗАКЉУЧАК Председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-368/2018-1

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
115. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Јавнобележничког пословника
116. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменика природе „Ђавоља варош”

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
117. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин”, Апатин
118. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац” ЈП, Инђија
119. ЗАКЉУЧАК о измени Закључка број III-03-463-8/2015 од 31. марта 2017. године

________________________________________________

 Број 47  - 20. 06. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи
2. ЗАКОН о измени и допуни Закона о државној управи
3. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о матичним књигама
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама
5. ЗАКОН о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина
7. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина
8. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама
9. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије

ВЛАДА
10. УРЕДБА о специјалној и посебним јединицама полиције
11. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42