СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 36  - 10. 05. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о војном образовању
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о одбрани
3. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Војсци Србије
4. ЗАКОН о производњи и промету наоружања и војне опреме
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези
7. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
8. УКАЗ о додели одликовања
9. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеним Арапским Емиратима

ВЛАДА
10. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2018. годину
11. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4158/2018
12. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4156/2018
13. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4157/2018
14. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4155/2018
15. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Београда, Република Србија и града Рабата, Краљевина Мароко
16. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Житиште, Република Србија и општине Карпиниш, Румунија
17. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3956/2018
18. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4121/2018
19. РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде

МИНИСТАРСТВA
20. ПРАВИЛНИК о садржају и обрасцу лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника
21. ПРАВИЛНИК о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
22. ПРАВИЛНИК о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела
23. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
24. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
25. ПРАВИЛНИК o допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
26. ПРАВИЛНИК о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет
27. ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1.1–31.12.2017. године
28. РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање нуклеарне активности
29. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0123/17-11
30. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0099/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
31. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
32. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE d.o.o. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
33. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам”, Крагујевац
34. РЕШЕЊЕ о именовању директора, ЈКП „Енергана”, Сомбор

________________________________________________

 Број 35  - 09. 05. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2018. годину

МИНИСТАРСТВA
2. ПРАВИЛНИК о техничким правилима за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте
3. ЛИСТА биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа у 2017. години

________________________________________________

 Број 34  - 04. 05. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2018. години
2. ОДЛУКА о максималном броју запослених у Министарству унутрашњих послова
3. РЕШЕЊЕ о обустави од извршења дела Ближих критеријума за закључивање уговора о раду наставника након 65. године живота
4. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2018. годину
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

МИНИСТАРСТВA
6. ПРАВИЛНИК о Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
7. ПРАВИЛНИК о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица
8. ПРАВИЛНИК о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати
9. ПРАВИЛНИК о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано тело
10. ПРАВИЛНИК o измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
11. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов
12. ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације

УСТАВНИ СУД
13. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-738/2014 и издвојено мишљење судије

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
14. СТАТУТ о изменама и допунама Статута Јавне медијске установе „Радио телевизија Војводине”
15. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
16. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило”, Панчево

________________________________________________

 Број 33  - 03. 05. 2018.


ВЛАДА
1. СТРАТЕГИЈА развоја мрежа нове генерације до 2023. године

________________________________________________

 Број 32  - 30. 04. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00255/2013-22
2. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00301/2012-22
3. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00387/2012-22
4. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00470/2012-22
5. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00484/2012-22
6. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-05-001740/2014-22

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
7. ОДЛУКА о условима под којима и начину на који резиденти могу одобравати финансијске зајмове нерезидентима и давати јемства и друга средства обезбеђења по кредитним пословима са иностранством и кредитним пословима између нерезидената
8. ОДЛУКА о допунама Одлуке о начину и условима коришћења финансијских кредита из иностранства за намене из члана 21. став 2. Закона о девизном пословању

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
9. ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Парка природе „Радан”

________________________________________________

 Број 31  - 27. 04. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2018. години
2. ОДЛУКА о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2018. години
3. ОДЛУКА o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије

ВЛАДА
4. УРЕДБА о условима давања на зајам и у закуп појединих врста роба из робних резерви и условима за издавање у закуп непокретности
5. УРЕДБА o изменама Уредбе о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244
6. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара”
7. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских студија криминалистике, форензичког инжењерства, информатике и рачунарства и студијског програма основних струковних студија криминалистике који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијској академији за школску 2018/2019. годину
8. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија криминалистике, форензичког инжењерства и информатике и рачунарства који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијској академији за школску 2018/2019. годину
9. ОДЛУКА о промени назива Високе пословно-техничке школе струковних студија Ужице
10. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину
11. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
12. ОДЛУКА о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд са Законом о јавним предузећима
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
24. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
26. РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
27. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Службени гласник”
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке Србије – Установе културе од националног значаја
29. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке Србије
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке Србије
31. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке Србије
32. РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института економских наука у Београду
33. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2018. годину
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2018. годину
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2018. годину
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2017. годину
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2017. годину
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Парк природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2018. годину
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Резерват Увац” д.о.о. за 2018. годину
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Припрема за деловање у несрећама – обезбеђивање минималних хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста за деловање у несрећама – 2018. година”
42. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3978/2018
43. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3981/2018
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3983/2018
45. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3739/2018
46. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3740/2018
47. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3819/2018
48. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3928/2018
49. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3939/2018
50. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3938/2018
51. РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3741/2018
52. РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3742/2018
53. РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3744/2018
54. РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3745/2018
55. РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3770/2018
56. РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3752/2018
57. РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3754/2018
58. РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3755/2018
59. РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3757/2018
60. РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3761/2018
61. РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3764/2018
62. РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3767/2018
63. РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3772/2018
64. РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3774/2018
65. РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-3776/2018

МИНИСТАРСТВA
66. ПРАВИЛНИК о техничком прегледу возила
67. ПРАВИЛНИК о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
68. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2018. годину
69. ПРАВИЛНИК о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије
70. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу
71. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и максималним вредностима дозвољеног одступања садржаја хранљивих материја и о садржини декларације и начину обележавања средстава за исхрану биља
72. ПРАВИЛНИК о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата
73. ПРАВИЛНИК о Регистру пружалаца квалификованих услуга од поверења
74. ПРАВИЛНИК о ученичким задругама
75. ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
76. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике
77. ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2018. години
78. РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
79. , број 740-05-00473/2010-03
80. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00972/2010-03
81. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 278-1/18
82. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 278-2/18

ПРАВОСУЂЕ
83. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
84. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-325/2018-01
85. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-326/2018-01
86. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00279/2018-01
87. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00280/2018-01
88. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00281/2018-01
89. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00282/2018-01
90. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00283/2018-01
91. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00284/2018-01
92. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00285/2018-01
93. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00286/2018-01
94. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00287/2018-01
95. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00288/2018-01
96. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00289/2018-01
97. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00290/2018-01

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
98. ОДЛУКА о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
99. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
100. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је оснивач Град Београд

________________________________________________

 Број 30  - 20. 04. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о планском систему Републике Србије
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о девизном пословању
3. ЗАКОН о допунама Закона о рачуноводству
4. ЗАКОН о допуни Закона о ревизији
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о факторингу
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о играма на срећу
7. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
8. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
9. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о акцизама
10. ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд (Пројекат обновљиве енергије Костолац – ветропарк)
11. ЗАКОН о изменама Закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa A.D. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „Аик Банка” а.д. Ниш и Unicredit Bank Srbija a.d. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
12. ОДЛУКА о избору Савета Државне ревизорске институције
13. ОДЛУКА о избору члана Комисије за хартије од вредности
14. ОДЛУКА о организацији и раду службе Народне скупштине
15. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
16. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 28
17. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 29
18. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 30

ВЛАДА
19. УРЕДБА о утврђивању Плана за деловање у случају акцидента
20. УРЕДБА о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту
21. УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2018. годину
22. УРЕДБА о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа
23. УРЕДБА о изменама Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности
24. ОДЛУКА о утврђивању локалитета Слатина – Турска чесма у Дреновцу за археолошко налазиште
25. ОДЛУКА о утврђивању локалитета Мотел Слатина код Параћина за археолошко налазиште
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
28. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
29. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра финансија
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
43. РЕШЕЊЕ o постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
46. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
47. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
48. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
49. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
50. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
51. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
52. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Суботици
53. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
54. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник
55. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник
56. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова – представника Владе у Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца
57. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
58. РЕШЕЊЕ о именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
59. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника Управног одбора Архива Србије
60. РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Архива Србије
61. РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Заједничке српско-бугарске међувладине комисије за економску сарадњу
62. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничке српско-бугарске међувладине комисије за економску сарадњу
63. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
64. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
65. РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
66. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
67. РЕШЕЊЕ о именовању директора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
68. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
69. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Агенције за осигурање депозита
70. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
71. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
72. РЕШЕЊЕ о именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
73. РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Републици Того
74. РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Аману, Хашемитска Краљевина Јордан
75. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину
76. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2018. годину
77. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2018. годину
78. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2018. годину
79. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3703/2018
80. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3704/2018
81. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3708/2018
82. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3705/2018
83. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3706/2018
84. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3707/2018
85. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3709/2018
86. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3510/2018
87. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3522/2018
88. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3636/2018
89. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3523/2018
90. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3637/2018
91. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3639/2018
92. РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
93. РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности, 05 број 404-3503/2018
94. РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности, 05 број 404-3506/2018

МИНИСТАРСТВA
95. ПРАВИЛНИК о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора
96. ПРАВИЛНИК о претходно упакованим производима
97. ПРАВИЛНИК о садржини елабората о енергетској ефикасности постројења за производњу електричне енергије, постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, система за пренос и дистрибуцију електричне енергије, постројења за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
98. ПРАВИЛНИК о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа
99. ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2018. годину
100. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
101. ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво

ПРАВОСУЂЕ
102. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-209/2018-01
103. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-212/2018-01
104. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-213/2018-01
105. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-177/2018-01
106. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-210/2018-01
107. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-268/2018-01

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
108. ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
109. РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету ромске националне мањине

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
110. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
111. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац–Бојник–Дољевац” у Бојнику
112. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе „Нови аутопревоз”, Врњачка Бања
113. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод”, Чачак
114. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Чачак

________________________________________________

 Број 29  - 13. 04. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2018. годину
2. УРЕДБА о критеријумима за утврђивање површине пољопривредног и шумског земљишта у поступку враћања одузете имовине
3. УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2018”
4. УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”
5. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
6. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину
7. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
15. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Службени гласник”
16. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2018. годину
17. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2017. годину
18. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2017. годину
19. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Статута Гинеколошко-акушерске клинике „Народни фронт”
20. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2932/2018
21. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2933/2018
22. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2935/2018
23. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3059/2018
24. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3171/2018
25. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3173/2018
26. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3240/2018
27. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3242/2018
28. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

МИНИСТАРСТВA
29. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
30. ПРАВИЛНИК о неаутоматским вагама
31. ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци
32. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
33. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00250/2013-22
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00404/2012-22
36. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00462/2013-22
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01762/2014-22
38. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
39. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа

УСТАВНИ СУД
40. РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-7806/2016 и издвојено мишљење судије

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
41. ОДЛУКА о измени Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу
42. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења, дозволе за рад банке и појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије
43. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке o спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије
44. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о финансијском лизингу које се односе на издавање дозвола и давање сагласности Народне банке Србије
45. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање
46. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на обављање послова посредовања у осигурању, односно заступања у осигурању
47. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања и појединих сагласности Народне банке Србије
48. ОДЛУКА о ближим условима и начину издавања појединих дозвола и сагласности друштву за управљање добровољним пензијским фондом
49. РЕШЕЊЕ о одузимању дозволе за пружање платних услуга платној институцији

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
50. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0170/17-11
51. ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
52. ПРАВИЛНИК о почетној обуци кандидата за јавне извршитеље
53. ПРАВИЛНИК о поступању по захтеву извршног повериоца Комори јавних извршитеља за одређивање јавног извршитеља којем се подноси предлог за извршење на основу веродостојне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности
54. ОДЛУКА о висини чланарине и надокнада за 2018. годину
55. РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности

________________________________________________

 Број 28  - 12. 04. 2018.


ВЛАДА
1. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Виндхуку, Република Намибија
2. ЗАКЉУЧАК о укидању обавезне употребе печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права

МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству
4. ОДЛУКА о расподели средстава буџетског фонда за програм локалне самоуправе

ПРАВОСУЂЕ
5. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00251/2018-01
6. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00253/2018-01
7. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00255/2018-01
8. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00257/2018-01
9. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00259/2018-01
10. ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00261/2018-01

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
11. ОДЛУКА о достављању Народној банци Србије података о позајмицама на међубанкарском новчаном тржишту
12. ОДЛУКА о изменама Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике

________________________________________________

 Број 27  - 06. 04. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о Националном оквиру квалификација Републике Србије
2. ЗАКОН о уџбеницима
3. ЗАКОН о просветној инспекцији
4. ЗАКОН о електронској управи
5. ЗАКОН о националној инфраструктури геопросторних података

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
6. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Демократској Републици Етиопији

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42