П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 115  - 22.12.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о оверавању аутоматских дозирних вага
2.ПРАВИЛНИК о оверавању аутоматских вага за мерење масе шинских возила у покрету
3.ПРАВИЛНИК о условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на моторно гориво које се користи за пољопривредне сврхе
4.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
5.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит
6.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама
7.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
8.ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
9.УПУТСТВО за вредновање понашајних компетенција
10.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01242/2023-22
11.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01243/2023-22
12.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01244/2023-22
13.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01248/2023-22
14.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01251/2023-22
15.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01253/2023-22
16.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01257/2023-22
17.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01260/2023-22
18.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01261/2023-22
19.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01263/2023-22
20.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01265/2023-22
21.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01266/2023-22
22.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 647-1/23
23.ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
24.ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
25.ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2024. годину
26.ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2024. годину

Правосуђе

27.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду
28.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду
Народна банка Србије
29.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друштва за осигурање
30.ОДЛУКА о изменама Одлуке о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање
Републичка изборна комисија
31.ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике 30. децембра 2023. године

Други државни органи и државне организације

32.ПРАВИЛНИК о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља
33.ПРАВИЛНИК о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера
34.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке
35.ПРАВИЛНИК о начину објављивања и врсти података о уговорима и изменама уговора које наручиоци објављују на Порталу јавних набавки
36.ПРАВИЛНИК о врстама добара за која су наручиоци у обавези да примењују еколошке аспекте у поступцима јавних набавки
37.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја
38.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
39.ОДЛУКА Проширене комисије Евроконтрола број 23/177 од 28. новембра 2023. године
40.ИЗВОД из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 23/176 од 28. новембра 2023. године

Друге организације

41.ОДЛУКА о изменама и допунама Општих услова за обављање универзалне поштанске услуге у Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд
42.ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Национални парк Фрушка гора”
43.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 114  - 20.12.2023.


Председник Републике

1.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Црној Гори

Министарства

2.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 648-1/23
3.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 652-1/23
4.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 660-1/23
5.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 673-1/23

Правосуђе

6.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1283/2023-01
7.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1284/2023-01
8.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1285/2023-01
9.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1286/2023-01
10.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1287/2023-01
11.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1288/2023-01
12.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1289/2023-01
13.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1290/2023-01
14.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-00-1282/2023-01
15.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1215/2023-01
16.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1240/2023-01
17.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1273/2023-01

Републичка изборна комисија

18.ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике 30. децембра 2023. године

Друге организације

19.ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

________________________________________________

 Број 113  - 15.12.2023.Републичка изборна комисија

1.ОДЛУКА о утврђивању коначног броја бирача у Републици Србији за изборе за народне посланике, расписане за 17. децембар 2023. године

________________________________________________

 Број 112  - 15.12.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2024. годину
2.УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години
3.ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
4.ОДЛУКА о измени Одлуке о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа
5.ОДЛУКА о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на увоз одређене робе
6.ОДЛУКА о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Федералних Држава Микронезије
7.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Ужице
8.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Ужице
9.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12285/2023
10.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12286/2023
11РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12287/2023
12.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12288/2023
13.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12289/2023
14.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12328/2023
15.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12353/2023
16.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12354/2023
17.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12355/2023
18.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12356/2023
19.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12357/2023
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ДОО ГАС Бечеј за 2023. годину
21.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2023. годину
22.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2023. годину
23.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2024. годину
24.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и града Бусана, Република Кореја
25.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Уганде у Републици Србији
26.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12358/2023
27.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12359/2023
28.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12360/2023
29.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12361/2023
30.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12362/2023
31.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12363/2023
32.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12364/2023
33.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12366/2023
34.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12369/2023
35.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12370/2023
36.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности

Министарства

37.ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана вађења речних наноса
38.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
39.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 675-2/23
40.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 675-3/23
41.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 675-4/23
42.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 675-5/23
43.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-1/23
44.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-2/23
45.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-3/23
46.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-4/23
47.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-5/23
48.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-6/23
49.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-7/23
50.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-8/23
51.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 676-9/23

________________________________________________

 Број 111  - 14.12.2023.


Министарства

1.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 651-1/23
2.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 658-1/23
3.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 661-1/23

Правосуђе

4.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1258/2023-01
5.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1259/2023-01
6.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1260/2023-01
7.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1261/2023-01
8.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1262/2023-01
9.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1263/2023-01
10.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1264/2023-01
11.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1265/2023-01
12.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1266/2023-01
13.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1267/2023-01
14.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1268/2023-01
15.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1269/2023-01
16.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1270/2023-01
17.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1271/2023-01

Други државни органи и држацне организације

18.ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2023. године

Друге организације

19.РЕШЕЊЕ o почетку обављања јавнобележничке делатности, број 4306-1-I-1/2023
20.РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 4318-1-I-1/2023
21.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за високо образовање
22.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
23.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш

Локална самоуправа

24.ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Чачка
25.ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Краљева
26.ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Оџаци

________________________________________________

 Број 110  - 08.12.2023.


Влада

1.УРЕДБА о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију
2.УРЕДБА о измени Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
3.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
4.УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
5.УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама
6.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
7.РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству правде
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфpаструктуре
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
16.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
17.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
30.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Блаце
31.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
32.РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела српско-мађарске Мешовите комисије за граничну контролу
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
35.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Безбедносно-информативне агенције
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Безбедносно-информативне агенције
37.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12087/2023
38.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12088/2023
39.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12089/2023
40.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12091/2023
41.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12132/2023
42.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12133/2023
43.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2022. годину
44.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Тrayal Корпорације а.д. Крушевац за 2022. годину
45.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Галовицаˮ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2022. годину
46.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о продаји непокретности Акционарског друштва „Елeктропривреда Србије”, Београд
47.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о продаји непокретности Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд
48.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд
49.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Суботица” у Суботици
50.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 37. Европског првенства у воденим спортовима 2024, које обухвата Европско сениорско првенство у воденим спортовима 2024 и Европско мастерс првенство у воденим спортовима 2024, у Београду 2024. године
51.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства света у рвању за јуниоре, у Новом Саду 2024. године
52.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Крагујевца, Република Србија и града Милвокија, Висконсин, Сједињене Америчке Државе
53.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и града Кливленда, Охајо, САД
54.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12102/2023
55.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12111/2023
56.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12112/2023
57.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12113/2023
58.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12114/2023
59.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12115/2023
60.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12116/2023
61.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12117/2023
62.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12118/2023
63.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12119/2023
64.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12120/2023
65.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12121/2023
66.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12122/2023
67.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12123/2023
68.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12124/2023
69.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12127/2023
70.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11835/2023
71.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11841/2023
72.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11969/2023
73.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11970/2023
74.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интересa за експропријацију непокретности, 05 број 465-11971/2023
75.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11979/2023
76.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11828/2023
77.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11833/2023
78.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11837/2023
79.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11840/2023
80.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11959/2023
81.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11973/2023
82.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11974/2023
83.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11975/2023
84.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11978/2023
85.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11980/2023
86.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11982/2023
87.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11983/2023
88.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, установљењем права службености

Министарства

89.ПРАВИЛНИК о начину вршења надзора над извршењем уговора о јавним набавкама
90.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
91.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максималним концентрацијама одређених контаминената у храни
92.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о прехрамбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране

Правосуђе

93.ПРАВИЛНИК о раду Буџетске комисије Високог савета судства
94.ПРАВИЛНИК о заштити судије и суда од непримереног утицаја
95.ПОСЛОВНИК o раду Високог савета судства
96.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-863/2023-01
97.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-880/2023-01
98.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-991/2023-01
99.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-1071/2023-01
100.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1214/2023-01
101.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1272/2023-01

Народна банка

102.ОДЛУКА о измени Одлуке о привременим мерама за банке у циљу олакшавања приступа финансирању физичким лицима
103.ОДЛУКА о измени Одлуке о адекватности капитала банке
104.ОДЛУКА о изменама Одлуке о привременој мери која се односи на израчунавање капитала банке
105.ОДЛУКА о издавању и основним обележјима нумизматичког новца с ликом Николе Тесле
106.ОДЛУКА о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2024. години

Друге организације

107.ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствeне чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2024. години
108.ОДЛУКА о изменама и допуни Кодекса пословне етике посредника у промету и закупу непокретности
109.РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
110.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
111.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 109  - 06.12.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству
2.ОДЛУКА о избору пројеката на Конкурсу за уступање послова од јавног интереса – примењена и друга истраживања (пројекте) у области заштите биља
3.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 622-1/23
4.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 636-1/23
5.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 639-1/23
6.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 643-1/23

Други државни органи и државне организације

7.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана

Друге организације

8.АНЕКС II Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
9.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Тара

________________________________________________

 Број 108  - 03.12.2023.Републичка изборна комисија

1.ОДЛУКА о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 17. децембар 2023. године
2.ОДЛУКА о броју гласачких листића који се штампају за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 17. децембар 2023. године

________________________________________________

 Број 107  - 01.12.2023.


Председник Републике

1.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аргентини
2.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кенији
3.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Ирак
4.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Данској
5.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шпанији

Влада

6.УРЕДБА о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
7.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
8.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о начину и модалитетима израчунавања трошкова који су настали као директан резултат саобраћања воза
9.УРЕДБА о изменама Уредбе о режиму граничних провера страних и домаћих пловила
10.ОДЛУКА о утврђивању куће Милана Јокића у Бајиној Башти за споменик културе
11.ОДЛУКА о утврђивању Градине у Радаљеву и Трешњевици за археолошко налазиште
12.ОДЛУКА о утврђивању Јабланице у селу Плеш за археолошко налазиште
13.ОДЛУКА о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за надокнаду разлике у цени гаса
14.РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Перту, Аустралија
15.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2023. годину
16.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Ерозија” друштво са ограниченом одговорношћу, Ниш, за 2023. годину
17.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац за 2023. годину
18.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Скијалишта Србијеˮ за период од 2023. до 2032. године
19.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Скијалишта Србијеˮ за период од 2023. до 2027. године
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге у 2022. години и нераспоређеног добитка из ранијих година
21.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима Агенције за управљање лукама за 2022. годину
22.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2022. годину
23.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2022. годину
24.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Апатин, Република Србија и града Мохач, Мађарска
25.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Бора, Република Србија и града Лонгјен округа Шанганг, Народна Република Кина
26.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 2025 Европског првенства за ветеране у стоном тенису, у Београду 2025. године
27.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на замену земљишта
28.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11864/2023
29.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11865/2023
30.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11866/2023
31.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11867/2023
32.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11868/2023
33.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11870/2023
34.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11871/2023
35РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11872/2023
36.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11873/2023
37.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
38.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11599/2023
39.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11602/2023
40.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11609/2023
41.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11610/2023
42.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11612/2023

Министарства

43.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржини и изгледу обрасца, као и начину издавања заједничког ветеринарског улазног документа
44.ПРАВИЛНИК о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди
45.ПРАВИЛНИК о квалитету и хемијском саставу природног гаса који се преузима и испоручује са дела транспортног система
46.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије
47.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2023. годину
48.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове
49.ПРАВИЛНИК о утврђивању репрезентативности удружења у култури
50.ПРАВИЛНИК о престанку важења одређених правилника
51.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача сродних производа
52.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Правосуђе

53.ОДЛУКА о престанку функције председнику суда, број 119-05-1057/2023-01
54.ОДЛУКА о престанку функције председнику суда, број 119-05-1058/2023-01
55.ОДЛУКА о престанку функције председнику суда, број 119-05-1059/2023-01
56.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Шапцу
57.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Пироту

Народна банка Србије

58.РЕШЕЊЕ о давању дозволе за издавање електронског новца

Републичка изборна комисија

59.ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине

Други државни органи и државне организације

60.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у новембру 2023. године

Друге организације

61.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
62.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Centrosinergija д.o.o. Београд

Локална самоуправа

63.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Књажевац

________________________________________________

 Број 106  - 30.11.2023.


Влада

1.УРЕДБА о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2024. годину

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42