СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 40  - 07.06.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2019. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
2. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
3. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе
4. ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
5. ОДЛУКА о утврђивању почетне висине закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп
6. ОДЛУКА о висини месечне закупнине за станове и гараже који се користе за потребе министарства надлежног за послове одбране и Војске Србије, као и објеката за привремени смештај професионалних припадника Војске Србије и запослених у министарству надлежном за послове одбране
7. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Комисије за праћење безвизног режима путовања са Европском унијом
8. ОДЛУКА о промени правне форме Јавног предузећа „Транснафта”
9. ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа „Транснафта”
10. ОДЛУКА о оснивању Института за информационе технологије Крагујевац
11. ОДЛУКА о образовању Координационог тела за имплементацију Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Геолошког завода Србије
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
33. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
34. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
37. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
38. РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
39. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Националног савета за високо образовање
40. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Националног савета за високо образовање
41. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду
42. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду
43. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала „Аеродроми Србије” д.о.о. Београд
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Агенције за привредне регистре по завршном рачуну за 2018. годину
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм распореда и коришћења средстава од доплатне поштанске марке „КРОВ 2019”
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Инђија, Република Србија и града Павловск, Вороњешка област, Руска Федерација
49. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5651/2019
50. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5652/2019
51. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5653/2019
52. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5366/2019
53. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5551/2019
54. СТАТУТ Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта” Панчево

МИНИСТАРСТВA
55. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор
56. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
57. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о клиничком испитивању медицинског средства
58. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија
59. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

ПРАВОСУЂЕ
60. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу
61. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
62. ОДЛУКА Државног већа тужиласа А број 342/19

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
63. ОДЛУКА о измени Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
64. ПРАВИЛНИК о обрасцу обавештења о повреди података о личности и начину обавештавања Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности о повреди података о личности
65. ПРАВИЛНИК о обрасцу и начину вођења евиденције лица за заштиту података о личности
66. ПРАВИЛНИК о обрасцу и начину вођења интерне евиденције о повредама Закона о заштити података о личности и мерама које се у вршењу инспекцијског надзора предузимају
67. ПРАВИЛНИК о обрасцу притужбе
68. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-07-00-0535/17-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
69. ОДЛУКА о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
70. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Гоч–Гвоздац”

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
71. РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор”, Обреновац
72. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
73. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
74. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац”, Обреновац
75. РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево
76. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево
77. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Лисје”, Нови Сад
78. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам”, Завод за урбанизам Нови Сад
79. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана”, Нови Сад
80. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Стара Пазова

________________________________________________

 Број 39  - 06.06.2019.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Того, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Абуџи
2. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Гвинеји Бисау, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Алжиру
3. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Гвинеји Бисау, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Алжиру
4. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Мали, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Алжиру
5. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Мали, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Алжиру
6. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Руској Федерацији
7. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Руској Федерацији

ВЛАДА
8. УРЕДБА о царинским поступцима и царинским формалностима
9. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума–Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац–Лозница

МИНИСТАРСТВA
10. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и мешовитог порекла за 2019. годину
11. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2019. годину
12. ПРАВИЛНИК о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит
13. ПРАВИЛНИК о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и инјекционој маси за каблове за предходно напрезање
14. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката на територији града Крагујевца
15. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-2/19
16. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 216-3/19
17. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-4/19
18. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-5/19
19. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-6/19
20. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-7/19
21. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-8/19
22. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-9/19
23. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-10/19
24. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-11/19
25. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-12/19
26. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-13/19
27. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-14/19
28. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-15/19
29. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-16/19
30. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-17/19
31. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-18/19
32. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-19/19
33. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-20/19
34. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-21/19
35. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-22/19
36. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 322-23/19

ПРАВОСУЂЕ
37. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1948/2019-01
38. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1949/2019-01
39. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1950/2019-01
40. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1942/2019-01
41. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1943/2019-01
42. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1944/2019-01
43. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1945/2019-01
44. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1946/2019-01
45. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1947/2019-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
46. ЛИСТА авио-превозилаца којима је забрањено или ограничено летењеу Европској унији

________________________________________________

 Број 38  - 31.05.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о царинским повластицама
2. УРЕДБА о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници
3. УРЕДБА о критеријумима за категоризацију јавних путева
4. УРЕДБА о бродским погонским машинама
5. УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години
6. ОДЛУКА о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
7. ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години
8. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд–Ниш
9. ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац–Лозница
10. ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
11. ОДЛУКА о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2020. години
12. ОДЛУКА о оснивању Академије техничко-васпитачких струковних студија
13. ОДЛУКА о оснивању Академије струковних студија Јужна Србија
14. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма
15. РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
16. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
17. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
18. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
27. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
29. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
30. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра Крагујевац
31. РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра Крагујевац
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Развојне агенције Србије
33. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
35. РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
36. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника и секретара Преговарачке групе за политику конкуренције Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
37. РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и секретара Преговарачке групе за политику конкуренције Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
38. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе
39. РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе
40. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин за 2019. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о одобравању задужења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса Јавног предузећа „Службени гласник” Београд
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2018. годину
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Припрема за деловање у несрећама – обезбеђивање минималних хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста за деловање у несрећама – 2019. година”
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Фонда за науку Републике Србије
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Палилула, град Београд, Република Србија и општине Градишка, Република Српска, Босна и Херцеговина
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Жагубица, Република Србија и општине Шамац, Република Српска, Босна и Херцеговина
49. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5435/2019
50. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5438/2019
51. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5437/2019
52. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5459/2019
53. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси

МИНИСТАРСТВA
54. ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја
55. ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
56. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/2041
57. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/321
58. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/368
59. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/612
60. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/613
61. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/643
62. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/644
63. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/645
64. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/646
65. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/647
66. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/648
67. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/705
68. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/822
69. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/823
70. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/830
71. РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
72. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2017. годину
73. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2017. годину

УСТАВНИ СУД
74. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3201/2015 и издвојено мишљење судије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
75. РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у мају 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
76. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за државне органе
77. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у јединицама локалне самоуправе
78. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ЈТ International а.д. Сента

________________________________________________

 Број 37  - 29.05.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о главном граду
2. ОДЛУКА о прихватању Извештаја о Косову и Метохији
3. ОДЛУКА о престанку функције председника суда у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији
4. ОДЛУКА о престанку функције председника суда у Прекршајном суду у Крушевцу
5. ОДЛУКА о престанку функције председника суда у Основном суду у Пироту

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
6. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеној Републици Танзанији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
7. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеној Републици Танзанији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби

МИНИСТАРСТВA
8. ПРАВИЛНИК о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси
9. ПРАВИЛНИК о просторно-техничким условима за обављање детективске делатности
10. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
11. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о јавним исправама које издаје средња школа
12. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обустављању и повлачењу, као и о техничкој процени медицинског средства на тржишту
13. СПИСАК српских стандарда из области електромагнетске компатибилности
14. СПИСАК српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона
15. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности удружења послодаваца за територију општине Бачка Паланка
16. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-217/2019-09
17. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-218/2019-09

УСТАВНИ СУД
18. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3456/2016
19. РЕШЕЊЕ Уставног суда број IУз-62/2018 и издвојено мишљење судије

ПРАВОСУЂЕ
20. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијских помоћника

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
21. ПРАВИЛНИК о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
22. ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
23. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-483/2019-1

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
24. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за јавна и јавна комунална предузећа чији је оснивач град Ниш
25. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.o.o. Нови Сад
26. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
27. ОДЛУКА о одређивању матичних подручја
28. ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Нова Црња

________________________________________________

 Број 36  - 24.05.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о начину рада Националног комитета за безбедност у ваздухопловству
2. УРЕДБА о проглашењу Строгог резервата природе „Јарешник”
3. УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Прераст Шупља стена”
4. УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину
5. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”
6. ОДЛУКА о оснивању Академије струковних студија Београд
7. ОДЛУКА о оснивању Института за повртарство Смедеревска Паланка
8. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV NIŠAVA DVAˮ д.о.о. Ниш
9. ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV NIŠAVA TRIˮ д.о.о. Ниш
10. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
11. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
12. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
13. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
14. ОДЛУКА о утврђивању Банатске окућнице у Долову за споменик културе
15. ОДЛУКА о утврђивању старог језгра Беле Цркве за просторну културно-историјску целину
16. ОДЛУКА о допунама Одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности
17. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
18. ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију 141. скупштине Интерпарламентарне уније
19. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
20. ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за граничне прелазе у Републици Србији
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу Београд
27. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу Београд
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Сибница” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
29. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Сибница” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Шабац
31. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Шабац
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво с ограниченом одговорношћу Краљево
33. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво с ограниченом одговорношћу Краљево
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимарˮ у Крушевцу
35. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимарˮ у Крушевцу
36. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Фармацеутског факултета Универзитета у Београду
37. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Фармацеутског факултета Универзитета у Београду
38. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Факултета безбедности Универзитета у Београду
39. РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Факултета безбедности Универзитета у Београду
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2019. годину
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада за 2019. годину Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању за 2019. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2019. годину
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за управљање лукама за 2018. годину
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Службени гласник” за 2018. годину
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
47. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о оснивању друштва „EMS SERVICES” d.о.о. Beograd
48. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5151/2019
49. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5153/2019
50. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5156/2019
51. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5157/2019
52. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
53. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4980/2019
54. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4981/2019
55. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4983/2019

МИНИСТАРСТВA
56. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља
57. ПРАВИЛНИК о ученичким и студентским кредитима и стипендијама
58. ПРАВИЛНИК о смештају и исхрани ученика и студената
59. ПРАВИЛНИК о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте
60. ПРАВИЛНИК о одмору и додатним активностима студената
61. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру
62. ПРАВИЛНИК о педагошкој норми васпитача и стручног сарадника психолога и педагога у дому ученика
63. СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2019/2020. годину
64. РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
65. РЕШЕЊЕ о одобравању отварања путног прелаза са ограниченим роком функционисања
66. РЕШЕЊЕ о одобравању укидања путног прелаза
67. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности директора Библиотеке града Београда
68. РЕШЕЊЕ о именовању директора Библиотеке града Београда
69. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

ПРАВОСУЂЕ
70. ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
71. ОДЛУКА о изузимању од наплаћивања накнаде за послове организовања посебне непосредне аукцијске спот продаје девиза

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
72. ПРАВИЛНИК о минималном садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних понуда
73. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
74. СТАТУТ Инжењерске коморе Србије

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
75. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”

________________________________________________

 Број 35  - 21.05.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о изменама и допунама Кривичног законика
2. ЗАКОН о изменама и допунама Законика о кривичном поступку
3. ЗАКОН о спречавању корупције
4. ЗАКОН о изменама и допуни Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција
6. ОДЛУКА о избору председника судова
7. ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

МИНИСТАРСТВA
8. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића
9. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
10. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2019. годину
11. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о квалитету јаја
12. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
13. ПРАВИЛНИК о садржини пројекта заштите и санације животне средине током и после коришћења природног ресурса, поступку и условима давања сагласности на пројекат
14. ПРАВИЛНИК о садржини пројеката ремедијације и рекултивације
15. ПРАВИЛНИК о циљевима и смерницама за рад инспектора признатих организација у надзору над радним и животним условима помораца
16. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије
17. ПРАВИЛНИК о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса

ПРАВОСУЂЕ
18. ПРАВИЛНИК о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на положаје и извршилачка радна места у Врховном касационом суду

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
19. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја”

________________________________________________

 Број 34  - 17.05.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме
2. УРЕДБА о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину
3. УРЕДБА о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
4. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова
5. УРЕДБА o униформи, ознакама и опреми полицијских службеника
6. ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата
7. ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште”
8. ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа”
9. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању Радне групе за израду предлога Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године и за израду предлога Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације у Републици Србији RIS3
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
12. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
14. РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника директора Геолошког завода Србије
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
16. РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду
17. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Етичког одбора Србије
18. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Етичког одбора Србије
19. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Студентског културног центра Београд
20. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4913/2019
21. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4914/2019
22. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4915/2019
23. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4908/2019
24. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4907/2019
25. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2019. годину
26. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” за 2019. годину
27. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохија”, Београд за 2019. годину
28. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда солидарности за 2018. годину
29. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2018. годину
30. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4922/2019
31. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4923/2019
32. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4924/2019
33. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4925/2019
34. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4750/2019
35. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4752/2019
36. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4756/2019
37. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4754/2019
38. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
39. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности

МИНИСТАРСТВA
40. ПРАВИЛНИК о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне средине и здравља становништва
41. ПРАВИЛНИК о критеријумима за ослобођење од плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја
42. ПРАВИЛНИК о садржини и форми извештаја о извршеној контроли и оцени стања јавних путева
43. ПРАВИЛНИК о садржини извештаја о саобраћајним незгодама
44. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима, поступку издавања и начину одређивања имена, ознака, ENI броја, MMSI броја, позивног знака и регистарских бројева за идентификацију пловила
45. ПРАВИЛНИК о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
46. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова
47. ПРАВИЛНИК о врсти и количини опасних супстанци на основу којих се сачињава План заштите од удеса
48. ПРАВИЛНИК о начину вођења Регистра привредних друштава и правних лица која рукују опасним супстанцама
49. ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
50. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
51. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00221/2014-22
52. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03020/2010-03
53. РЕШЕЊЕ o разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-04324/2010-03
54. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције

УСТАВНИ СУД
55. РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-1971/2018 и сагласно издвојено мишљење судије

ПРАВОСУЂЕ
56. ОДЛУКА о престанку судијске функције

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
57. ПРАВИЛНИК о садржини обрасца за достављање података и начину достављања података о коришћеним бројевима и адресама из Плана нумерације
58. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
59. ОДЛУКА о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2018. годину
60. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0004/18-11
61. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0147/18-1
62. ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
63. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
64. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.o.o. Нови Сад

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
65. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад”, Нови Сад
66. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан”, Нови Сад

________________________________________________

 Број 33  - 10.05.2019.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја
2. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2019. годину
3. УРЕДБА о допуни Уредбе о највишој допуштеној старости бродова за упис у један од уписника бродова
4. ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Узићи, Висибаба и Расна
5. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Антананариву, Република Мадагаскар
6. ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду предлога Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године и за израду предлога Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације у Републици Србији RIS3
7. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Комисије за израду предлога о утврђивању права на исплату девизне штедње
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
17. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
19. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса”
20. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса”
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за онкологију и радиологију Србије
22. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за онкологију и радиологију Србије
23. РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Народне библиотеке Србије
25. РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Народне библиотеке Србије
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Народне библиотеке Србије
27. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Народне библиотеке Србије
28. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Антананариву, Република Мадагаскар
29. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2019. годину
30. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” Београд за 2019. годину
31. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2019. годину
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Подунавље” друштво с ограниченом одговорношћу, Ковин за 2019. годину
33. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са финансијским планом Туристичке организације Србије за 2019. годину
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Развојне агенције Србије за 2018. годину
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Развојне агенције Србије за 2018. годину
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2018. годину
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2018. годину
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о промени назива установе Дом ученика средње ПТТ школе
39. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4464/2019
40. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4599/2019
41. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4692/2019
42. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4693/2019
43. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4694/2019
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4695/2019
45. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4425/2019
46. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4427/2019

МИНИСТАРСТВA
47. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
48. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
49. ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2019. годину
50. ПРАВИЛНИК о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника
51. ПРАВИЛНИК о изгледу и коришћењу службеног одела инспектора за железнички саобраћај
52. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац–Лозница на животну средину
53. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције

УСТАВНИ СУД
54. ОДЛУКА Уставног суда број IУз-418/2014 и издвојено мишљење судије

ПРАВОСУЂЕ
55. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1869/2019-01
56. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1870/2019-01
57. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1867/2019-01
58. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1868/2019-01
59. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1882/2019-01
60. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1874/2019-01
61. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01879/2019-01
62. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01878/2019-01
63. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1875/2019-01
64. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1872/2019-01
65. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1873/2019-01
66. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1877/2019-01
67. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1876/2019-01
68. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01881/2019-01
69. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01880/2019-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
70. РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у априлу 2019. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
71. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.o.o. Београд

________________________________________________

 Број 32  - 03.05.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2019. годину
2. ПРАВИЛНИК о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
3. ПРАВИЛНИК о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија
4. СТАТУТ Инжењерске коморе Србије

УСТАВНИ СУД
5. ОДЛУКА Уставног суда Уж-13365/2018 и издвојено мишљење судије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6. ПРАВИЛНИК о организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења евиденције за кратке програме студија
7. УПУТСТВО о методологији за утврђивање потреба за стручним усавршавањем у органима јавне управе

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
8. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
9. ИСПРАВКА Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Златибор“

________________________________________________

 Број 31  - 29.04.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима
2. ЗАКОН о допуни Закона о буџетском систему
3. ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Bankа Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Vojvođanskе bankе a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, ZUG, Швајцарска
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о странцима
6. ЗАКОН о измени Закона о управљању аеродромима
7. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
8. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица
9. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају
10. ЗАКОН о измени и допуни Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова
11. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
12. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42