СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 40  - 22.03.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

МИНИСТАРСТВА
2. НАРЕДБА о измени и допуни Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

________________________________________________

 Број 39  - 21.03.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања
2. УРЕДБА о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије
3. ОДЛУКА о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење
4. ОДЛУКА о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, које обухватају продају робе и вршење услуга у трговинским центрима и локалима у које се улази из затвореног простора
5. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
6. ОДЛУКА о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
7. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-2753/2020
8. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-2754/2020

МИНИСТАРСТВА
9. НАРЕДБА о измени и допунама Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије
10. НАРЕДБА о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
11. ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе „Борачки крш”

________________________________________________

 Број 38  - 20.03.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања
2. УРЕДБА о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
3. УРЕДБА о коришћењу финансијских средстава буџета Републике Србије за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
4. УРЕДБА о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године
5. УРЕДБА о утврђивању Дугорочног програма мера за спровођење одгајивачког програма у Републици Србији за период 2020–2024. године
6. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године
7. УРЕДБА о стручном оспособљавању приправника и полагању стручног испита у Министарству унутрашњих послова
8. ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
9. ОДЛУКА о образовању Радне групе за избор стручног надзора у циљу реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора ауто-пута E-761, деоница Појате–Прељина („Моравски коридор”)
10. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра финансија
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
25. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
26. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
36. РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Пећког управног округа са седиштем у Пећи
37. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
38. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
39. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2020. годину
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за квалификације за 2020. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за квалификације за 2020. годину
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
45. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2597/2020

МИНИСТАРСТВА
46. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
47. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
48. РЕШЕЊЕ o настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-16/2/2020-04
49. РЕШЕЊЕ o настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-16/3/2020-04
50. РЕШЕЊЕ o настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-16/4/2020-04
51. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-16/5/2020-04
52. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-16/6/2020-04
53. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-16/7/2020-04
54. РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-16/8/2020-04

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
55. ОДЛУКА о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије
56. ОДЛУКА о висини чланарине и надокнада за 2020. годину

________________________________________________

 Број 37  - 19.03.2020.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о затварању свих граничних прелаза за улазак у Републику Србију
2. ОДЛУКА о изменама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
3. ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
4. ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-2658/2020

МИНИСТАРСТВА
5. ПРАВИЛНИК о израчунавању удела обновљивих извора енергије
6. НАРЕДБА о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19

ПРАВОСУЂЕ
7. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 137/10, Кладничанин против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
8. ПРАВИЛНИК о садржају, начину уписа и вођења евиденције посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима

________________________________________________

 Број 36  - 19.03.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања

________________________________________________

 Број 35  - 18.03.2020.


ВЛАДА
1. СТРАТЕГИЈА индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године
2. ОДЛУКА о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме
3. ОДЛУКА о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
4. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о затварању граничних прелаза
5. ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-2561/2020

МИНИСТАРСТВA
6. ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2020. годину

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
7. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-329/2020-1

________________________________________________

 Број 34  - 18.03.2020.


МИНИСТАРСТВA
1. НАРЕДБА о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

________________________________________________

 Број 33  - 17.03.2020.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
2. ОДЛУКА о измени Одлуке о забрани извоза лекова
3. ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-2551/2020

МИНИСТАРСТВA
4. НАРЕДБА о организовању и спровођењу мере карантина

ПРАВОСУЂЕ
5. ОДЛУКА о именовању заменика Дисциплинског тужиоца
6. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-39/2020-01
7. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-41/2020-01
8. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-61/2020-01

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
9. ОДЛУКА о привременим мерама за очување стабилности финансијског система
10. ОДЛУКА о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу очувања стабилности финансијског система

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
11. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Водовод”, Црвенка

________________________________________________

 Број 32  - 16.03.2020.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о привременом ограничавању кретања тражилаца азила и ирегуларних миграната смештених у центрима за азил и прихватним центрима у Републици Србији
2. ОДЛУКА о важењу личних докумената држављана Републике Србије за време ванредног стања
3. ОДЛУКА о обустави рада установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач Република Србија
4. ОДЛУКА о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
5. ОДЛУКА о забрани извоза лекова

МИНИСТАРСТВA
6. ПРАВИЛНИК о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите
7. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад на животну средину

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
8. РЕШЕЊЕ о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
9. ОДЛУКА о допуни Кодекса понашања државних службеника

________________________________________________

 Број 31  - 16.03.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о мерама за време ванредног стања
2. УРЕДБА о организовању рада послодаваца за време ванредног стања

МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга здравствене исправности предмета опште употребе за 2020. годину

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42