СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС Просветни гласник

 

 Број 7  - 06. 08. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 5  - 26. 06. 2015.


- ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
- ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране

________________________________________________

 Број 4  - 01. 06. 2015.


- ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2015/2016.годину (ступа на снагу 9. јуна 2015.)
- ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2015/2016. годину (ступа на снагу 9. јуна 2015.)

________________________________________________

 Број 3  - 07. 05. 2015.


ПРАВИЛНИК о основама васпитног програма (Ступа на снагу 11.маја 2015.године)

________________________________________________

 Број 2  - 24. 04. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 1  - 02. 03. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 14  - 17. 12. 2014.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 13  - 04. 11. 2014.


- ПРАВИЛНИК о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар за одржавање објеката (Ступа на снагу 12. новембра 2014. године)

________________________________________________

 Број 12  - 29. 08. 2014.


-ПРAВИЛНИК o измeнaмa Прaвилникa o прoгрaму зaвршнoг испитa у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу (Ступa нa снaгу 30.8.2014.)
-ПРAВИЛНИК o дoпуни Прaвилникa o кaлeндaру oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa срeдњих шкoлa зa шкoлску 2014/2015. гoдину (Ступa нa снaгу 30.8.2014. гoдинe)

________________________________________________

 Број 11  - 20. 08. 2014.


-ПРАВИЛНИК о допуниПравилника о наставномплану и програмузапрви и другиразредосновногобразовања и васпитања (Ступа на снагу 28.8.2014)

-ПРАВИЛНИК о допуниПравилника о наставном планузапрви, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму затрећи разред основног образовања и васпитања (Ступа на снагу 28.8.2014)

-ПРАВИЛНИК о допуниПравилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања (Ступа на снагу 28.8.2014)

-ПРАВИЛНИК о Програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњемобразовању и васпитању и развијање школа вежбаоница (Ступа на снагу 28.8.2014)

-ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму за обдарене ученике у Рачунарској гимназији у Београду (Ступа на снагу 28.8.2014)

-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (Ступа на снагу 28.8.2014)

ИСПРАВКА Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита

-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (Ступа на снагу 28.8.2014)

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42