СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС Просветни гласник

 

 Број 11  - 20. 08. 2014.


-ПРАВИЛНИК о допуниПравилника о наставномплану и програмузапрви и другиразредосновногобразовања и васпитања (Ступа на снагу 28.8.2014)

-ПРАВИЛНИК о допуниПравилника о наставном планузапрви, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму затрећи разред основног образовања и васпитања (Ступа на снагу 28.8.2014)

-ПРАВИЛНИК о допуниПравилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања (Ступа на снагу 28.8.2014)

-ПРАВИЛНИК о Програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњемобразовању и васпитању и развијање школа вежбаоница (Ступа на снагу 28.8.2014)

-ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму за обдарене ученике у Рачунарској гимназији у Београду (Ступа на снагу 28.8.2014)

-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (Ступа на снагу 28.8.2014)

ИСПРАВКА Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита

-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (Ступа на снагу 28.8.2014)

________________________________________________

 Број 10  - 19. 08. 2014.


-ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника (Ступа на снагу 27. августа 2014. године)

-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала (Ступа на снагу 27. августа 2014. године)

-ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника (Ступа на снагу 27. августа 2014. године)

-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програмуопштеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручјима рада Електротехника и Машинство и обрада метала (Ступа на снагу 27. августа 2014. године, а примењиваће се од школске 2014/2015. године)

________________________________________________

 Број 9  - 18. 08. 2014.


-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета (Ступа на снагу 23. августа 2014. године)

-ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар информационих технологија (Ступа на снагу 23. августа 2014. године, а примењиваће се од школске 2014/2015. године)

-ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар информационих технологија (Ступа на снагу 23. августа 2014. године)

-ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о наставном плану и програму огледа за образовни профил техничар за безбедност саобраћаја (Ступа на снагу 23. августа 2014. године)

ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета (Ступа на снагу 23. августа 2014. године)

________________________________________________

 Број 8  - 15. 08. 2014.


-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
-ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија и Машинство и обрада метала
-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручјима рада Геологија, рударство и металургија и Машинство и обрада метала

________________________________________________

 Број 7  - 14. 08. 2014.


-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита
-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита

________________________________________________

 Број 6  - 06. 08. 2014.


-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
-ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
-ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
-ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама за подручје рада Електротехника
-ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада Геодезија и грађевинарство
-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
-ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника

________________________________________________

 Број 5  - 10. 07. 2014.


-ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања
-ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања
-ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму за гимназију
-ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама
-ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму стручног оспособљавања одраслих за пратиоца у лову у подручју рада шумарство и обрада дрвета
-ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране
-ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму огледа за образовне профиле техничар за козметичку технологију, техничар за графичку припрему и техничар за обликовање графичких производа
-ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада машинство и обрада метала
-ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања
-ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања
-ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмета у стручним и уметничким школама
-ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану уџбеника

________________________________________________

 Број 4  - 07. 05. 2014.

Нема прописа битних за пословање у јавном сектору.


________________________________________________

 Број 3  - 24. 04. 2014.


- ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2014/2015. годину (Ступа на снагу 2. маја 2014. године)

- ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2014/2015. годину (Ступа на снагу 2. маја 2014. године)

- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство (сТУПА НА СНАГУ 2. МАЈА 2014. ГОДИНЕ)

- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (Ступа на снагу 2. маја 2014. године)

- ИЗВОД из Регистра одобрених уџбеника – Каталог уџбеника за предшколску установу и основну школу одобрених за школску 2014/2015. годину

- ИЗВОД из Регистра одобрених уџбеника – Каталог уџбеника за средње школе одобрених за школску 2014/2015. годину

________________________________________________

 Број 2  - 14. 03. 2014.


- ПРAВИЛНИК o Прoгрaму oглeдa зa примeну приступa нaстaви усмeрeнoj нa учeњe и рaзвoj кoмпeтeнциja учeникa у oснoвнoм и срeдњeм oбрaзoвaњу и вaспитaњу и рaзвиjaњe шкoлa вeжбaoницa (ступa нa снaгу 15.3.2014. гoдинe)

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42