П р о п и с и

 
Службени гласник РС Просветни гласник

 

 Број 2  - 24.03.2021.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника
2.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање
3.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Личне услуге
4.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар за оперативну форензику”
5.КАТАЛОГ уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
6.КАТАЛОГ уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања
7.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за пети и шести разред основног образовања и васпитања
8.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први разред средње школе – гимназија и средње стручне школе
9.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за други разред средње школе – гимназија и средње стручне школе

________________________________________________

 Број 1  - 02.02.2021.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења за гимназију
2. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
3. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
4. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Здравство и социјална заштита
5. ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму средњег образовања и васпитања за образовни профил новинар сарадник
6. ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму средњег образовања и васпитања за образовни профил сарадник у драмској уметности
7. ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму средњег образовања и васпитања за образовни профил сарадник у музичкој уметности
8. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
9. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
10. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
11. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
12. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај
13. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
14. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника
15. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација
16. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
17. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи која остварује наставни план и програм за образовне профиле сарадник у драмској уметности, сарадник у музичкој уметности и новинар сарадник
18. ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле сарадник у драмској уметности, сарадник у музичкој уметности и новинар сарадник у стручној школи
19. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
20. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију”
21. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Хидролошки техничар”
22. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Месар”
23. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Пекар”
24. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Метеоролошки техничар”
25. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар моделар одеће”

________________________________________________

 Број 19  - 29.12.2020.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
2. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Финансијско-рачуноводствени техничар”
3. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Зидар”
4. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Тесар”
5. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Кулинарски техничар”
6. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Армирач – бетонирац”
7. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Рударски техничар”
8. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар штампе”
9. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар за заштиту животне средине”
10. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар вуче”
11. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Грађевински техничар за хидроградњу”
12. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Педикир – маникир”
13. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар за дизајн у машинству”
14. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Машински техничар за компјутерско конструисање”
15. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар за индустријску роботику”
16. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Трговински техничар”
17. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Руковалац средствима унутрашњег транспорта”
18. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Електричар”
19. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Електротехничар процесног управљања”
20. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Наутички техничар – речни смер”

________________________________________________

 Број 18  - 02.12.2020.


МИНИСТАРСТВА
1. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину (ступа на снагу 2. децембра 2020)
2. ПРАВИЛНИК o изменама и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину (ступа на снагу 2. децембра 2020)
3. ПРАВИЛНИК o допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи (ступа на снагу 10. децембра 2020)

________________________________________________

 Број 17  - 10.11.2020.


МИНИСТАРСТВА
1. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину
2. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај

________________________________________________

 Број 16  - 28.10.2020.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе
2. ПРАВИЛНИК o допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
3. ПРАВИЛНИК o допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи

________________________________________________

 Број 15  - 21.09.2020.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о плану и програму наставе и учења за гимназију
2. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке
3. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама
4. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу
5. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
6. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први разред средње школе - гимназија и средње стручне школе
7. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за други разред средње школе - гимназија и средње стручне школе
8. ИСПРАВКА Правилника о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу
9. ИСПРАВКА Правилника о изменама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај

________________________________________________

 Број 14  - 27.08.2020.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за географију и историју
2. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
3. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство
4. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
5. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
6. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју
7. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника
8. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
9. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство
10. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање
11. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита
12. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
13. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике
14. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника
15. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
16. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
17. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство
18. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Личне услуге
19. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике

________________________________________________

 Број 13  - 25.08.2020.


МИНИСТАРСТВА
1. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
2. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
3. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника и машинство и обрада метала
4. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство
5. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство

________________________________________________

 Број 12  - 24.08.2020.


МИНИСТАРСТВА
1. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о плану и програму наставе и учења за гимназију
2. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за математику
3. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
4. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
5. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
6. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
7. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар за полимере”
8. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Индустријски мехатроничар – специјалиста”
9. РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Сарадник у дигиталним медијима”

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42