П р о п и с и

 
Службени гласник РС Просветни гласник

 

 Број 8  - 24.08.2023.


Министарства

1. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и обрада метала
2. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и обрада метала метала
3. ПРАВИЛНИК о изменaмa Правилника о плану и програму наставе и учења oпштеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Економија, право и администрација
4. ПРАВИЛНИК о изменaмa Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Економија, право и администрација
5. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
6. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
7. ПРАВИЛНИК о плану наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала
8. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала
9. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника
10. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника

________________________________________________

 Број 7  - 22.08.2023.


Министарства

1. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи
2. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
3. ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама
4. ПРАВИЛНИК о измени Правилника o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2023/2024. годину
5. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања
6. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
7. ДОПУНА КАТАЛОГА УЏБЕНИКА за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
8. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
9. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања

________________________________________________

 Број 6  - 20.06.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе
2.ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2023/2024. годину
3.ПРАВИЛНИК o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2023/2024. годину

________________________________________________

 Број 5  - 31.05.2023.


Министарства

1.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе - гимназије и средње стручне школе
2.ИСПРАВКА Правилника о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

________________________________________________

 Број 4  - 30.05.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању
2.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Електротехника
3.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Машинство и обрада метала
4.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Саобраћај
5.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Хемија, неметали и графичарство
6.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Геологија, рударство и металургија
7.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Геодезија и грађевинарство
8.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране
9.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Текстилство и кожарство
10.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Текстилство и кожарство
11.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Шумарство и обрада дрвета
12.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада остало – личне услуге
13.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
14.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. годину
15.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Бравар – заваривач”
16.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Авио-техничар за ваздухоплов и мотор”
17.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова”
18.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова”
19.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар за управљање отпадом”

________________________________________________

 Број 3  - 27.04.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита
2.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита
3.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
4.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај
5.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
6.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Економија, право и администрација
7.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада остало – личне услуге
8.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
9.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Полагач облога”
10.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Правно-пословни техничар”
11.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Декоратер зидних површина”
12.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Полицајац”
13.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Ветеринарски техничар”
14.ИЗМЕНА КАТАЛОГА уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања

________________________________________________

 Број 2  - 13.03.2023.


Министарство

1.ИЗМЕНE И ДОПУНЕ КАТАЛОГА уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања
2.ИЗМЕНE И ДОПУНE КАТАЛОГА уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
3.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КАТАЛОГА уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
4.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КАТАЛОГА уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања
5.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе – гимназије и средње стручне школе

________________________________________________

 Број 1  - 23.02.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања
2.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Играч савремене игре”
3.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Играч народне игре”
4.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Козметички техничар”
5.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Оператер за израду намештаја”
6.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Прехрамбено-биотехнолошки техничар”
7.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар мехатронике”
8.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Лабораторијски техничар”
9.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Авио-техничар”
10.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар електронике и аутоматике”
11.ИСПРАВКА Правилника о измени Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања

________________________________________________

 Број 16  - 30.12.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања
2.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања
3.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања
4.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања
5.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
6.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи
7.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе

________________________________________________

 Број 15  - 26.10.2022.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију
2.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
3.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
4.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
5.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
6.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај
7.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
8.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство
9.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада остало – личне услуге
10.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања
11.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први разред и пети разред основног образовања и васпитања
12.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
13.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за други разред и шести разред основног образовања и васпитања
14.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
15.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42