П р о п и с и

 
Службени гласник РС Просветни гласник

 

 Број 14  - 03.10.2022.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Текстилство и кожарство
2.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке
3.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
4.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија
5.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
6.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној балетској школи
7.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
8.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
9.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
10.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација
11.ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма наставе и учења стручних предмета средњег образовања и васпитања у стручним школама у подручју рада Саобраћај
12.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

________________________________________________

 Број 13  - 20.09.2022.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
2.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника
3.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
4.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника

________________________________________________

 Број 12  - 14.09.2022.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај
2.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Саобраћај

________________________________________________

 Број 11  - 13.09.2022.


Министарство

1.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
2.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
3.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
4.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Трговац”
5.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Израђивач хемијских производа”
6.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Играч класичног балета”

________________________________________________

 Број 10  - 30.08.2022.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама
2.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке
3.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност
4.ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију
5.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за географију и историју
6.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за математику
7.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику
8.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за физику
9.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за спорт
10.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
11.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство
12.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за оствaривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
13.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
14.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе – гимназије и средње стручне школе

________________________________________________

 Број 9  - 24.08.2022.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита
2.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита

________________________________________________

 Број 8  - 23.08.2022.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
2.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
3.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и обрада метала
4.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и обрада метала
5.ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
6.ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
7.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
8.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар дизајна графике”
9.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Музички извођач традиционалног певања и свирања”
10.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Руковалац пољопривредне технике”


________________________________________________

 Број 7  - 17.08.2022.Mинистарства


1.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања
2.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
3.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
4.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Текстилство и кожарство
5.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Текстилство и кожарство

________________________________________________

 Број 6  - 20.07.2022.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
2.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Тапетар – декоратер”
3.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа”
4.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар дизајна амбалаже”
5.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар дизајна текстила, одеће и сценског костима”
6.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Руковалац машинама и уређајима за експлоатацију нафте и гаса”
7.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Индустријски механичар”

________________________________________________

 Број 5  - 14.06.2022.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама
2.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
3.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство
4.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
5.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи која остварује наставни план и програм за образовне профиле сарадник у драмској уметности, сарадник у музичкој уметности и новинар сарадник
6.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле сарадник у драмској уметности, сарадник у музичкој уметности и новинар сарадник у стручној школи
7.ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2022/2023. Годину
8.ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. годину

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42