П р о п и с и

 
Службени гласник РС Просветни гласник

 

 Број 4  - 05.05.2022.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
2.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
3.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
4.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита
5.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија
6.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај
7.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
8.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
9.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хидрометеорологија
10.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
11.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство
12.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација
13.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада остало – личне услуге
14.ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника
15.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника
16.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Економски техничар”
17.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Оператер основних грађевинских радова”
18.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар безбедности железничког саобраћаја”
19.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Транспортни техничар у железничком саобраћају”
20.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар управљања железничким саобраћајем”

________________________________________________

 Број 3  - 29.03.2022.


Mинистарства

1.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
2.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника
3.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација
4.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
5.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
6.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство
7.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Личне услуге
8.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство
9.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину
10.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања
11.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
12.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
13.КАТАЛОГ уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања
14.КАТАЛОГ уџбеника на језицима националних мањина за предшколску установу, основну и средњу школу за школску 2022/2023. годину

________________________________________________

 Број 2  - 17.03.2022.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Машинство и обрада метала
2.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
3.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
4.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
5.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
6.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Саобраћај
7.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај
8.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај
9.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
10.ПРАВИЛНИК о изменaмa и допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
11.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Економија, право и администрација
12.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Економија, право и администрација
13.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
14.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада остало – личне услуге
15.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Текстилство и кожарство
16.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Текстилство и кожарство
17.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
18.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Цвећар – вртлар”
19.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Ликовни техничар”
20.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Пчелар”
21.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе – гимназије и средње стручне школе

________________________________________________

 Број 1  - 10.02.2022.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
2.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину
3.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину
4.ИСПРАВКА Решења о усвајању стандарда квалификације „Монтер телекомуникационих мрежа”

________________________________________________

 Број 18  - 29.12.2021.
Mинистарства

1.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
2.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Музички извођач ране музике”
3.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Музички извођач класичне музикe”
4.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Музички извођач џез музике”
5.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Музички сарадник”
6.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Музички извођач српског традиционалног певања и свирања”
7.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Музички извођач црквене музике – православни смер”
8.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Музички извођач црквене музике – католички и протестантски смер”
9.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Дизајнер звука”
10.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Галантериста коже”
11.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Дрогериста”
12.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Монтер телекомуникационих мрежа”
13.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар телекомуникационих технологија”
14.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Оператер машинске обраде резањем”
15.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Фармацеутски техничар”
16. ИЗМЕНА КАТАЛОГА уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања
17. ИЗМЕНА КАТАЛОГА уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
18. ИЗМЕНА КАТАЛОГА уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
19. ИЗМЕНА КАТАЛОГА уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања

________________________________________________

 Број 17  - 05.11.2021.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања
2.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања
3.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања
4.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о наставном плану и програму средњег образовања и васпитања за образовни профил сарадник у драмској уметности
5.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о наставном плану и програму средњег образовања и васпитања за образовни профил сарадник у музичкој уметности
6.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о наставном плану и програму средњег образовања и васпитања за образовни профил новинар сарадник
7.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
8.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју
9.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину
10.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину
11.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Електротехничар обновљивих извора енергије – специјалиста”
12.ДОПУНА КАТАЛОГА УЏБЕНИКА за први и пети разред основног образовања и васпитања
13.ДОПУНА КАТАЛОГА УЏБЕНИКА за други и шести разред основног образовања и васпитања
14.ДОПУНА КАТАЛОГА УЏБЕНИКА за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
15.ДОПУНА КАТАЛОГА УЏБЕНИКА за четврти и осми разред основног образовања и васпитања

________________________________________________

 Број 16  - 06.09.2021.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о плану и програму наставе и учења за класичну католичку гимназију
2.ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања за образовни профил сарадник у дигиталним медијима
3.ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања за образовни профил сарадник у дигиталним медијима
4.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране

________________________________________________

 Број 15  - 03.09.2021.


Министарства

ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија
ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија

________________________________________________

 Број 14  - 03.09.2021.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хидрометеорологија

2.ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хидрометеорологија

________________________________________________

 Број 13  - 02.09.2021.


1.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам

2.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42