СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 43  - 09.10.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1069. Други Правилник о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
1070. Правилник о поступку доделе бесповртаних подстицајних средстава за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе
1071. Правилник о додели бесповртаних подстицајних средстава за финансирање/суфинансирање подршке гасификације у јединицама локалних самоуправа
1072. Правилник о поступку доделе бесповртаних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање реализације пројеката унапређења водног саобраћаја и развоја интермодалног транспорта

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1073. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова с циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
1074. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1075. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
1076. Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
1077. Решење о давању сагласности на Финансијски план о изменама и допунама Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2019. годину
1078. Решење о давању сагласности на Програм рада о изменама и допунама Програма рада Педагошког завода Војводине за 2019. годину
1079. Решење о именовању председника и чланова у Скупштину друштва са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Нови Сад“
1080. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Суботица
1081. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Суботица
1082. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-10
1083. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-11
1084. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-12
1085. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-103
1086. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-104
1087. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-105
1088. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-106
1089. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-107
1090. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-108
1091. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-109
1092. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-110

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1093. Други Конкурс о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
1094. Јавни конкурс за доделу бесповртаних подстицајних средстава за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе
1095. Јавни конкурс за доделу бесповртаних подстицајних средстава за финансирање/суфинансирање подршке гасификације у јединицама локалних самоуправа
1096. Јавни конкурс за доделу бесповртаних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање реализације пројеката унапређења водног саобраћаја и развоја интермодалног транспорта

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
1097. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике
1098. Кнкурс за финансирање пројекта „Нови Сад-омладинска престоница Европе 2019 (ОПЕНС 2019)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1099. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са територије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2019. години

________________________________________________

 Број 42  - 02.10.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1043. II Правилник о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1044. Правилник о условима за доделу бесповратних средства брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1045. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2019. годину
1046. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2019. годину;
1047. Решење о разрешењу дужности члана Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин
1048. Решење о постављењу за вршиоца дужности директора Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине
1049. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-9
1050. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-99
1051. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-91
1052. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-94
1053. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-93
1054. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-97
1055. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-98
1056. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-96
1057. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-101
1058. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-102
1059. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-95
1060. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-100
1061. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-92

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
1062. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
1063. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1064. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Свет око нас 2, за други разред основне школе на русинском језику и писму
1065. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Свијет око нас (Уџбеник и радна биљежница уз Уџбеник) за други разред основне школе, на хрватском језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1066. II Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини на територији АП Војводине у 2019. години

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1067. Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1068. Конкурс за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора

________________________________________________

 Број 41  - 25.09.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

997. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
998. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2019. години на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
999. Правилник о организацији и рачуноводственом обухватању главне књиге трезора Аутономне покрајине Војводине и помоћних књига и евиденција
1000. Рачуноводствене политике

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1001. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2019. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1002. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2018. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
1003. Решење о давању сагласности на Статут Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ Чуруг
1004. Решење о давању сагласности на Одлуку о распоређивању нераспоређене добити Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за пословну 2018. годину
1005. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1006. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1007. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директорке Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви
1008. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви
1009. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института Биосенс – истраживачко – развојног института за информационе технологије биосистема, Нови Сад
1010. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института Биосенс – истраживачко – развојног института за информационе технологије биосистема, Нови Сад
1011. Решење о разрешењу дужности директора Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука
1012. Решење о именовању за вршиоца дужности директорке Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука
1013. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности директора Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине
1014. Решење о разрешењу председнице Управбог одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
1015. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-80
1016. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-81
1017. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-82
1018. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-83
1019. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-84
1020. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-85
1021. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-86
1022. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-87
1023. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-88
1024. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-89
1025. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-90

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1026. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Техника и технологија 6, за шести разред основне школе , на мађарском језику и писму
1027. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Физика 6 (Уџбеник и збирка задатака са лабораторијским вежбама), за шести разред основне школе , на хрватском језику и писму
1028. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 6 за шести разред основне школе , на хрватском језику и писму
1029. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 2 (Уџбеник и радна свеска за уџбеник – Први и Други дио), за други разред основне школе , на хрватском језику и писму
1030. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 6 за шести разред основне школе , на хрватском језику и писму
1031. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 2 (Уџбеник из четири дела), за други разред основне школе , на словачком језику
и писму
1032. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Мађарски језик са елементима националне културе 8, за осми разред основне школе, на мађарском
језику и писму
1033. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Словачки језик 5 за пети разред основне школе , на словачком језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1034. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде елабората енергетске ефикасности у јавним установама
1035. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
1036. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2019. години
1037. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2019. години
1038. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1039. Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
1040. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком ге-
ографског порекла у 2019. години на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
1041. Исправка Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
1042. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области привреде – Признање „Лазар Дунђерски“

________________________________________________

 Број 40  - 18.09.2019.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
965. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
966. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
967. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
968. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
969. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
970. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
971. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинским административним таксама
972. Покрајинска скупштинска одлука о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
973. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“
974. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење
975. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“

ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
976. Правилник о управи у Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
977. Правилник о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

978. Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о промени седишта Установе Студентског центра „Суботица“ у Суботици
979. Одлука о престанку мандата члана Савета факултета техничких наука у Новом Саду
980. Одлука о именовању члана Савета факултета техничких наука у Новом Саду
981. Одлука о престанку мандата члана Савета Пољопривреног факултета у Новом Саду
982. Одлука о именовању члана Савета Пољопривреног факултета у Новом Саду

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
983. Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Туристичке организације Војводине
984. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
985. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево
986. Решење о именовању вршиоца дужности директорке Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево
987. Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад
988. Решење о именовању чланова Комисије за стамбена питања, распоред и опремање службених зграда и пословних просторија
989. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-41
990. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-65
991. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-79

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
992. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Техника и технологија 6 за шести разред основне школе, на хрватском језику

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
993. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Мали Иђош
994. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад општине Бач
995. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општине Рума

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

996. Конкурс о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. години

________________________________________________

 Број 39  - 11.09.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

944. Препорука о утврђивању мера за отклањање штете која се наноси екосистемима услед неодрживог коришћења и бацања производа израђених од пластике

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
945. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу пива на територији АП Војводине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

946. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
947. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине
948. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina за 2018. годину
949. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра у Вршцу, Вршац
950. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-8
951. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-73
952. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-74
953. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-76
954. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-77
955. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-78

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
956. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 6, за шести разред основне школе, на мађарском језику
957. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 6, за шести разред основне школе, на хрватском језику
958. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Са осмехом, Ликовна култура, за шести разред основне школе, на мађарском језику
959. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 2, за други разред основне школе, на мађарском језику
960. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Свет око нас 2, за други разред основне школе, на мађарском језику
961. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 2, за други разред основне школе, на мађарском језику

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

962. Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
963. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива на територији АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
964. Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине

________________________________________________

 Број 38  - 05.09.2019.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

936. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-75

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

937. Јавни позив за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“
938. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признање „Ференц Фехер“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
939. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области образовања – Признање „Ђорђе Натошевић“
940. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области људских и мањинских права – Признање „Људевит Мичатек“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
941. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање „Момчило Тапавица“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

942. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области равноправности полова – Признање „Милица Томић“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
943. Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете

________________________________________________

 Број 37  - 28.08.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

924. Правилник о критеријумима за учешће у програму подстицања научноистраживачких организација и привреде

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
925. Одлука о стављању ван снаге Правилника о стручном усавршавању запослених у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

926. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2018. годину ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад
927. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Канцеларије за инклузију Рома за 2019. годину
928. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Канцеларије за инклузију Рома за 2019. годину
929. Решење о давању сагласности на Ценовник дрвних сортимената и осталог дрвета за огрев;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
930. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 5, за пети разред основне школе, писан на румунском језику и писму
931. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство 6, за шести разред основне школе, писан на мађарском језику и писму
932. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Физика 6, за шести разред основне школе, на мађарском језику
933. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Свет око нас 2, за други разред основне школе, писан на на словачком језику и писму
934. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 5, за пети разред основне школе, писан на румунском језику и писму
935. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 2, за други разред основне школе, на русинском језику

________________________________________________

 Број 36  - 23.08.2019.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

864. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
865. Решење о давњу сагласности на Статут Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј
866. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Позоришном музеју Војводине
867. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени идопуни Ценовника ванпансионских услуга
868. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2019/2020
869. Решење о разрешењу дужности члана Управног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház у Суботици
870. Решење о именовању члана Управног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház у Суботици
871. Решење о разрешењу дужности директора Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине
872. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци
873. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци
874. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Сомбор
875. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Сомбор
876. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Суботица
877. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Суботица
878. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Зрењанин
879. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Зрењанин
880. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац
881. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац
882. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будисав Бабић“ Бела Црква
883. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будисав Бабић“ Бела Црква
884. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за реуматске болести Нови сад;
885. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за реуматске болести Нови сад
886. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин
887. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин
888. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
889. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
890. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симовић“ Сомбор, Сомбор
891. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симовић“ Сомбор
892. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“ Ковин
893. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Кoвин“ Ковин
894. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник
895. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник
896. Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица
897. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица
898. Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Врбас, Врбас
899. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Врбас, Врбас
900. Решење о престанку дужности директорке Геронтолошког центра у Врбасу
901. Решење о именовању директорке Геронтолошког центра у Врбасу
902. Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“, Сомбор, Сомбор
903. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“, Сомбор, Сомбор
904. Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
905. Решење о именовању члана Управног одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
906. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Клинике за стоматологију Војводине
907. Решење о именовању вршиоца дужности директора Клинике за стоматологију Војводине
908. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Клиничког центра Војводине
909. Решење о именовању вршиоца дужности директора Клиничког центра Војводине
910. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за трансфузију крви Војводине
911. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за трансфузију крви Војводине
912. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
913. Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
914. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-71

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
915. Решење о одбијању захтева за одобравање рукописа уџбеника Музичка култура за пети разред основне школе на румунском језику и писму
916. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 6, за шести разред основне школе, на мађарском језику
917. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Музичка култура, за први разред основне школе, на румунском језику
918. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 5, за пети разред основне школе, на мађарском језику
919. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 6, за шести разред основне школе, на мађарском језику
920. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Техника и технологија 5, за пети разред основне школе, на мађарском језику
921. Решење о одобравању за издавање и употребу дела уџбеничког комплета Мађарски језик, за први разред основне школе, на мађарском језику
922. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 6, за шести разред основне школе, на мађарском језику
923. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Мађарски језик, за пети разред основне школе, на мађарском језику

________________________________________________

 Број 35  - 14.08.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

852. Одлука о условима и начину коришћења мобилних телефона за службене потребе;

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
853. Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
854. Правилник о стручном усавршавању запослених у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

855. ешење о давању сагласности на Правилник изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Галерији ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића;
856. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и ситематизацији радних места у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
857. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-5646/2019-1;

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
858. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
859. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
860. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
861. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

862. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 5, за пети разред основне школе, на мађарском језику;
863. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа другог наставног средства Мађарски језикРадна граматика, за пети разред основне школе, на мађарском језику;

________________________________________________

 Број 34  - 07.08.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

836. Други Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

837. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
838. Решење о давању сагласности на Одлуку којом се утврђује накнада за пружање стручно-саветодавних услуга сопственицима шума-правним лицима и правним лицима који поднесу захтев за жигосање посеченог дрвета
839. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2019. годину
840. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2019. годину
841. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Туристичке организације Војводине за 2018. годину
842. Решење о давању сагласности на Правилник о измени правилника о систематизацији радних места у Музеју савремене уметности Војводине
843. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Архиву Војводине
844. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине, Баноштор
845. Решење о именовању председника Надзорног одбора Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине, Баноштор
846. Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2019. годину
847. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2019. годину
848. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за породични смештај и усвојење Суботица за 2019. годину
849. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Народног позоришта-Narodnog kazališta-Népszínház Суботица за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
850. Решење о разрешењу сталног судског преводиоца за француски језик

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

851. Други Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42