СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 3  - 17.01.2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

32. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
33. Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини
34. Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

ПОСЕБНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
35. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни- ка Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
36. Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра „Бечеј” у Бечеју
37. Решење о именовању директора Геронтолошког центра „Бечеј” у Бечеју
38. Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Завода за трансфузију крви Војводине
39. Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Завода за трансфузију крви Војводине
40. Решење о престанку дужности вршиоца дужности управника Српског народног позоришта у Новом Саду
41. Решење о именовању управника Српског народног позоришта у Новом Саду
42. Решење о давању сагласности на Статут Позоришног музеја Војводине, Нови Сад
43. Решење о давању сагласности на Ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2018/19. години, ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин
44. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, број: 401-94/201-2

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
45. Решење о одобравању уџбеника „Ромски језик са елементима националне културе – Буквар за други разред основне школе на ромском језику”
46. Решење о одобравању уџбеника „Сликовница за први разред основне школе – Ромски језик са елементима националне културе Рома”

________________________________________________

 Број 2  - 10.01.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
23. Одлука о образовању организационог одбора за обележавање рације у Бачкој

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД
24. Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 2018. годину;

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋE „БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ“
25. Одлука о накнадама за коришћење подручја Предео изузетних одлика „Караш – Нера“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
26. Правилник о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава 27. Покрајинског секретаријата за здравство у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋE „БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ“
27. Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика „Караш – Нера“

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
28. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за 2018. годину
29. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-1

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
30. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2018. години
31. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2018. години

________________________________________________

 Број 1  - 05.01.2018.


ОПШТИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
1. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности
2. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности
3. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
4. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
5. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског образовања и васпитања
6. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског образовања и васпитања
7. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
8. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
9. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
10. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
11. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
12. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
13. Одлука о садржини и форми обрасца за израду акционог плана за спровођење пројекта који се финансира из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
14. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац
15. Решење о изменама Решења о образовању Савета за равноправност полова

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
16. Решење о одобравању другог наставног средства – аудио-запис, ЦД уз уџбеник Музичка култура за четврти разред основне школе на словачком језику

ОГЛАСНИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
17. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
18. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности
19. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског образовања и васпитања
20. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
21. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
22. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода

________________________________________________

 Број 58  - 27.12.2017.


- Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава који припадају консолидованом рачуну трезора Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 27. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)
- Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2018. години (ступа на снагу 27. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018 године)

________________________________________________

 Број 57  - 21.12.2017.


- Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину (ступа на снагу 29. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)
- Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину (ступа на снагу 29.децембра 2017 године, а примењује се од 1. јануара 2018)
- Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину (ступа на снагу 29. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)

________________________________________________

 Број 56  - 20.12.2017.


- Правилник о измени Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину (ступа на снагу 20. децембра 2017)
- Правилник о измени Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину(ступа на снагу 20. децембра 2017)

________________________________________________

 Број 55  - 13.12.2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 54  - 06.12.2017.


- Покрајинска уредба о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину (ступа на снагу 6. децембра 2017)
- Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима (ступа на снагу 14. децембра 2017)

________________________________________________

 Број 53  - 29.11.2017.


- Правилник о додели бесповратних средстава за подизање нивоа ефикасности противградне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години (ступа на снагу 29. новембра 2017)
- Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – зоне школе и брзински дисплеји (ступа на снагу 29. новембра 2017)
- Измене и допуне плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

________________________________________________

 Број 52  - 22.11.2017.


- Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре-стајалишта (ступа на снагу 22. новембра 2017)

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42