СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 12  - 06.03.2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

225. Покрајинска скупштинска одлука о измени и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о објављивању прописа и других аката
226. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог – Беочин са елементима детаљне регулације
227. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак - „Летенка” са елементима детаљне регулације
228. Покрајинска скупштинска одлука о Програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
229. Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
230. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
231. Покрајинска скупштинска одлука о Програму телемедицине у лечењу исхемијског можданог удара у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
232. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
233. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини
234. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
235. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
236. Покрајинска скупштинска одлука о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
237. Покрајинска скупштинска одлука о Програму увођења транскранијалне магнетне стимулације – као савременог терапијског и дијагностичког метода – у клиничку праксу у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
238. Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема на животну средину

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

239. Одлука о престанку мандата члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
240. Одлука о избору члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
241. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
242. Одлука о разрешењу члана Управног одбора Педагошког завода Војводине
243. Одлука о именовању члана Управног одбора Педагошког завода Војводине

________________________________________________

 Број 11  - 28.02.2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

189. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу Војводине за 2018. годину
190. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу Војводине за 2018. годину
191. Решење о давању сагласности на Програм рада Архива Војводине за 2018. годину
192. Решење о давању сагласности на Финансијски план Архива Војводине за 2018. годину
193. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2018. годину
194. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2018. годину
195. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину
196. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину
197. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици
198. Решење о именовању председнице и чланова Управног одбора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици
199. Решење о разрешењу председнице и чланова Надзорног одбора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици
200. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици;
201. Одлука о образовању Радне групе за сарадњу са управним окрузима и координацију инспекцијског надзора у Аутономној покрајини Војводини
202. Решење о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
203. Решење о давању сагласности на Финансијски план Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
204. Решење о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације Војводине
205. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
206. Решење о престанку дужности директора Завода за трансфузију крви Војводине
207. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за трансфузију крви Војводине
208. Решење о престанку дужности директора Завода за јавно здравље Суботица
209. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Суботица
210. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
211. Решење о именовању чланова Управног одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
212. Решење о разрешењу председника Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић” Вршац
213. Решење о разрешењу чланице Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда” Меленци
214. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа «Ангелина Којић Гина» у Зрењанину
215. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина” у Зрењанину
216. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-9
217. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-10
218. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство број: 401-94/2018-11
219. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-12
220. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, број: 401-94/2018-13

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
221. Решење о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
222. Решење о давању сагласности на именовање директорке Центра за социјални рад за општину Чока

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

223. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
224. Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

________________________________________________

 Број 10  - 21.02.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

172. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
173. Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години
174. Упутство о припреми Кадровског плана Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

175. Одлука о образовању радне групе за координацију активности и праћење радова на реализацији Уговора о условима финансирања и начину реализације пројеката изградње Научнотехнолошког парка у Новом Саду
176. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
177. Решење о разрешењу председнице и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Кањижи
178. Решење о именовању председнице и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Кањижи
179. Решење о разрешењу председника и чланица Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кањижи
180. Решење о именовању председнице и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кањижи
181. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
182. Решење о именовању члана Надзорног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
183. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2018. годину
184. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2018. годину
185. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, број: 401-94/2018-7

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
186. Решење о одобравању уџбеника – “Народна традиција”, за изборни наставни предмет Народна традиција, за први разред основне школе, писан на мађарском језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

187. Конкурс за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта
188. Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција

________________________________________________

 Број 9  - 14.02.2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

152. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2018. годину
153. Решење о давању сагласности на Програм рада Канцеларије за инклузију Рома за 2018. годину
154. Решење о давању сагласности на Финансијски план Канцеларије за инклузију Рома за 2018. годину
155. Решење о давању сагласности на Програм рада Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2018. годину
156. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришног музеја Војводине за 2018. годину
157. Решење о давању сагласности на Финансијски план Позоришног музеја Војводине за 2018. годину
158. Решење о давању сагласности на Финансијски план Спомен – збирке Павла Бељанског за 2018. годину
159. Решење о давању сагласности на Програм рада Спомен – збирке Павла Бељанског за 2018. годину
160. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
161. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
162. Решење о разрешењу председника и чланица Надзорног одбора Дома за старе и пензионере у Кули
163. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома за старе и пензионере у Кули
164. Решење о разрешењу председнице и чланова Надзорног одбора Дома за старе и пензионере у Молу
165. Решење о именовању председнице и чланова Надзорног одбора Дома за старе и пензионере у Молу
166. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома за старе и пензионере у Молу
167. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за старе и пензионере у Молу
168. Решење о разрешењу члана Управног одбора Герентолошког центра у Бачкој Паланци
169. Решење о именовању чланице Управног одбора Герентолошког центра у Бачкој Паланци
170. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
171. Решење о именовању директора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду

________________________________________________

 Број 8  - 12.02.2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
147. Исправка Решења о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број 02-15/2018

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
148. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2018. годину
149. Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
150. Конкурс за суфинансирање производње филмова из области филмске уметности и осталог аудио – визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години
151. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години

________________________________________________

 Број 7  - 07.02.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
121. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АПВ које реализују двојезичну наставу
122. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини
123. Правилник о измени Правилника о условима регресирања превоза ученика средњих школа у Аутономној покрајини Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
124. Одлука о допуни Одлуке о образовању одбора за обележавање стогодишњице присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918 -2018. године
125. Решење о постављењу за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
126. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Покрајинског завода за социјалну заштиту
127. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2018. годину
128. Решење о давању сагласности на Програм рада Педагошког завода Војводине за 2018. годину
129. Решење о давању сагласности на Финансијски план Педагошког завода Војводине за 2018. годину
130. Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2018. годину
131. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2018. годину
132. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја Војводине за 2018. годину
133. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Војводине за 2018. годину
134. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2018. годину
135. Решење о давању сагласности на Програм рада Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2018. годину
136. Решење о давању сагласности на Финансијски план Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2018. годину
137. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
138. Решење о именовању председнице и чланова Управног одбора Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
139. Решење о именовању председика и чланова Савета Покрајинског фонда за развој пољопривреде
140. Решење о именовању председика и чланова Надзорног одбора Покрајинског фонда за развој пољопривреде
141. Решење о престанку дужности директора Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сомбора
142. Решење о именовању вршитељице дужности директора Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сомбора
143. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-5

ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ
144. Одлука о именовању директора

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
145. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
146. Конкурс за доделу средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена националних мањина на територији АП Војводине

________________________________________________

 Број 6  - 05.02.2018.


ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
115. Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2018. години
116. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на сајам образовања у Новом Саду, за 2018. годину
117. Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
118. Конкурс за дотације организацијама етничких заједница у Аутономној покрајини Војводини
119. Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2018. годину
120. Конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2018. години

________________________________________________

 Број 5  - 31.01.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
76. Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из Фондова Европске уније

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
77. Правилник о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
78. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, за 2018. годину
79. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Војводине за 2018. годину
80. Решење о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације Војводине за 2018. годину
81. Решење о давању сагласности на Програм заштите природних добара за 2018. годину Покрајинског завода за заштиту природе
82. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2018. годину
83. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina за 2018. годину
84. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina за 2018. годину
85. Решење о разрешењу чланице Управног одбора Спомен – збирке Павла Бељанског у Новом Саду
86. Решење о именовању чланице Управног одбора Спомен – збирке Павла Бељанског у Новом Саду
87. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
88. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
89. Решење о разрешењу председнице Управног одбора Архива Војводине
90. Решење о именовању председника Управног одбора Архива Војводине
91. Решење о разрешењу председнице Надзорног одбо- ра Архива Војводине
92. Решење о именовању председника Надзорног одбора Архива Војводине
93. Решење о додели годишњег признања у области равноправност полова за 2016. годину
94. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-3
95. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-4

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
96. Решење о одобравању уџбеника Свет речи – на русинском језику и култури изражавања, за наставни предмет Русински језик, за трећи разред основне школе, писан на русинском језику и писму
97. Решење о одобравању другог наставног средства – радни листови рукописа Реч по реч – радни листови на русинском језику и култури изражавања, за наставни предмет Русински језик, за други разред основне школе, писан на русинском језику и писму
98. Решење о одобравању додатка уџбенику Ликовна култура, за трећи и четврти разред основне школе на словачком језику, за наставни предмет Ликовна култура за трећи и четврти разред основне школе, писан на словачком језику и писму
99. Решење о одобравању уџбеника Музичка култура, за наставни предмет Музичка култура, за осми разред основне школе писан на русинском језику и писму

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
100. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Општине Србобран

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
101. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
102. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
103. Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
104. Конкурс за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018. години – Сајам културе
105. Конкурс за финансирање – суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у клтури у АП Војводини у 2018. години
106. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години
107. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2018. години
108. Конкурс за финансирање – суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2018. години
109. Конкурс за финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години
110. Конкурс за унапређивање професионалних стандарда у 2018. години
111. Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2018. години
112. Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
113. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години за децу и породицу, ради реализације Одлуке о праву на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете
114. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години за децу и породицу, ради реализације Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете

________________________________________________

 Број 4  - 24.01.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
56. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
57. Правилник о критеријумима за суфинансирање организовања научно-стручних скупова

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
58. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Суботици
59. Решење о именовању директора Геронтолошког центра у Суботици
60. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Установе за децу и омладину Дечје село «Др Милорад Павловић» у Сремској Каменици
61. Решење о именовању директора Установе за децу и омладину Дечје село «Др Милорад Павловић» у Сремској Каменици
62. Решење о номиналном износу новчане помоћи у породици у којој се роди треће дете за 2018. годину
63. Решење о номиналном износу суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете за 2018. годину
64. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2018. годину
65. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2018. годину
66. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Вршцу
67. Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Вршцу
68. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
69. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
70. Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 2018. годину
71. Решење о давању сагласности на Финансијски план Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 2018. годину
72. Решење о давању сагласности на Програм рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину
73. агласности на Финансијски план Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину
74. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, због укидања положаја

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
75. Јавни конкурс за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини

________________________________________________

 Број 3  - 17.01.2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

32. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
33. Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини
34. Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

ПОСЕБНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
35. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни- ка Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
36. Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра „Бечеј” у Бечеју
37. Решење о именовању директора Геронтолошког центра „Бечеј” у Бечеју
38. Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Завода за трансфузију крви Војводине
39. Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Завода за трансфузију крви Војводине
40. Решење о престанку дужности вршиоца дужности управника Српског народног позоришта у Новом Саду
41. Решење о именовању управника Српског народног позоришта у Новом Саду
42. Решење о давању сагласности на Статут Позоришног музеја Војводине, Нови Сад
43. Решење о давању сагласности на Ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2018/19. години, ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин
44. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, број: 401-94/201-2

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
45. Решење о одобравању уџбеника „Ромски језик са елементима националне културе – Буквар за други разред основне школе на ромском језику”
46. Решење о одобравању уџбеника „Сликовница за први разред основне школе – Ромски језик са елементима националне културе Рома”

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42