П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 26  - 21.06.2023.ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА И СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА


713. Анекс V Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


714. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
715. Решење о давању сагласности на Правилник о четвртим изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Бачка Паланка;
716. Решење о давању сагласности на Статут Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“, Ковин;
717. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Шид“ у Шиду;
718. Решење о давању сагласности на Прву измену и допуну Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2023. годину;
719. Решење о давању сагласности на Прву измену и допуну Програма рада Туристичке организације Војводине за 2023. годину;
720. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Багремара“;
721. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Делиблатска пешчара“;
722. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-56;
723. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-92;
724. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-93;
725. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-94;
726. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-95;
727. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-96;
728. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-97;
729. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-98;
730. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-99;
731. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-100;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

732. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеника са одабраним историјским изворима Историја 3, уџбеника за трећи разред гимназије општег типа и друштвено – језичког смера писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


733. Јавни конкурс за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ради финансирања пројеката – за капитална улагања, која реализују управљачи заштићених подручја

________________________________________________

 Број 25  - 14.06.2023.ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


668. Одлука о изменама Одлуке о образовању Радне групе за имплеметацију електронске управе у органе, службе и управе Аутономне покрајине Војводине;
669. Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима у надлежности Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


670. Исправка Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину;
671. Исправка Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


672. Решење о именовању вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам;
673. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
674. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
675. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
676. Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа Вршац;
677. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа Вршац;
678. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina,Зрењанин;
679. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina, Зрењанин;
680. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Средњошколског дома Нови Сад;
681. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Средњошколског дома Нови Сад;
682. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица;
683. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица;
684. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“, Нови Сад;
685. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“, Нови Сад;
686. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института Биосенс истраживачко – развојног института за информационе технологије биосистема;
687. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института Биосенс истраживачко – развојног института за информационе технологије биосистема;
688. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Научног института за прехрамбене технологије;
689. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Научног института за прехрамбене технологије;
690. Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју, представника оснивача;
691. Решење о именовању председника и члана Управног одбора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју, представника оснивача;
692. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за низијско шумарство и животну средину;
693. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за низијско шумарство и животну средину;
694. Решење о разрешењу чланова Савета Високе техничке школе струковни студија у Новом Саду;
695. Решење о именовању чланова Савета Високе техничке школе струковни студија у Новом Саду;
696. Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду;
697. Решење о именовању чланова Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду;
698. Решење о разрешењу чланова Савета Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду;
699. Решење о именовању чланова Савета Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду;
700. Решење о разрешењу члана Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно – технолошки парк Нови Сад“;
701. Решење о именовању члана Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно – технолошки парк Нови Сад“;
702. Решење о укидању решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-1;
703. Решење о преносу средстава број: 401-85/2023-4;
704. Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-28;
705. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-87;
706. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-88;
707. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-90;
708. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-91;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


709. Решење о постављењу сталног судског тумача за знаковни језик;
710. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за буњевачки језик;
711. Решење о постављењу сталних судских преводиоца за мађарски језик;
712. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за словеначки језик.

________________________________________________

 Број 24  - 08.06.2023.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


654. Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. године;
655. Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице“;
656. Покрајинска скупштинска одлука о приступању Аутономне покрајине Војводине Савезу Алпе – Јадран;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

657. Правилник за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2023. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


658. Одлука о престанку мандата члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

659. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам;
660. Решење о разрешењу председника Управног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу;
661. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Ковин“ у Ковину;
662. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-02;
663. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-83;
664. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-84;
665. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-85;
666. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-86;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


667. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2023. годину

________________________________________________

 Број 23  - 31.05.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


616. Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2023/2024. години;
617. Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2023/2024. години;
618. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2023/2024. години;
619. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2023/2024. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


620. Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину;
621. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


622. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
623. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

624. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
625. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
626. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;
627. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;
628. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију;
629. Решење о именовању вршиоца дужности директора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију;
630. Решење о престанку дужности директора Завода за културу војвођанских Словака;
631. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских Словака;
632. Решење о престанку дужности директора Центра за
породични смештај и усвојење Нови Сад;
633. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад;
634. Решење о разрешењу председника Управног одбора
Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен, представника оснивача;
635. Решење о именовању председника Управног одбора
Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен;
636. Решење о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута Пољопривредне школе са домом ученика Бачка Топола;
637. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ у Старој Пазови;
638. Решење о давању сагласности на Статут Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац;
639. Решење о давању сагласности на Статут Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
640. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2022. годину;
641. Решење о давању сагласности на Извештај о раду и пословању Креативног центра „Хертеленди Бајић“ Бочар за 2022. годину;
642. Решење о давању сагласности на измену Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину;
643. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину;
644. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet за 2022. годину;
645. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Завршном рачуну за 2022. годину, коју је донела Скупштина ДОО „Пословни инкубатор Суботица“ Суботица;
646. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве , број: 401-84/2023-80;
647. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве , број: 401-84/2023-81;
648. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве , број: 401-84/2023-82;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


649. Решење о измени Решења о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита;
650. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за украјински језик;

ОГЛАСНИ ДЕО
ОДБОР ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ


651. Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ
РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ


652. Јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно – теничке документације;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


653. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације за Пројекте у области управљања комуналним отпадним водама.

________________________________________________

 Број 22  - 24.05.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

604. Одлука о службеним путовањима у иностранство;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

605. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви у АП Војводини у 2023. години;
606. Правилник за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2023. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


607. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-76;
608. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-77;
609. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-78;
610. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-79;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

611. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеника Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
612. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеника Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
613. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеника Биологија 8, уџбеник за осми разред основне школе писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


614. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви у АП Војводини у 2023. години;
615. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2023. години.

________________________________________________

 Број 21  - 17.05.2023.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


598. Решење о измени решења о образовању Жалбене комисије Аутономне покрајине Војводине;
599. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели нето добити за 2022. годину ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА


600. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Града Суботице, Суботица;
601. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност“ Жабаљ;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА


602. Решење о измени решења о образовању комисије за полагање стручног испита запослених у музејској делатности у Музеју Војводине у Новом Саду;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ


603. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2023. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније.

________________________________________________

 Број 20  - 10.05.2023.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


579. Решење о давању сагласности на Статут Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ Кањижа;
580. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину;
581. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Словака за 2022. годину;
582. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-66;
583. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-67;
584. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-68;
585. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-69;
586. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-70;
587. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-71;
588. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-72;
589. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-73;
590. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-74;
591. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-75;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

592. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета Математика 5, уџбеника за пети разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
593. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Историја 8, уџбеника за осми разред основне школе писан на румунском језику и писму;
594. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Биологија 8, уџбеника за осми разред основне школе писан на русинском језику и писму;
595. Решење о измени Решења о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


596. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

597. Јавни конкурс за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ради финансирања и суфинансирања пројеката – за текућа улагања, која реализују управљачи заштићених подручја на територији Аутономне покрајине Војводине у току 2023. године

________________________________________________

 Број 19  - 05.05.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


555. Одлука о образовању Радне групе за израду предлога акта о класификацији документарног материјала са роковима чувања;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

556. Правилник за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини у 2023. години;
557. Правилник о измени Правилника за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2023. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


558. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Развојне агенције Војводине д.о.о Нови Сад за 2022. годину;
559. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Хрвата за 2022. годину;
560. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Румуна за 2022. годину;
561. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Мађара за 2022. годину;
562. Решење о престанку дужности директора Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сомбора;
563. Решење о именовању директора Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сомбора;
564. Решење о разрешењу члана Управног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“, Зрењанин;
565. Решење о именовању члана Управног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“, Зрењанин;
566. Решење о именовању члана Управног одбора Музеја Војводине, Нови Сад;
567. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ у Беочину;
568. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Мађара;
569. Решење о именовању члана Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Мађара;
570. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-65;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

571. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеника Дигитални свет 3, уџбеник за трећи разредосновне школе писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


572. Јавни конкурс за организацију едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

573. Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности крозпрераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини у 2023. години;
574. Одлука о измени Конкурса за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за2023. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ


575. Јавни конкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2023. години;
576. Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2023. години;
577. Јавни позив за финансирање стручне праксе.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

578. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 18  - 25.04.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


517. Правилник о раду Комисије за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина за територију Аутономне покрајине Војводине и Комисије за утврђивање и оверу ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса за територију Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО


518. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије у АП Војводини у 2023. години
519. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу пива у АП Војводини у 2023. години
520. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа и поврћа (укључујући и печурке) у АП Војводини у 2023. години
521. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2023. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ


522. Правилник о додели средстава за финансирање стручне праксе у 2023. години;
523. Правилник о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години;
524. Правилник о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


525. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
526. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
527. Решење о престанку дужности вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
528. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
529. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
530. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
531. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
532. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
533. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
534. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
535. Решење о разрешењу члана Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома
536. Решење о именовању члана Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома 537. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здравља „Рума″, у Руми
538. Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома здравља „Рума″, у Руми
539. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-58
540. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-59
541. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-60
542. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-61
543. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-62
544. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-63
545. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-64

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ


546. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
547. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


548. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 4, уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера писан на мађарском језику и писму;
549. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 3, уџбеник за трећи разредгимназије општег типа и друштвено-језичког смера писан на мађарском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ОДБОР ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ


550. Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО


551. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије у АП Војводини у 2023. години
552. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива у АП Војводини у 2023. години
553. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа и поврћа (укључујући и печурке) у АП Војводини у 2023. години
554. Конкурс за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2023. годину

________________________________________________

 Број 17  - 20.04.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


494. Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2023. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније;
495. Одлука о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


496. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
497. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2023. годину;
498. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2023. годину;
499. Решење о давању сагласности на I измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
500. Решење о давању сагласности на I измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
501. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
502. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
503. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Ада у Ади;
504. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Зрењанин;
505. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Зрењанин;
506. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Зрењанин;
507. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Зрењанин;
508. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здравља „Др Младен Стојановић“, Бачка Паланка;
509. Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома здравља „Др Младен Стојановић“, Бачка Паланка;
510. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-54;
511. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-55;
512. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-56;
513. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-57;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


514. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад у Сенти;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО


515. Јавни позив за доделу средстава за учествовање у реализацији програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

516. Одлука о измени Јавног конкурса за публиковање радова у области родне равноправности.

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42