СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 41  - 22.08.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

867. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће дете или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
868. Правилник о ближем уређивању изгледа обрасца извода из службене легитимације и службене значке инспектора у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

869. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Архива Војводине у Новом Саду
870. Решење о именовању директора Архива Војводине у Новом Саду
871. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
872. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
873. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
874. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
875. председника Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
876. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 401-94/2018-53
877. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, број: 401-94/2018-54

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
878. Решење о одобравању издавања и употребе аудио записа ЦД (Звучна читанка) уз уџбеник „Словенчина моја мила“, словачки језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд
879. Решење о одобравању издавања и употребе аудио записа ЦД (Звучна читанка) уз уџбеник „Словенчина моја мила“, словачки језик са елементима националне културе, за четврти, пети и шести разред основне школе, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд

________________________________________________

 Број 40  - 15.08.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДЕУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

850. Правилник о додели бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2018. години на територији АП Војводине чија је делатност у вези са пољопривредном производњом

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

851. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића за 2018. годину
852. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића за 2018. годину
853. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Српског народног позоришта за 2018. годину
854. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Српског народног позоришта за 2018. годину
855. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2017. годину ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин
856. Решење о разрешењу члана Управног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
857. Решење о именовању члана Управног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
858. Решење о разрешењу председнице и чланова Управног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
859. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
860. Решење о разрешењу председника и чланица Надзорног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
861. Решење о именовању председника и чланица Надзорног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
862. Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 127 број: 401-94/2018-29

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
863. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета Свет око нас за први разред основне школе (уџбеник и радна свеска) на мађарском језлику, издавачкој кући Креативни центар, Београд

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

864. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења удружења грађана у 2018. години на територији АП Војводине чија је делатност у вези са пољопривредном производњом

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
865. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
866. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењеима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња

________________________________________________

 Број 39  - 09.08.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

840. Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

841. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Архива Војводине за 2018. годину;
842. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2018. годину;
843. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Музеја Војводине за 2018 годину;
844. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја Војводине за 2018 годину;
845. Решење о престанку дужности директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин;
846. Решење о именовању директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин;
847. Решење о разрешењу председнице Управног одбора Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
848. Решење о именовању председнице Управног одбора Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
849. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова број: 401-94/2018-52.

________________________________________________

 Број 38  - 08.08.2018.


ОПШТИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

829. Одлука о допунама Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
830. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
831. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за финансирање пројекта у области унапређења положаја Рома и Ромкиња
832. Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима и начину остваривања права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

833. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине број: 112-35/2017-18
834. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине број: 112-36/2017-18
835. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине број: 112-37/2017-18
836. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине број: 112-38/2017-18

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

837. Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2018.години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
838. Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада Канцеларија за младе

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
839. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној опкрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре-стајалишта.

________________________________________________

 Број 37  - 01.08.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

803. Одлука о стављању ван снаге Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

804. Одлука о образовању Радне групе за координацију активности на изради процене угрожености Аутономне покрајине Војводине од елементарних непогода и других несрећа
805. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин
806. Решење о престанку дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
807. Решење о именовању директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
808. Решење о именовању директора Дома за лица ометена у менталном развоју „OTTHON“ у Старој Моравици
809. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину
810. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину
811. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2018. годину
812. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за 2018. годину
813. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Позоришног музеја Војводине за 2018. годину
814. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Спомен-збирке Павла Бељанског за 2018. годину
815. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Спомен-збирке Павла Бељанског за 2018. годину
816. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Информативног цента за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину
817. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Информативног цента за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину
818. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
819. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад 2018. годину
820. Решење о давању сагласности на Измене Годишњег програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад 2018. годину
821. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство број: 401-94/2018-47
822. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-48
823. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, број: 401-94/2018-49
824. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за заједничке послове покрајинских органа, број: 401-94/2018-50

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

825. Конкурс за финансирање пројекта „НОВИ САД-ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС 2019)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
826. Други Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за фнаннсије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из фондова Европске уније

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
827. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројекта од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
828. Јавни конкурс за финансирање програма подстицања сарадње научноистраживачких организација и привреде у 2018.години

________________________________________________

 Број 36  - 25.07.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

767. Одлука о допуни Одлуке о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
768. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину
769. Правилник о додели подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у АП Војводини у 2018. години
770. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2018. години на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
771. Правилник о Измени и допуни Правилника о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

772. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2018. годину
773. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма заштите природних добара за 2018. годину, Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
774. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2018. годину
775. Решење о давању сагласности за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности Дому ученика средњих школа у Сомбору
776. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Педагошког завода Војводине за 2018. годину
777. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2018. годину
778. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад
779. Решење о именовању директора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад
780. Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о систематизацији радних места у Музеју савремене уметности Војводине, Нови Сад
781. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу Војводине за 2018. годину
782. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу Војводине за 2018. године
783. Решење о разрешењу председнице Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте
784. Решење о именовању председника Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте
785. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
786. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
787. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
788. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
789. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица
790. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица
791. Решење о разрешењу члана Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, из реда запослених
792. Решење о именовању члана Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, из реда запослених
793. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин
794. Решење о именовању члана Надзорног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин
795. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-94/2018-45
796. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-94/2018-46

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

797. Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину
798. Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и за увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у АП Војводини у 2018. години
799. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2018. години на територији АП Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
800. Јавни конкурс финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2018. години
801. Јавни позив за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2018. години
802. Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2018. години.

________________________________________________

 Број 35  - 18.07.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

725. ИСПРАВКА- СПОРАЗУМ између Владе Архангељске области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско-економској, научно-технолошкој, социјалној и хуманитарној сарадњи
726. Одлука о Изменама и допуни Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
727. Правилник о критеријумима за учешће у програму подстицања сарадње научноистраживачких организација и привреде

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
728. Правилник о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години
729. Правилник о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години
730. Правилник о додели средстава за финансирањеспровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

731. Решење о давању сагласности на II Измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
732. Решење о давању сагласности на II Измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
733. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2018. годину
734. Решење о разрешењу дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, из реда запослених, због истека мандата
735. Решење о давању сагласности на Програм о Измени и допуни Програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем Туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2018. годину
736. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину
737. Решење о давању сагласности на Одлуку о распоређивању нераспоређене добити Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за пословну 2017. годину
738. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији града Суботице
739. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа у Суботици за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности
740. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, из реда запослених
741. Решење о именовању чланова Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, из реда запослених
742. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, представника оснивача
743. Решење о именовању председника Надзорног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, представника оснивача
744. Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“, због истека мандата
745. Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

746. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Кула

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
747. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик за подручје Вишег суда у Зрењанину
748. Решење о одобрењу издавања и употреба уџбеника „Глазбена Шкрињица – глазбена култура“ за осми разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

749. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години
750. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години
751. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2018. години
752. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
753. Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реализацију акције „Право на прву шансу“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
754. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2018. години
755. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2018. године
756. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2018. години
757. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – међународне манифестације
758. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – манифестације
759. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години
760. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018. години
761. Јавни конкурс о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – организовање конгреса
762. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години – подизање квалитета објеката за дегустацију
763. Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години
764. Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2018. години
765. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2018. години
766. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката и набавку опреме у 2018. години

________________________________________________

 Број 34  - 11.07.2018.


ОПШТИ ДЕО
ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

713. Споразум између Владе Архангељске области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско-економској, научно-технолошкој, социјалној и хуманитарној сарадњи

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
714. Одлука о измени Одлуке о одређивању станова за службене потребе

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

715. Решење о давању сагласности за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности Средњошколског дома Нови Сад
716. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места у Заводу за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, у Сенти
717. Решење о давању сагласности на Статут Геронтолошког центра «Сомбор», Сомбор
718. Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
719. Решење о именовању директора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
720. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Студентског центра «Суботица» у Суботици
721. Решење о именовању директора Студентског центра «Суботица» у Суботици
722. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-43
723. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-44

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

724. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години

________________________________________________

 Број 33  - 06.07.2018.


ОПШТИ ДЕО
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

705. Споразум о сарадњи између Војводства Лубуш (Република Пољска) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија)

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
706. Одлука о изменама и допуни Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

707. Одлука о допуни Одлуке о образовању комисије за спровођење поступка давања у закуп објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
708. Решење о разрешењу директора Градске библиотеке у Суботици
709. Решење о именовању директора Градске библиотеке у Суботици
710. Решење о именовању члана Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

711. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2018. години
712. Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2018. години

________________________________________________

 Број 32  - 04.07.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

687. II Правилник о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2018. годину
688. Измена Правилника о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину по Конкурсу за доделу средстава

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
689. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години
690. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – организовање конгреса
691. Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2018. години
692. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – манифестације
693. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине, у 2018. години – подизање квалитета објеката за дегустацију
694. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката и набавку опреме у 2018. години
695. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

696. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Општине Ада у Ади
697. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Апатин у Апатину

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

698. II Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2018. години
699. Измена Конкурса за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
700. Јавни конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину
701. Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике
702. Измена Јавног конкурса за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
703. Измена Конкурса за суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
704. Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом.

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42