СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 31  - 27.06.2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

649. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи социјалне заштите Геронтолошки центар «Нови Сад», Нови Сад
650. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Друштва са ограниченом одговорношћу «Пословни Инкубатор Зрењанин» – Business Incubator Zrenjanin” за 2017. годину
651. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити коју је донела Скупштина ДОО «Пословни Инкубатор Суботица» по Завршном рачуну за 2017. годину
652. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Привредног друштва «Пословни Инкубатор Д.О.О. Сента» по Завршном рачуну за 2017. годину
653. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Привредног друштва «Пословни Инкубатор Нови Сад» за 2017. годину
654. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
655. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
656. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
657. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
658. Решење о разрешењу председника и чланице Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
659. Решење о именовању председнице и чланице Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
660. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину
661. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода «Форум» – Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину
662. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
663. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2018. годину
664. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
665. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2018. годину
666. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2018. годину
667. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2017. годину

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
668. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
669. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
670. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
671. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
672. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
673. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
674. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
675. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
676. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
677. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

ОГЛАСНИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

678. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
679. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
680. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
681. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
682. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
683. Конкурс за суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
684. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима – Намена Б

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
685. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања здравствених установа у 2018. години
686. Измена Јавног конкурса за финансирање односно сифинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2018. години

________________________________________________

 Број 30  - 20.06.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

636. Правилник за реализацију акције „Право на прву шансу“

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

637. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
638. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Издавачком заводу „Форум“- Forum Könyvkiadó Intézet
639. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Архива Војводине у Новом Саду
640. Решење о именовању вршиоца дужности директора Архива Војводине у Новом Саду
641. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директорке Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду
642. Решење о именовању директорке Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду
643. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
644. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Опште болнице Панчево, Панчево
645. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице Панчево, Панчево
646. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Панчево, Панчево
647. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Панчево, Панчево
648. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-41

________________________________________________

 Број 29  - 19.06.2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

627. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
628. Покрајинска скупштинска одлука о утврђивању и свечаном обележавању датума од покрајинског значаја
629. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години
630. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
631. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

632. Одлука о престанку функције заменика покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
633. Одлука о изменама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика
634. Одлука о престанку мандата члана Савета Универзитета у Новом Саду

ОГЛАСНИ ДЕО
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

635. Одлука о поништењу лекарског печата

________________________________________________

 Број 31  - 27.06.2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

649. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи социјалне заштите Геронтолошки центар «Нови Сад», Нови Сад
650. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Друштва са ограниченом одговорношћу «Пословни Инкубатор Зрењанин» – Business Incubator Zrenjanin” за 2017. годину
651. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити коју је донела Скупштина ДОО «Пословни Инкубатор Суботица» по Завршном рачуну за 2017. годину
652. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Привредног друштва «Пословни Инкубатор Д.О.О. Сента» по Завршном рачуну за 2017. годину
653. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Привредног друштва «Пословни Инкубатор Нови Сад» за 2017. годину
654. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
655. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
656. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
657. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
658. Решење о разрешењу председника и чланице Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
659. Решење о именовању председнице и чланице Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
660. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину
661. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода «Форум» – Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину
662. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
663. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2018. годину
664. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
665. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2018. годину
666. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2018. годину
667. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2017. годину

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
668. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
669. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
670. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
671. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
672. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
673. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
674. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
675. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
676. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
677. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

ОГЛАСНИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

678. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
679. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
680. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
681. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
682. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
683. Конкурс за суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
684. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима – Намена Б

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
685. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања здравствених установа у 2018. години
686. Измена Јавног конкурса за финансирање односно сифинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2018. години

________________________________________________

 Број 28  - 13.06.2018.


ОПШТИ ДЕО
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

602. Меморандум о сарадњи између Устечког региона (Чешка Република) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија);

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
603. Одлука о Књизи графичких стандарда Аутономне покрајине Војводине;
604. Одлука о броју места за упис ученика у први разред средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2018/2019. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
605. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине, у 2018. години – Подизање квалитета објеката за дегустацију;
606. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години;
607. Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2018. години;
608. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – манифестације;
609. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – организовање конгреса;
610. Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са територије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2018. години;
611. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
612. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

613. Одлука о образовању Комисије за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине Аутономне покрајине Војводине;
614. Решење о давању сагласности на I Измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину;
615. Решење о давању сагласности на I Измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину;
616. Решење о давању сагласности на Одлуку о IV изменама и допунама Статута Клиничког центра Војводине;
617. Решење о разрешењу члана Управног одбора Опште болнице Врбас, Врбас;
618. Решење о именовању члана Управног одбора Опште болнице Врбас, Врбас;
619. Решење о давању сагласности на Статут Архива Војводине;
620. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2017. годину;
621. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за 2018. годину;
622. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Спомен-збирке Павла Бељанског за 2018. годину;
623. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-33;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

624. Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја – други позив;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

625. Измена Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
626. Измена Јавног конкурса о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2018. години

________________________________________________

 Број 27  - 06.06.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

572. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2018/2019. годину
573. Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2018/2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
574. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
575. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
576. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења родне равноправности у АП Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

577. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
578. Решење о престанку дужности директорке Средњошколског дома у Новом Саду
579. Решење о именовању директорке Средњошколског дома у Новом Саду
580. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди
581. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика Средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди
582. Решење о давању сагласности на Правилник о измени правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Војводине
583. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за културу Војводине
584. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 2017. годину
585. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“
586. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2018. годину
587. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2018. годину
588. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Српског народног позоришта за 2018. годину
589. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 2018. годину
590. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 2018. годину
591. Решење о давању сагласности на Одлуку о I изменама Статута ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
592. Решење о Измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-94/2018-36-1

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
593. Решење о одобравању уџбеника „Мађарски језик са елементима националне културе“ за шести разред основне школе на мађарском језику, ЈП „Завод за уџбенике“, Београд

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
594. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Града Зрењанина у Зрењанину

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

595. Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика
596. Конкурс за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, 2018. година

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
597. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања
598. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
599. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
600. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
601. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница

________________________________________________

 Број 26  - 31.05.2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

533. Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
534. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
535. Покрајинска уредба о Изменама и допуни Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
536. Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ на животну средину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
537. Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста и усавршавање спортских стручњака у АП Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

538. Одлука о именовању члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду
539. Одлука о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
540. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
541. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
542. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
543. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
544. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Педагошком заводу Војводине
545. Решење којим се овлашћује мр Вук В. Радојевић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да у име оснивача закључи Колективни уговор за ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад
546. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. године
547. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину
548. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
549. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
550. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу Војводине за 2018. годину
551. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу Војводине за 2018. годину
552. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Музеја Војводине Нови Сад
553. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја Војводине за 2018. годину
554. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење, Нови Сад, за 2018. годину
555. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2018. годину
556. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2018. годину
557. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
558. Решење о разрешењу председника Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
559. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
560. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
561. Решење о престанку дужности директора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
562. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
563. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-94/2018-35
564. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Секретаријату Покрајинске владе, број: 401- 94/2018-36
565. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-37
566. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-38
567. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 401-94/2018-39
568. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-40

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
569. Решење о установљавању ловишта „Непречава – Моровић“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
570. Решење о образовању Радне групе за оснивање хрватског образовно-васпитног центра
571. Решење о одобравању издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, издавање и употреба рукописа обједињених националних додатака уз уџбенике „Свет око нас“ и Ликовне културе“ за 1. и 2. разред основне школе на словачком језику

________________________________________________

 Број 25  - 23.05.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

522. Одлука о образовању Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
523. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

524. Решење о престанку дужности саветника председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
525. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2018/2019. години
526. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2018/2019. години
527. Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија, које се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2018/2019. години
528. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова радних места Покрајинског завода за социјалну заштиту
529. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Кикинда, Кикинда
530. Решење о именовању члана Управног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
531. Решење о именовању председнице Надзорног одбора Галерије ликовне уметности – Поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

532. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години

________________________________________________

 Број 24  - 17.05.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

500. Одлука о образовању Буџетског фонда за обнову културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
501. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката и набавку опреме у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
502. Правилник о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2018. години
503. Правилник о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину, по Конкурсу за доделу средстава

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
504. Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

505. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Дому за душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари Лец
506. Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Суботици
507. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Суботици
508. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2018. годину
509. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2017. годину
510. Решење о разрешењу члана Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине
511. Решење о разрешењу члана Управног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
512. Решење о разрешењу председнице Надзорног одбора Галерије ликовне уметности - Поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду
513. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Опште болнице Суботица, Суботица
514. Решење о именовању председика Надзорног одбора Опште болнице Суботица, Суботица
515. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-31
516. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-32
517. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-34

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
518. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад у Сомбору

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
519. Решење о одобравању уџбеника „Природа и друштво“, национални додатак за трећи и четврти разред основне школе на хрватском језику, Јавном предузећу „Завод за уџбенике“, Београд

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

520. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину
521. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2018. години

________________________________________________

 Број 23  - 09.05.2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

481. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара «Окањ бара» и «Русанда»
482. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
483. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2018. години
484. Правилник о додели средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2018. години
485. Правилник о додели бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2018. години
486. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години
487. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

488. Одлука о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2017. годину
489. Одлука о престанку мандата заменика члана Покрајинске изборне комисије

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
490. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Канцеларији за инклузију Рома
491. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину
492. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину
493. Решење о давању сагласности на Извештај о пословању и Завршни рачун Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године
494. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-27
495. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-28
496. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-29
497. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-30

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

498. Конкурс за организацију квиз такмичења «Колико се познајемо» – дванаести циклус у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
499. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42