СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 22  - 08.05.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

459. Правилник о допуни Правилника о изгледу „Службеног листа Аутономне покрајине Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
460. Правилник за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2018. години на територији АП Војводине
461. Правилник о додели подстицајних средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе – путем набавке опреме

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

462. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох из Новог Сада
463. Решење о именовању директора Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох из Новог Сада
464. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића
465. Решење о именовању директора Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића
466. Решење о давању сагласности на Измене Статута Покрајинског завода за заштиту природе, које је донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
467. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2018. годину
468. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број: 401-94/2018-26

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
469. Решење о одобравању уџбеника „Мађарски језик са елементима националне културе“ за пети разред основне школе, на мађарском језику, Јавном предузећу „Завод за уџбенике“ Београд
470. Решење о одобравању уџбеника „Ромски језик са елементима националне културе“ – Читанка за трећи разред основне школе на ромском језику, Јавном предузећу „Завод за уџбенике“ Београд
471. Решење о одобравању уџбеника „Ромски језик са елементима националне културе“ – Читанка за четврти разред основне школе на ромском језику, Јавном предузећу „Завод за уџбенике“ Београд

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
472. Решење о давању сагласности на именовање директора Центра за социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

473. Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2018. години на територији АП Војводине
474. Конкурс за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе – путем набавке опреме

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
475. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2018. години
476. Јавни конкурс за доделу средстава за даровите студенте установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2018. годину
477. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
478. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко - уметничким стваралаштвом у пољу уметности, с територије АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
479. Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години, за суфинансирање израде планске документације

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ
480. Одлука о оглашавању неважећим печата

________________________________________________

 Број 21  - 25.04.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

428. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години
429. Правилник за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2018. годину
430. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2018. години
431. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
432. Правилник о додели бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2018. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
433. Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

434. Решење о разрешењу председника Управног одбора Историјског архива Сомбор
435. Решење о именовању председника Управног одбора Историјског архива Сомбор
436. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква
437. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква
438. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Вршац, Вршац
439. Решење о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Вршац, Вршац
440. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
441. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
442. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
443. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
444. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Установе – Центра за привредно технолошки развој Војводине за период јануар – децембар 2017. године
445. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
446. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад
447. Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2018. годину
448. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Канцеларије за инклузију Рома за 2017. годину
449. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
450. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 401-94/2018-24
451. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице број: 401-94/2018-25

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
452. Решење о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
453. Решење о давању сагласности на именовање директора Јавне установе социјалне заштите „Центар за социјални рад Шид“ у Шиду

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

454. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години
455. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2018. годину
456. Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
457. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2018. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ
458. Одлка о измени Одлуке о поништењу печата

________________________________________________

 Број 20  - 18.04.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

397. Правилник о критеријумима за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине
398. Правилник о критеријумима за финансирање научноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини
399. Правилник о критеријумима за финансирање пројеката који се баве истраживачко – уметничким стваралаштвом у области уметности, с територије АП Војводине
400. Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

401. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Суботица
402. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Суботица
403. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
404. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директорке Геронтолошког центра у Зрењанину
405. Решење о именовању директорке Геронтолошког центра у Зрењанину
406. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
407. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
408. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Позоришном музеју Војводине
409. Решење о давању сагласности на Статут Издавачког завода „Форум“ – Forum könyvkiadó intézet Нови Сад
410. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, број: 401-94/2018-22
411. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, број: 401-94/2018-23

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
412. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за босански језик
413. Решење о постављењу сталних судских преводилаца за енглески језик
414. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за руски језик
415. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за арапски језик
416. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за хрватски језик
417. Решење о постављењу сталних судских преводилаца за италијански језик
418. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за кинески језик
419. Решење о постављењу сталних судских преводилаца за мађарски језик
420. Решење о постављењу сталних судских преводилаца за румунски језик
421. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за русински језик
422. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за словачки језик
423. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за шпански језик

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

424. Јавни конкурс за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
425. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме здравственим установама у 2018. години

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ
426. Оглашавање печата неважећим

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – СУБОТИЦА
427. Оглашавају се неважећим дипломе

________________________________________________

 Број 19  - 13.04.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

388. Правилник за доделу подстицајних средстава путем конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години
389. Правилник о измени Правилника о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години
390. Правилник о измени Правилника о додели подстицајних средстава путем конкурса за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
391. Правилник о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих расхода и издатака установама културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

392. Решење о давању сагласности на измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП «Воде Војводине» за 2018. годину
393. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-8

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
394. Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години
395. Измена конкурса за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години
396. Измена конкурса за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години

________________________________________________

 Број 18  - 04.04.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

362. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години
363. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2018. години
364. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2018. години
365. Правилник за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2018. години
366. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине за 2018. годину
367. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
368. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години
369. План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
370. Правилник о измени Правилника о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

371. Решење о давању сагласности на Правилник о раду Туристичке организације Војводине
372. Решење о овлашћењу за закључење колективног уговора за ЈП “Војводинашуме”, Петроварадин
373. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Словака – Ústav prekultúru vojvodinských Slovákov за 2017. годину
374. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Издавачког завода “Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet за 2017. годину
375. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за привреду и туризам број: 401-94/2018-18
376. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство број: 401-94/2018-19
377. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност број: 401-94/2018-20
378. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност број: 401-94/2018-21

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

379. Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике
380. Конкурс за финансирање реализације програма “Фонд за таленте” за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
381. Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години
382. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2018. години
383. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2018. години
384. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2018. години
385. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2018. години
386. Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
387. Конкурс за публиковање радова у области родне равноправности.

________________________________________________

 Број 17  - 29.03.2018.ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

350. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
351. Покрајинска скупштинска одлука о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода
352. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
353. Правилник о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години
354. Правилник о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години
355. Правилник о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
356. Одлука о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност
357. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
358. Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова Одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине
359. Одлука о измени Одлуке о избору председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине
360. Одлука о престанку мандата члана Савета Правног факултета у Новом Саду
361. Одлука о престанку мандата члана Савета факултета техничких наука

________________________________________________

 Број 16  - 28.03.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

318. Правилник о додели средстава са суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2018. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

319. Решење о давању сагласности на Статут Установе социјалне заштите Геронтолошки центар “Нови Сад” Нови Сад
320. Решење о разрешењу председнице и чланица Управног одбора Дома за децу ометену у развоју “Колевка” у Суботици
321. Решење о именовању председнице и чланова Управног одбора Дома за децу ометену у развоју “Колевка” у Суботици
322. Решење о разрешењу председника и чланица Надзорног одбора Дома за децу ометену у развоју “Колевка” у Суботици
323. Решење о именовању председника и чланица Надзорног одбора Дома за децу ометену у развоју “Колевка “ у Суботици
324. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома за децу и омладину “Вера Радивојевић” у Белој Цркви
325. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за децу и омладину “Вера Радивојевић” у Белој Цркви
326. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома за децу и омладину “Вера Радивојевић” у Белој Цркви
327. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома за децу и омладину “Вера Радивојевић” у Белој Цркви
328. Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Вршцу
329. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Вршцу
330. Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања “Др Боривоје Гњатић” Стари Сланкамен
331. Решење о именовању председника и члана Управног одбора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања “Др Боривоје Гњатић” Стари Сланкамен
332. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор
333. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Галерији ликовних уметности поклон збирка Рајка Мамузића
334. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине за 2018. годину
335. Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар – децембар 2018. године
336. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődeési Intézet за 2017. годину
337. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу Војводине за 2017. годин
338. Решење о давању сагласности на Завршни рачун За-вода за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2017. годину
339. Решење о разрешењу члана Управног одбора Историјског архива Бела Црква
340. Решење о именовању члана Управног одбора Историјског архива Бела Црква
341. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
342. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у текућу буџетску резерву број: 401-1187/2018-1
343. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за привреду и туризам број: 401-94/2018-17

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
344. Решење о одбијању захтева издавачке куће ЈП Завод за уџбенике Београд за одобравање рукописа уџбеника “Географија 8”, национални додатак за осми разред основне школе на хрватском језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

345. Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
346. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2018. години
347. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2018. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
348. Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларије за младе

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
349. Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2018. години

________________________________________________

 Број 15  - 21.03.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

284. Правилник о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
285. Правилник о изменама Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АПВ

286. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
287. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
288. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
289. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
290. Одлука о измени Одлуке о образовању Одбора за обележавање стогодишњице присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918-2018. године
291. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину
292. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину
293. Решење о давању сагласности на Програм рада Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину
294. Решење о давању сагласности на Финансијски план Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину
295. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2018. годину
296. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2018. годину
297. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2018. годину
298. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2018. годину
299. Решење о давању сагласности на Програм рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
300. Решење о давању сагласности на Финансијски план Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
301. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Музеју савремене уметности Војводине
302. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Војводине
303. Решење о разрешењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
304. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
305. Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
306. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
307. Решење о разрешењу председнице Управног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház у Суботици
308. Решење о именовању председнице Управног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház у Суботици
309. Решење о разрешењу дужности члана Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
310. Решење о именовању члана Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
311. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине, број: 401-94/2018-16

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
312. Решење о образовању комисије за полагање стручног испита запослених у архивима

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

313. Јавни конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом Програма развоја спорта у АП Војводини 2016- 2018
314. Јавни конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину
315. Јавни конкурс за финансирање посебног програма афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
316. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара
317. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе у циљу подршке јединицама локалне самоуправе у унапређењу развоја инфраструктурних објеката који доприносе стварању повољнијих услова за живот становништва као и развоју јединице локалне самоуправе

________________________________________________

 Број 14  - 14.03.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

255. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2018. години
256. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

257. Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског савета за запошљавање
258. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
259. Решење о давању сагласности на Статут Завода за културу војвођанских Словака у Новом Саду – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
260. Решење о давању сагласности на Завршни рачун са Извештајем о пословању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2017. годину
261. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Опште болнице “Ђорђе Јоановић” Зрењанин
262. Решење о именовању директора Опште болнице “Ђорђе Јоановић” Зрењанин
263. Решење о разрешењу председнице Управног одбора Установе за смештај и збрињавање старих лица “Геронтолошки центар” у Панчеву
264. Решење о именовању председнице Управног одбора Установе за смештај и збрињавање старих лица “Геронтолошки центар” у Панчеву
265. Решење о разрешењу члана Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду
266. Решење о именовању члана Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду
267. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Војвођанског симфонијског оркестра у Новом Саду
268. Решење о именовању чланова Управног одбора Војвођанског симфонијског оркестра у Новом Саду
269. Решење о измени Решења о именовању чланова Комисије за међунационалне односе, цркве и верске заједнице
270. Решење о измени Решења о именовању чланова Одбора за јавне службе
271. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 401-94/2018-15

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
272. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад “1. Март” за општину Алибунар

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
273. Решење о одобравању другог наставног средства – аудио-запис, CD звучна читанка уз Читанку за други разред основне школе на словачком језику
274. Решење о одобравању другог наставног средства – аудио-запис, CD звучна читанка уз Читанку за трећи разред основне школе на словачком језику

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

275. Јавни конкурс за регресирање превоза студената у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину
276. Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2018. годину
277. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2018. години
278. Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини
279. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2018. години
280. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2018. годину
281. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2018. годину
282. Јавни конкурс за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
283. Конкурс за суфинансирање фестивала и манифестација, као и аматерског стваралаштва из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години

________________________________________________

 Број 13  - 07.03.2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

244. Одлука о образовању Радне групе за учествовање у решавању статуса водопривредних предузећа са територије Аутономне покрајине Војводине
245. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
246. Решење о давању сагласности на Програм рада Српског народног позоришта за 2018. годину
247. Решење о давању сагласности на Финансијски план Српског народног позоришта за 2018. годину
248. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
249. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
250. Решење о давању сагласности на План и Програм рада Издавачког завода „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину
251. Решење о давању сагласности на Финансијски план Издавачког завода „Форум” - Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину
252. Решење о измени и допуни решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Секретаријату Покрајинске владе, број: 401-94/2018-3-1
253. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-14
254. Исправка решења о давању сагласности Дому ученика средњих школа „Никола Војводић” у Кикинди за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности, број: 022-57/2017

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42