СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 39  - 11.09.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

944. Препорука о утврђивању мера за отклањање штете која се наноси екосистемима услед неодрживог коришћења и бацања производа израђених од пластике

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
945. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу пива на територији АП Војводине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

946. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
947. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине
948. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina за 2018. годину
949. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра у Вршцу, Вршац
950. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-8
951. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-73
952. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-74
953. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-76
954. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-77
955. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-78

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
956. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 6, за шести разред основне школе, на мађарском језику
957. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 6, за шести разред основне школе, на хрватском језику
958. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Са осмехом, Ликовна култура, за шести разред основне школе, на мађарском језику
959. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 2, за други разред основне школе, на мађарском језику
960. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Свет око нас 2, за други разред основне школе, на мађарском језику
961. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 2, за други разред основне школе, на мађарском језику

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

962. Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
963. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива на територији АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
964. Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине

________________________________________________

 Број 38  - 05.09.2019.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

936. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-75

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

937. Јавни позив за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“
938. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признање „Ференц Фехер“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
939. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области образовања – Признање „Ђорђе Натошевић“
940. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области људских и мањинских права – Признање „Људевит Мичатек“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
941. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање „Момчило Тапавица“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

942. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области равноправности полова – Признање „Милица Томић“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
943. Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете

________________________________________________

 Број 37  - 28.08.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

924. Правилник о критеријумима за учешће у програму подстицања научноистраживачких организација и привреде

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
925. Одлука о стављању ван снаге Правилника о стручном усавршавању запослених у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

926. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2018. годину ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад
927. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Канцеларије за инклузију Рома за 2019. годину
928. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Канцеларије за инклузију Рома за 2019. годину
929. Решење о давању сагласности на Ценовник дрвних сортимената и осталог дрвета за огрев;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
930. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 5, за пети разред основне школе, писан на румунском језику и писму
931. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство 6, за шести разред основне школе, писан на мађарском језику и писму
932. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Физика 6, за шести разред основне школе, на мађарском језику
933. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Свет око нас 2, за други разред основне школе, писан на на словачком језику и писму
934. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 5, за пети разред основне школе, писан на румунском језику и писму
935. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 2, за други разред основне школе, на русинском језику

________________________________________________

 Број 36  - 23.08.2019.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

864. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
865. Решење о давњу сагласности на Статут Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј
866. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Позоришном музеју Војводине
867. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени идопуни Ценовника ванпансионских услуга
868. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2019/2020
869. Решење о разрешењу дужности члана Управног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház у Суботици
870. Решење о именовању члана Управног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház у Суботици
871. Решење о разрешењу дужности директора Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине
872. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци
873. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци
874. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Сомбор
875. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Сомбор
876. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Суботица
877. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Суботица
878. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Зрењанин
879. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Зрењанин
880. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац
881. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац
882. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будисав Бабић“ Бела Црква
883. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будисав Бабић“ Бела Црква
884. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за реуматске болести Нови сад;
885. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за реуматске болести Нови сад
886. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин
887. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин
888. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
889. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
890. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симовић“ Сомбор, Сомбор
891. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симовић“ Сомбор
892. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“ Ковин
893. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Кoвин“ Ковин
894. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник
895. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник
896. Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица
897. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица
898. Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Врбас, Врбас
899. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Врбас, Врбас
900. Решење о престанку дужности директорке Геронтолошког центра у Врбасу
901. Решење о именовању директорке Геронтолошког центра у Врбасу
902. Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“, Сомбор, Сомбор
903. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“, Сомбор, Сомбор
904. Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
905. Решење о именовању члана Управног одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
906. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Клинике за стоматологију Војводине
907. Решење о именовању вршиоца дужности директора Клинике за стоматологију Војводине
908. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Клиничког центра Војводине
909. Решење о именовању вршиоца дужности директора Клиничког центра Војводине
910. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за трансфузију крви Војводине
911. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за трансфузију крви Војводине
912. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
913. Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
914. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-71

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
915. Решење о одбијању захтева за одобравање рукописа уџбеника Музичка култура за пети разред основне школе на румунском језику и писму
916. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 6, за шести разред основне школе, на мађарском језику
917. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Музичка култура, за први разред основне школе, на румунском језику
918. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 5, за пети разред основне школе, на мађарском језику
919. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 6, за шести разред основне школе, на мађарском језику
920. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Техника и технологија 5, за пети разред основне школе, на мађарском језику
921. Решење о одобравању за издавање и употребу дела уџбеничког комплета Мађарски језик, за први разред основне школе, на мађарском језику
922. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 6, за шести разред основне школе, на мађарском језику
923. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Мађарски језик, за пети разред основне школе, на мађарском језику

________________________________________________

 Број 35  - 14.08.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

852. Одлука о условима и начину коришћења мобилних телефона за службене потребе;

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
853. Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
854. Правилник о стручном усавршавању запослених у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

855. ешење о давању сагласности на Правилник изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Галерији ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића;
856. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и ситематизацији радних места у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
857. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-5646/2019-1;

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
858. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
859. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
860. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
861. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

862. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 5, за пети разред основне школе, на мађарском језику;
863. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа другог наставног средства Мађарски језикРадна граматика, за пети разред основне школе, на мађарском језику;

________________________________________________

 Број 34  - 07.08.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

836. Други Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

837. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
838. Решење о давању сагласности на Одлуку којом се утврђује накнада за пружање стручно-саветодавних услуга сопственицима шума-правним лицима и правним лицима који поднесу захтев за жигосање посеченог дрвета
839. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2019. годину
840. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2019. годину
841. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Туристичке организације Војводине за 2018. годину
842. Решење о давању сагласности на Правилник о измени правилника о систематизацији радних места у Музеју савремене уметности Војводине
843. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Архиву Војводине
844. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине, Баноштор
845. Решење о именовању председника Надзорног одбора Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине, Баноштор
846. Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2019. годину
847. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 2019. годину
848. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за породични смештај и усвојење Суботица за 2019. годину
849. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Народног позоришта-Narodnog kazališta-Népszínház Суботица за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
850. Решење о разрешењу сталног судског преводиоца за француски језик

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

851. Други Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години

________________________________________________

 Број 33  - 31.07.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

816. Правилник о стручном усавршавању запослених у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

817. Решење о разрешењу дужности председника Надзорног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
818. Решење о именовању председника Надзорног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
819. Решење о разрешењу председника Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
820. Решење о именовању председника Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
821. Решење о разрешењу дужности чланице Управног одобра Специјалне болнице за рехабилатацију „Русанда“ Меленци
822. Решење о разрешењу правобраницоа Аутономне покрајине Војводине
823. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-70

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
824. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Техника и технологија 5 за пети разред основне школе, на румунском језику
825. Решење о одобравању за издавање и употребу дела уџбеничког комплета Мађарски језик, за први разред основне школе, на мађарском језику
826. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 1 (Уџбеник и Вежбанка) за први разред основне школе, на румунском језику
827. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета (Уџбеник и Радна свеска) Свет око нас 2, за други разред основне школе, на мађарском језику
828. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 6, за шести разред основне школе, на русинском језику
829. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура, за први разред основне школе, на румунском језику
830. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Додатак из историје, за пети разред основне школе, на румунском језику
831. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Свет око нас (Уџбеник и Радна свеска) за први разред основне школе, на румунском језику
832. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за руски језик
833. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за словачки језик
834. Решење о постављењу сталних судских преводиоца за румунски језик
835. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за шпански језик

________________________________________________

 Број 32  - 17.07.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

810. Правилник за реализацију акције „Право на прву шансу“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
811. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години
812. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловста АП Војводине за 2019. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

813. Решење о престанку дужности директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

814. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години
815. Конкурс за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловста АП Војводине за 2019. годину

________________________________________________

 Број 31  - 10.07.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

793. Правилник о поступку избора јединица локалних самоуправа и институција у АП Војводини за израду анализа енергетске ефикасности објеката јавне намене

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
794. Правилник о додели бесповратних финансијских средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2019. години на територији АП Војводине чија је делатност у вези са пољопривредном производњом

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

795. Одлука о измени Одлуке о образовању Одбора за праћење реконструкције и изградње Клиничког центра Војводине у Новом Саду
796. Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака- Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov у Новом Саду
797. Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака- Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov у Новом Саду
798. Решење о разрешењу члана Управног одбора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен
799. Решење о именовању члана Управног одбора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен
800. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад
801. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-66
802. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-67
803. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-68
804. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-69

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
805. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 5, за пети разред основне школе, на словачком језику
806. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Музичка култура, за први разред основне школе, на мађарском језику
807. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 5, за пети разред основне школе, на румунском језику

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

808. Јавни конкурс за избор јединица локалних самоуправа и институција у АП Војводини за израду анализа енергетске ефикасности објеката јавне намене

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
809. Јавни конкурс за доделу бесповратних финансијских средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2019. години на територији АП Војводине чија је делатност у вези са пољопривредном производњом

________________________________________________

 Број 30  - 04.07.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

776. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
777. Исправка Пословника Покрајинске владе

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

778. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Кикинда у Кикинди
779. Решење о давању сагласности за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности Дому ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад
780. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2019. годину
781. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2019. годину
782. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2019. годину
783. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма псоловања ДОО „Парк Палић“ за 2019. годину
784. Решење о престанку дужности заменице директора Опште болнице Сента, Сента
785. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сента, Сента
786. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-61
787. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-62
788. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-63
789. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-64
790. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-65

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
791. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад за Град Вршац
792. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Ада у Ади

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42