СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 42  - 29.08.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

880. Покрајинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

881. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за 2017. годину
882. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину
883. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода „Форум“ - Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

884. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад општине Мали Иђош

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

885. Конкурс за доделу признања „др Ђорђе Натошевић“ за школску 2017/2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
886. Измена Конкурса за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада Канцеларија за младе

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
887. Измена Конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години
888. Измена Конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2018. години

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
889. Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине

________________________________________________

 Број 41  - 22.08.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

867. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће дете или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
868. Правилник о ближем уређивању изгледа обрасца извода из службене легитимације и службене значке инспектора у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

869. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Архива Војводине у Новом Саду
870. Решење о именовању директора Архива Војводине у Новом Саду
871. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
872. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
873. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
874. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
875. председника Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
876. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 401-94/2018-53
877. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, број: 401-94/2018-54

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
878. Решење о одобравању издавања и употребе аудио записа ЦД (Звучна читанка) уз уџбеник „Словенчина моја мила“, словачки језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд
879. Решење о одобравању издавања и употребе аудио записа ЦД (Звучна читанка) уз уџбеник „Словенчина моја мила“, словачки језик са елементима националне културе, за четврти, пети и шести разред основне школе, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд

________________________________________________

 Број 40  - 15.08.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДЕУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

850. Правилник о додели бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2018. години на територији АП Војводине чија је делатност у вези са пољопривредном производњом

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

851. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића за 2018. годину
852. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића за 2018. годину
853. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Српског народног позоришта за 2018. годину
854. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Српског народног позоришта за 2018. годину
855. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2017. годину ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин
856. Решење о разрешењу члана Управног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
857. Решење о именовању члана Управног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
858. Решење о разрешењу председнице и чланова Управног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
859. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
860. Решење о разрешењу председника и чланица Надзорног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
861. Решење о именовању председника и чланица Надзорног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
862. Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 127 број: 401-94/2018-29

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
863. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета Свет око нас за први разред основне школе (уџбеник и радна свеска) на мађарском језлику, издавачкој кући Креативни центар, Београд

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

864. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења удружења грађана у 2018. години на територији АП Војводине чија је делатност у вези са пољопривредном производњом

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
865. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
866. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењеима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња

________________________________________________

 Број 39  - 09.08.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

840. Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

841. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Архива Војводине за 2018. годину;
842. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2018. годину;
843. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Музеја Војводине за 2018 годину;
844. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја Војводине за 2018 годину;
845. Решење о престанку дужности директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин;
846. Решење о именовању директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин;
847. Решење о разрешењу председнице Управног одбора Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
848. Решење о именовању председнице Управног одбора Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
849. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова број: 401-94/2018-52.

________________________________________________

 Број 38  - 08.08.2018.


ОПШТИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

829. Одлука о допунама Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
830. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
831. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за финансирање пројекта у области унапређења положаја Рома и Ромкиња
832. Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима и начину остваривања права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

833. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине број: 112-35/2017-18
834. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине број: 112-36/2017-18
835. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине број: 112-37/2017-18
836. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине број: 112-38/2017-18

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

837. Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2018.години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
838. Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада Канцеларија за младе

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
839. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној опкрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре-стајалишта.

________________________________________________

 Број 37  - 01.08.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

803. Одлука о стављању ван снаге Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

804. Одлука о образовању Радне групе за координацију активности на изради процене угрожености Аутономне покрајине Војводине од елементарних непогода и других несрећа
805. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин
806. Решење о престанку дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
807. Решење о именовању директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
808. Решење о именовању директора Дома за лица ометена у менталном развоју „OTTHON“ у Старој Моравици
809. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину
810. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину
811. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2018. годину
812. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за 2018. годину
813. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Позоришног музеја Војводине за 2018. годину
814. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Спомен-збирке Павла Бељанског за 2018. годину
815. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Спомен-збирке Павла Бељанског за 2018. годину
816. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Информативног цента за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину
817. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Информативног цента за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину
818. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
819. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад 2018. годину
820. Решење о давању сагласности на Измене Годишњег програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад 2018. годину
821. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство број: 401-94/2018-47
822. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-48
823. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, број: 401-94/2018-49
824. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за заједничке послове покрајинских органа, број: 401-94/2018-50

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

825. Конкурс за финансирање пројекта „НОВИ САД-ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС 2019)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
826. Други Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за фнаннсије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из фондова Европске уније

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
827. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројекта од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
828. Јавни конкурс за финансирање програма подстицања сарадње научноистраживачких организација и привреде у 2018.години

________________________________________________

 Број 36  - 25.07.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

767. Одлука о допуни Одлуке о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
768. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину
769. Правилник о додели подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у АП Војводини у 2018. години
770. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2018. години на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
771. Правилник о Измени и допуни Правилника о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

772. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2018. годину
773. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма заштите природних добара за 2018. годину, Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
774. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2018. годину
775. Решење о давању сагласности за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности Дому ученика средњих школа у Сомбору
776. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Педагошког завода Војводине за 2018. годину
777. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2018. годину
778. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад
779. Решење о именовању директора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад
780. Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о систематизацији радних места у Музеју савремене уметности Војводине, Нови Сад
781. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу Војводине за 2018. годину
782. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу Војводине за 2018. године
783. Решење о разрешењу председнице Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте
784. Решење о именовању председника Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте
785. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
786. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
787. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
788. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
789. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица
790. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица
791. Решење о разрешењу члана Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, из реда запослених
792. Решење о именовању члана Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, из реда запослених
793. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин
794. Решење о именовању члана Надзорног одбора Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин
795. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-94/2018-45
796. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-94/2018-46

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

797. Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину
798. Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и за увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у АП Војводини у 2018. години
799. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2018. години на територији АП Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
800. Јавни конкурс финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2018. години
801. Јавни позив за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2018. години
802. Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2018. години.

________________________________________________

 Број 35  - 18.07.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

725. ИСПРАВКА- СПОРАЗУМ између Владе Архангељске области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско-економској, научно-технолошкој, социјалној и хуманитарној сарадњи
726. Одлука о Изменама и допуни Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
727. Правилник о критеријумима за учешће у програму подстицања сарадње научноистраживачких организација и привреде

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
728. Правилник о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години
729. Правилник о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години
730. Правилник о додели средстава за финансирањеспровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

731. Решење о давању сагласности на II Измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
732. Решење о давању сагласности на II Измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
733. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2018. годину
734. Решење о разрешењу дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, из реда запослених, због истека мандата
735. Решење о давању сагласности на Програм о Измени и допуни Програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем Туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2018. годину
736. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину
737. Решење о давању сагласности на Одлуку о распоређивању нераспоређене добити Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за пословну 2017. годину
738. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији града Суботице
739. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа у Суботици за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности
740. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, из реда запослених
741. Решење о именовању чланова Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, из реда запослених
742. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, представника оснивача
743. Решење о именовању председника Надзорног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, представника оснивача
744. Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“, због истека мандата
745. Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

746. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Кула

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
747. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик за подручје Вишег суда у Зрењанину
748. Решење о одобрењу издавања и употреба уџбеника „Глазбена Шкрињица – глазбена култура“ за осми разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

749. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години
750. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години
751. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2018. години
752. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
753. Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реализацију акције „Право на прву шансу“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
754. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2018. години
755. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2018. године
756. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2018. години
757. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – међународне манифестације
758. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – манифестације
759. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години
760. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018. години
761. Јавни конкурс о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – организовање конгреса
762. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години – подизање квалитета објеката за дегустацију
763. Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години
764. Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2018. години
765. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2018. години
766. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката и набавку опреме у 2018. години

________________________________________________

 Број 34  - 11.07.2018.


ОПШТИ ДЕО
ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

713. Споразум између Владе Архангељске области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско-економској, научно-технолошкој, социјалној и хуманитарној сарадњи

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
714. Одлука о измени Одлуке о одређивању станова за службене потребе

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

715. Решење о давању сагласности за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности Средњошколског дома Нови Сад
716. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места у Заводу за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, у Сенти
717. Решење о давању сагласности на Статут Геронтолошког центра «Сомбор», Сомбор
718. Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
719. Решење о именовању директора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
720. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Студентског центра «Суботица» у Суботици
721. Решење о именовању директора Студентског центра «Суботица» у Суботици
722. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-43
723. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-44

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

724. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години

________________________________________________

 Број 33  - 06.07.2018.


ОПШТИ ДЕО
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

705. Споразум о сарадњи између Војводства Лубуш (Република Пољска) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија)

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
706. Одлука о изменама и допуни Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

707. Одлука о допуни Одлуке о образовању комисије за спровођење поступка давања у закуп објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
708. Решење о разрешењу директора Градске библиотеке у Суботици
709. Решење о именовању директора Градске библиотеке у Суботици
710. Решење о именовању члана Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

711. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2018. години
712. Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2018. години

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42