СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 29  - 26.06.2019.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

756. Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
757. Покрајинска скупштинска одлука о закључивању и извршавању споразума Аутономне покрајине Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава
758. Одлука о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

759. Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине
760. Одлука о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду
761. Одлука о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
762. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
763. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
764. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити друштва са ограниченом одговорношћу „Пословни инкубатор Зрењанин – Business Incubator Zrenjanin“ za 2018. годину
765. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити д.о.о. „Пословни инкубатор СуботицаSzabadkai Üzleti inkubátor - Business Incubator Subotica за 2018. годину
766. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Привредног друштва ,,Пословни инкубатор д.о.о.Üzleti inkubátor Kft.Сента- Zenta за 2018. годину
767. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2018. годину
768. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
769. Решење о разрешењу дужности члана Савета Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу
770. Решење о именовању члана Савета Високе школе струковних студија за вапитаче „Михаило Палов“ у Вршцу
771. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-7
772. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-58
773. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-59
774. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-60

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
775. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општине Темерин

ОГЛАСНИ ДЕО
МАЛИ ОГЛАСИ – оглашавање докумената неважећим

________________________________________________

 Број 28  - 19.06.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

730. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о платама, накнанди трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине
731. Одлука о доношењу Акционог плана за имплементацију Програма развоја туризма у Аутономној покрајини Војводини за период 2018-2022. године
732. Пословник Покрајинске владе

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
733. Други Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
734. Правилник о измени Правилника за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

735. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Града Сремска Митровица
736. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Сента
737. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Пландиште
738. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији Општине Бела Црква
739. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Града Вршца
740. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Народног позоришта-Narodnog kazališta-Népszínház Суботица за 2019. годину
741. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-6
742. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-49
743. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-50
744. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-51
745. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-52
746. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-53
747. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-54
748. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-55
749. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-56
750. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-57

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
751. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 5. за пети разред основне школе, на словачком језику

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
752. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад Града Суботице

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

753. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
754. Други Конкурс зa доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
755. Измена Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години

________________________________________________

 Број 27  - 11.06.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

704. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укуључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

705. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Града Зрењанина
706. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Беочин
707. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Алибунар
708. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Темерин
709. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Опово
710. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Инђија
711. Решење о давању сагласности на Измене Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за 2019. годину
712. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2018. годину
713. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Издавачког завода „Форум“-Forum Könyvkiadó Intézet за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године
714. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Војвођанског симфонијског оркестра за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године
715. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директорке Дома ученика средњих школа Вршац;
716. Решење о именовању директорке Дома ученика средњих школа Вршац;
717. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-5;
718. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-45;
719. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-46;
720. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-47;
721. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-48;

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
722. Одлука о престанку мандата председника и чланова Надзорног одбора Новинско-издавачке установе “Hlas ljudu
723. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора Новинске и Издавачке установе “Hlas ljudu”
724. Одлука о престанку мандата председника и чланова Управног одбора Новинско-издавачке установе “Hlas ljudu”
725. Одлука о именовању чланова Управног одбора Новинске и Издавачке установе “Hlas ljudu”

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

726. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години-манифестације
727. Решење о поништају Јавног конкурса о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера или услуге у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
728. Конкурс зa доделу средстава за суфинансирање инвестиција у у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укуључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години
729. Измена Конкурса за доделу средстава за за суфинансирање инвестиција у у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укуључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години

________________________________________________

 Број 26  - 05.06.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

685. Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија, које се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2019/2020. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

686. Одлука о образовању Комисије за капиталне инвестиције Аутономне покрајине Војводине
687. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Сечањ;
688. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Бечеј
689. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Града Кикинда
690. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Бачки Петровац;
691. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Ириг;
692. Решење о разрешењу председнице Надзорног одбора Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи
693. Решење о именовању председника Надзорног одбора Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи
694. Решење о разрешењу дужности члана Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
695. Решење о именовању члана Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
696. Решењ о престанку дужности директора Опште болнице Сента, Сента
697. Решење о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Сента, Сента
698. Решење о разрешењу дужности председника Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“ Ковин

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
699. Решење о давању ловишта „Мошорински брег“ на газдовање
700. Решење о давању ловишта „Ратно остврво“ на газдовање
701. Решење о давању ловишта „Славија“ на газдовање

ОГЛАСНИ ДЕО
ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

702. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
703. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019. години.

________________________________________________

 Број 25  - 29.05.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

655. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину
656. Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

657. Одлука о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин
658. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Ковин
659. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Нова Црња
660. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Ада
661. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019. годину
662. Решење о разрешењу дужности директорке Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
663. Решење о именовању директорке Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
664. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2018. годину
665. Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад
666. Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад
667. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
668. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
669. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
670. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
671. Решење о престанку дужности заменика директора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен
672. Решење о престанку дужности директорке Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Кањижа
673. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Кањижа
674. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-39
675. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-40
676. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-41
677. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-42
678. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-43
679. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-44
680. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-4
681. Решење о исправци Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-3/1

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
682. Решење о одобрењу за издавање и употребу уџбеничког комплета уџбеника хрватског језика за шести разред основне школе
683. Решење о одобрењу за издавање и употребу уџбеничког комплета Слово по слово 2 за други разред основне школе на хрватском језику
684. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за словачки језик

________________________________________________

 Број 24  - 28.05.2019.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

618. Покрајинска скупштинска одлука о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства
619. Покрајинска скупштинска одлука о измени и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи
620. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
621. Декларација о заштити животне средине у Аутономној покрајини Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

622. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
623. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
624. Одлука о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду
625. Одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду
626. Одлука о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду
627. Одлука о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду
628. Одлука о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду
629. Одлука о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду
630. Одлука о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду
631. Одлука о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду
632. Одлука о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду
633. Одлука о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду
634. Одлука о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду
635. Одлука о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду
636. Одлука о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду
637. Одлука о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду
638. Одлука о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду
639. Одлука о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду
640. Одлука о разрешењу чланова Савета Академије уметности у Новом Саду
641. Одлука о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду
642. Одлука о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици
643. Одлука о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици
644. Одлука о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици
645. Одлука о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици
646. Одлука о разрешењу чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
647. Одлука о именовању чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
648. Одлука о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору
649. Одлука о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
650. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
651. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
652. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
653. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

654. Исправка Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини

________________________________________________

 Број 23  - 22.05.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

598. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2019/2020. години
599. Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија, које се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2019/2020. години
600. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине у високим школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2019/2020. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

601. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
602. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2018. годину
603. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2018. годину
604. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ из Панчева
605. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Сремски Карловци
606. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Стара Пазова
607. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-3
608. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-36
609. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-37
610. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-38
611. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-182/2019-1
612. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-182/2019-2 и 127 број: 401-182/2019-2/1
613. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-182/2019-3

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
614. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 5, за пети разред основне школе, на словачком језику
615. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 5, за пети разред основне школе, на русинском језику

ОГЛАСНИ ДЕО
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ АНТИКОРУПЦИЈСКЕ КОМИСИЈЕ

616. Јавни конкурс за избор чланова Покрајинске антикорупцијске комисије

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
617. Јавни позив за подношење предлога за утврђивање идејног решења уметничког предмета Награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“

________________________________________________

 Број 22  - 15.05.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

572. Правилник за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2019. години

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ
573. Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

574. Одлука о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин
575. Решење о давању сагласности на Измене и допуне финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2019. годину
576. Решење о давању сагласности на Статут Завода за културу војвођанских Хрвата
577. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на подручју Општине Апатин
578. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Чока
579. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији Града Сомбора
580. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за коришћење Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“
581. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за коришћење Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“
582. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за коришћење Специјалног резервата природе „Ковиљско – Петроварадински рит“
583. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за коришћење Специјалног резервата природе „Багремара“
584. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за коришћење Специјалног резервата природе „Обедска бара“
585. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Дома за децу и омладину „Мирослав Антић - Мика“ Сомбор
586. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Суботица
587. Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Суботица
588. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-2
589. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-30
590. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-31
591. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-32
592. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-33
593. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-34
594. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-35

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

595. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко – уметничким стваралаштвом у пољу уметности, с територије АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
596. Конкурс за финансирање подизања квалитета основног образовања – набавке додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом у основним школама са седиштем на територији АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
597. Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2019. години

________________________________________________

 Број 21  - 08.05.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

551. Правилник о критеријумима за финансирање пројеката који се баве истраживачко – уметничким стваралаштвом у области уметности, с територије АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
552. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

553. Решење о именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Сомбор
554. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Сомбор
555. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института БиоСенс – истраживачко – развојног Института за информационе технологије биосистема, Нови Сад
556. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института БиоСенс – истраживачко – развојног Института за информационе технологије биосистема, Нови Сад
557. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Ценовника за рибњак „Слезен“
558. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Ценовника конфекционираног меса дивљачи
559. Решење о давању сагласности на Ценовник за накнаду шумске штете
560. Решење о давању сагласности на Ценовник пансионских услуга у угоститељским објектима за смештај ЈП „Војводинашуме“
561. Решење о давању сагласности на Ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2019/2020 години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
562. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеника Географија 5 за пети разред основне школе, на мађарском језику

ОГЛАСНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

563. Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио – телевизије Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
564. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
565. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години
566. Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштима „Мошорински брег“, „Ратно острво“, и „Славија“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
567. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2019. години
568. Јавни конкурс за доделу средстава за даровите студенте установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину
569. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој Аутономној покрајини Војводини у 2019. години
570. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години

ИСПРАВКА
571. Исправка Покрајинске Скупштинске одлуке о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине

________________________________________________

 Број 20  - 24.04.2019.


ОПШТИ ДЕО
УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ „РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“ ЗРЕЊАНИН

533. Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја парка природе „Русанда“

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

534. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
535. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
536. Решење о измени Решења о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији Општине Кула
537. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Кањижа и Одлуку о допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Општине Кањижа
538. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији Општине Србобран и Одлуку о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији Општине Србобран
539. Решење о давању сагласноти на Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2019. годину
540. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2017. годину, Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић
541. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-22
542. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-23
543. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-24
544. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-25
545. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-28

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
546. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство 5, за пети разред основне школе, на мађарском језику

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
547. Решење о изменама Решења о установљавању ловишта „Ратно острво“

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

548. Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
549. Оглас за постављење сталних судских преводилаца за подручје виших судова на територији Аутономне покрајине Војводине

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“
550. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42