СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 32  - 04.07.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

687. II Правилник о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2018. годину
688. Измена Правилника о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину по Конкурсу за доделу средстава

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
689. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години
690. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – организовање конгреса
691. Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2018. години
692. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – манифестације
693. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине, у 2018. години – подизање квалитета објеката за дегустацију
694. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката и набавку опреме у 2018. години
695. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

696. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Општине Ада у Ади
697. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Апатин у Апатину

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

698. II Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2018. години
699. Измена Конкурса за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
700. Јавни конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину
701. Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике
702. Измена Јавног конкурса за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
703. Измена Конкурса за суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
704. Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом.

________________________________________________

 Број 31  - 27.06.2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

649. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи социјалне заштите Геронтолошки центар «Нови Сад», Нови Сад
650. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Друштва са ограниченом одговорношћу «Пословни Инкубатор Зрењанин» – Business Incubator Zrenjanin” за 2017. годину
651. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити коју је донела Скупштина ДОО «Пословни Инкубатор Суботица» по Завршном рачуну за 2017. годину
652. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Привредног друштва «Пословни Инкубатор Д.О.О. Сента» по Завршном рачуну за 2017. годину
653. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Привредног друштва «Пословни Инкубатор Нови Сад» за 2017. годину
654. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
655. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
656. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
657. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
658. Решење о разрешењу председника и чланице Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
659. Решење о именовању председнице и чланице Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
660. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину
661. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода «Форум» – Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину
662. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
663. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2018. годину
664. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
665. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2018. годину
666. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2018. годину
667. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2017. годину

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
668. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
669. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
670. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
671. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
672. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
673. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
674. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
675. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
676. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
677. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

ОГЛАСНИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

678. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
679. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
680. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
681. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
682. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
683. Конкурс за суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
684. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима – Намена Б

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
685. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања здравствених установа у 2018. години
686. Измена Јавног конкурса за финансирање односно сифинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2018. години

________________________________________________

 Број 30  - 20.06.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

636. Правилник за реализацију акције „Право на прву шансу“

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

637. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
638. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Издавачком заводу „Форум“- Forum Könyvkiadó Intézet
639. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Архива Војводине у Новом Саду
640. Решење о именовању вршиоца дужности директора Архива Војводине у Новом Саду
641. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директорке Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду
642. Решење о именовању директорке Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду
643. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
644. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Опште болнице Панчево, Панчево
645. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице Панчево, Панчево
646. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Панчево, Панчево
647. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Панчево, Панчево
648. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-41

________________________________________________

 Број 29  - 19.06.2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

627. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
628. Покрајинска скупштинска одлука о утврђивању и свечаном обележавању датума од покрајинског значаја
629. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години
630. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
631. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

632. Одлука о престанку функције заменика покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
633. Одлука о изменама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика
634. Одлука о престанку мандата члана Савета Универзитета у Новом Саду

ОГЛАСНИ ДЕО
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

635. Одлука о поништењу лекарског печата

________________________________________________

 Број 31  - 27.06.2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

649. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи социјалне заштите Геронтолошки центар «Нови Сад», Нови Сад
650. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Друштва са ограниченом одговорношћу «Пословни Инкубатор Зрењанин» – Business Incubator Zrenjanin” за 2017. годину
651. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити коју је донела Скупштина ДОО «Пословни Инкубатор Суботица» по Завршном рачуну за 2017. годину
652. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Привредног друштва «Пословни Инкубатор Д.О.О. Сента» по Завршном рачуну за 2017. годину
653. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Привредног друштва «Пословни Инкубатор Нови Сад» за 2017. годину
654. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
655. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
656. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
657. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
658. Решење о разрешењу председника и чланице Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
659. Решење о именовању председнице и чланице Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију «Јунаковић» Апатин
660. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину
661. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода «Форум» – Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину
662. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
663. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2018. годину
664. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
665. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2018. годину
666. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2018. годину
667. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2017. годину

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
668. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
669. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
670. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
671. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
672. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
673. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
674. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
675. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
676. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
677. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

ОГЛАСНИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

678. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
679. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
680. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
681. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
682. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
683. Конкурс за суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
684. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима – Намена Б

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
685. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања здравствених установа у 2018. години
686. Измена Јавног конкурса за финансирање односно сифинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2018. години

________________________________________________

 Број 28  - 13.06.2018.


ОПШТИ ДЕО
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

602. Меморандум о сарадњи између Устечког региона (Чешка Република) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија);

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
603. Одлука о Књизи графичких стандарда Аутономне покрајине Војводине;
604. Одлука о броју места за упис ученика у први разред средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2018/2019. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
605. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине, у 2018. години – Подизање квалитета објеката за дегустацију;
606. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години;
607. Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2018. години;
608. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – манифестације;
609. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – организовање конгреса;
610. Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са територије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2018. години;
611. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
612. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

613. Одлука о образовању Комисије за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине Аутономне покрајине Војводине;
614. Решење о давању сагласности на I Измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину;
615. Решење о давању сагласности на I Измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину;
616. Решење о давању сагласности на Одлуку о IV изменама и допунама Статута Клиничког центра Војводине;
617. Решење о разрешењу члана Управног одбора Опште болнице Врбас, Врбас;
618. Решење о именовању члана Управног одбора Опште болнице Врбас, Врбас;
619. Решење о давању сагласности на Статут Архива Војводине;
620. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2017. годину;
621. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за 2018. годину;
622. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Спомен-збирке Павла Бељанског за 2018. годину;
623. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-33;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

624. Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја – други позив;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

625. Измена Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
626. Измена Јавног конкурса о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2018. години

________________________________________________

 Број 27  - 06.06.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

572. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2018/2019. годину
573. Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2018/2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
574. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
575. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
576. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења родне равноправности у АП Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

577. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
578. Решење о престанку дужности директорке Средњошколског дома у Новом Саду
579. Решење о именовању директорке Средњошколског дома у Новом Саду
580. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди
581. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика Средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди
582. Решење о давању сагласности на Правилник о измени правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Војводине
583. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за културу Војводине
584. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 2017. годину
585. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“
586. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2018. годину
587. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2018. годину
588. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Српског народног позоришта за 2018. годину
589. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 2018. годину
590. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 2018. годину
591. Решење о давању сагласности на Одлуку о I изменама Статута ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
592. Решење о Измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-94/2018-36-1

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
593. Решење о одобравању уџбеника „Мађарски језик са елементима националне културе“ за шести разред основне школе на мађарском језику, ЈП „Завод за уџбенике“, Београд

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
594. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Града Зрењанина у Зрењанину

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

595. Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика
596. Конкурс за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, 2018. година

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
597. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања
598. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
599. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
600. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
601. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница

________________________________________________

 Број 26  - 31.05.2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

533. Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
534. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
535. Покрајинска уредба о Изменама и допуни Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
536. Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ на животну средину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
537. Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста и усавршавање спортских стручњака у АП Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

538. Одлука о именовању члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду
539. Одлука о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
540. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
541. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
542. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
543. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
544. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Педагошком заводу Војводине
545. Решење којим се овлашћује мр Вук В. Радојевић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да у име оснивача закључи Колективни уговор за ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад
546. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. године
547. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину
548. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
549. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
550. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу Војводине за 2018. годину
551. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу Војводине за 2018. годину
552. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Музеја Војводине Нови Сад
553. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја Војводине за 2018. годину
554. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење, Нови Сад, за 2018. годину
555. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2018. годину
556. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2018. годину
557. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
558. Решење о разрешењу председника Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
559. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
560. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
561. Решење о престанку дужности директора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
562. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
563. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-94/2018-35
564. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Секретаријату Покрајинске владе, број: 401- 94/2018-36
565. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-37
566. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-38
567. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 401-94/2018-39
568. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-40

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
569. Решење о установљавању ловишта „Непречава – Моровић“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
570. Решење о образовању Радне групе за оснивање хрватског образовно-васпитног центра
571. Решење о одобравању издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, издавање и употреба рукописа обједињених националних додатака уз уџбенике „Свет око нас“ и Ликовне културе“ за 1. и 2. разред основне школе на словачком језику

________________________________________________

 Број 25  - 23.05.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

522. Одлука о образовању Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
523. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

524. Решење о престанку дужности саветника председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
525. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2018/2019. години
526. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2018/2019. години
527. Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија, које се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2018/2019. години
528. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова радних места Покрајинског завода за социјалну заштиту
529. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Кикинда, Кикинда
530. Решење о именовању члана Управног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
531. Решење о именовању председнице Надзорног одбора Галерије ликовне уметности – Поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

532. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години

________________________________________________

 Број 24  - 17.05.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

500. Одлука о образовању Буџетског фонда за обнову културно-историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
501. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката и набавку опреме у 2018. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
502. Правилник о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2018. години
503. Правилник о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину, по Конкурсу за доделу средстава

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
504. Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

505. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Дому за душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари Лец
506. Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Суботици
507. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Суботици
508. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2018. годину
509. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2017. годину
510. Решење о разрешењу члана Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине
511. Решење о разрешењу члана Управног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
512. Решење о разрешењу председнице Надзорног одбора Галерије ликовне уметности - Поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду
513. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Опште болнице Суботица, Суботица
514. Решење о именовању председика Надзорног одбора Опште болнице Суботица, Суботица
515. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-31
516. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-32
517. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-34

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
518. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад у Сомбору

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
519. Решење о одобравању уџбеника „Природа и друштво“, национални додатак за трећи и четврти разред основне школе на хрватском језику, Јавном предузећу „Завод за уџбенике“, Београд

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

520. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину
521. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2018. години

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42