СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 19  - 17.04.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

505. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
506. Одлука о покретању поступка јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
507. Правилник за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

508. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
509. Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
510. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Установе-Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2018. године
511. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина-Завод за културу войводянских Руснацох за 2018. годину
512. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Канцеларије за инклузију Рома за 2018. годину
513. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика“ у Сомбору
514. Решење о именовању чланице Надзорног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић-Мика“ у Сомбору
515. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-19
516. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-20

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
517. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за русински језик
518. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за турски језик
519. Решење о постављењу сталних судских преводиоца за словачки језик
520. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за руски језик
521. Решење о постављењу сталних судских преводиоца за румунски језик
522. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за немачки језик
523. Решење о постављењу сталних судских преводиоца за мађарски језик
524. Решење о постављењу сталних судских преводиоца за француски језик
525. Решење о постављењу сталних судских преводиоца за арапски језик

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

526. Измене и допуне Јавног конкурса за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
527. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
528. Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
529. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета
530. Јавни оглас за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2019. години
531. Јавни конкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2019. години
532. Јавни оглас за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2019. години

________________________________________________

 Број 18  - 11.04.2019.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

502. Покрајинска скупштинска одлука о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине
503. Кодекс понашања у органима Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

504. Одлука о измени и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине

________________________________________________

 Број 17  - 10.04.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

486. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
487. Правилник о измени Правилника о критеријумима за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

488. Решење о престанку дужности вршиоца дужности подсекретарке Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
489. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретарке Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
490. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“
491. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи
492. Решење о именовању вршиоца дужности директорке Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи
493. Решење о разрешењу чланица Управног одбора Специјалне болнице за ехабилитацију „Термал“ Врдник
494. Решење о именовању чланова Управног одбора Специјалне болнице за ехабилитацију „Термал“ Врдник
495. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-15
496. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-16
497. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-17

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
498. Решење о одобрењу издавачкој кући Klett д.о.о. Београд, издавање и употреба превода уџбеника Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе, на мађарском језику

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

499. Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
500. Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
501. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

________________________________________________

 Број 16  - 03.04.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

435. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
436. Правилник о изменaма Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години
437. Правилник о изменама Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
438. Правилник о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години
439. Правилник о додели средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2019. годину
440. Правилник о додели средстава из Годишењег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2019. годину, по Конкурсу за доделу средстава
441. Правилник о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкиције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне каналиизације за 2019. годину
442. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производење, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години
443. Правилник о додели подстицајних средстава путем Конкурса за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

444. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији града Новог Сада
445. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Тител
446. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији општине Жабаљ
447. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Житиште
448. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Бач
449. Решење о давању сагласности на Статут Центра за породични смештај и усвојење Суботица
450. Решење о давању сагласности на Измене Статута Архива Војводине
451. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019. годину
452. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2019. године
453. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Заводу за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох
454. Решење о давању сагласности на Завршни рачун и Извештај о пословању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за период од 01.01. 2018. до 31.12.20189. године
455. Решење о давању сагласности на Статут Дома за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец
456. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду
457. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду
458. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду
459. Решење о именовању председнице и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду
460. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду
461. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду
462. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одобора Научног института за прехрамене технологије
463. Решење о именовању председника и чланова Управног одобора Научног института за прехрамене технологије
464. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Вршац
465. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Вршац
466. Решење о преносу средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број:401-3092/2019-1
467. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-13
468. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-14

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
469. Решење о давању сагласности за именовање на дужност директора Центра за социјални рад Кикинда у Кикинди

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
470. Решење о одобрењу издавачкој кући Klett д.о.о. Београд, издавање и употреба превода уџбеника ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5, уџбеник за пети разред основне школе, на русинском језику, ауторке Светлане Мандић за наставни предмет Информатика и рачунарство, за пети разред основне школе, писан на русинском језику и писму, од школске 2019/2020 године
471. Решење о одобрењу издавачкој кући Klett д.о.о. Београд, издавање и употреба превода уџбеника ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5, уџбеник за пети разред основне школе, на словачком језику, ауторке Светлане Мандић за наставни предмет Информатика и рачунарство, за пети разред основне школе, писан на словачком језику и писму, од школске 2019/2020 године
472. Решење о одобрењу издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о. Београд, издавање и употреба уџбеничког комплета и то: СЛОВО ПО СЛОВО 1-ПОЧЕТНИЦА - тискана слова и Словарица (Писанка) ауторки Терезије Зокић и Бените Владушић; СЛОВО ПО СЛОВО 1-СЛОВАРИЦА, АУТОРКЕ Весне Ђурек; СЛОВО ПО СЛОВО 1-ПОЧЕТНИЦА-писана слова и Писанка, ауторки Терезије Зокић и Бените Владушић, за први разред основне школе, на хрватском језику, за наставни предмет Хрватски језик, за први разред основне школе, писан на хрватском језику и писму, од школске 2019/2020. године

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
473. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
474. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

475. Измена јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години
476. Измена јавног конкурса о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријла у 2019. години
477. Исправка јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години-манифестације

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
478. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години
479. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2019. годину
480. Конкурс за доделу средстава из Годишењег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2019. годину
481. Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкиције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за територији АП Војводине у 2019. години
482. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производење, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години
483. Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
484. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину
485. Јавни конкурс за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину

________________________________________________

 Број 15  - 20.03.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

383. Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
384. Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за интеграцију Рома

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
385. Правилник о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години
386. Правилник о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години
387. Правилник о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
388. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
389. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
390. Правилник о додели средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке – путем набавке опреме

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

391. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији општине Кула
392 Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији општине Нови Бечеј
393. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији општине Шид
394. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци
395. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу Војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu Vojvođanskih Hrvata za 2018. годину
396. Решење о давању сагласности на Одлуку о првим изменама Статута Геронтолошког центра „Сомбор“ Сомбор
397. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Геронтолошком центру „Сомбор“ Сомбор
398 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни ценовника дрвних сортимената и осталог дрвета за огрев ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
399. Решење о престанку дужности директора Института за кардиоваскуларне болести Војводине
400. Решење о именовању директора Института за кардиоваскуларне болести Војводине
401. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ у Зрењанину
402. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ у Зрењанину
403. Решење о именовању вршиоца дужности директора доо „Научно-технолошки парк Нови Сад“
404. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-9
405. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-10
406. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-11
407. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-12

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
408. Решење о одобрењу издавачкој кући Klett д.о.о. Београд, издавање и употреба превода уџбеника ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 5, уџбеник за пети разред основне школе, на словачком језику, аутора Ненада Стаменовића и Алексе Вучићевића за наставни предмет Техника и технологија, за пети разред основне школе, писан на слвачком језику и писму, од школске 2019/2020 године

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

409. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
410. Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке – путем набавке опреме

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
411. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години
412. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години – организовање конгреса
413. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводиен, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години – Манифестације
414. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине, у 2019. години – подизање квалитета објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа из АП Војводине
415. Јавни конкурс о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години-технолошко осавремењавање угоститељских објеката и објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа у циљу иновирања процеса
416. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години-набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката
417. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за набавку опреме у 2019. години
418. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2019. години
419. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2019. години
420. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2019. години
421. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројекта у 2019. години
422. Јавни конукрс о додели бесповатних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвер или услуге у 2019. години
423. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатсност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2019. години
424. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатаност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2019. години
425. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набаку репроматеријала у 2019. години
426. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
427. Јавни конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину
428. Јавни конкурс за финансирање посебног програма којим се доприности развоју спорта у АП Војводини
429. Јавни конкурс за финансирање посебног програма афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
430. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
431. Конкурс за суфинансирање пројекта из области јавног информисања осетљивих група у 2019.години
432. Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2019. години
433. Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2019. години
434. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години

________________________________________________

 Број 14  - 13.03.2019.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

340. Решење о давању сагласности на План и Програм рада Издавачког завода „Форум“ Нови Сад – Forum Könyvkiadó Intézet Újvidék за 2019. годину
341. Решење о давању сагласности на Финансијски план Издавачког завода „Форум“ Нови Сад – Forum Könyvkiadó Intézet Újvidék за 2019. годину
342. Решењ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
343. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацјији послова у Архиву Војводине
344. Решење о давању сагласности на I измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
345. Решење о давању сагласности на I измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
346. Решење о давању сагласности на Завршни рачун са извештајем о пословању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2018. годину
347. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији општине Ковачица
348. Решење о разрешењу чланова Савета високе школе струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу
349. Решење о именовању чланова Савета високе школе струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу
350. Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Института БиоСенс – Истраживачко - развојинoг институт за информационе технологије биосистема, Нови Сад
351. Решење о именовању председника и члана Управног одбора Института БиоСенс – Истраживачко - развојиног институт за информационе технологије биосистема, Нови Сад
352. Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“ у Сремској Митровици
353. Решење о именовању чланова Савета Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“ у Сремској Митровици
354. Решење о разрешењу чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину
355. Решење о именовању чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину
356. Решење о разрешењу чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Суботици
357. Решење о именовању чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Суботици
358. Решење о разрешењу чланова Савета Вискоке школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици
359. Решење о именовању чланова Савета Вискоке школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици
360. Решење о разрешењу чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду
361. Решење о именовању чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду
362. Решење о разрешењу чланова Савета Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду
363. Решење о именовању чланова Савета Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду
364. Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
365. Решење о именовању чланова Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
366. Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
367. Решење о именовању чланова Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
368. Решење о разрешење председника Управног одбора Дома за старе и пензионере у Кули
369. Решење о именовању председника Управног одбора Дома за старе и пензионере у Кули

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
370. Решење о одобрењу издавачкој кући Креативни центар, Београд, издавање и употреба превода уџбеничког кокмплета (Уџбеник и Радна свеска) Математика 1, за први разред осносне школе, на мађарском језику.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
371. Решење о установљавању ловишта „Мошорински брег“
372. Решењ о изменама Решења о установљавању ловишта „Сонта“
373. Решење о изменама Решења о установаљавању ловишта „Рибњак Свилојево“
374. Решење о изменама Решења о установаљавању ловишта „Дорошка“
375. Решење о изменама Решења о установаљавању ловишта „Средњи Банат- Север“
376. Решење о изменама Решења о установаљавању ловишта „Брзава“

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

377. Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштима
378. Обавештење

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
379. Јавни конкурс за финансирање реализације програма „Фонд за таленте“
380. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике
381. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларије за младе

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
382. Конкурс за доделу бесповратних из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за суфинансирање израде планске документације

________________________________________________

 Број 13  - 07.03.2019.


OПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

338. Правилник о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката једниница локалне самоуправе

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

339. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из бувета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години, за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката једниница локалне самоуправе

________________________________________________

 Број 12  - 06.03.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

297. Покрајинска уредба о стручном усавршавању и оспособљавању службеника у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе
298. Одлука којом се утврђују Општи програм обуке за 2019. годину и Програм обуке руководилаца за 2019. годину

ОДБОР ЗА АМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
299. Одлука о изменама и допунама Одлуке организацији и раду службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
300. Правилник о измени Правилника о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
301. Правилник о Изменама и допунама Правилника о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – технолошко осавремењавање угоститељских објеката у циљу иновирања угоститељских процеса
302. Правилник о Изменама и допунама Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019. години
303. Правилник о Изменама и допунама Правилника о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме или софтвера или услуге у 2019. години
304. Правилник о Изменама и допунама Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

305. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
306. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
307. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
308. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
309. Решење о разрешењу директора Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине
310. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Установи социјалне заштите Геронтолошки центар Суботица
311. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Бачка Паланка
312. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2019. годину
313. Решење о давању сагласности на Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2019. годину
314. Решење о давању сагласности на Програм рада Народног позоришта Суботица за 2019. годину – Narodnog kazališta – Népszínház
315. Решење о давању сагласности на Финансијски план Народног позоришта - Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2019. годину
316. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 2019. годину
317. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 2019. годину
318. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2019. годину
319. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2019. годину
320. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву
321. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву
322. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ у Зрењанину
323. Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ у Зрењанину
324. Решење о именовању члана Управног одбора Опште болнице Сента, Сента
325. Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за заједничке послове покрајинских органа, број: 401-182/2019-2/1
326. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-182/2019-7
327 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, број: 401-182/2019-8

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

328. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
329. Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину опреме
330. Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за отварање нових радних места

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
331. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2019. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
332. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области науке – Признање „Милутин Миланковић“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
333. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање „Павле Јовановић“
334. Јавни позив за подношење предлога за утврђивање идејног решења дипломе покрајинског признања
335. Јавни позив за подношење предлога за утврђивање идејног решења дипломе и уметничког предмета Награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин
336. Јавни позив за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
337. Измена Конкурса за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2019. години

________________________________________________

 Број 11  - 27.02.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

271. Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
272. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

273. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине за 2019. годину;
274. Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2019. године
275. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2019. годину
276. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2019. годину
277. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја савремене уметности Војводине за 2019. годину
278. Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја савремене уметности Војводине за 2019. годину
279. Решење о давању сагласности на Програм рада Спомен – збирке Павла Бељанског за 2019. годину
280. Решење о давању сагласности на Финансијски план Спомен – збирке Павла Бељанског за 2019. годину
281. Решење о престанку дужности вршитељке дужности директора Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сомбора
282. Решење о именовању директорице Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сомбора
283. Решење о престанку дужности директора Галерије ликовне уметности – Поклон збирке Рајка Мамузића
284. Решење о именовању вршиоца дужности директора Галерије ликовне уметности – Поклон збирке Рајка Мамузића
285. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
286. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
287. Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Војводине
288. Решење о именовању вршиоца дужности директорке Центра за породични смештај и усвојење Суботица
289. Решење о разрешењу члана Управног одбора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми
290. Решење о именовању члана Управног одбора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми
291. Решење о именовању председника и чланова Привременог Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица
292. Решење о именовању председнице и чланова Привременог Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица
293. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-182/2019-5
294. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-182/2019-6

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

295. Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2019. години

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ АНТИКОРУПЦИЈСКЕ КОМИСИЈЕ
296. Јавни конкурс за избор чланова Покрајинске антикорупцијске комисије

________________________________________________

 Број 10  - 25.02.2019.


ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

264. Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2019. годину
265. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2019. години
266. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години
267. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на остваривање афирмативних мера за унапређење положаја припадника ромске националне мањине – националне заједнице у АП Војводини у 2019. години
268. Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години
269. Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
270. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2019. годину

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42