СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 8  - 13.02.2019.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

161. Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за унапређивање положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције
162. Покрајинска скупштинска одлука о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина
163. Покрајинска скупштинска одлука о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода
164. Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Русанда“
165. Покрајинска скупштинска одлука о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Нови Сад“
166. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“
167. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-“Летенка“ са елементима детаљне регулације
168. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано копово“
169. Покрајинска скупштинска одлука о Измени Покрајинске скупштинске одлуке о јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
170. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години
171. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019. години
172. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2019. години
173. Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2019. години
174. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за набавку опреме у 2019. години
175. Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање кластер организација за реализацију пројеката у 2019. години
176. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2019. години
177. Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера или услуге у 2019. години
178. Правилник о додели бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2019. години
179. Правилник о додели средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2019. години
180. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине, у 2019. години – подизање квалитета објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа из АП Војводине
181. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години – манифестације
182. Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са територије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2019. години
183. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката
184. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – технолошко осавремењавање угоститељских објеката у циљу иновирања угоститељских процеса
185. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години – организовање конгреса
186. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
187. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2019. години

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

188. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
189. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
190. Одлука о Измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
191. Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе за управљање људским ресурсима
192. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Врбас
193. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Мали Иђош
194. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2019. годину
195. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2019. годину
196. Решење о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
197. Решење о давању сагласности на Финансијски план Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
198. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
199. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2019. годину
200. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Дому за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Моравица
201. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Бачка Паланка
202. Решење о престанку дужности директорке Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј
203. Решење о именовању директорке Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј
204. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево
205. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево
206. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директорке Установе за смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар“ у Панчеву
207. Решење о именовању вршиоца дужности директорке Установе за смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар“ у Панчеву
208. Решење о разрешењу чланице Управног одбора Установе за смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар“ у Панчеву
209. Решење о именовању чланице Управног одбора Установе за смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар“ у Панчеву
210. Решење о давању сагласности на Програм рада Српског народног позоришта за 2019. годину
211. Решење о давању сагласности на Финансијски план Српског народног позоришта за 2019. годину
212. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришног музеја Војводине за 2019. годину
213. Решење о давању сагласности на Финансијски план Позоришног музеја Војводине за 2019. годину
214. Решење о давању сагласности на Програм рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2019. годину
215. Решење о давању сагласности на Финансијски план Војвођанског симфонијског оркестра за 2019. годину
216. Решење о давању сагласности на Програм рада Архива Војводине за 2019. годину
217. Решење о давању сагласности на Финансијски план Архива Војводине за 2019. годину
218. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2019. годину
219. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2019. годину
220. Решење о престанку дужности директора Завода за јавно здравље Сремска Митровица
221. Решење о именовању директора Завода за јавно здравље Сремска Митровица
222. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен
223. Решење о именовању члана Надзорног одбора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

224. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду, за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
225. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
226. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете

________________________________________________

 Број 7  - 06.02.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

129. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
130. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
131. Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2019. години
132. Правилник за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2019. години
133. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2019. години

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ АНТИКОРУПЦИЈСКЕ КОМИСИЈЕ
134. Одлука о утврђивању критеријума и поступка избора чланова Покрајинске антикорупцијске комисије

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
135. Правилник o додели буџетских средстава покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

136. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности директора Службе за управљање људским ресурсима
137. Решење о давању сагласности на Програм рада Педагошког завода Војводине за 2019. годину
138. Решење о давању сагласности на Финансијски план Педагошког завода Војводине за 2019. годину
139. Решење о давању сагласности на Програм заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2019. годину
140. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту природе за 2019. годину
141. Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2019. годину
142. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Културном центру Војводине „Милош Црњански“
143. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Пећинци, број: 011-193/2018-I од 28. децембра 2018. године
144. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Рума, број: 06-93-3/2018- III од 18. децембра 2018. године
145. Решење о разрешењу члана Управног одбора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду
146. Решење о именовању члана Управног одбора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду
147. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за трансфузију крви Војводине
148. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за трансфузију крви Војводине
149. Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за плућне болести Војводине
150. Решење о именовању члана Управног одбора Института за плућне болести Војводине
151. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Института за плућне болести Војводине
152. Решење о именовању члана Надзорног одбора Института за плућне болести Војводине
153. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за заједничке послове покрајинских органа, број: 401-182/2019-3

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

154. Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма / пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
155. Јавни конкурс за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
156. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2019. години
157. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2019. години
158. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2019. години

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
159. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена припадница националних мањина на територији АП Војводине
160. Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

________________________________________________

 Број 6  - 30.01.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

100. Покрајинска уредба о поступку за доделу покрајинских признања
101. Покрајинска уредба о поступку за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“
102. Одлука о Измени одлуке о образовању Радне групе за припрему образложеног предлога акта о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине и припрему предлога акта о максималном броју запослених за сваки организациони облик у систему Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
103. Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

104. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Установе за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево
105. Решење о давању сагласности на Програм рада Канцеларије за инклузију Рома за 2019. годину
106. Решење о давању сагласности на Финансијски план Канцеларије за инклузију Рома за 2019. годину
107. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Словака за 2019. годину – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
108. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Словака за 2019. годину - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
109. Решење о давању сагласности на Програм рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2019. годину;
110. Решење о давању сагласности на Финансијски план Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2019. годину
111. Решење о давању сагласности на Програм рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2019. годину
112. Решење о давању сагласности на Финансијски план Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2019. годину
113. Решење о именовању председника и чланова Комисије за доделу награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања
114. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
115. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
116. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
117. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Опште болнице Панчево, Панчево
118. Решење о именовању директора Опште болнице Панчево, Панчево
119. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за заједничке послове покрајинских органа, број: 401-182/2019-2

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
120. Решење о накнади за рад и другим трошковима председника и чланова Управног и Надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

121. Оглас за постављење сталних судских преводилаца за подручје виших судова на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
122. Јавни конкурс за финансирање Програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
123. Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
124. Конкурс за финансирање - суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2019. години
125. Конкурс за финансирање – суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2019. години
126. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2019. години
127. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години
128. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години.

________________________________________________

 Број 5  - 23.01.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

84. Одлука о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
85. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом и борачко-инвалидске заштите у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
86. Правилник о организацији буџетског рачуноводства Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ АНТИКОРУПЦИЈСКЕ КОМИСИЈЕ
87. Пословник о допуни Пословника о раду Комисије за избор чланова Покрајинске антикорупцијске комисије
88. Пословник о раду Комисије за избор чланова Покрајинске антикорупцијске комисије – пречишћен текст

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

89. Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
90. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
91. Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
92. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин за 2019. годину
93. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019. годину;
94. Решење о давању сагласности на Финансијски план Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019. годину
95. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за заједничке послове покрајинских органа, број: 401-182/2019-1

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

96. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно – стручних скупова у 2019. години
97. Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини
98. Јавни конкурс за регресирање превоза студената у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
99. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2019. години

________________________________________________

 Број 4  - 15.01.2019.


ОПШТИ ДЕО
55. Анекс Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
56. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
57. Одлука о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
58. Правилник о ближим условима и поступку остваривања права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
59. Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини;
60. Правилник о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научноистраживачких радника и студената који су показали посебне резултате;

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТМА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АПВ

61. Одлука о Измени и допуни Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
62. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
63. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
64. Решење о престанку дужности вршиоца дужности подсекретарке Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
65. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретарке Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
66. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду
67. Решење о именовању директора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду
68. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2019. годину
69. Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Туристичке организације Војводине
70. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Установе за децу и омладину СОС Дечије село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица
71. Решење о номиналном износу суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете за 2019. годину
72. Решење о номиналном износу материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете за 2019. годину
73. Решење о номиналном износу новчане помоћи породици у којој се роди треће дете за 2019. годину
74. Решење о разрешењу члана Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду
75. Решење о именовању члана Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
76. Решење о одобравању издавања и употребе другог наставног средства „Чешки језик са елементима националне културе“ – радна свеска за први разред основне школе, на чешком језику, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

77. Одлука о поништавању Конкурса за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
78. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме здравственим установама у 2019. години
79. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2019. години
80. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2019. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
81. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за децу и породицу
82. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за децу и породицу
83. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за децу и породицу

________________________________________________

 Број 3  - 11.01.2019.


ОПШТИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

29. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
30. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
31. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
32. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
33. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања
34. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања
35. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
36. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
37. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности
38. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности
39. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите
40. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите
41. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
42. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
43. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе
44. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе
45. Одлука о садржини и форми обрасца за израду акционог плана за спровођење пројекта који се финансира из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
46. Одлука о садржини и форми образаца извештаја корисника средстава о реализацији пројекта

ОГЛАСНИ ДЕО
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

47. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
48. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
49. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања
50. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
51. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности
52. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите
53. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
54. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе

________________________________________________

 Број 2  - 10.01.2019.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

15. Споразум о сарадњи између Жупаније Арад (Румунија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија)
16. Меморандум о намерама о сарадњи између Нижегородске области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија)
17. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог – Беочин, са елементима детаљне регулације

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
18. Одлука о оснивању Гимназије и стручне школе „Никола Тесла“ у Апатину и о укидању Гимназије „Никола Тесла“ у Апатину и Средње грађевинске и дрвопрерађивачке стручне школе у Апатину
19. Одлука о оснивању Гимназије и Стручне школе „Доситеј Обрадовић“ у Новом Кнежевцу и о укидању Гимназије у Новом Кнежевцу и Средње школе „Доситеј Обрадовић“ у Новом Кнежевцу

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

20. Решење о постављењу дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
21. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Геронтолошком центру „Срем“, Рума
22. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Дома за старе и пензионере, Апатин
23. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Туристичкој организацији Војводине
24. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Војводине за 2019. годину
25. Решење о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације Војводине за 2019. годину
26. Решење о давању сагласности за обављање друге делатности која је у функцији основне делатности Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици
27. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за 2019. годину
28. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад

________________________________________________

 Број 1  - 03.01.2019.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1. Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава који припадају консолидованом рачуну трезора Аутономне покрајине Војводине
2. Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
3. Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

4. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за финансије, у поновљеном поступку на основу судске пресуде
5. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину
6. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2018. годину
7. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину
8. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину
9. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Дома за децу и омладину «Вера Радивојевић» Бела Црква
10. Решење о давању сагласности на Програм о Измени и допуни програма пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора «Парк Палић», Палић, за 2018. годину
11. Решење о разрешењу члана Управног одбора Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду
12. Решење о именовању члана Управног одбора Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду
13. Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Кикинда, Кикинда
14. Решење о именовању заменика директора Опште болнице Кикинда, Кикинда

________________________________________________

 Број 60  - 20.12.2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1246. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
1247. Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
1248. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
1249. Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
1250. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
1251. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
1252. Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години
1253. Покрајинска скупштинска одлука о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
1254. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
1255. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
1256. Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
1257. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
1258. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
1259. Покрајинска скупштинска одлука о Програму ране мобилизације критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
1260. Покрајинска скупштинска одлука о Програму ране процене нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину
1261. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања саркопеније на територији Јужнобачког и Сремског округа за 2019. годину
1262. Покрајинска скупштинска одлука о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
1263. Покрајинска скупштинска одлука о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете
1264. Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица
1265. Покрајинска скупштинска одлука о Измени покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
1266. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог – Беочин, са елементима детаљне регулације
1267. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка „Бегечка јама“
1268. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
1269. Пречишћен текст Пословника о раду Скупштине аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1270. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити за 2017. годину ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин
1271. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2018. годину
1272. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за Нови Сад за 2018. годину
1273. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
1274. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места Дома за старе и пензионере у Молу
1275. Решење о давању сагласности на Правилник о Измени правилника о систематизацији радних места у Музеју савремене уметности Војводине, Нови Сад
1276. Решење о давању сагласности на Правилник о систематизацији послова и радних места у Музеју Војводине, Нови Сад
1277. Решење о давању сагласности на Статут Културног центра Војводине „Милош Црњански“
1278. Решење о Измени решења о образовању Стручне комисије за давање мишљења за доделу солидарне помоћи
1279. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за здравство, број: 401-1187/2018-24
1280. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-146
1281. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 401-94/2018-147

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1282. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Географија 5“ за пети разред основне школе, на русинском језику, издавачкој кући „KLETT“, д.о.о., Београд
1283. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Биологија 5“, за пети разред основне школе, на русинском језику, издавачкој кући „Нови Логос“, Београд
1284. Решење о одобравању издавања и употребе другог наставног средства, ЦД (Звучна читанка) уз уџбеник „Читанка“, за четврти разред основне школе, на словачком језику, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд
1285. Решење о одобравању издавања и употребе уџбеника „Матерњи језик са елементима националне културе“, за седми разред основне школе, на мађарском језику, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике
1286. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета „Техника и технологија 5“, за пети разред основне школе, на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд
1287. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Маша и Раша – Свет у мојим рукама“ – уџбеник Ликовне културе, за први разред основне школе, на русинском језику, издавачкој кући „KLETT“, д.о.о., Београд
1288. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Географија 5“, за пети разред основне школе, на словачком језику, издавачкој кући „KLETT“, д.о.о., Београд

________________________________________________

 Број 59  - 12.12.2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

1231. Измене и допуне Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1232. Одлука о измени Одлуке о образовању Организационог одбора за обележавање рације у Бачкој;
1233. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину;
1234. Решење о броју диплома и награда које ће се доделити даровитим ученицима и њиховим менторима;
1235. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-1187/2018-22;
1236. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, број: 401-1187/2018-23;
1237. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, број: 401-94/2018-74;
1238. Решење о Измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Секретаријату Покрајинске владе, 127 број:401-94/2018-87;
1239. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-139;
1240. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-140;
1241. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-141;
1242. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-142;
1243. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-143;
1244. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-144;
1245. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-145.

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42