П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 13  - 22.02.2023.


Акти Града

Локални акциони план запошљавања Града Београда за 2023. годину
Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2023. годину
Решење о престанку дужности главног урбанисте
Решење о именовању главног урбанисте
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда
Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”
Решење о престанку дужности вршиоца директора Урбанистичког завода Београда ЈУП
Решење о именовању вршиоца дужности директора Урбанистичког завода Београда ЈУП
Решење о разрешењу директора Фондације за децу и младе Београда „Гнездо”
Решење о разрешењу Надзорног одбора Фондације за децу и младе Београда „Гнездо”
Решење о разрешењу Управног одбора Фондације за децу и младе Београда „Гнездо”
Решење о разрешењу члана Управног одбора Позоришта на Теразијама
Решење о именовању два вршиоца дужности члана Управног одбора Позоришта на Теразијама
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Историјског архива Београда
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

________________________________________________

 Број 12  - 22.02.2023.


Акти Града

Одлука о промени оснивачког акта Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Ада Циганлија” Београд
Одлука о допуни Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге”
Правила Октобарског салона
Правила Београдског интернационалног театарског фестивала – БИТЕФ
Правила Београдских музичких свечаности – БЕМУС
Правила Међународног филмског фестивала – ФЕСТ
Правила Београдског фестивала документарног и краткометражног филма Мартовски фестивал
Правила Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе”
Правила Београдског летњег фестивала БЕЛЕФ
Правила Међународног такмичења музичке омладине
Правила Београдског сајма књига
Правила Филмског фестивала у Сопоту
Правила Београдског џез фестивала
Правила Дана слободе
Правила Београдске зиме
Правила Београдског лета
План за постављање подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019–2029, Градска општина Звездара (фаза V)
Решење о престанку заштите Споменика природе „Два стабла хималајског боровца” (Pinus excelsa wall) у Београду
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Сава центар”
Решење о усвајању Извештаја о реализацији Локалног плана управљања отпадом града Београда 2021–2030


________________________________________________

 Број 11  - 12.02.2023.


Акти Града

План детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, градска општина Вождовац
План детаљне регулације за стамбени комплекс уз Црнотравску улицу, градска општина Савски венац

________________________________________________

 Број 10  - 22.02.2023.


Акти Града

План детаљне регулације дела Блока 51 на Новом Београду, градска општина Нови Београд
Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Добановци, градска општина Сурчин, за блокове В10 и В14

________________________________________________

 Број 9  - 22.02.2023.


Акти Града

План детаљне регулације за изградњу пешачко-бициклистичке везе између Улице омладинских бригада и Аде Циганлије, са мостом преко реке Саве, градске општине Нови Београд и Чукарица
Измене и допуне Плана детаљне регулације насеља Сремчица, за део блокова 186 и 187, Градска општина Чукарица

________________________________________________

 Број 8  - 22.02.2023.


Акти Града

План детаљне регулације за подручје између унутрашњег магистралног полупрстена (УМП) Улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и Улице Љубице Луковић, градска општина Звездара
Измене и допуне Плана детаљне регулације насеља Крњача, општина Палилула, за зону К1 у делу Блока 80 и Блоку 81

________________________________________________

 Број 6  - 22.02.2023.


Акти Града

План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде II. фазе прве линије метро система

________________________________________________

 Број 5  - 22.02.2023.Акти Града

Одлука о успостављању система енергетског менаџмента у граду Београду
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Београда
Одлука о Пројекту „Београдска картица”
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Награди града Београда – деспот Стефан Лазаревић
Одлука о давању сагласности за заснивање хипотеке
Одлука о изради плана детаљне регулације Улице пилота Михаила Петровића, од Ибарске магистрале до Маричке улице и дела Улице кнеза Вишеслава, градске општине Чукарица и Раковица
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја уз Булевар краља Александра, између улица Устаничке и Партизанске, градска општина Звездара
Одлука о допуни Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за део подручја западно од Улице Тошин бунар (до Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд, за спортски комплекс између улица Студентске, Тошин бунар и ауто-пута Е 75
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације блока између улица Михаила Аврамовића и Јоце Јовановића, градска општина Савски венац
Одлука о изради изради плана детаљне регулације привредне зоне Сурчин–Добановци, за подручје између железничке пруге и Београдске улице, градска општина Сурчин
Одлука о изради плана детаљне регулације привредне зоне уз Улицу ослобођења у Кнежевцу, градска општина Раковица
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Француске, Страхињића бана, Скадарске и Господар Јевремове, градска општина Стари град
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина, градска општина Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације Блока 11 и дела Блока 10, градска општина Земун
Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Ослободилаца Раковице, Ослобођења и трамвајске окретнице, градска општина Раковица
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за део територије градске општине Раковица уз Улицу кнеза Вишеслава, за блокове 2, 5 и 7
Одлука о изради плана детаљне регулације за део блока између улица: Брегалничке, Кајмакчаланске, Силвија Крањчевића и Светомира Николајевића, градска општина Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације Платоа код Храма Светог Саве и блокова између Трга Славија и улица: Светог Саве, Катанићеве, Небојшине и Булевара ослобођења, градска општина Врачар
Одлука о престанку важења Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу Спортско-рекреативног центра на приобаљу Дунава, градска општина Гроцка
Одлука о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова, секретара и заменика секретара Градске изборне комисије у сталном саставу
Ценовник о измени и допуни Ценовника услуга организационих јединица Градске управе Града Београда

________________________________________________

 Број 4  - 20.02.2023.


Акти Града

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2023. годину
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Стратегије уређења и одржавања водотока II. реда на територији града Београда
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Блока 11 и дела Блока 10, Градска општина Земун
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за Блок између улица: Ослободилаца Раковице, Ослобођења и трамвајске окретнице, Градска општина Раковица
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације за део територије градске општине Раковица уз Улицу кнеза Вишеслава, за блокове 2, 5 и 7
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део блока између улица: Брегалничке, Кајмакчаланске, Силвија Крањчевића и Светомира Николајевића, Градска општина Звездара
Показатељ повећања потрошачких цена у јануару 2023. го дине

________________________________________________

 Број 3  - 07.03.2023.


Акти Града

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2023. годину
Решење о престанку важења Решења градоначелника града Београда број 38-7428/21-Г од 3. новембра 2021. године о одређивању цене услуге предах смештаја по дану у Установи социјалне заштите „Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју”, Београд
Решење о престанку важења Решења градоначелника града Београда број 38-1473/06-Г од 14. јула 2006. године
Решење о допуни Решења о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације привредне зоне Сурчин – Добановци, за подручје између железничке пруге и Београдске улице, Градска општина Сурчин
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Француске, Страхињића бана, Скадарске и Господар Јевремове, Градска општина Стари град
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације привредне зоне уз Улицу ослобођења у Кнежевцу, Градска општина Раковица
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Улице пилота Михаила Петровића, од Ибарске магистрале до Маричке улице, и дела Улице кнеза Вишеслава, градске општине Чукарица и Раковица
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја уз Булевар краља Александра, између улица Устаничке и Партизанске, Градска општина Звездара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица: Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина, Градска општина Нови Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације платоа код Храма Светог Саве и блокова између Трга Славија и улица: Светог Саве, Катанићеве, Небојшине и Булевара ослобођења, Градска општина Врачар

Акти градских општина Лазаревац

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценовнику основних комуналних услуга – испорука воде за пиће, одвођење искоришћених вода (канализација) и изношење смећа које пружа ЈПКП „Лазаревац”, Лазаравац са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о ценама осталих услуга са Одлуком

Акти градских општина Сурчин

Закључак о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању ценовника ЈП „Сурчин” са Одлуком

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42