СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 24  - 14. 03. 2018.


Акти Града
- Одлука о расписивању поновних избора за одборнике Скупштине Града Београда

________________________________________________

 Број 23  - 07. 03. 2018.


Акти градских општина Нови Београд
- Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Нови Београд
- Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2018. годину
- Врање у трајни улог у капиталу
- Решење о престанку функције секретара Скупштине Градске општине Нови Београд
- Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Нови Београд
- Решење о утврђивању престанка дужности члана Изборне комисије Градске општине Нови Београд

Колективни уговори
- Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

________________________________________________

 Број 22  - 05. 03. 2018.


Акти Града
- Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупшине Града Београда

________________________________________________

 Број 21  - 02. 03. 2018.


Акти Града
- Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Граду Београду

________________________________________________

 Број 20  - 27. 02. 2018.


Акти Града
- Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
- Показатељ повећања потрошачких цена у јануару 2018. године

Акти градских општина Земун
- Решење о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун

Акти градских општина Стари град
- План постављања тезги и других привремених објеката на јавним површинама на територији градске општине Стари град
- Решење о именовању директора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”
- Решење о именовању Надзорног одбора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић
- Решење о давању сагласности на Програм пословања Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за 2018. годину
- Решење о давању сагланости на Одлуку о изменама и допунама Ценовника услуга Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословног центра „Милан Гале Мушкатировић” са Одлуком

Акти градских општина Гроцка
- Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2018. годину
- Одлука о условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља ЈП за развој градске општине Гроцка
- Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Гроцка

Акти градских општина Лазаревац
- Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о ценама осталих услуга са Одлуком
- Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о ценама осталих услуга са Одлуком

________________________________________________

 Број 19  - 25. 02. 2018.


Акти Града
- Одлука о утврђивању формата и броја гласачких листића за спровођење гласања на изборима за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 4. март 2018. године
- Одлука о одређивању изгледа и боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 4. март 2018. године
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у насељу Борча – блок између улица Беле Бартока, Јулије Делере и Ратних војних инвалида, Градска општина Палилула

Акти градских општина Обреновац
- Правилник о измени Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Градској општини Обреновац

________________________________________________

 Број 18  - 23. 02. 2018.


Акти Града
- Решење о утврђивању Збирне изборне листе
- Одлука о расписирању јавног конкурса за доделу средства из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2018. години из области културе

Акти градских општина Барајево
- Јавни конкурс за доделу средстава из из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2018. години из области културе

________________________________________________

 Број 17  - 21. 02. 2018.


Акти Града
- Решење о утврђивању Збирне изборне листе

________________________________________________

 Број 16  - 17. 02. 2018.


Акти Града
- Одлука о објављивању укупног броја бирача у граду Београду
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за комплекс „Плејо”, Градска општина Земун

________________________________________________

 Број 15  - 14. 02. 2018.


Акти Града
- Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти градских општина Вождовац
- Правилник о коришћењу мобилних телефона у службене сврхе

Акти градских општина Земун
- Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Земун
- Решење о разрешењу члана Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу
- Решење о разрешењу члана Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите
- Решење о давању сагласности на Статут Туристичко-културног центра Градске општине Земун

Акти градских општина Чукарица
- Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
- Одлука о образовању Радне групе за имплементацију и мониторинг Локалног еколошког акционог плана ГО Чукарица 2017–2023
- Решење о именовању чланова Радне групе за имплементацију и мониторинг Локалног еколошког акционог плана ГО Чукарица 2017–2023
- Решење о давању сагланости на Статут Туристичко-спортске организације Градске општинеЧукарица
- Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица
- Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Колективни уговори
- Анекс V Колективног уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд” број 117 од 29. јануара 2015. године, Анекса I број 1362 од 13. септембра 2016. године и Анекса II број 1722 од 24. октобра 2016. године, Анекса III број 2055 од 7. децембра 2016. године и Анекса IV број 750 од 11. априла 2017. године
- Анекс Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42