СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 36  - 18. 05. 2018.


Акти Града
- Одлука о успостављању сарадње између Града Београда Република Србија и Града Рабата, Краљевина Мароко
- Показатељ потрошачких цена у априлу 2018. године

Акти градских општина Нови Београд
- Пословник Скупштине Градске општине Нови Београд (пречишћен текст)

Акти градских општина Обреновац
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац
- Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Обреновац за 2017. годину
- Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац
- Решење о четвртој измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Обреновац
- Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца о измени и допуни Одлуке о висини накнаде за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац, са Одлуком

________________________________________________

 Број 35  - 09. 05. 2018.


Акти Града
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
- Решење о избору председника Скупштине Града Београда
- Решење о избору заменика председника Скупштине Града Београда
- Решење о разрешењу секретара Скупштине града Београда
- Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине Града Београда
- Решење о постављењу секретара Скупштине Града Београда
- Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Града Београдa
- Решење разрешењу Градске изборне комисије
- Решење о именовању Градске изборне комисије
- Решење о престанку мандата градоначелника града Београда
- Решење о престанку мандата заменика градоначелника града Београда
- Решење о престанку мандата члановима Градског већа Града Београда
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију

Акти градских општина Барајево
- Одлука о расписивању јавног конкурса за финансирање најбољих програма и пројеката удружења из области саобраћаја
- Одлука о расписивању јавног конкурса за финансирање најбољих програма из области унапређења саобраћајног образовања и васпитања деце узраста основне школе на територији ГО Барајево
- Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења из области саобраћаја
- Јавни конкурс за финансирање најбољих програма из области унапређења саобраћајног образовања и васпитања деце узраста основне школе на територији ГО Барајево

Колективни уговори
- Анекс 1. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Град Београд

________________________________________________

 Број 34  - 03. 05. 2018.


Акти градских општина Нови Београд
- Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Гроцка
- Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Гроцка за 2017. годину
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање назива улица и тргова на територији градске општине Гроцка
- Решење о разрешењу директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка
- Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка
- Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за развој Градске општине Гроцка
- Решење о престанку дужности председнику и члану Управног одбора Центра за културу Гроцка
- Решење о именовању председника и члана Управног одбора Центра за културу Гроцка
- Решење о престанку дужности председнику и члановима Надзорног одбора Центра за културу Гроцка
- Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за културу Гроцка

Акти јавних предузећа и других организација
- Одлука Адвокатксе коморе Београда број 102-1/2018 од 20. априла 2018. године

________________________________________________

 Број 33  - 30. 04. 2018.


Акти градских општина Барајево
- Одлука о завршном рачуну буџета Општине Барајево за 2017. годину
- Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2018. годину
- Одлука о прихватању оснивачког удела, односно оснивачких права над привредним друштвом Предузеће за информисање „Радио Барајево” д.о.о.
- Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево
- Решење о давању сагласности на Ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2018. годину
- Решење Скупштине Градске општине Барајево број 06-15/2018-189 од 27. априла 2018. године

________________________________________________

 Број 32  - 27. 04. 2018.Акти градских општина Вождовац
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета Градске општине Вождовац
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке о сталним манифестацијама у области спорта од значаја за Градску општину Вождовац
- Решење о именовању чланова Надзорног одбора установе Спортски центар „Вождовац”
- Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора установе Спортски центар „Вождовац”
- Решење о измени Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац
- Решење о престанку дужности начелника Управе Градске општине Вождовац

Акти градских општина Палилула
- Одлука о усвајању Програма гасификације Градске општине Палилула – подручје са леве стране реке Дунав и избору стратешког партнера за реализацију програма

Акти градских општина Раковица
- Решење о утврђивању престанка функције заменика заштитника грађана градске општине Раковица 3
- Решење о избору заменика заштитника грађана Градске општине Раковица
- Решење о разрешењу директора Центра за културу и образовање Раковица
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за културу и образовање Раковица
- Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица
- Решење о именовању председника и члана Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Стари град
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2018. годину
- Одлука о избору члана Већа Градске општине Стари град
- Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Стари град
- Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине Градске општине Стари град
- Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Ценовника услуга Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословнoг центра „Милан Гале Мушкатировић” са одлуком

Акти градских општина Лазаревац
- Одлука Већа Градске општине Лазаревац II број 06-110.3/2018 од 25. априла 2018. године

Акти градских општина Сурчин
- Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Сурчин
- Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин
- Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели средстава на економске класификације – измена финансијског плана Установе културе Културни центар Сурчин за 2018. годину
- Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2018. годину

Акти јавних предузећа и других организација
- Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

Исправкe
- Исправка Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2018. годину

________________________________________________

 Број 31  - 13. 04. 2018.


Акти Града
- Одлука о изменама Одлуке о мрежи основних школа у Београду
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Изменa и допунa Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I1, општина Вождовац, за блок између улица Војводе Степе, Пуковника Пурића, Јове Илића и Лепеничке
- Показатељ потрошачких цена у марту 2018. године

Акти градских општина Нови Београд
- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Палилула
- Одлука о успостављању сарадње између Градске општине Палилула, Град Београд, Република Србија и Града Обнинск, Калушка област, Руска Федерација
- Одлука о успостављању сарадње између Градске општине Палилула, Град Београд, Република Србија и Града Блаж, жупанија Алба, Румуније
- Одлука о успостављању сарадње између Градске општине Палилула, Град Београд, Република Србија и Града Лимасол, Република Кипар
- Одлука о успостављању сарадње између Градске општине Палилула, Град Београд, Република Србија и Града Линц, Република Аустрија

Акти градских општина Савски венац
- Програм унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Савски венац у 2018. години

________________________________________________

 Број 30  - 02. 04. 2018.


Акти градских општина Звездара
- Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
- Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
- Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
- Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара у ликвидацији”
- Одлука о обављању послова екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2017. годину
- Решење о утврђивању престанка функције члановима Већа Градске општине Звездара
- Решење о избору чланова Већа Градске општине Звездара
- Закључак о потврђивању Решења председника Скупштине Градске општине Звездара XI број 0111-52-1/17 од 29. децембра 2017. године

Акти градских општина Чукарица
- Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Туристичко-спортске организације Чукарица

Акти градских општина Лазаревац
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац
- Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Лазаревац
- Локални акциони план запошљавања за 2018. годину
- Решење о престанку дужности члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу
- Решење о именовању чланова Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу
- Решење о престанку мандата члана Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Лазаревац
- Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
- Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
- Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
- Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
- Решење о именовању председника Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
- Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године
- Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара” за 2018. годину
- Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета Града Ваљева Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара” за 2018. годину
- Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2018. годину
- Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за културу Лазаревац са финансијским планом прихода и расхода за 2018. годину

________________________________________________

 Број 29  - 28. 03. 2018.


Акти Града
- Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине Града Београда, одржаним 4. марта 2018. године
- Одлука о додели одборничких мандата

________________________________________________

 Број 28  - 26. 03. 2018.


Акти Града
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у насељу Борча – блок између улица Хоповске, Дунавске дивизије, Ковиловске и Ранка Миљића, Градска општина Палилула
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у блоку између улица Ратка Митровића, Јабланичке и Шавничке, градска општина Чукарица
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у блоку између улица Јурија Гагарина, Др Ивана Рибара, Савског насипа и интерне саобраћајнице, градска општина Нови Београд
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Батајница, општина Земун, ради надзиђивања склоништа у блоку између улицa Мајора Зорана Радосављевића, Краља Милана Зетског и Стевана Дубајчића

Акти градских општина Палилула
- Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Палилула
- Одлука Скупштине Градске општине Палилула број 060-4/2018/-I-7 од 26. марта 2018. године
- Одлука о измени Одлуке о образовању Општинске комисије за процену штете настале након елементарних и других непогода на територији градске општине Палилула
- Правилник о звањима, занимањима, платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Палилула
- План постављања привремених објеката – киоска на подручју градске општине Палилула
- План постављања тезги и других привремених покретних објеката на јавним површинама на подручју градске општине Палилула
- Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Палилула у сталном саставу
- Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула
- Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Центра за културу „Влада Дивљан”

Акти градских општина Раковица
- Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица
- Решење о именовању члана Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Обреновац
- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком

________________________________________________

 Број 27  - 23. 03. 2018.


Акти градских општина Вождовац
- Решење о избору члана Већа Градске општине Вождовац
- Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома културе „Рипањ”
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома културе „Рипањ”
- Решење о именовању чланова Управног одбора Дома културе „Рипањ”
- Решење о именовању чланова Надзорног одбора Дома културе „Рипањ”
- Решење о именовању чланова Управног одбора установе Спортски центар „Вождовац”
- Решење о измени Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Нови Београд
- Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Младеновац
- Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Младеновац за 2018. годину
- Одлука о измени Одлуке о субвенцијама цена комуналних услуга на територији градске општине Младеновац
- Одлука Скупштине Градске општине Младеновац број I-00-06-1-17/3/2018 од 23. марта 2018. године
- Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
- Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42