П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 16  - 03.03.2024.


Акти Града

1.Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда
2.Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним школама у Београду

Акти градских општина Обреновац

3.Решење о давању сагланости на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца о ценовнику стручних услуга предузећа са одлуком

________________________________________________

 Број 15  - 29.02.2024.


Акти градских општина Стари град

1.Привремени кадровски план Градске општине Стари град за период јануар–март 2024. године

Акти градских општина Сурчин

2.Прва измена Одлуке о привременом финансирању буџета Градске општине Сурчин за период јануар–март 2024. године

________________________________________________

 Број 14  - 20.02.2024.


Акти Града

1.Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти градских општина Гроцка

2.Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивне гасне мреже у градској општини Гроцка – јужна зона

Акти градских општина Младеновац

3.Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Младеновац
4.Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије Градске општине Младеновац у сталном саставу
5.Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Обреновац

6.Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о првој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Сурчин

7.Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа Сурчин за 2024. годину
8.Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи културе – Културни центар Сурчин
9.Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти јавних предузећа и других организација

10.Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд – (пречишћен текст)

________________________________________________

 Број 13  - 20.02.2024.


Акти Града

1.Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда
2.Одлука о измени Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд
3.Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавногкомуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”
4.Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Београда”
5.Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Београда”
6.Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајнопредузеће „Београд”
7.Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”
8.Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски воз и метро” Београд
9.Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски воз и метро” Београд 3 Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора ЈКП „Београд-пут”
10.Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Београд пут”
11.Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”
12.Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”
13.Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Урбанистичког завода Београда ЈУП
14.Решење о именовању вршиоца дужности директора Урбанистичкогзавода Београда ЈУП
15.Решење о престанку функције заменика градског правобраниоцаГрада Београда
16.Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Ветерина Београд” на Ценовник услуга зоохигијене које се финансирају из буџета Града Београда са Ценовником
17.Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животнусредину Плана детаљне регулације за блок између улица: Поенкареове, Јована Авакумовића, Булевар деспота Стефана и Митрополита Петра, градска општина Палилула
18.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између Конављанске улице и Улице топчидерски венац и комплекса „Музеја историје Југославије”, градска општина Савски вена

Акти градских општина Сурчин

19.Закључак о давању сагласности Туристичкој организацији Градске општине Сурчин на Одлуку са Одлуком

Исправкe

20.Исправка Решења о именовању два члана Школског одбора Трговачке школе Београд

________________________________________________

 Број 12  - 08.03.2024.


Акти Града

1.Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду
2.Одлука о изради плана генералне регулације за проширење депоније Термоелектране „Никола Тесла − А”, Градска општина Обреновац
3.Одлука о изради плана детаљне регулације за комплекс „Београдског вунарског комбината” између улица Вишњичке, Вука Врчевића и Железничке 1, градска општина Палилула
4.Одлука о изради плана детаљне регулације за део Блока 63 између улица: Нехруове, Јапанске и Европске, Градска општина Нови Београд
5.Одлука о изради плана детаљне регулације православног гробља у Сурчину, градска општина Сурчин
6.Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације насеља „Алтина 2” у Земуну, за блокове 81Б и 82
7.Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, градска општина Стари град, за Блок 35
8.Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Установе социјалне заштите „Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју”
9.Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд”
10.Решења о разрешењу и именовању школских одбора у поједним основним и средњим школама у Београду

Акти градских општина Вождовац

11.Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању Градске општине Вождовац за период јануар–март 2024. године

Акти градских општина Врачар

12.Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Установе Спортско-рекреативно образовни центар„Врачар” Београд – у ликвидацији за 2023. годину
13.Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Врачар” – у ликвидацији за 2023. годину
14.Програм унапређења социјалне заштите на територији градске општине Врачар у 2024. години
15.Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Врачар

________________________________________________

 Број 11  - 08.03.2024.


Акти Града

1.План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде железничке пруге од Земунског поља до реке Саве – етапа 1 – деоница Земунско поље – Н ационални стадион

________________________________________________

 Број 10  - 08.02.2024.


Акти Града

1.План детаљне регулације просторне културно-историјске целине Топчидер – II фаза, целина 4, ГО Раковица

Акти Града

2.Измене и допуне Плана детаљне регулације простора између Батајничког пута, стамбеног насеља и комплекса специјалне намене „13. мај”, реке Дунав и границе Плана детаљне регулације Привредне зоне „Горњи Земун” – зоне 3 и 4, градска општина Земун (прва фаза)

________________________________________________

 Број 9  - 07.03.2024.


Акти Града

1.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације православног гробља у Сурчину, градска општина Сурчин
2.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, градска општина Стари град, за Блок 35
3.Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације за проширење депоније Термоелектране „Никола Тесла ‒ А”, градска општина Обреновац

Акти градских општина Стари град

4.Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременом финансирању Градске општине Стари град за период јануар–март 2024. године

Акти градских општина Сурчин

5.Решење о констатовању престанка функције члану Већа Градске општине Сурчин
6.Решење о констатовању престанка функције члану Већа Градске општине Сурчин
7.Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин
8.Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин
9.Решење о давању сагласности на Статут Установе културе – Културни центар Сурчин
10.Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Установе културе – Културни центар Сурчин
11.Решење о именовању вршиоца дужности председника и члана Управног одбора Установе културе – Културни центар Сурчин
12.Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти јавних предузећа и других организација

13.Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

________________________________________________

 Број 8  - 05.02.2024.


Акти градских општина Вождовац

1.Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Вождовац
2.Решење о избору члана Већа Градске општине Вождовац
3.Решење о именовању Управног одбора Установе „Народни универзитет Светозар Марковић”
4.Решење о именовању Надзорног одбора Установе „Народни универзитет Светозар Марковић”
5.Решење о изменама и допуни Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Земун

6.Одлука о првој измени Одлуке о привременом финансирању Градске општине Земун за период јануар–март 2024. године

Акти градских општина Обреновац

7.Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац
8.Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца са огласом
9.Решење о разрешењу чланова Већа Градске општине Обреновац
10.Решење о избору чланова Већа Градске општине Обреновац
11.Решење о утврђивању престанка мандата члановима Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац
12.Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац

Акти јавних предузећа и других организација

13.Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

________________________________________________

 Број 7  - 31.01.2024.


Акти Града

1.Решење о давању сагласности ЈКП „Градска чистоћа” на Ценовник којим се утврђују цене услуга чишћења (уклањања) графита са Ценовником
2.Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним школама у Београду
3.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А), општина Стари град и Палилула, за Блок 4А2 и део Блока 7А2
4.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део Блока 63 између улица Нехруове, Јапанске и Европске, градска општина Нови Београд
5.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Милована Глишића, Вуковарске и Симићеве, градска општина Савски венац
6.Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Алтина 2 у Земуну, за блокове 81Б и 82
7.Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима

Акти градских општина Палилула

8.План постављања привремених објеката – киоска на подручју градске општине Палилула
9.Решење о именовању директора Туристичке организације Градске општине Палилула
10.Решење о именовању Општинског савета родитеља предшколских установа и основних школа Градске општине Палилула за школску 2023/24. годину
11.Решење о именовању Општинског савета родитеља средњих школа Градске општине Палилула за школску 2023/24. годину

Акти градских општина Лазаревац

12.Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2024. годину
13.Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2024. годину о коришћењу средстава буџета Градске општине Лазаревац по основу субвенција
14.Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период од 1. јануара до 31. марта 2024. године
15.Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за коришћење субвенција из средстава буџета Градске општине Лазаревац за период од 1. јануара до 31. марта 2024. године
16.Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Лазаревац за период од 1. јануара до 31. марта 2024. године
17.Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца
18.Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац
19.Решење о именовању председника и Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца
20.Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац
21.Решење о изменама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Лазаревац

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42