СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 54  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- План детаљне регулације комплекса „Сингидунум” Сектор 1, градска општина Сурчин
- План детаљне регулације комплекса „Сингидунум” Сектор 5, градска општина Сурчин

________________________________________________

 Број 53  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- План детаљне регулације блока између улица 22. октобра, Николе Тесле, Капетана Радића Петровића и Старца Вујадина, градска општина Земун
- План детаљне регулације комерцијалне зоне између Улице Владимира Томановића и ауто-пута, градска општина Вождовац
- План детаљне регулације ретензије „Ласта” и мокролушког кишног колектора од ретензије „Ласта” до постојећег мокролушког кишног колектора у Улици Стефана Првовенчаног, градске општине Вождовац и Звездара

________________________________________________

 Број 52  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- План детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, градска општина Вождовац
- План детаљне регулације за зону вишепородичног становања уз Нову кумодрашку улицу, градска општина Вождовац

________________________________________________

 Број 51  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
- План детаљне регулације Блока 13, градска општина Нови Београд
- Измене и допуне Плана детаљне регулације Блока 51 у Новом Београду, прва фаза
- Измена и допуна Плана детаљне регулације старог језгра Земуна на простору Трга Бранка Радичевића, градска општина Земун

________________________________________________

 Број 50  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- Одлука о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Одлука о допуни Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења
- Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији Града Београда за радну 2018/2019. годину
- Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите
- Одлука о изменама и допуни Одлуке о комуналном реду
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању критеријума и начину плаћања трошкова за одржавање стамбених зграда у којима се налазе пословне просторије и станови у којима се обавља пословна делатност („Службени лист Града Београда”, број 6/96)
- Одлука о минималној висини износа текућег одржавања заједничких делова зграда, висини износа накнаде у случају принудно постављеног професионалног управника и минималној висини износа на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији Града Београда
- План генералне регулације за објекте термоелектране „Никола Тесла А” са припадајућом депонијом, Градска општина Обреновац
- Закључак о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Београда за 2017. годину

________________________________________________

 Број 49  - 21. 06. 2018.


Акти Града
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блокова између улица: Прешевска, Велимира Рајића, Хаџи Мустафина, Шабачка, Димитрија Туцовића и Живојина Жујовића, Градска општина Звездара
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације прикључних 35 kV кабловских водова од планиране ТС 35/10 kV „Сингидунум” до планиране ТС 100/35 kV „Сурчин”, Градска општина Сурчин

Акти градских општина Земун
- Решење о разрешењу начелника Управе Градске општине Земун

Акти градских општина Младеновац
- Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Младеновац за 2017. годину
- Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Младеновац за 2018. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Младеновац
- Одлука о оснивању Савета за безбедност на територији Градске општине Младеновац
- План постављања привремених монтажних објеката (киосци) на подручју Градске општине Младеновац
- План постављања тезги и других привремених покретних објеката на подручју Градске општине Младеновац
- Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Сопот
- Решење Већа Градске општине Сопот број 35218/2018-IV од 14. јуна 2018. године

Акти јавних предузећа и других организација
- Одлука о мерилима и критеријумима за делимично ослобађање трошкова уписа у именик адвоката

________________________________________________

 Број 48  - 20. 06. 2018.


Акти Града
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, улица Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв. „Трансверзала”), дела Гучевске, Облаковске и ауто-пута, Градска општина Савски венац
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, Градска општина Нови Београд
- Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (Зона А), општине Стари град и Палилула, за блок између Булевара деспота Стефана и улица Вишњичке и Вука Врчевића
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део насеља Јајинци уз Улицу Јакова Галуса, градске општине Раковица и Вождовац

Акти градских општина Нови Београд
- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Обреновац
- Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Обреновац
- Друга измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2018. годину
- Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу
- Решење о другој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

________________________________________________

 Број 47  - 15. 06. 2018.


Акти градских општина Стари град
- Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2017. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2018. годину
- Одлука о измени Одлуке о заштитнику грађана у Градској општини Стари град
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању „Староградске фондације”
- Одлука о избору члана Већа Градске општине Стари град
- Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Стари град
- Решење о изменама Решења о образовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу

________________________________________________

 Број 46  - 15. 06. 2018.


Акти градских општина Врачар
- Одлука о престанку мандата одборнице и одборника Скупштине Градске општине Врачар
- Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине Градске општине Врачар
- Одлука о потврђивању мандата одборнице и одборника Скупштине Градске општине Врачар
- Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Врачар за 2017. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину
- Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Врачар” – у ликвидацији за 2017. годину

________________________________________________

 Број 45  - 14. 06. 2018.


Акти градских општина Раковица
- Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2018. годину

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42