П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 6  - 31.01.2024.


Акти Града

1.Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у граду Београду са огласом

________________________________________________

 Број 5  - 25.01.2024.


Акти градских општина Звездара

1.План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду, подручје градске општине Звездара

Акти градских општина Младеновац

2.Одлука о првој измени Одлуке о привременом финансирању Градске општине Младеновац за период јануар–март 2024. године

Акти градских општина Обреновац

3.Решење о постављењу на положај

________________________________________________

 Број 4  - 24.01.2024.


Акти Градa

1.Одлука о измени Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд
2.Решење о утврђивању престанка дужности омбудсмана Града Београда
3.Решење о избору омбудсмана Града Београда
4.Решење о разрешењу члана Школског одбора Спортске гимназије, Београд
5.Решење о именовању члана Школског одбора Спортске гимназије, Београд
6.Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Установи културно-образовних делатности Дом омладине Београда
7.Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Позоришту на Теразијама
8.Решење о давању сагласности Комуналном предузећу „Димничар” а.д. Београд на Одлyку са Одлуком
9.Показатељ повећања потрошачких цена у децембру 2023. године

Акти градских општина Нови Београд

10.Одлука о првој измени Одлуке о привременом финансирању буџета Градске општине Нови Београд за период јануар–март 2024. године

Акти градских општина Стари град

11.Решење о давању сагласности на Програм рада Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за период јануар–март 2024. године у складу са привременим финансирањем Града Београда
12.Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за период јануар–март 2024. године у складу са привременим финансирањем Града Београда

________________________________________________

 Број 3  - 22.01.2024.


Акти Градa

1.Решење о додели одборничких мандата

________________________________________________

 Број 2  - 05.01.2024.


Акти Града

1.Закључак о прихватању препоруке Владе Републике Србије и закључка 05 број 06-00-0060/2024 од 4.јануара 2024. године

________________________________________________

 Број 1  - 03.01.2024.


Акти Града

1.Укупан извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине Града Београда

________________________________________________

 Број 23  - 23.04.2023.


Акти Града

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда
Одлука о измени Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда
Одлука о изради плана детаљне регулације за спајање топловодних мрежа грејних подручја Карабурме, топлане „Миријево” и топлане „Вишњичка бања”, градске општине Палилула и Звездара
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд” Београд
Решење о давању сагласности Секретаријату за јавни превоз да једнострано због јавног интереса раскине Уговор о јавно-приватном партнерству у обављању делатности експлоатације и одржавања система за наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду број Града XXXIV-08-401.1-7од 14. маја 2021. године и број Приватног партнера 163/2021 од 17. маја 2021. године, са Анексом 1 број Града XXXIV-08-401.1-7 од 18. фебруара 2022. године и број Приватног партнера 72/2022 од 21. фебруара 2022. године,закљученим са Приватним партнером – Конзорцијумом којег чини група понуђача: 1. KENTKART SOUTHEAST EUROPE DOO BEOGRAD, Макензијева 24, Београд, матични број 20514841, ПИБ 106037154, 2. KENT KART ANADOLU ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ из Истанбула, Турска, матични број 869487 и 3. KENT KART EGE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ из Истанбула, Турска, матични број 388815
Аутентично тумачење одредаба члана 23. став 1. и члана 24. Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда, односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист Града Београда”, бр. 63/16, 50/18, 26/19 и 52/19)
Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Градска чистоћа” на Одлуку којом се утврђује цена услуге санације дивљих депонија на јавним површинама са Одлуком
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за спајање топловодних мрежа грејних подручја Карабурме, топлане „Миријево” и топлане „Вишњичка бања”, Градске општине Палилула и Звездара

________________________________________________

 Број 27  - 19.05.2023.


Акти Града

Решење о измени Решења о образовању интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за територију града Београда

Акти градских општина Стари град

Одлука о промени Статута Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допуни Пословника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину
Одлука о додели награда и других јавних признања Градске општине Стари град
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Стари град
Решење о престанку мандата директору „Староградске фондације”
Решење о именовању директора „Староградске фондације”
Решење о усвајању Годишњег извештаја о раду омбудсмана градске општине Стари град за 2022. годину
Решење о усвајању Извештаја о пословању Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за период јануар–децембар 2022. године
Решење о усвајању Извештаја Надзорног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за период јануар–децембар 2022. године

Акти градских општина Обреновац

Одлука о образовању јединица цивилне заштите

Акти градских општина Сурчин

Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене, специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање, именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите за територију градске општине Сурчин
Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију ГО Сурчин

________________________________________________

 Број 22  - 06.04.2023.


Акти Града

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Југословенском драмском позоришту
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци „Димитрије Туцовић”

Акти градских општина Обреновац

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Обреновац
Одлука о трећој измени Одлуке о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац са огласом
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац са огласом
Решење о другој измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о доношењу Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о доношењу Ценовника осталих услуга са Одлуком

Акти јавних предузећа и других организација

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

________________________________________________

 Број 21  - 31.03.2023.


Акти Града

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Београду

Акти градских општина Барајево

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2023. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о сахрањивању и одржавању гробља на територији градске општине Барајево
Одлука о проглашењу некатегорисаних путева
Одлука о промени Оснивачког акта Установе културе Центар за културу Барајево
Решење о разрешењу функције председника Општинске изборне комисије Градске општине Барајево
Решење о измени Решења о избору чланова сталних радних тела Скупштине Градске општине Барајево
Решење о измени Решења о избору чланова Административно-мандатне комисије Скупштине Градске општинеБарајево
Решење о давању сагласности на Ребаланс I. Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2023. годину
Решење о усвајању Извештаја о раду и пословању са финансијским извештајем ЈКП „10. октобар” Барајево за 2022. годину
Решење о усвајању Извештаја о раду Установе културе Центар за културу Барајево за 2022. годину
Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о једанаестој измени Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти јавних предузећа и других организација

Одлука о измени Статута Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42