СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 78  - 22. 08. 2018.


Акти Града
- Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти градских општина Лазаревац
- Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац
- Одлука о доношењу Програма изградње магистралног гасовода и гасификације индустријске зоне градске општине Лазаревац, о избору старешког партнера и овлашћењу председника градске општине Лазаревац

Колективни уговори
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности Града Београда
- Анекс број 1. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности Града Београда

________________________________________________

 Број 77  - 05. 08. 2018.


Акти Града
- Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за текуће одржавање стамбених зграда, Јавног предузећа „ Градско стамбено” са Одлуком
Показатељ потрошачких цена у јулу 2018 године

Акти градских општина Обреновац
- Решење о давању сагласности на Прву допуну Ценовника услуга Јавног предузећа Спортско-културни центар„Обреновац” у Обреновцу (пречишћен текст) са Одлуком

Акти јавних предузећа и других организација
- Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

________________________________________________

 Број 76  - 04. 08. 2018.


Акти градских општина Земун
- Решење о постављењу начелника Управе Градске општине Земун

Акти градских општина Нови Београд
- Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Младеновац
-Одлука о организацији Управе Градске општине Младеновац (пречишћен текст)

Исправкe
- Исправка Прве измене Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2018. годину
- Исправка Друге измене Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2018. годину

________________________________________________

 Број 75  - 03. 08. 2018.


Акти Града
- План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Првомајској улици, градска општина Земун
- Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2018. годину

________________________________________________

 Број 74  - 25. 07. 2018.


Акти градских општина Сурчин
- Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Сурчин
- Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Сурчин
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2018. годину
- Решење о давању сагласности на употребу имена Градске општине Сурчин у називу Спортског удружења за џет-ски спорт „Сурчин”
- Решење о измени Решења о именовању Комисије за предлагање, измене назива или давање назива улица, тргова, засеока и других насељених места у градској општини Сурчин
- Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2018. годину
- Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за 2018. годину
- Решење о давању сагласности на Прву измену Програма рада Установе културе – Културни центар Сурчин за 2018. годину
- Решење о давању сагласности на Извештај о раду Установе културе – Културни центар Сурчин за период 1. јануар 2017. године – 31. децембар 2017. године
- Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин о измени и допуни Одлуке о висини накнаде за коришћење јавног паркиралишта са Одлуком
- Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин о измени Ценовника прикључака у гасификацији на територији ГО Сурчин са Одлуком

________________________________________________

 Број 73  - 23. 07. 2018.


Акти Града
- Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти градских општина Вождовац
- Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Вождовац
- Правилник о категоризацији спортских организација

________________________________________________

 Број 72  - 23. 07. 2018.


Акти Града
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
- Решење о додели назива улице на територији Градске општине Земун
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”

________________________________________________

 Број 71  - 16. 07. 2018.


Акти Града
- Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
- Показатељ повећања потрошачких цена у јуну 2018. године

Акти градских општина Барајево
- Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2018. годину
- Одлука о награђивању ученика из буџета Градске општине Барајево
- Одлука о додели јавних признања Градске општине Барајево за 2018. годину
- Решење о именовању в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево
- Решење о давању сагласности на Други ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Гроцка
- Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2018. годину
- Одлука о премештању биста народних хероја Миливоја Миће Стојковића, Мирослава Јовановића и Љубивоја Гајића у Гроцкој
- Одлука о премештању споменика палим борцима НОР-а у Врчину
- Решење о измени Решења о именовању председника и члана Управног одбора Центра за културу Гроцка

Акти градских општина Лазаревац
- Одлука о допунама Пословника Већа Градске општине Лазаревац

________________________________________________

 Број 70  - 04. 04. 2018.


Акти градских општина Звездара
- Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2017. годину
- Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2018. годину
- Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2018. годину

Акти градских општина Земун
- Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун
- Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине Градске општине Земун
- Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2018. годину
- Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из буџета Градске општине Земун
- Решење о утврђивању престанка функције заменику секретара Скупштине Градске општине Земун
- Решење о постављењу заменице секретара Скупштине Градске општине Земун
- Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Земун
- Решење о избору чланице Већа Градске општине Земун
- Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Земун
- Решење о разрешењу члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине
- Решење о именовању директора Туристичко-културног центра Градске општине Земун

________________________________________________

 Број 69  - 02. 07. 2018.


Акти Града
- Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42