СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 46  - 15. 06. 2018.


Акти градских општина Врачар
- Одлука о престанку мандата одборнице и одборника Скупштине Градске општине Врачар
- Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине Градске општине Врачар
- Одлука о потврђивању мандата одборнице и одборника Скупштине Градске општине Врачар
- Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Врачар за 2017. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину
- Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Врачар” – у ликвидацији за 2017. годину

________________________________________________

 Број 45  - 14. 06. 2018.


Акти градских општина Раковица
- Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2018. годину

________________________________________________

 Број 44  - 14. 06. 2018.


Акти Града
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део насеља Велика Моштаница уз Улицу Добривоја Јовановића, Градска општина Чукарица
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Косте Нађа, Семјуела Бекета, Мирослава Крлеже и Пупинове у Миријеву, Градска општина Звездара
- Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за део блока између улица Љутице Богдана, Рајка Митића, Генерала Павла Јуришића Штурма, Булевара ослобођења, раскрснице „Аутокоманда” и Улице доктора Милутина Ивковића, Градска општина Савски венац

Акти градских општина Раковица
- Одлука о завршном рачуну Градске општине Раковица за 2017. годину
- Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Раковица
- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” о усвајању финансијског извештаја за 2017. годину
- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” о расподели добити из 2017. године
- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица о ребалансу буџета за 2018. годину

Акти градских општина Обреновац
- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о петнаестој измени и допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

________________________________________________

 Број 43  - 13. 06. 2018.


Акти Града
- Одлука о успостављању сарадње између Града Београда, Република Србија и Града Сарајева, Босна и Херцеговина

Акти градских општина Палилула
- Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2017. годину
- Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2018. годину

________________________________________________

 Број 42  - 11. 06. 2018.


Акти градских општина Савски венац
- Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2017. године
- Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину
- Измене кадровског плана Управе Градске општине Савски венац за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
- Одлука о завршном рачуну буџета Општине Сурчин за 2017. годину
- Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу
- Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Установе културе – Културни центар Сурчин
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе – Културни центар Сурчин
- Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Радиофар
- Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Радиофар

________________________________________________

 Број 41  - 07. 06. 2018.


Акти Града
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
- Решење о избору градоначелника града Београда
- Решење о избору заменика градоначелника града Београда
- Решење о избору чланова Градског већа Града Београда
- Решење о престанку дужности градоначелника града Београда
- Решење о престанку дужности заменика градоначелника града Београда
- Решење о престанку дужности члановима Градског већа Града Београда
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног полиетиленског гасовода, од постојеће гасне мерно-регулационестанице (МРС) Карабурма центар до топлане Вишњичка бања, Градска општина Палилула
- Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела Сурчинског поља уз Савски насип, Градска општина Нови Београд
- Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, Градска општина Вождовац

________________________________________________

 Број 40  - 01. 06. 2018.


Акти градских општина Звездара
- Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
- Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” у ликвидацији за период од 1. јануара 2017. године до 31. децембра 2017. године
- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавању рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Нови Београд
- Одлука о консолидованом завршном рачуну Градске општине Нови Београд за 2017. годину
- Одлука о другом ребалану буџета Градске општине Нови Београд за 2018. годину
- Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица
- Правилник о изменама и допунама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд
- Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Нови Београд
- Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Нови Београд
- Решење о избору члана Већа Градске општине Нови Београд
- Решење о избору члана Већа Градске општине Нови Београд
- Решење о утврђивању престанка дужности заменику члана Изборне комисије Градске општине Нови Београд
- Решење о избору члана Изборне комисије Градске општине Нови Београд
- Решење о разрешењу и именовању в.д. председника месних заједница

Колективни уговори
- Анекс II Колективног уговора код послодавца Јавног предузећа „Ада Циганлија
- Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране”
- Анекс III Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Београд-пут”
- Анекс 3 Колективног уговора код послодавца ЈП „Београдска тврђава”
- Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈВП „Београдводе”, Београд
- Анекс II Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и канализација”
- Анекс II Колективног уговора код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП
- Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈКП „Градска чистоћа”
- Анекс II Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” – Београд
- Анекс II Колективног уговора код послодавца Јавно предузеће „Градско стамбено”, Београд
- Анекс III Колективног уговора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”
- Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈКП „Инфостан технологије”
- Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈКП „Јавно осветљење”, Београд
- Анекс II Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Београд
- Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈКП „Погребне услуге”, Београд
- Анекс II Колективног уговора за Јавно предузеће „Сава центар”
- Анекс II Колективног уговора код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП
- Анекс III Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”
- Анекс II Колективног уговора код послодавца JKП „Зеленило – Београд”

________________________________________________

 Број 39  - 31. 05. 2018.


Акти градских општина Чукарица
- Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Чукарица за 2017. годину
- Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2018. годину

Акти јавних предузећа и других организација
- Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

________________________________________________

 Број 38  - 28. 05. 2018.


Акти Града
- Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2018. годину
- Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Фабрике картона „Умка”, Градскa општина Чукарица
- Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације привредног парка уз ауто-пут Е-70, северно од петље „Аеродром”, Градскаопштина Сурчин

Акти градских општина Земун
- Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун
- Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Земун
- Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2017. годину
- Одлука о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун
- Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун
- Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун
- Решење о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Земун

Акти градских општина Чукарица
- Решење о формирању Мобилног тима за социјалну инклузију Рома

Акти градских општина Гроцка
- Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на територији градске општине Гроцка
- Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

________________________________________________

 Број 37  - 22. 05. 2018.


Акти Града
- Пословник Градске изборне комисије

Акти градских општина Обреновац
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац

Акти градских општина Сурчин
- Закључак о утврђивању некатегорисаних путева на подручју Градске општине Сурчин

Акти јавних предузећа и других организација
- Статут Адвокатске коморе Београда

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42