СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 111  - 29. 12. 2017.


Акти Града
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику – 1
Решење о оснивању Буџетског фонда за комуналну инфраструктуру за изградњу и инвестиционо одржавање мреже за дистрибуцију топлотне енергије града Београда
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд за 2017. годину

Акти градских општина Обреновац
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Сопот
Одлука о петом ребалансу буџета Градске општине Сопот за 2017. годину
Одлука о буџету Градске општине Сопот за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
Решење о попуњавању положаја – постављењу начелника Управе Градске општине Сурчин

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

________________________________________________

 Број 110  - 29. 12. 2017.


Акти градских општина Раковица
Одлука о буџету Градске општине Раковица за 2018. годину
Кадровски план Градске општине Раковица за 2018. годину
Одлука о установљењу јавних признања Градске општине Раковица
Решење о престанку функције заштитника грађана Градске општине Раковица
Решење о избору заштитника грађана Градске општине Раковица
Решење о давању сагласности на одлуке о усвајању Програма пословања ЈП „Пословни центар – Раковица” за 2018. годину и Посебног програма коришћења субвенција из буџета Градске општине Раковица за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за културу и образовање Раковица за 2018. годину

________________________________________________

 Број 109  - 28. 12. 2017.


Акти градских општина Вождовац
Одлука о буџету Градске општине Вождовац за 2018. годину
Решење о измени Решење о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Пословни центар – Вождовац” за 2018. годину

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2018. годину
Кодекс понашања службеника и намештеника Градске општине Лазаревац
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац
Решење о избору члана Већа Градске општине Лазаревац
Решење о престанку дужности члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу
Решење о престанку дужности члана Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Лазаревац
Решење о престанку мандата општинског правобраниоца Градске општине Лазаревац
Решење о именовању општинског правобраниоца Градске општине Лазаревац
Решење о именовању заменика општинског правобраниоца Градске општине Лазаревац
Решење о давању сагласности на употребу имена Градске општине Лазаревац
Решење о разрешењу директора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП „Топлификација” Лазаревац из 2016. године
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Први ребаланс Програма пословања ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Прве измене Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године
Решење о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом „Првог приградског позоришта Лазаревац” Лазаревац за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о другој промени Статута Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета Града Ваљева Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни„Колубара”за 2017. годину
Решење о разрешењу председника Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац
Решење о именовању председника Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

________________________________________________

 Број 108  - 28. 12. 2017.


Акти Града
Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти градских општина Звездара
Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2018. годину
Одлука о измени Одлуке о заштитнику грађана у Градској општини Звездара
Одлука о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”
Решење о избору члана Већа Градске општине Звездара
Решење о именовању Савета Дечјег позоришног фестивала „Позориште звездариште”
Решење о давању сагласности на План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2018. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2017. години
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун
Одлука о буџету Градске општине Земун за 2018. годину
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Земун

________________________________________________

 Број 107  - 27. 12. 2017.


Акти градских општина Палилула
Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2018. годину
Кодекс понашања службеника и намештеника Градске општине Палилула

Акти градских општина Чукарица
Одлука о буџету Градске општине Чукарица за 2018. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката деловања аматерских друштава из области културе средствима буџета Градске општине Чукарица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката у области културе (ликовна и примењена уметност, књижевност, позориште и музика) средствима буџета Градске општине Чукарица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима финансирања програма, пројеката и манифестација у области спорта средствима буџета Градске општине Чукарица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења и невладиних организација средствима буџета Градске општине Чукарица
Одлука о утврђивању дела Сремчице као посебног насељеног места на подручју градске општине Чукарица у смислу члана 2, став 3. Одлуке о одржавању чистоће
Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица
Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичко-спортске организацијеГрадске општине Чукарица
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичко-спортске организације Градске општине Чукарица

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца о измени и допуни Oдлуке о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац са Одлуком

________________________________________________

 Број 106  - 27. 12. 2017.


Акти градских општина Палилула
Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2018. годину
Кодекс понашања службеника и намештеника Градске општине Палилула
Акти градских општина Чукарица
Одлука о буџету Градске општине Чукарица за 2018. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката деловања аматерских друштава из области културе средствима буџета Градске општине Чукарица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката у области културе (ликовна и примењена уметност, књижевност, позориште и музика) средствима буџета Градске општине Чукарица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима финансирања програма, пројеката и манифестација у области спорта средствима буџета Градске општине Чукарица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења и невладиних организација средствима буџета Градске општине Чукарица
Одлука о утврђивању дела Сремчице као посебног насељеног места на подручју градске општине Чукарица у смислу члана 2, став 3. Одлуке о одржавању чистоће
Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица
Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичко-спортске организацијеГрадске општине Чукарица
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичко-спортске организације Градске општине Чукарица

Акти градских општина Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца о измени и допуни Oдлуке о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац са Одлуком

________________________________________________

 Број 105  - 26. 12. 2017.


Акти градских општина Савски венац
Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2018. годину
Кадровски план Управе Градске општине Савски венац
Кадровски план Правобранилаштва Градске општине Савски венац за 2018. годину
Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из средстава буџета Градске општине Савски венац

Акти градских општина Барајево
Одлука о буџету Градске општине Барајево за 2018. годину
Одлука о покретању поступка за израду програма гасификације на територији градске општине Барајево
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за изношење смећа за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за закуп пословног простора Црвеног крста за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
Одлука о буџету Градске општине Сурчин за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Хуманитарне фондације „Снага живота” за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада установе културе Културни центар Сурчин за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекрације за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за 2018. годину
Закључак о усвајању Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин за 2018. годину
Закључак о утврђивању Списка некатегорисаних путева на подручју насељеног места Сурчин

________________________________________________

 Број 104  - 26. 12. 2017.


Акти градских општина Нови Београд
Одлука о буџету Градске општине Нови Београд за 2018. годину
Одлука о расподели ликвидационог остатка ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд – у ликвидацији
Одлука о окончању поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор” – Општина Нови Београд – у ликвидацији
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и лица других мигрантских група у Градској општини Нови Београд за период 2018–2021.
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд
Решење о именовању в.д. председника Месне заједнице „Студентски град” градске општине Нови Београд
Закључак о усвајању завршног ликвидационог биланса ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд – у ликвидацији
Закључак о усвајању извештаја о спроведеном поступку ликвидације ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд – у ликвидацији
Закључак о усвајању изјаве ликвидационог управника ЈП „Пословни простор” општина Нови Београд – у ликвидацији
Закључак Скупштине градске општине Нови Београд број X-020-1273 од 26. децембра 2017. године

Акти градских општина Стари град
Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2018. годину
Решење о разрешењу функције секретара Скупштине Градске општине Стари град
Решење о разрешењу функције заменика секретара Скупштине Градске општине Стари град
Решење о постављењу на функцију секретара Скупштине Градске општине Стари град
Решење о постављењу на функцију заменика секретара Скупштине Градске општине Стари град
Решење о изменама Решења о образовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу

________________________________________________

 Број 103  - 25. 12. 2017.


Акти градских општина Гроцка
Одлука о буџету Градске општине Гроцка за 2018. годину
Одлука о покретању поступка ликвидације
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП „Грочански комуналац”
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Грочански комуналац”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП за топлификацију градске општине Гроцка
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП за топлификацију градске општине Гроцка
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”
Кодекс понашања службеника и намештеника Градске општине Гроцка

Акти градских општина Обреновац
Одлука о буџету Градске општине Обреновац за 2018. годину
Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Одлука о ослобађању закупаца станова у јавној својини Града Београда чији је корисник Градска општина Обреновац обавезе плаћања закупнине за период мај 2014 – мај 2016. године, поплављених 16. маја 2014. године, због немогућности коришћења
Одлука о оснивању Савета за здравље, социјалну и дечју заштиту на територији градске општине Обреновац
Решење о трећој измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Обреновац
Решење о првој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Одлука о додели награда и јавних признања Градске општине Обеновац за 2017. годину

________________________________________________

 Број 102  - 24. 12. 2017.


Акти Града
Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите
Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Библиотеке „Влада Аксентијевић”, Обреновац

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42