АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА


Недобитне организације- буџетски корисници нису обвезници пореза на добит правних лица после укудања подрачуна сопствених (тржишних ) прихода

29. 07. 2019.

Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима добило је Мишљење Министарства финансија бр. бр. 011-00-139/2019-04 од 10.7.2019. год. у вези са постављеним питањем:
„Да ли су буџетски корисници – недобитне организације обвезници пореза на добит правних лица после укидања подрачуна сопствених (тржишних) прохода?”

Министарство финансија је предметним мишљењем изнело став да „корисници буџетских средстава којима су укинути подрачуни сопствених прихода и који нису у обавези да састављају Образац 2 – Биланс прихода и расхода, при чему су средства која су се уплаћивала на те подрачуне постала јавни приходи, нису обвезници пореза на добит правних лица по основу предметних пореза“. Линк на донето Мишљење...

Доношењем наведеног мишљења разрешене су недоумице у вези пореског третмана сопствених прихода. Mеђутим напомињемо, да укидањем подрачуна сопствених прихода буџетских корисника ови приходи нису укинути, већ се они остварују и користе у складу са прописима који уређују обављање делатности у јавном сектору. Детаљније о начину остваривања и коришћења сопствених прихода у Буџетском рачуноводству бр. 15-16/19.


» детаљније «

________________________________________________

Бесплатна Саветовања (стручне консултације) у вези „Пописа имовине и обавеза 2016“

21. 12. 2016.

Поштовани,

Подсећамо Вас да су бесплатна Саветовања (стручне консултације) у вези „Пописа имовине и обавеза 2016“ у сарадњи са едукативном кућом „Образовни информатор” у току (Програм и распоред места и времена одржавања погледајте овде) .

С обзиром на то да заједно са Образовним информатором спроводимо активности на афирмацији рачуноводствене струке у јавном сектору, било би корисно да присуствујете саветовањима, како бисте се упознали са Смерницама за даљи рад Удружења рачуновођа у ванпривредним делатностима, које смо усвојили на Х Конференцији буџетских корисника, одржаној 9.12.2016. године.

Истовремено Вас обавештавамо да смо на захтев Министарства просвете учинили изузетан стручни напор, те поводом измена Закона о основама система образовања и васпитања предложили да се и рачуновође у матичном Закону уваже као стручна лица која не би требало да буду само генеричка радна места. Извод из текста предлога измена овог закона можете погледати овде.

По истом принципу треба сагледати и прописе у осталим јавним службама (делатностима) и афирмисати значај рачуновођа у јавном сектору, како код надлежних министарстава, тако и у Министарству финансија. Циљ нам је да ова струковна организација ојача, а да бисмо овај циљ и остварили, потребно је да и Ви будете члан Ваше струковне организације.

 На страници Удружења рачуновођа у ванпривредним делатностима http://www.obrazovni.rs/racunovodje/, можете се информисати о активностима и актима Удружења, а путем мејла: udruzenjeracunovodja@obrazovni.rs можете нам слати своје предлоге Програма рада Удружења, као и попуњене Приступнице.

Контакт: 011/2624-434, 063/688-354.
» СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА «

________________________________________________

Одржана Припремна седница за Изборну скупштину удружења

15. 12. 2016.

По претходном плану и дневном реду, у оквирима годишње конференције буџетских корисника, одржана је Припремна седница за изборну скупштину удружења. Присутни су упознати са планом даљег рада и договорено је да се у следећа 3 месеца одржи нова Изборна скупштина удружења на којој ће се изабрати нови управни органи удружења. Такође, дате су оквирне смернице даљег рада удружења са планом рада за наредне две године.
» детаљније «

________________________________________________

ПРИПРЕМНА СЕДНИЦА ЗА ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ

07. 12. 2016.

X ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

9.12.2016. Сава Центар, Београд


» детаљније «

________________________________________________

1|

АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Србија регионални лидер у реформи финансијског извештавања

10. 04. 2017.

Србија је регионални лидер у процесу реформе финансијског извештавања, саопштили су представници Министарства финансија приликом учешћа на конференцији „Пут ка Европи” о реформи финансијског извештавања. Транспарентност финансијских књига у Србији даље води ка новим инвестицијама и привредном расту у земљи, наглашено је на овом скупу, који су организовали Центар за реформу финансијског извештавања и Светска банка. Србија напредује у усвајању међународних стандарда финансијског извештавања и прелази у један нови систем већег степена одговорности и професионалности у изради, презентацији и ревизији тих извештаја, наводи се у саопштењу.

________________________________________________

СПОРАЗУМ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ГИЗ-ОМ ПРЕДВИЂА ЕДУКАЦИЈУ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

01. 04. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе потписало је Споразум о спровођењу пројекта „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији” између тог министарства и Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ). Пројекат има за циљ да се побољшају услови за поштовање правила ефикасности државне управе кроз три области. У питању су хармонизација прописа са Законом о општем управном поступку, подршка развоја радних алата за управљање учинком и подршка подизању капацитета државних институција у креирању политика укључујући родну равноправност.
» детаљније «

________________________________________________

АНАЛИЗА О ПРОЦЕНИ ПОТРЕБА ЗА ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

01. 04. 2017.

Публикација Анализа о процени потреба за обуком запослених у локалној самоуправи припремљена је од стране међународних и домаћих експерата у складу са водичем Савета Европе за анализу тренинг потреба. У публикацији су сумирaни општи налази који указују на нeдoстaтaк вeштинa и знaњa зaпoслeних нa нивoу JЛС. Такође, дате су и препоруке за даљи рад локалних самоуправа по питању спровођења обука запослених.
» детаљније «

________________________________________________

Србија регионални лидер у реформи финансијског извештавања

31. 03. 2017.

Србија је регионални лидер у процесу реформе финансијског извештавања, саопштили су представници Министарства финансија приликом учешћа на конференцији „Пут ка Европи” о реформи финансијског извештавања. Транспарентност финансијских књига у Србији даље води ка новим инвестицијама и привредном расту у земљи, наглашено је на овом скупу, који су организовали Центар за реформу финансијског извештавања и Светска банка. Србија напредује у усвајању међународних стандарда финансијског извештавања и прелази у један нови систем већег степена одговорности и професионалности у изради, презентацији и ревизији тих извештаја, наводи се у саопштењу.
» детаљније «

________________________________________________

ВОЈВОДИНА ДОБИЛА РАЗВОЈНУ АГЕНЦИЈУ

01. 03. 2017.

Скупштина АПВ усвојила је Одлуку о оснивању Развојне агенције Војводине. У њен рад биће инкорпориран и ВИП Фонд за привлачење инвестиција и никада акредитована Агенција за регионални развој Војводине. Развојна агенција биће најважнија алатка у спровођењу политике у области развоја, у подстицању привреде и пољопривреде и отварању нових радних места..
» детаљније «

________________________________________________

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ УЧИНИТИ ДОСТУПНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

01. 03. 2017.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да је циљ у наредном периоду да се све јавне установе учине доступним особама са инвалидитетом. Министарство је у протекле три године кроз конкурсе за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Србији финансијски подржало 16 пројеката којима је путем уклањања архитектонских баријера омогућило приступ у 36 објеката који су од значаја за особе са инвалидитетом.

________________________________________________

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЗ ПОТВРДУ ПЗК ДО УРУЧЕЊА КАРТИЦЕ

15. 01. 2017.

Министарство здравља Владе Републике Србије подсетило је да од 1. јануара РФЗО више не издаје и не оверава старе здравствене књижице, а осигурана лица којима су пре овог датума те легитимације оверене здравствену заштиту остварују на основу њих, и то до истека овере, односно до уручења здравствене картице. Осигураници који су поднели захтев за електронску картицу, а која још није уручена, након истека овере старе здравствене књижице, или у случају њеног губитка, здравствену заштиту остварују на основу потврде ПЗК коју издаје матична филијала Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО). Наведену потврду издаје искључиво матична филијала уколико је измирен доспели допринос.
» детаљније «

________________________________________________

ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

15. 01. 2017.

На конститутивној седници Савета за реформу јавне управе између осталог је усвојено Мишљење о полазним основама за управљање променама у јавној управи. На седници је образован Колегијум државних секретара као радне групе Савета, чији ће задатак бити да надзире и координира спровођење Стратегије реформе јавне управе и пратећег акционог плана, као и да учествује у процесу извештавања о успешности њихове реализације.
» детаљније «

________________________________________________

СРБИЈА НАЈВИШЕ НАПРЕДОВАЛА У РАЗВОЈУ eУПРАВЕ У ЕВРОПИ

01. 01. 2017.

Србија је остварила најбржи раст еУправе у Европи, саопштила је Дирекција за електронску управу. Резултати студије УН показују да је Србија на 14. месту од 43 земље. У последњих месец и по дана је више од 200.000 пријава примљено на електронски сервис – захтеви за здравствене књижице, пријављивање за издавање пасоша, личне карте, као и пријава деце за вртић.
» детаљније «

________________________________________________

ИЗВEШТAJ O ПРИМEНИ ЗAКOНA O СЛOБOДНOМ ПРИСТУПУ ИНФOРМAЦИJAМA – OБAВEЗA OРГAНA ВЛAСТИ

01. 01. 2017.

Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти je писмoм упућeним нa aдрeсe држaвних oргaна, oргaна тeритoриjaлнe aутoнoмиje и лoкaлнe сaмoупрaвe као и oргaнизaциjа кojимa je пoвeрeнo вршeњe jaвних oвлaшћeњa упoзoриo нa њихoву дужнoст из члaнa 43. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи oбaвeзуje нa дoстaвљaњe гoдишњeг извeштaja o рaдњaмa прeдузeтим у циљу примeнe oвoг зaкoнa.
» детаљније «

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42