Рачуновође: Активности удружења
 

Одржана Припремна седница за Изборну скупштину удружења

15. 12. 2016.

По претходном плану и дневном реду, у оквирима годишње конференције буџетских корисника, одржана је Припремна седница за изборну скупштину удружења. Присутни су упознати са планом даљег рада и договорено је да се у следећа 3 месеца одржи нова Изборна скупштина удружења на којој ће се изабрати нови управни органи удружења. Такође, дате су оквирне смернице даљег рада удружења са планом рада за наредне две године.


С М Е Р Н И Ц Е
ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА
ЗА 2017. И НАРЕДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ
Овај документ је резултат дугогодишње праксе у примени прописа у јавном сектору, са циљем да све јавне службе и остали буџетски корисници, уз адекватнију примену прописа и рационалније коришћење јавних средстава и имовине, унапреде и ефикасније обављају своје функције (услуге).
Тај циљ је могуће остварити добро организованом, планираном и континуираном сарадњом између доносиоца државних одлука и праксе буџетских корисника.
Крајњи резултат такве сарадње био би коначно квалитетно спроведена реформа јавног сектора (са јасно мерљивим показатељима).
Смернице у наставку су основ за планирање активности сваке струке понаособ:
1. Иновирање и хармонизација законодавних оквира и прописа који су заједнички за прав¬но-економско пословање свих организација у јав-ном сектору (Закон о буџетском систему и подзаконска регулатива, Закон о радним односима, Закон о платама у јавном сектору и др.);
2. Активно учешће свих запослених у одређеној буџетској делатности (наука, просвета, здравство, култура, социјална заштита, јавна предузећа и др.) при доношењу прописа којим се регулише основна делатност одређеног буџетског корисника;
3. Израда норматива и стандарда за кадровске и материјалне трошкове и то минималне, оптималне и увећане, како би се коначно имао објективан инструмент за израчунавање расхода у буџету и стварне потребе за запосленима и набавкама у јавном сектору (без обзира на текућу финансијску моћ државе). На тај начин, уместо честих паушалних процена трошкова и цена услуга при доношењу буџета, финансијска средства би се планирала према стварним потребама;
4. Формирање ценовника услуга јавних служби (системско доношење, промене и адекватно контролисање);
5. Преиспитивање ефеката суфинансирања одређених потреба грађана (бесплатно школовање, бесплатни уџбеници, социјална давања, итд.);
6. Усаглашавање начина исказивања података и планирања резултата на нивоу свих извора финансирања у планским документима (буџет и финансијски планови буџетских корисника) са начином исказивања података и утврђивања резултата у финансијским извештајима и квалитету јавних услуга;
7. Законско регулисање сопствених прихода–адекватно и што хитније прецизирање законског основа, уз уважавање могућности да се стварају нове вредности и у јавном сектору као значајног извора средстава при доношењу финансијских планова, како за појединачног корисника, локалну самоуправу тако и за државу у целини;
8. Обједињавање информационо-технолошких решења на свим нивоима планирања, евидентирања и трошења јавних финансија и обезбеђивање транспарентности података;
9. Обезбеђивање едукативних садржаја за лидерско руковођење у свим сегментима јавних институција.
10. Јачати непрофитни сектор (струковна удружења свих професија у ЈС као партнера, како у државним институцијама, тако и у привредном (приватном) сектору – јавно приватно партнерство.
Београд, 9.12.2016. („Сава Центар“)

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42