Рачуновође: Активности удружења
 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

15. 12. 2016.

Поводом израде новог Закона о основама система образовања и васпитања потребно је да на позив министра који нам је упућен преко школских управа, организовано и што квалитетније искажемо ставове правне струке како би нова законска решења пратила потребе и промене реформских задатака у просвети.

Овај позив надлежних сматрамо веома добрим и корисним како би се предстојећим законским решењима помогло не само правној струци у школама и предшколским установама већ и укупном правном оквиру у коме послују просветне установе као буџетски корисници.

С тим у вези, Секција за Просвету која делује при при овом нашем удружењу, сматра да треба да организовано одговоримо на позив Министарства које је најзад спремно да уважи ставове наше струке.
У даљем делу овог текста можете наћи изводе из документа '' Предлози за измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања'' који можете допунити својим ставовима и доставити на мејл адресу Удружења udruzenjesekretaraipravnika@obrazovni.rs, како бисмо их објединили и проследили Министарству у име правника и секретара у просвети.


ПРЕДЛОЗИ
ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА


Удружење секретара и правника у ванпривреди - Секција за просвету, предлаже следеће измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-УС).

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОЈЕДИНИХ ЧЛАНОВА

1. Члан 10а мења се и гласи:
„Јединствени информациони систем просвете (у даљем тексту: ЈИСП) представља скуп регистара које успоставља Министарство.
Регистри из става 1. овог члана су:
1) Регистар установа предшколског васпитања и образовања, основног образовања и васпитања, средњег образовања и васпитања, ученичког и студентског стандарда, високог образовања и јавно признатих организатора активности образовања одраслих (у даљем тексту Регистар установа);
2) Регистар запослених у установама предшколског васпитања и образовања, основног образовања и васпитања, средњег образовања и васпитања, ученичког и студентског стандарда, високог образовања и лицима ангажованим код јавно признатог организатора активности образовања одраслих (у даљем тексту: Регистар запослених);
3) Регистар деце, ученика, одраслих и студената.
Ближе услове и начин успостављања ЈИСП-а, начин прикупљања, уноса, ажурирања, чувања, заштите и коришћења података из регистара и друга питања од значаја за функционисање ЈИСП-а, прописује министар.“

2. Члан 10б мења се и гласи:
„За потребе електронске евиденције и заштите података о личности у регистрима, формира се јединствени образовни број који се додељује детету, ученику, одраслом, студенту и запосленом у установама када се по први пут укључи у систем образовања и васпитања и прати га кроз све нивое образовања и васпитања.

3. У наредним члановима разрадити регистар установа, регистар запослених, регистар деце, ученика, одраслих и студената, прикупљање, унос, ажурирање и чување података из регистара кроз јединствени информациони систем просвете и коришћење података.

4. После члана 25. додати нови члан 25а који гласи:
„Министарство остварује сарадњу са другим државним органима, образовним установама, удружењима грађана и осталим организацијама, а њихове представнике може именовати у радне групе формиране ради усклађивања система образовања и васпитања Републике Србије са трендовима развоја образовања у Европи.”

5. Члан 38. мења се и гласи:
Јединица локалне самоуправе, може самостално или у сарадњи са другим јединицама локалне самоуправе да оснује центар за стручно усавршавање и промоцију науке (у даљем тексту: Центар), у складу са законом којим се уређују јавне службе.
У остваривању делатности стручног усавршавања Центар је дужан да стручно усавршавање запослених остварује у складу са овим законом. Центар врши избор одобрених програма стручног усавршавања.
У остваривању делатности промоције науке Центар образује научне клубове као организационе јединице у свом саставу, у циљу усвајања примењивог знања и развијања функционалне писмености у научном домену за децу, односно ученике. Научни клубови центара могу да међусобно сарађују и да се повезују у заједницу научних клубова.”

6. У члану 29. - ст. 3, 4, 5, 6 и 7. пребацити у посебне законе.

7. Проширену делатност регулисати посебним законима, или, уколико остаје дефинисана у Закону о основама система образовања и васпитања, члан 33. мења се и гласи:
„Установа која има решење о верификацији може да обавља и другу делатност којом се унапређује и доприноси квалитетнијем и рационалнијем обављању образовања и васпитања (у даљем тексту: проширена делатност) под условом да се њоме не омета обављање делатности образовања и васпитања.
Проширена делатност установе може да буде пружање услуга (смештај, исхрана, кетеринг, образовни туризам, тур-оператер, козметичке услуге и др.), производња, продаја и друга делатност, у складу са прописима којима се уређује класификација делатности, као и реализовање одобрених програма сталног стручног усавршавања у складу са прописима који уређују ту област.
Проширена делатност може да се обавља у оквиру ученичке задруге, у складу са овим и посебним законом.
Основна и средња школа може да остварује прописане и одобрене програме обука и друге активности образовања одраслих, у складу са овим и посебним законом.
Остваривање проширене делатности установе планира се годишњим планом рада.
Одлуку о проширењу делатности доноси орган управљања установе, уз сагласност Министарства. Одлука о проширењу делатности установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе садржи план прихода и издатака за обављање те делатности, начин ангажовања деце, ученика и запослених и начин располагања и план коришћења остварених средстава, у складу са прописима који регулишу буџетски систем.
Саставни део одлуке о проширеној делатности су: шифра делатности, елаборат о реализацији/остваривању делатности, докази/исправе о испуњености посебних услова за обављање делатности прибављених од надлежних органа, мишљење савета родитеља и одговарајућег стручног органа установе.
Захтев за давање сагласности за проширену делатност установа подноси Министарству. Осим одлуке, уз захтев се доставља решење о верификацији основне делатности.
Запослени у установи могу да се ангажују у реализацији проширене делатности ако се њиховим ангажовањем не омета остваривање образовно-васпитног рада.
Установа може, осим запослених, да ангажује друге сараднике за потребе обављања проширне делатности, који ће се финансирати из сопствених прихода установе, у складу са законом.
Деца и ученици могу да се ангажују само у оквиру наставе, ваннаставних активности и васпитно-образовног процеса с циљем подстицања њиховог позитивног односа према раду, професионалне оријентације, развијања свести о одговорности за преузете обавезе, као и развоја позитивног односа према тимском раду, у складу са Уставом, потврђеним међународним конвенцијама, повељавама, споразумима и законом.“

8. Додати члан 35а који гласи:
„Школа може да оснује ученичку задругу у циљу развијања ваннаставних активности.
Рад ученичке задрге уређује се посебним законом.“

9. У члану 34. додати став који гласи:
„Изузетно статусне промене, промена назива или седишта могу се вршити у току наставне године уз сагласност Министарства.“

10. Чл. 59. и 60. изменити тако што би се прописала могућност више од два мандата за обављање функције директора, као и да се пропише да одлуку о избору директора доноси министар.

11. У члану 68. став 1. брисати речи: „у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе.”

12. Додати нови члан 68а који гласи:
„Финансијско рачуноводствене послове и послове интерне контроле финансијског пословања у установи обавља рачуновођа.
Рачуновођа обезбеђује:
-законитост рада установе у домену економије и јавних финансија, односно примену прописа из области финансија, рачуноводства и књиговодства;
-адекватну примену свих начела и стандарда у рачуноводству (а посебно националних која проистичу из Закона о буџетском систему);
-стручну основу за планирање, извршење, рачуноводствено евидентирање и интерну контролу рада школе о сврсисходности трошења финансијских средстава.”

13. У члану 87. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Начин реализације ваннаставних активности - екскурзије и наставе у природи, начин избора извођача екскурзије и наставе у природи, и друга питања од значаја за реализацију наведених ваннаставних активности прописује министар.”

14. У члану 123. брисати став 4.

15. У члану 132. став 1. тачка 2) речи: „по конкурсу“ замењују се речима: „по већ расписаном конкурсу”.


НАЧЕЛНИ ПРЕДЛОЗИ ИЗМЕНА И ДОПУНА

1. Посебним законима детаљно регулисати сопствена средства која је установа стекла кроз проширену делатност, рад ученичке задруге, из пројеката и сл.;

2. Размотрити могућност да се законом пропишу и лакших повреда радних обавеза;

3. Размотрити могућност да се закон „растерети“ на тај начин што би се брисали неки чланови који се односе на радне односе, с обзиром на то да су радни односи уређени Законом о раду;

4. Размотрити могућност стручног усавршавања за директоре, секретаре и рачуновође;

5. Размотрити могућност да се систем јавних набавки организује на нивоу јединица локалне самоуправе или да се планирају додатна средства за ангажовање агенције која би се бавила јавним набавкама у установи;

6. Дисциплински поступак уредити на другачији начин.


Координатор Удружења

Марина Ровчанин, с.р.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42