СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Здравство

„Наказно тело не унаказује дух, али лепота душе краси тело.”
- Сенека

Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2017. годину

14. 02. 2017.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2017. годину који је по добијању сагласности Владе објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 8/17. Од 3.02.2017. године, са ступањем на снагу 11. 02.2017. године.

Овим правилником уређује се садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања из Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – УС, 106/15 и 10/16 – др. закон), за поједине врсте здравствених услуга и поједине врсте болести, проценат плаћања из средстава обавезног здравственог осигурања до пуног износа цене здравствене услуге, као и проценат плаћања осигураног лица у 2017. години, као и начин и поступак наплаћивања партиципације, престанак плаћања партиципације у току календарске године као и повраћај средстава уплаћених изнад највишег годишњег износа, односно највишег износа партиципације по одређеној врсти здравствене услуге у 2017. години.
» детаљније «

________________________________________________

Ускоро потписање уговора о осигурању лекара од професионалне одговорности

13. 02. 2017.

У наредним данима биће потписан уговор о осигурању лекара од професионалне одговорности, саопштила је Лекарска коморе Србије (ЛКС). Лекари ће бити осигурани док лече пацијенте у болницама, домовима здравља и клиникама, али и када буду радили допунски посао, у некој приватној здравственој установи. Укупна сума осигурања за све одштетне случајеве јесте два милиона евра, а осигурана сума по лекару је минимум 12.000 евра. Новац за осигуравајуће полисе обезбеђен је од чланарине у Лекарској комори Србије коју плаћају сви лекари.

________________________________________________

Уредба о Националном програму за очување и унапређење здравља старих

07. 02. 2017.

Влада је донела УРЕДБУ о Националном програму за очување и унапређење здравља старих, која је објављена у „Сл. гл. РС“, бр. 8/17, од 3.02.2017. године, са ступањем на снагу 11.02.2017. године. Национални програм одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Активности на унапређењу и очувању здравља, спроводе се по Националном програму који садржи утврђени циљ, активности и очекивани резултат, а спроводи се у складу са постојећим и пројектованим демографским трендовима, социјалном ситуацијом и здравственим стањем популације старих,а укључује елементе здравствене и социјалне заштите и удружења. Интегративни концепт пружања заштите старих који обухвата здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, социјалну подршку и услуге из области социјалне заштите, окупационе и подржавајуће активности, упућује на повезивање свих учесника који учествују у заштити старих у циљу стварања друштва за сва старосна доба и промовисања квалитетног живота и активног старења.

________________________________________________

Донета Одлука о износу средстава која се преносе филијали Републичког фонда за здравствено осигурање у току 2017. године

02. 02. 2017.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је ОДЛУКУ о износу средстава која се преносе филијали у току 2017. године, која је по добијању сагласности Владе објављена у „Сл. гл. РС“, бр. 7/17. од 31.01.2017. године, са ступањем на снагу 8. фебруара 2017. године, а примењује се у 2017. години. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о износу средстава која се преносе филијали у току 2016. године („Сл. гл. РС”, број 7/16).
Овом одлуком уређује се износ средстава која се, у току 2017. године, преносе филијали Републичког фонда за здравствено осигурање за извршавање одређених послова из надлежности матичне филијале у обезбеђивању и спровођењу права из обавезног здравственог осигурања, који су утврђени законом којим се уређује здравствено осигурање. Са уплатних рачуна доприноса за обавезно здравствено осигурање на подрачун филијале преносе се средства за финансирање расхода за извршавање послова филијале који су утврђени овом одлуком и то: 1) допринос запослених (на терет запослених и на терет послодавца), осигураника самосталних делатности и пољопривредника у износу од 7,5%; 2) допринос страних држављана за време школовања или стручног усавршавања на територији Републике Србије, који се школују или стручно усавршавају на подручју филијале у износу од 100% уплаћеног износа; 3) допринос лица која су укључена у обавезно здравствено осигурање у износу од 100% уплаћеног износа.

________________________________________________

Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2017. годину

01. 02. 2017.

Министар финансија објавио је износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2017. годину - 9.521 динар.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42