СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Здравство

„Наказно тело не унаказује дух, али лепота душе краси тело.”
- Сенека

Донета Одлука о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину

16. 09. 2015.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној 29. априла 2015. године, донео је ОДЛУКУ о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину, која је објављена у Сл. гл. РС, бр 79/15, од 14.09.2015. године, са ступањем на снагу даном доношења 29. априла 2014. године.
» детаљније «

________________________________________________

Листа о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања

06. 07. 2015.

Агенција за лекове и медицинска средства Србије утврдила је ЛИСТУ о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања, која је објављена у Сл. гл. РС, бр 55/15 од 25. јуна 2015. године. Листа лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања (Сл. гл. РС, број 14/11, 91/11, 77/12, 111/12, 16/13, 57/13, 113/13 и 103/14.) сада је додопуњена са 66 лека.

________________________________________________

Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у регистар медицинских средстава

18. 06. 2015.

У Правилнику о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у регистар медицинских средстава (Сл. гл. РС, бр. 2/14, 14/14 – исправка и 111/14, ступа на снагу 18. јуна 2015), измењен је члан 20. којим се регулише да Агенција за лекове и медицинска средства може, изузетно, као донацију или хуманитарну помоћ здравственој установи секундарног, односно терцијарног нивоа здравствене заштите, на име пацијента, односно групе пацијената, да одобри увоз нерегистрованог лека, под условом да се у моменту подношења захтева за увоз тог лека у Републици Србији не спроводи његово клиничко испитивање и уз испуњење одређених услова која се односе на клиничко испитивање у земљама ЕУ, односно регистрованог лека у случају примене за нову индикацију за коју се спроводи клиничко испитивање у Републици Србији, ако пацијент, односно група пацијената не испуњавају услове за учествовање у клиничком испитивању. Истим члaном је регулисано коју све документацију треба да поднесе увозник нерегистрованог лека.
Такође је у члану 21. измењен став 2 , који се односи на паковања лекова где су наведене врсте паковања, а додата су и два нова става која се односе на додатне маркице на спољњем паковању лека за ове лекове.

________________________________________________

Донет Правилник о измени и допунама Правилника о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова

03. 06. 2015.

У Правилнику о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова („Сл. гл. РС”, бр. 41/14 и 125/14), у члану 25а, после става 6. додат је став 7. који гласи: „Упоредива цена лека на велико из
референтних земаља прерачунава се у динаре, тако што се цена на велико упоредивог лека у валути референтне земље помножи са средњим курсом те валуте према динару по курсној листи Народне банке Србије, на дан утврђен општим актом Владе који уређује критеријуме за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт. Брисан је члан 29. постојећег Правилника.
» детаљније «

________________________________________________

Републички фонд за здравствено осигурање донео је нове номенклатуре за фактурисање здравствених услуга

02. 06. 2015.

Здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, РХ центри, Заводи за јавно здравље, Заводи за трансфузију и установе ван План мреже обавештене су од стране матичних филијала Републичког фонда за здравствено осигурање о новим Номенклатурама за фактурисање пружених услуга у 2015. години.
» детаљније «

________________________________________________

Додељени сертификати акредитованим здравственим установама

21. 04. 2015.

У Србији је у последњих пет година акредитовано 130 здравствених установа, а данас су на свечаности додељени секрификати за још 31 здравствену установу које су у последњих годину дана прошле процес акредитације.
» детаљније «

________________________________________________

Правилник о имунизацији и начину заштите лековима

07. 04. 2015.

Министар здравља донео је ПРАВИЛНИК о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима, који је објављен у Сл. гл. РС, бр. 32/15, од 3.04.2015. године, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, 4. априла 2015. године.
» детаљније «

________________________________________________

Правилник о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите

07. 04. 2015.

Министар здравља донео је ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите, који је објављен у Сл. гл. РС, бр. 32/15, од 3. 04. 2015. године , са ступањен на снагу наредног дана од дана објављивања, 4. априла 2015. године.
У Правилнику о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите (Сл. гл. РС, број 17/13), у Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите извршене су допуне тачка 6. - Први преглед деце, школске деце и омладине ради лечења, тако што је став 1. допуњен са - холистичка процена потреба пацијента и планирање палијативног збрињавања, по потреби, процена бола и других симптома, предлог мера за лечење постојећих симптома, а став 3. са - процена социјалног и психолошког статуса. Индентичне допуне извршене су и у тачки 14 - Први преглед одраслих ради лечења, став 1.
» детаљније «

________________________________________________

Преусмеравање дела свих болничких капацитета за најтеже пацијенте

12. 03. 2015.

Министар здравља у Влади Републике Србије Златибор Лончар најавио је да ће део болничких капацитета широм Србије ускоро бити на располагању пацијентима са најтежим болестима, који не могу без туђе помоћи.
» детаљније «

________________________________________________

ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину одређивања мере карантина, односно стављања лица под здравствени надзор

19. 02. 2015.

Министар здравља донео је ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину одређивања мере карантина, односно стављања лица под здравствени надзор, који је објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 18/15, од 13. 02. 2015. године са ступаљем на снагу 21. фебруара 2015. године.
» детаљније «

________________________________________________

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

19. 02. 2015.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, који је објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 18/15, од 13.02.2015. године, са ступањем на снагу 21. фебруара 2015. године.
» детаљније «

________________________________________________

Потписан нови колективни уговор за запослене у здравству

31. 12. 2014.

Министар здравља у Влади Републике Србије Златибор Лончар и представници три репрезентативна синдиката у здравству потписали су нови колективни уговор, уз поруку да им је заједнички циљ побољшање здравственог система.
» детаљније «

________________________________________________

ПЛАН здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2015. годину

31. 12. 2014.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је ПЛАН здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2015. годину, који је објављен у Сл. гл. РС, бр. 146/14, од 30. децембра 2014. године.
» детаљније «

________________________________________________

УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт

15. 12. 2014.

Влада је донела УРЕДБУ о изменама и допунама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт, која је објављена у
Сл. гл. РС, бр. 132/14 са ступањем на снагу наредног дана од дана објављивања, 10. децембра 2014. године.

» детаљније «

________________________________________________

ОДЛУКА о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт

15. 12. 2014.

Влада je донела ОДЛУКУ о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, која је објављена у Сл.гл.РС, бр. 133/14, од 10.12.2014. године, са ступањем на снагу 18. децембра 2014. године.
» детаљније «

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42