СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска

Пoсeбни кoлeктивни угoвoр зaпoслeнимa у студeнтским устaнoвaма

17. 11. 2015.

Mинистaр прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Срђaн Вeрбић и прeдстaвници синдикaтa oбрaзoвaњa пoтписaли су у Mинистaрству Пoсeбaн кoлeктивни угoвoр зa зaпoслeнe у устaнoвaмa студeнтскoг стaндaрдa чиje je oснивaч Рeпубликa Србиja. Пoсeбним кoлeктивним угoвoрoм пoбoљшaвajу сe услoви рaдa и урeђуjу прaвa и oбaвeзe и oдгoвoрнoст из рaднoг oднoсa зaпoслeних у устaнoвa студeнтскoг стaндaрдa, нaвoди сe у сaoпштeњу Министaрствa прoсвeтe.

________________________________________________

Једнократна исплата запосленима у основним и средњим школама и у установама ученичког стандарда

10. 11. 2015.

Просветни радници добиће крајем новембра једнократну помоћ од 7.000 динара, саопштила је медијима Влада Србије, а не 6.000 динара, како је предвиђено Предлогом Закона о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину. Запосленима у установама основног и средњег образовања и установама ученичког стандарда једнократно ће бити исплаћен нето износ, са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.

________________________________________________

Наградни Конкурс за наставнике основних школа

09. 11. 2015.

Конкурс Дигитални час намењен је наставницима разредне наставе и предметним наставницима основних школа који успешно користе информационе и комуникационе технологије у настави и који су креативни у раду.
» детаљније «

________________________________________________

Конкурс ЕУ за нове пројекте подршке образовању

21. 10. 2015.

Министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије Срђан Вербић саопштио је да је објављен конкурс за нове пројекте програма Европске уније за подршку сарадњи у сфери образовања, младих и спорта – Еразмус+, за који је издвојено више новца него претходне године. Министар је истакао да је очекивани буџет за пројекте који подржавају академске размене приближно 25 милиона евра, док је за пројекте модернизације високог образовања обезбеђено више од 13 милиона евра.
» детаљније «

________________________________________________

Ускладити образовање са потребама тржишта рада

15. 10. 2015.

Министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије Срђан Вербић саопштио је медијима да је Србија једина земља у Европи која нема Национални оквир квалификација, и најавио да би закон и регистар квалификација требало да буду усвојени почетком наредне године. Министар је на јавном слушању на тему - Национални оквир квалификација (НОК) – повезивање образовања и тржишта рада у Србији, истакао да квалификација треба да покаже шта одређена особа уме и може да уради, а не само коју школску спрему има и коју је школу завршила.
» детаљније «

________________________________________________

Олакшан процес признавања страних диплома у Србији

02. 10. 2015.

Студенти из Србије који су стекли дипломе у иностранству, од данас брже и јефтиније могу да заврше читаву процедуру признавања дипломе. ЕНИК/НАРИК центар, који се бави признавањем страних високошколских исправа, почео је са радом, а читав поступак признавања диплома завршава се у року од 90 дана, по цени од 3.500 динара.
» детаљније «

________________________________________________

Запослени у просвети не морају у пензију са 60,5 година живота

07. 09. 2015.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић упутио је обавештење директорима школа да запосленима који након 12. октобра ове године испуне услов за старосну пензију од 60 година и 6 месеци живота, односно 61 годину живота у 2016. години, понуде наставак радног односа у складу са потребама тог радног места до краја школске 2015/2016. године.
» детаљније «

________________________________________________

Упис деце из осетљивих друштвених група у обавезно образовање

04. 09. 2015.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и другим партнерима поново је покренуло кампању за упис деце из осетљивих друштвених група у обавезно образовање - предшколски припремни програм. Подаци којима располаже Министарство о обухвату деце обавезним образовањем показују пораст у општој популацији, али и даље недовољно висок обухват деце из осетљивих друштвених група како припремним предшколским програмом (ППП), тако и основним образовањем.
» детаљније «

________________________________________________

Објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу

03. 09. 2015.

Правилник о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу уређује начин, време, место, критеријуме за вредновање, редослед и активности, права и обавезе у поступку уписа ученика у средњу школу. Мењан је редослед за упис ученика у средњу школу; кандидат може да оствари највише 100 бодова; право на рангирање ради уписа у гимназију и средњу стручну школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио најмање 50 бодова по основама из Правилника.

Опширније у Правном саветнику 18/15.

________________________________________________

Објављен Правилник о критеријумима и стандардима за финансиранје установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

03. 09. 2015.

Даном почетка примене овог Правилника престаје да важи Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања (Службени гласник РС бр,36/15 и 72/15). Разлози за доношење новог Правилника су потреба за уређивањем критеријума и стандарда финансирања система образовања и васпитања установа које обављају делатност основног образовања и васпитања у складу са променама у буџетском систему и усклађивања са новим прописима у образовању од 2013. године што ће допринети и усклађивању образовања и васпитања у Републици Србији са системом образовања и васпитања Европске уније.
» детаљније «

________________________________________________

Данас почиње нова школска година

01. 09. 2015.

Зa oкo 900.000 oснoвaцa и срeдњoшкoлaцa у Србиjи данас почиње школска 2015/2016. година. Како је најављено у Министарству просвете, ученике очекује низ новина. Садашња генерација матураната имаће уписни праг од 50 бодова за четворогодишње средње школе. У току септембра, средњошколце очекује нови Правилник о оцењивању, којим ће се, осим знања, вредновати активност на часу и дисциплина. Новина за ученике који школу не похађају у Војводини је што ће од ове школске године, зимски распуст бити подељен у два дела.
» детаљније «

________________________________________________

Најављена промена оцењивања у средњим школама

31. 08. 2015.

Министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије Срђан Вербић најавио је промену оцењивања у средњим школама. Правилник о оцењивању у средњој школи је у завршној фази и биће објављен првих дана септембра, истакао је министар. Срђан Вербић је објаснио да ће се новим правилником значајно другачије вредновати не само рад на часу, већ и дисциплина и изостанци са часова, уз оцену да ће то бити добар алат у рукама наставника за квалитетније оцењивање. Друга ствар, како је додао, јесте Правилник о упису у средње школе, којим се уводи праг знања за четворогодишње средње школе, који ће бити 50 поена.
» детаљније «

________________________________________________

Формирана Радна група за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања

26. 08. 2015.

Министар просвете, науке и технолошког развоја формирао је Радну групу за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања. За сваку школску управу, ради оперативног поступања, односно праћења процеса радног ангажовања запослених на нивоу установе, формирана је радна подгрупа коју чине представници школске управе, надлежни саветник задужен за финансијско-материјалне послове и представници именовани од стране репрезентативних синдиката у образовању. Задатак радне подгрупе је да прати процес радног ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у сарадњи са директорима установа, а у складу са релевантним прописима којима је уређена област радног ангажовања.

________________________________________________

Решити проблеме укрупњавања норме за запослене у просвети

20. 07. 2015.

Министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије Срђан Вербић подржао је предлоге Радне групе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у намери да се поступак ангажовања запослених у овим установама учини ефикаснијим и транспарентним. Вербић је на састанку те радне групе истакао да ће од директора школа бити захтевано да у потпуности поштују одредбе Посебног колективног уговора, што ће бити предмет контроле, како синдиката, тако и Министарства.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојен Предлог измена Закона о основама система образовања и васпитања

20. 07. 2015.

Влада Републике Србије усвојила је Предлог измена Закона о основама система образовања и васпитања. Предложено је да се из закона брише став који прописује да наставнику, васпитачу или стручном сараднику радни однос престаје на крају школске године у којој навршава 40 година стажа осигурања или 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. Овим изменама закона ће се, како се очекује, побољшати ефикасност система предшколског, основног и средњег образовања.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42