СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Локална самоуправа

„Где недостаје људи, треба да сами будемо људи.”
- немачка

Одлукa o садржини и форми Обрасца за израду акционог плана за спровођење пројекта који се финансира из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

01. 03. 2017.

Образац за акциони план, прописан овом одлуком сачивања се у табеларној форми. Основни обавезни елементи овог обрасца су:
- Основни подаци о пројекту:
- Основни подаци о кориснику средстава:
- Основни подаци о члановима пројектног
тима;
- Планирана вредност пројекта;
- Циљеви пројекта и очекивани резултати:
- Очекивани резултати пројекта:
- План активности:
- План јавних набавки за пројекте за чију реализацију није покренут поступак јавне набавке:
- План управљања ризицима:
- План комуникације и видљивости пројекта:

Саставни део ове Одлуке је Образац АР.01 Акциони план за спровођење пројекта.
Одлука је ступила на снагу 22.2.2017. године.

________________________________________________

Упутство о припреми и достави неопходне документације коју корисник средстава доставља ради реализације програма и пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

01. 03. 2017.

Овим Упутством утврђена је потребна документација у циљу реализације програма и пројеката које финансира Управа за капитална улагања АПВ по основу закључених Уговора о преносу средстава.

У поступку реализације тих програма и пројеката, прописана је документациј која се подноси након закључења Уговора о преносу средстава, приликом покретања поступка јавне набавке, увођења извођача радова у посао, приликом измене уговора о јавној набавци, уговарања додатних радова, приликом преноса средстава на рачун корисника средстава, завршетка радова и приликом извештавања о реализацији пројекта.

О свим евентуалним изменама у документацији, а које се у току реализације пројекта догоде, Корисник средстава има обавезу да обавести Управу и да достави измењену документацију.

________________________________________________

Правилник о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава

01. 03. 2017.

Овим правилником ближе су прописани услови за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије ( Фонда), као и начин расподеле тих средстава.

Корисник средстава може бити: јединица локалне самоуправе, односно правно лице чији је оснивач јединица локалне самоуправе ( даље: инвеститор), правно лице које управља регулационим и заштитним водним објектима, водним објектима за одводњавање и водним објектима за заштиту од ерозија и бујица на сливовима акумулација у јавној својини, правно лице које обавља научноистраживачку делатност и које издаје научне часописе за уређење, заштиту и коришћење вода или припрема и организује научне и/или стручне скупове из области управљања водама, као и правно лице које организује манифестацију „Дан Дунава” и „Дан Саве”.

Захтев за расподелу и коришћење средстава Фонда подноси се у року од 20 дана од дана објављивања годишњег програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”. Захтев за расподелу и коришћење средстава Фонда подноси се на обрасцима који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Правилник ступа на снагу 4. марта 2017. године.

________________________________________________

Друга фаза израде плана интегритета и најава обука у градовима/општина

01. 03. 2017.

Агенција за борбу против корупције обавештава органе јавне власти да је у току друга фаза израде плана интегритета.

План интегритета се израђује на основу нацрта (модела) плана интегритета у електронској форми (апликацији), коме се приступа путем интернет адресе http://plan.acas.rs/acas_pi или путем линка „нацрт плана интегритета“ који се налази на интернет страни Агенције у одељку план интегритета. Рок за његову израду и постављање одлуке о његовом усвајању у апликацију је до 30.06.2017. године. Институције које нису добиле од Агенције мејл са корисничким именом и лозинком за приступ свом нацрту (моделу) плана интегритета могу контактирати Агенцију путем телефона 011 41 49 100 опција 5 или путем електронске поште integritet@acas.rs .
» детаљније «

________________________________________________

Усвојена информација о извршењу буџета АПВ

02. 02. 2017.

Покрајинска влада усвојила је информацију о извршењу буџета и према том документу, текући приходи и примања буџета су, са пренетим средствима из ранијих година у периоду јануар – децембар 2016. године остварени у износу од 62,8 милијарди динара, односно 101,3 одсто од планираног. Расходи и издаци буџета извршени су у износу од 57,02 милијарде динара, односно 91,96 одсто од планираног, а планирани буџетски дефицит за 2016. годину износи 3,1 милијарду динара, дој је остварен буџетски суфицит у износу од 2,4 милијарде динара.

Буџет за 2016. годину реализован је кроз 60 програма са 199 програмских активности и 51 пројектом, а коначан финансијски резултат и сви остали показатељи пословања покрајинског буџета биће утврђени завршним рачуном буџета за 2016. годину.

________________________________________________

Донет Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта

02. 02. 2017.

Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта, полазећи од одредаба Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 68/15), прописује ближе саобраћајно-техничке и друге услове за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта. Доношењем овог правилника створени су правни предуслови за престанак примене Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Сл. гласник РС”, бр. 20/96 ... и 11/06). Ступа на снагу 8.фебруара 2017.године, а примењује се од 12.фебруара 2017.године.

________________________________________________

Донета Одлука о утврђивању програма општег стручног усавршавања службеника у покрајинским органима за 2017. годину

31. 01. 2017.

Одлуком о утврђивању програма општег стручног усавршавања службеника у покрајинским органима за 2017. годину утврђен је Програм општег стручног усавршавања службеника у покрајинским органима управе (покрајински секретаријати и покрајинске посебне управне организације), Секретаријату Покрајинске владе, службама и управама које оснива Покрајинска влада за 2017. годину. Програмом је утврђено двадесет пет обука из различитих тематских области. Општи циљ свих обука је усавршавање рада службеника у покрајинским органима путем стицања нових знања и вештина, као и обнављање постојећег знања, ради побољшања функционисања покрајинске управе.

Право да се пријаве на обуку имају сви службеници у покрајинским органима. Обуке ће се изводити као комбинација предавања и радионица, што значи да се од учесника/полазника очекује активно учешће у раду. У складу с потребама и интересовањем, поједине обуке организоваће се више пута у току године.

На крају обуке учесницима ће се доделити сертификат о завршеној обуци. Одлука је ступила на снагу 26.1.2017. године.

________________________________________________

Донета Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години

31. 01. 2017.

Одлуком о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години је утврђен поступак избора, критеријуми за избор и начин реализације пројеката који се финансирају из средстава Управе за капитална улагања АПВ (даље: Управа), која су обезбеђена у буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину у оквиру Програма 1505 – Регионални развој, а који се односе на следеће програмске активности:

1. Програмска активност 1004 – Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине;
2. Програмска активност 1005 – Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја;
3. Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре;
4. Програмска активност 1007 – Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности;
5. Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите;
6. Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа;
7. Програмска активност 1010 – Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда;
8. Програмска активност 1011 – Подршка пројектима у области развоја спорта.
Поступак доделе средстава и избор пројеката који ће се финансирати обавља се путем јавног конкурса који расписује и спроводи Управа.
Пројекти се оцењују на основу група критеријума и појединачних критеријума.
На основу одлуке о додели средстава, Управа и Корисник средстава закључиће уговор којим ће да регулишу своја међусобна права и обавезе, начин спровођења пројекта и друга права и обавезе битне за реализацију пројекта.
Корисник средстава дужан је да Управи доставља периодичне кварталне извештаје и завршни извештај о реализацији пројекта на обрасцу извештаја чију садржину и форму прописује директор Управе.
Управа има право да задржи 10% вредности одобрених средстава до испуњења свих обавеза од стране Корисника средстава с циљем заштите интереса Управе и поштовања услова из ове одлуке и уговора о додели средстава.
Одлука је струпила на снагу 11. јануара 2017. године.

________________________________________________

Донет Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2017. години

30. 01. 2017.

Министар финансија донео је Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2017. години, који је ступио на снагу 26.01.2017. године.
Овим правилником уређују се начин и садржај извештавања локалне власти о планираним и извршеним расходима директних и индиректних корисника средстава буџета локалне власти (у даљем тексту: корисници буџета) за плате, по изворима прихода у 2017. години.
Локална власт подноси Министарству финансија извештај о планираним и извршеним расходима за плате, сагласно члану 36. став 5. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16), на следећим обрасцима:
– Образац ПЛ-1 – Плате запослених код корисника буџета локалне власти;
– Образац ПЛ-2 – Број запослених код корисника буџета локалне власти.
За сваки извор прихода попуњава се посебан Образац ПЛ-1, a образац ПЛ-2 доставља се јединствено за све изворе прихода.
Образац ПЛ-1 и Образац ПЛ-2 одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Градови достављају консолидоване извештаје на Обрасцу ПЛ-1 и Обрасцу ПЛ-2 за плате корисника средстава буџета града и буџета градских општина.

________________________________________________

Донета Уредба о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно

30. 01. 2017.

Влада РС донела је Уредбу о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно, која је ступила на снагу 26.01.2017. године. Овом уредбом уређује се поступак избора инфраструктурних пројеката и поступак расподеле и коришћења средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно.
» детаљније «

________________________________________________

Уредба о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години

30. 01. 2017.

Влада РС донела је Уредбу о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години, која је ступила на снагу 26.01.2017. Овом уредбом утврђује се Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години (у даљем тексту: Програм). Програмом се утврђују циљеви, мере и праћење реализације, а спроводиће га Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција).
Општи циљ Програма је подршка регионалном и локалном развоју, унапређење међуопштинске и међурегионалне сарадње, као и повезивање свих субјеката регионалног развоја на националном, регионалном и локалном нивоу.
» детаљније «

________________________________________________

Припремљена радна верзија Закона о изменама и допунама закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

27. 01. 2017.

Припремљена је радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Циљ радне верзије је унапређење система стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у складу са Стратегијом стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, као и усклађивања са предложеним новинама садржаним у радној верзији Закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи.Министарство државне управе и локалне самоуправе позвало је државне органе, органе територијалне аутономије, органе јединица локалне самоуправе и друге имаоце јавних овлашћења, као и запослене у јединицама локалне самоуправе, стручну јавност и остале заинтересоване субјекте да се упознају са радном верзијом Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Заинтересовани своје коментаре, предлоге и сугестије могу доставити Министарству, на е-mail адресу nacionalna.akademija@mduls.gov.rs. Коментари, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст радне верзије закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцима.- Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

- Образац - коментари

________________________________________________

Достављање годишњег извештаја о коришћењу средстава за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта (рок за локалне самоуправе - 31. јануар 2017.)

20. 01. 2017.

Надлежни орган јeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe (Општинско/Градско веће или начелник општинске/градске управе или др.) дужан је дa дoстaви и гoдишњи извeштaj o кoришћeњу срeдстaвa зa рeaлизaциjу гoдишњeг прoгрaмa зaштитe, урeђeњa и кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa зa тeкућу гoдину дo 31. jaнуaрa нaрeднe гoдинe, што значи да је рок за подношење и гoдишњег извeштajа o кoришћeњу срeдстaвa зa рeaлизaциjу гoдишњeг прoгрaмa зaштитe, урeђeњa и кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa 31. јануар 2017. године (Закон о пољопривредном земљишту, Сл. Гл. РС, бр. 112/2015).

Подсећамо и да је нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, сходно чл. 60 Закона о пољопривредном земљишту, дужaн дa дoнeсe нajкaсниje дo 31. мaртa тeкућe гoдинe Прoгрaм кoришћeња пoљoприврeднoг зeмљиштa у држaвнoj свojини, уз сaглaснoст Mинистaрствa. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта састоји се из три дела: 1. Општи део програма, 2. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољо при вредног земљишта и 3. План коришћења пољопривредног земљишта у државној средини.

________________________________________________

Локалним самоуправама 365,8 милиона за развој пословне инфраструктуре

19. 01. 2017.

Министарство привреде Владе Републике Србије упутило je јавни позив локалним самоуправама за пријаву инфраструктурних пројеката који ће се у овој години финансирати у оквиру Програма подршке развоју пословне инфраструктуре. Програм се реализује у циљу унапређења привредног амбијента за пословање малих и великих предузећа, привлачења инвестиција и отварања нових радних места. У оквиру Програма, Министарство ће са 365,8 милиона динара суфинансирати извођење радова на изградњи и обнови саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре и објеката у пословној зони, као и радове који обезбеђују доступност пословне зоне и њено повезивање са окружењем.

Такође, биће подржани пројекти локалних самоуправа у износима до 60 одсто од вредности пројекта, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност. Више информација о програмима, условима јавних позива, начину суфинансирања, критеријумима и потребној документацији, заинтересоване локалне самоуправе могу пронаћи на веб страници Министарства привреде, а рок за пријаву пројеката је 2. фебруар 2017. године.

________________________________________________

Донет Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину, намењен развоју јединица локалне самоуправе

17. 01. 2017.

Донет је Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину који спроводи Министарство привреде, у чијем су разделу за овај програм опредељена средства Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину у износу 365.824.000,00 динара. Средства се по овом прогаму додељују путем јавног позива. По расписаном јавни позив потребно је поднети пријаву на обрасцу прописаном овом уредбом, као и потребну документацију у складу са овом уредбом.

Подносилац пријаве пројекта може бити јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат. Подносилац пријаве може поднети једну пријаву пројекта.

Детаљније о овом програму у Буџетском рачуноводству бр. 4/17.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42