СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Здравство

„Наказно тело не унаказује дух, али лепота душе краси тело.”
- Сенека

Договорени кораци у реконструкцији болница у Србији

17. 02. 2017.

Влада Србије и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре су на првом састанку Координационог тела за реализацију пројеката, улагања у реконструкцију или изградњу клиничких здравствених центара, нагласили да ће се бавити конкретним задацима и њиховом реализацијом.
Постигнут је договор да представници установа у наредних десет дана припреме и прикупе сву документацију која је потребна за почетак грађевинских радова, као и коначну процену трошкова.
Наредни састанак Координационог тела биће одржан 28. фебруара, када ће бити утврђен почетак радова на сваком од појединачно одређених пројеката за седам здравствених установа у Србији (Универзитетска дечја клиника у Тиршовој, Клиника за гинекологију и акушерство у Вишеградској, КБЦ „Драгиша Мишовић”, Ургентни центар КЦС, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње”, Клиника за неурохирургију КЦС и Одељење педијатрије КБЦ Земун).

________________________________________________

Електронски рецепти за лекове уместо папирних

17. 02. 2017.

Министарство здравља Србије најавило је да ће од маја ове године рецепти за лекове уместо папирних бити – електронски (е-рецепти). Нови рецепти ће за хроничне болеснике важити шест месеци, а здравство ће од њих на годишњем нивоу уштедети до два милиона евра. Рецепт ће се формирати код лекара, који га преписује пацијенту и остаће забележен у виртуелном систему названом „Изис”. Пацијент може да оде у апотеку и тамо се идентификује са својом здравственом књижицом преко е-идентификације, а на екрану код апотекара ће се видети рецепти који су на располагању за подизање лека. Апотеке које имају уговор са РФЗО биће укључене у нови систем, па ће пацијенти моћи лекове да подижу и у државним и у приватним апотекама, наводе у РФЗО.

________________________________________________

Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2017. годину

14. 02. 2017.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2017. годину који је по добијању сагласности Владе објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 8/17. Од 3.02.2017. године, са ступањем на снагу 11. 02.2017. године.

Овим правилником уређује се садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања из Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – УС, 106/15 и 10/16 – др. закон), за поједине врсте здравствених услуга и поједине врсте болести, проценат плаћања из средстава обавезног здравственог осигурања до пуног износа цене здравствене услуге, као и проценат плаћања осигураног лица у 2017. години, као и начин и поступак наплаћивања партиципације, престанак плаћања партиципације у току календарске године као и повраћај средстава уплаћених изнад највишег годишњег износа, односно највишег износа партиципације по одређеној врсти здравствене услуге у 2017. години.
» детаљније «

________________________________________________

Ускоро потписање уговора о осигурању лекара од професионалне одговорности

13. 02. 2017.

У наредним данима биће потписан уговор о осигурању лекара од професионалне одговорности, саопштила је Лекарска коморе Србије (ЛКС). Лекари ће бити осигурани док лече пацијенте у болницама, домовима здравља и клиникама, али и када буду радили допунски посао, у некој приватној здравственој установи. Укупна сума осигурања за све одштетне случајеве јесте два милиона евра, а осигурана сума по лекару је минимум 12.000 евра. Новац за осигуравајуће полисе обезбеђен је од чланарине у Лекарској комори Србије коју плаћају сви лекари.

________________________________________________

Уредба о Националном програму за очување и унапређење здравља старих

07. 02. 2017.

Влада је донела УРЕДБУ о Националном програму за очување и унапређење здравља старих, која је објављена у „Сл. гл. РС“, бр. 8/17, од 3.02.2017. године, са ступањем на снагу 11.02.2017. године. Национални програм одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Активности на унапређењу и очувању здравља, спроводе се по Националном програму који садржи утврђени циљ, активности и очекивани резултат, а спроводи се у складу са постојећим и пројектованим демографским трендовима, социјалном ситуацијом и здравственим стањем популације старих,а укључује елементе здравствене и социјалне заштите и удружења. Интегративни концепт пружања заштите старих који обухвата здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, социјалну подршку и услуге из области социјалне заштите, окупационе и подржавајуће активности, упућује на повезивање свих учесника који учествују у заштити старих у циљу стварања друштва за сва старосна доба и промовисања квалитетног живота и активног старења.

________________________________________________

Донета Одлука о износу средстава која се преносе филијали Републичког фонда за здравствено осигурање у току 2017. године

02. 02. 2017.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је ОДЛУКУ о износу средстава која се преносе филијали у току 2017. године, која је по добијању сагласности Владе објављена у „Сл. гл. РС“, бр. 7/17. од 31.01.2017. године, са ступањем на снагу 8. фебруара 2017. године, а примењује се у 2017. години. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о износу средстава која се преносе филијали у току 2016. године („Сл. гл. РС”, број 7/16).
Овом одлуком уређује се износ средстава која се, у току 2017. године, преносе филијали Републичког фонда за здравствено осигурање за извршавање одређених послова из надлежности матичне филијале у обезбеђивању и спровођењу права из обавезног здравственог осигурања, који су утврђени законом којим се уређује здравствено осигурање. Са уплатних рачуна доприноса за обавезно здравствено осигурање на подрачун филијале преносе се средства за финансирање расхода за извршавање послова филијале који су утврђени овом одлуком и то: 1) допринос запослених (на терет запослених и на терет послодавца), осигураника самосталних делатности и пољопривредника у износу од 7,5%; 2) допринос страних држављана за време школовања или стручног усавршавања на територији Републике Србије, који се школују или стручно усавршавају на подручју филијале у износу од 100% уплаћеног износа; 3) допринос лица која су укључена у обавезно здравствено осигурање у износу од 100% уплаћеног износа.

________________________________________________

Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2017. годину

01. 02. 2017.

Министар финансија објавио је износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2017. годину - 9.521 динар.

________________________________________________

Усвојен Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања

27. 01. 2017.

Управни одбор Националне службе за запошљавање донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања, који је објављен у Сл. гл. РС, бр. 5/17, од 25.01.2017. године, са ступањем на снагу 02.02.2017. године.

У Правилнику о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл. гл. РС, бр. 102/15) извршене су одређене измене код већег броја чланова као и допуне новим члановима и то у делу који се односи на: селекцију лица у поступку професионалне орјентације; права послодавца на субвенције за отварање нових радних места; измену критеријума за вредновање бизнис плана; бодовну листу код доношења одлуке за одобравање субвенција; рокове закључења уговора са послодавцем; подршку самозапошљавању–информативне и саветодавне услуге, рокове и субвенције; додатно образовање и обуке; организовање јавних радова; запошљавање особа са инвалидитетом; начин и финансирање мера активне политике запошљавања; као и на спровођење мера активне политике запошљавања.

________________________________________________

Донет Правилник о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач АПВ

25. 01. 2017.

Покрајински секретар за здравство донео је Правилник о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, који је објављен у „Сл. листу АПВ“, бр. 3/17, од 18.01.2017. године, са ступањем на снагу даном објављивања. Овим правилником утврђују се поступак и критеријуми за распоређивање средстава Покрајинског секретаријата за здравство, која су у буџету АПВ за 2017. годину („Сл. лист АПВ”, број 69/16), на основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Сл. гл. РС”, бр. 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10,57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), обезбеђена за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач АПВ преко својих органа у складу са законом и Планом мреже здравствених установа ‒ средства за реализацију програмске активности 1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ, у оквиру програма 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа.
» детаљније «

________________________________________________

Донет Правилник о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације

20. 01. 2017.

Министар здравља донео је Правилник о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације, који је објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 2/17, од 18.01.2017. године, са ступањем на снагу 26.01.2017. године. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима за вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Сл. Гл. СРС”, број 52/82).
Овим правилником прописују се ближи услови за спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације, као и услови у погледу стручне спреме радника, техничке опремљености, просторија и других услова, које треба да испуњавају здравствене установе, правна лица и предузетници.
Правна лица и предузетници којима су до дана ступања на снагу овог правилника издата решења о испуњености услова за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације, ускладиће своје пословање са одредбама овог правилника у року од две године.

________________________________________________

Донет Правилник о врстама и начину спровођења епидемиолошког надзора над заразним болестима и посебним здравственим питањима

20. 01. 2017.

Министар здравља донео је ПРАВИЛНИК о врстама и начину спровођења епидемиолошког надзора над заразним болестима и посебним здравственим питањима, који је објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 3/17, од 18.01.2017. године, са ступањем на снагу 26. 01. 2017. године.
Овим правилником прописују се врсте као и начин спровођења епидемиолошког надзора над заразним болестима и посебним здравственим питањима. Епидемиолошки надзор, у складу са законом којим се уређује заштита становништва од заразних болести, представља стално систематско прикупљање података о заразним болестима, инфекцијама удруженим са здравственом заштитом, антимикробном резистенцијом, факторима који доприносе њиховом настанку и преношењу, ефектима мера за њихово спречавање и сузбијање, обраду, анализу и тумачење прикупљених података, као и упућивање повратне информације учесницима у прикупљању података, информисање стручне и друге јавности, а у циљу спречавања појаве као и сузбијања заразних болести, инфекција удружених са здравственом заштитом и антимикробне резистенције. Учесници у епидемиолошком надзору, у складу са законом којим се уређује заштита становништва од заразних болести, су заводи, односно институти за јавно здравље, који спроводе и координирају епидемиолошки надзор у сарадњи са здравственим установама, приватном праксом и другим правним лицима која обављају и здравствену делатност, органима државне управе и локалне самоуправе. Посебне активности уређују се стручним упутствима која припрема завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије у сарадњи са референтним здравстеним установама и лабораторијама за одређене заразне болести, односно узрочнике.

________________________________________________

Донет Правилник o обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва

20. 01. 2017.

Министар здравља донео је Правилник o обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва, који је објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 3/17 од 18.01.2017. године, са ступањем на снагу 26.01.2017. године. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених, других лица и клицоноша („Сл. Гл. РС”, бр. 20/06 и 27/06).
» детаљније «

________________________________________________

Листа о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања

18. 01. 2017.

Агенција за лекове и медицинска средства Србије утврдила је ЛИСТУ о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања, која је објављена у „Сл. гл. РС“, бр. 3/17, од 18.01.2017. године. Листа лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања („Сл. гл. РС”, број 14/11) додопуњена је са 25 нових лекова.

________________________________________________

Донета Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт

16. 01. 2017.

Влада је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, која је објављена у „Сл. гл. РС“, бр. 2/17, од 13.01.2017. године , са ступањемна снагу 14.01.2017. године. У Одлуци о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт („Сл. гл. РС”, бр. 86/15, 90/15 – исправка, 12/16, 33/16, 48/16, 63/16, 84/16 и 95/16), у Списку цена лекова извршене су одређене измене код појединих лекова и исте се односе на промену назива лека, цене лека на велико које су незнатно повећане, паковања лека, назива произвођача лека и државу производње. Такође, поједини лекови су брисани са Списка цена лекова, а након редног броја 5870 додати су у Списку цена лекова нови лекови, почевши од броја 5871, закључно са 5970, што чини укупно 100 нових лекова.

________________________________________________

Донет План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2017. годину

04. 01. 2017.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2017. годину, који је након добијања сагласности министра надлежног за послове здравља објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 109/16, од 30.12.2016. године.
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42