СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Здравство

„Наказно тело не унаказује дух, али лепота душе краси тело.”
- Сенека

Донет Правилник о утврђивању Стандарда за акредитацију здравствених установа у области стоматолошке здравствене заштите

19. 12. 2016.

Управни одбор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије донео је ПРАВИЛНИК о утврђивању Стандарда за акредитацију здравствених установа у области стоматолошке здравствене заштите, који је по добијању сагласности Владе, обкјављен у „Сл.гл. РС“, бр, 101/16 од 16.12.2016. године са ступањем на снагу 24.12.2016. године.

Овим правилником утврђују се Стандарди за акредитацију здравствених установа у области стоматолошке здравствене заштите. Стандарди за акредитацију здравствених установа Србије у области стоматолошке здравствене заштите су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део, садрже пет група стандарда и то за: стоматолошку здравствену заштиту (8 стандарда), зубну технику (8 стандарда), радиолошку дијагностику у стоматологији (8 стандарда), операциону салу у стоматологији (7 стандарда) и интензивно лечење и негу (8 стандарда).

________________________________________________

Донет Правилник о условима за прибављање овлашћења за вршење послова заштите од јонизујућих зрачења

19. 12. 2016.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије донела је ПРАВИЛНИК о условима за прибављање овлашћења за вршење послова заштите од јонизујућих зрачења, који је објављен у „Сл. гл. РС“, бр.101/16, од 16.12.2016. године, са ступањем на снагу 24.12.2016. године. Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о условима за добијање решења за обављање послова из области заштите од зрачења („Сл. Гл. РС”, број 61/11).
Овим правилником се ближе прописују општи и посебни услови које мора да испуни правно лице које врши: послове мониторингa радиоактивности или поједина испитивања у оквиру њега; мерења садржаја радионуклида, пројектовања мера радијационе сигурности и безбедности, мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва, обучавања и оспособљавања за заштиту од јонизујућих зрачења, контроле система управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења,послове деконтаминације радне и животне средине и
послове деконтаминације лица. Овим правилником се дефинише значење појмова, предмет као и одузимање овлашћења за вршење послова заштите од јонизујућег зрачења.

Правилник садржи и два прилога: Прилог 1. ПОДАЦИ КОЈЕ САДРЖИ ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ЗРАЧЕЊА; Прилог 2.Општи елементи садржаја пројекта мера радијационе сигурности и безбедности.

________________________________________________

Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

19. 12. 2016.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, који је након добијања сагласности Владе, објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 101/16, од 16.12,2016. Године са ступањем на снгу 17.12.2016. године.
У Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гл. РС”, бр. 65/15, 71/15 – исправка, 104/15, 24/16, 57/16, 61/16 – исправка, 78/16 и 89/16,), извршене су измене и допуне у Листи А, група C, група Н и група N; у Листи А1 група N; у Листи Б, група Ј, група L, група N и група V; и у Листи Ц, група B и група L. У наведене листе додати су нови лекови, а измене које су извршене код појединих лекова односе се на промене индикација за примену лека, напомена за коришћење лека, паковање и јачину лека и промену цена лека на велико.

________________________________________________

Донет Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину

19. 12. 2016.

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање донео је ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину, који је након добијања сагласности Народне скупштине Републике Србије, објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 101/16, од 16. 12. 2016. године.

Укупни текући приходи и примања Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање) за 2017. годину планирани су у износу од 603.600.000.000 динара, од чега текући приходи износе 603.555.000.000 динара. Укупни раскоди и издаци износе 603.600.000.000 динара, од чега текући расходи износе 595.000.000.000 динара. Укупни текући расходи и издаци Фонда приказани у оквиру ОПШТЕГ ДЕЛА дати су у ПОСЕБНОМ ДЕЛУ по врстама које су карактеристичне за Републичког фонда ПИО.

Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода и издатка у износу до 5% вредности апропријације.

________________________________________________

Донета Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину

19. 12. 2016.

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање донео је ОДЛУКУ о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину, која је налон добијања сагласности Народне скупштине Републике Србије, објављена у „Сл. гл. РС“, бр. 101/16, од 16.12.2016. године.

У Финансијском плану Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину („Сл. гл. РС”, број 107/15), у ОПШТЕМ ДЕЛУ, измењени су укупни текући приходи и примања Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину, који сада износе 597.300.000.000 динара, од чега се на текуће приходе односи 597.023.000.000 динара. Укупни расходи су планирани на нивоу укупних прихода и примања, од чега текући расходи износе 589.800.000.000 динара. У складу са датим изменама измењен је ПОСЕБАН ДЕО, у коме су укупни текући расходи и издаци дати по врстама које су карактеристичне за Фонд ПИО.

Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода и издатка у износу до 5% вредности апропријације.

________________________________________________

Одлука о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину

13. 12. 2016.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је ОДЛУКУ о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину, која је након добијања сагласности Народне скупштине Републике Србије објављена у „Сл. гл. РС“, бр. 100/16, од 13.12.2016. године.
» детаљније «

________________________________________________

Донет Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2017. годину

10. 12. 2016.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Републичког фонда за здравствено осигурање за 2017. годину, који је након добијања сагласности Народне скупштине Републике Србије објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 100/16, од 13.12.2016. године. Овим финансијским планом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републичког фонда за здравствено осигурање за 2017. годину и његово извршавање.
» детаљније «

________________________________________________

Велики број захтева за нове здравствене картице преко порталa еУправа

15. 11. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије саопштило је да је Дирекцији за електронску управу у последњa 24 часа предато 24.000 захтева за замену старе здравствене књижице за нову електронску картицу. Услед великог броја пристиглих захтева, рад националног портала еУправа (www.euprava.gov.rs) радио је отежано због великог интересовања за услугу. Дирекција апелује на кориснике да буду стрпљиви и подсећа их на то да је крајњи рок за подношење захтева за издавање електронске картице здравственог осигурања 31. децембар.
» детаљније «

________________________________________________

У јавним набавкама у здравству приоритет је квалитет

15. 11. 2016.

Министарство здравља Србије саопштило је да се у јавним набавкама у здравству више неће гледати само најнижа цена производа, као што је то било до сада, већ ће пресудан фактор бити квалитет робе, тј. производа. Ако је до сада у одлуци о јавној набавци 80% зависило од цене производа, а 20% од његовог квалитета, сада ће тај однос бити - 90% ће зависити квалитета, а 10% од цене, тј. примењиваће се исти критеријум који се примењује у развијеним земљама и земљама чланицама ЕУ. То је предвиђено споразумом који су потписали Министарство здравља и Управа за јавне набавке.

________________________________________________

Од данас подношење захтева за електронске картице здравственог осигурања могуће и преко портала еУправа

10. 11. 2016.

Грађани који до сада нису поднели захтев за замену старе здравствене исправе за нову електронску картицу здравственог осигурања, од четвртка 10. новембра ће имати могућност то да ураде и путем Националног портала еУправа (www.euprava.gov.rs). Цела процедура je једноставна и прилагођена корисницима са основним познавањем рада на рачунару. Новом услугом предвиђена је и могућност доставе новог документа на адресу на којој је подносилац захтева пријављен у бази Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) и та адреса ће бити понуђена као опција приликом попуњавања захтева.

Трошкови израде износе 400 динара по једној здравственој картици, за грађане који желе лично да је преузму у надлежној филијали РФЗО. Грађани који се определе за доставу здравствене картице на одабрану адресу, уплаћују износ од 469 динара за једну здравствену картицу. Уколико грађани желе да изврше услугу и за више чланова своје породице који су преко њих осигурани, на једној уплатници ће бити износ за плаћање за све чланове породице за које је поднет захтев.
» детаљније «

________________________________________________

Појачана контрола здравствених установа даје резултате

10. 11. 2016.

Министарство здравља Владе Републике Србије саопштило је да је одржан још један у низу састанака са тимовима задуженим за обилазак здравствених установа широм Србије, чији је задатак контрола и унапређење рада у тим установама. Том приликом је констатовано да предузете мере дају резултате, да су уочени позитивни помаци у организацији посла, побољшању хигијене и у односу према пацијентима.

Уочени недостаци се, уз помоћ стручњака задужених за контролу одређених установа, али и уз подршку Министарства здравља, отклањају у складу са могућностима. Закључено је да се рад на терену настави и у наредном периоду, како би у свим установама широм Србије били успостављени услови рада и однос према пацијентима у складу са опште прихваћеним нормама, додаје се у саопштењу.

________________________________________________

Одобрено запошљавање 234 здравствена радника

09. 11. 2016.

Министарство здравља саопштило је да је одобрено запошљавање 234 здравствена радника, а да ће до краја године најмање толико њих добити посао у здравственим установама. Од 234 здравствена радника, 129 су лекари. Број запослених у здравству у последње две године достићи ће цифру од 3.000 здравствених радника, од тога 1.300 лекара, а да је одобрено 4.000 специјализација.

________________________________________________

Смена седам директора здравствених установа

31. 10. 2016.

Министарство здравља одржало је још један састанак са тимовима за контролу стања у здравственим установама, који су поднели извештаје за београдске домове здравља, поједине домове здравља из других делова земље, као и за четири клиничка центра. Једногласно је донет закључак да је због лоше организације посла, неадекватног вођења медицинске документације и хигијене на недопустиво ниском нивоу потребно предложити локалним самоуправама, као њиховим оснивачима, да је неопходно да дође до промене руководилаца у домовима здравља Младеновац, Вождовац и Барајево. На основу усвојене анализе, одлучено је да се у Клиничком центру Крагујевац именују нови директори Центра за васкуларну хирургију, Клинике за урологију, нефрологију и дијализу и Службе за радиолошку дијагностику.

________________________________________________

Здравствене књижице до краја новембра стижу поштом

28. 10. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да би грађани нове електронске здравствене књижице требало да почну да добијају поштом. Грађани ће моћи да се пријављују за електронску здравствену књижицу преко портала Е-управа. Републички фонд за здравствено осигурање тек треба да изради здравствене књижице, месечни капацитет је израда до 350.000 књижица, а још три милиона људи треба да се пријави за издавање књижица, наведено је у Министарству.

________________________________________________

Ускоро захтеви за замену здравствених књижица преко е-управе

24. 10. 2016.

Биће потребно шест корака за електронску процедуру замене постојећих здравствених књижица за картицу здравственог осигурања, најавила су ресорна министарства. У Министарству за државну управу и локалну самоуправу навели су да ће грађани моћи да се пријаве за замену књижица преко е-управе од половине новембра и апеловали на грађане да нема потребе да чекају у редовима и праве гужве на шалтерима. Интернет адреса националног Портала еУправа је: www.euprava.gov.rs, наводи се у саопштењу Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства здравља. Подршку ресорним министарствима у овом пројекту пружају Дирекција за електронску управу и Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО).
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42