СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Здравство

„Наказно тело не унаказује дух, али лепота душе краси тело.”
- Сенека

Именовани нови руководиоци у 11 здравствених установа

20. 10. 2016.

Министарство здравља Владе Републике Србије саопштило је да су тимови састављени од најеминентнијих професора и лекара, које је именовало Министарство, у протеклих седам дана контролисали рад болница у Србији. Тимови су поднели министру здравља прве извештаје када је реч о вођењу документације, хигијени, односу према пацијентима, стручном раду и опремљености установа.
» детаљније «

________________________________________________

Интегрисани здравствени информациони систем

29. 08. 2016.

У интегрисаном здравственом информационом систему (ИЗИС) све здравствене установе морају да унесу слободне термине за прегледе. Пацијентима ће ускоро путем телефонске поруке стизати потврда када треба да посете лекара. У интегрисани здравствени информациони систем у Србији повезано је 449 установа, обави се 142.000 прегледа, 180.000 рецепата напише се свакога дана и испише се 49.000 упута дневно.

________________________________________________

У фокусу реформи нове владе јавне службе образовања и здравства

28. 06. 2016.

Влада Србије најавила је да ће нова влада преместити фокус реформи на образовање и здравство. Када је реч о образовању, наглашено је да је неопходно направити везу између система образовања и економије, како би се млади научили да више раде. Србија ће са Светском банком реализовати програм за побољшање нивоа и степена образовања мале деце, променом начина похађања школица и обданишта. Од следеће године, како је најављено, издвајаће се новац за дуално образовање.

________________________________________________

ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину

11. 05. 2016.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, донео је ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину. Правилник ступа на снагу 14. 05. 2016. године.

У Правилнику је извршена измена члана 16. који се односи на обезбеђење лекова који нису на Листи лекова. До сада је здравствена установа терцијарног нивоа у којој се лечи осигурано лице оболело од реткe урођене болести метаболизма, имала обавезу да обезбеђује осигураном лицу и лекове за лечење те болести који се не налазе у Листи лекова, а који представљају ензимску супституциону терапију и имају висок степен ефикасности у лечењу. Сада је обавеза проширена и на здравствену установу терцијарног нивоа у којој се лече осигурана лица оболела од ретких тумора свих локализација (наследни и ненаследни), да обезбеђује осигураним лицима и лекове за лечење тих болести који се не налазе у Листи лекова и имају висок степен ефикасности у лечењу.
» детаљније «

________________________________________________

Донет Правилник о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите

27. 04. 2016.

Mинистар здравља донео је Правилник о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите са ступањем на снагу 24.априла 2016. године.
» детаљније «

________________________________________________

ПРАВИЛНИК о измени Правилника о галенским лековима који се употребљавају у хуманој медицини

25. 04. 2016.

Министар здравља донеоје ПРАВИЛНИК о измени Правилника о галенским лековима који се употребљавају у хуманој медицини, који је објављен у Сл. гл. РС, бр. 41/16, од 21.04.2016. године, са ступањем на снгау 29. априла 2016. године. У Правилнику о галенским лековима који се употребљавају у хуманој медицини (Сл. Гл. РС, бр. 85/11 и 101/14), у Списку галенских лекова који се употребљавају у хуманој медицини, бришу се редни бројеви 353. и 354.

________________________________________________

Правилник о изменама Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете

18. 04. 2016.

Покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију, донео је Правилник о изменама Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете који је објављен у Сл. листу АПВ, бр.20/16, од 9. 04. 2016. са ступањем на снагу 17.04.2016. године.
У овом правилнику измењен је члан 2. којим се сада регулише да право на суфинансирање трошкова за БМПО за друго, треће и свако наредно дете, може да оствари породица (парови) за услуге које се пружају у здравственим установама које имају дозволу од здравствене инспекције Министарства здравља РС за обављање поступка БМПО. Ово право могу да остваре брачни, односно ванбрачни партнери који имају најмање једно живо заједничко дете или дете које припада једном од партнера и када пацијенткњина нема више од 44 године старости.

________________________________________________

Издавање пријаве рођења детета и обрасца пријаве рођења детета у здравственој установи

13. 04. 2016.

Министар државне управе и локалне самоуправе и министар здравља споразумно су донели ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи, који је објављен у Сл. гл. РС, бр. 36/16, од 8.04.2016. године, са ступањем на снагу 11. 04. 2016. године.
» детаљније «

________________________________________________

Донета Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини

06. 04. 2016.

Влада је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, која је објављена у Сл. гл. РС, бр. 33/16 од 1. априла 2016. године, са ступањем на снагу 9. 04. 2016. године.
» детаљније «

________________________________________________

Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци

30. 03. 2016.

Министар здравља донео je, у складу са Законом о психоактивним контролисаним супстанцама (Сл. гл. РС, број 99/10), нов ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци, који је објављен у Сл. гл. РС, бр. 31/16, од 25.03.2016. године, са ступањем на снагу 2.04.2016. године.

Овим правилником утврђује се Списак психоактивних контролисаних супстанци и исти је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању списка психоактивних контролисаних супстанци (Сл. гл. РС, број 111/15).

________________________________________________

Правилник о измени Правилника о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања медицинског средства

30. 03. 2016.

Министар здравља донео је ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања медицинског средства, као и садржају упутства за употребу медицинског средства, који је објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 31 /16, од 25.03.2016 године, ступа на снагу 2.04.2016. године.
» детаљније «

________________________________________________

Измене и допуне Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике

08. 03. 2016.

Министар здравља донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима
за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике, који је објављен у Сл. гл. РС, бр. 23/16 од 7. 03.2 016. године, са ступањем на снагу 13.03.2016. године.
У Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике („Сл. гл.РС”, број 2/11), извршене су одређене измене и допуне, тако да се сада под континуираном едукацијом подразумева:1) Активно и пасивно учешће на стручним састанцима, семинарима, симпозијумима, курсевима и конгресима; 2) Објављивање научних и стручних чланака у стручним и научним часописима –публикацијама; 3) Решавање тестова; 4) Студијски боравак; 5) Усавршавање у оквиру последипломских студија и здравствених специјализација.

________________________________________________

Донета Уредба о Програму здравствене заштите становништва од заразних болести

07. 03. 2016.

Влада је донела УРЕДБУ о Програму здравствене заштите становништва од заразних болести, која је објављена у Сл. гл. РС, бр. 22/16, од 4.03. 2016. године са ступањем на снагу 12.марта 2016. године. Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о здравственој заштити становништва од заразних болести (Сл. гл. РС, број 29/02). Овом уредбом уређује се спровођење здравствене заштите становништва од заразних болести и утврђује програм за спровођење ове заштите.Здравствена заштита становништва од заразних болести, спроводи се по програму којим су утврђени: приоритетни и специфични циљеви, мере, организација и учесници у спровођењу програма, као и праћење и контрола спровођења програма. Програм је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
» детаљније «

________________________________________________

Одлука Скупштине Стоматолошке коморе Србије

01. 03. 2016.

Скупштина Стоматолошке коморе Србије донела је Одлуку, која је објављена у Сл. гл. РС, бр.17/16 од 29.02.2016. године. Одлуком је утврђено да надокнада за издавање извода из именика, потврда и уверења о евиденцијама које комора води износи 500,00 РСД.

________________________________________________

АПВ: 150 милиона динара за здравство

26. 02. 2016.

Управа за капитална улагања АПВ саопштила је да ће за финансирање и суфинанирање пројеката који доприносе развоју и унапређењу квалитета здравствене заштите у Покрајини у 2016. издвојити 150 мил. дин. Новац ће бити додељен на конкурсу, а право учешћа имају све здравствене инситутције у АПВ чији су оснивачи лок. самоуправа, АПВ или Република.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42