СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Здравство

„Наказно тело не унаказује дух, али лепота душе краси тело.”
- Сенека

Донет Правилник о измени Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи

26. 02. 2016.

Министар државне управе и локалне самоуправе и министар здравља споразумно су донели
Правилник о измени Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи, који је објављен у Сл. гл. РС, бр. 16/16, од 26.02.2016. године, када ступа на снагу. У Правилнику о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи (Сл. гл. РС, 25/11 и 9/16), у члану 6. Правилника о изменама и допунама Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи (Сл. гл. РС, број 9/16), померен је рок за примену измена овог правилника са : „1. марта 2016. године” на : „11. априла 2016. године”.

________________________________________________

Усвојен Закон о заштити становништва од заразних болести

26. 02. 2016.

Народна скупштина Републике Србије донела је ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести, који је објављен у Сл. гл. РС, бр. 15/16, од 25.02.2016. године, са ступањем на снагу 4.03.2016. године. Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити становништва од заразних болести (Сл. гл. РС, бр. 125/04 и 36/15). Овим законом уређују се заштита становништва од заразних болести и посебна здравствена питања, одређују се заразне болести које угрожавају здравље становништва Републике Србије и чије спречавање и сузбијање је од општег интереса за Републику Србију, спровођење епидемиолошког надзора и мера, начин њиховог спровођења и обезбеђивање средстава за њихово спровођење, вршење надзора над извршавањем овог закона, казнене мере, као и друга питања од значаја за заштиту становништва од заразних болести.
» детаљније «

________________________________________________

Реконструкција здравствених установа у завршној фази

23. 02. 2016.

Министарство здравља саопштило је да се реконструкција здравствених установа у Србији приводи крају, и додало да су на 16 објеката окончани радови, док су на 23 у завршној фази. Била је предвиђена обнова 152 здравствене установе, а радови су завршени у домовима здравља у Малом Зворнику, Крупњу, Лозници, Тополи, Смедеревској Паланци, Крагујевцу, Ражњу и Брусу.

________________________________________________

Србија напредовала на листи европских здравствених система

27. 01. 2016.

Министарство здравља Владе Републике Србије саопштило је медијима да Србија на листи европских здравствених система у извештају Европског здравственог потрошачког индекса (EHCI) за 2015. годину заузима 30. позицију, што представља напредак у односу на 33. место које је заузимала 2014. године. У саопштењу се наводи да је наша земља остварила 81 бод више него претходне године, што представља највећи помак који је до сада забележила било која држава у Европи.
» детаљније «

________________________________________________

Предлози и иницијативе за већу безбедност здравствених радника на радном месту

21. 01. 2016.

Због све учесталијих напада и угрожавања безбедности запослених у здравственим установама Министарство здравља предузело је низ активности у циљу заштите запослених у овој области. Министарство здравља обратило се Министарству унутрашњих послова и Министарству правде са одређеним предлозима и инцијативама у циљу остваривања наведених права:
-Од МУП-а је затражено да у оквиру својих надлежности појачају надзор путем појачане контроле дежурних полицајаца или чешћег обиласка патролних група, јер би појачано обезбеђење здравствених установа допринело већем степену безбедности запослених у здравственим установама.
» детаљније «

________________________________________________

Донет Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци

31. 12. 2015.

Министар здравља донео је ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци који је објављен у Сл. гл. РС, бр. 111/15, од 29. 12. 2015. године, са ступањем на снагу 6.јануара 2015. године.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојен Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину

29. 12. 2015.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, донео је ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину, који је након добијања сагласности Министарства здравсља објављен у Сл. гл. РС, бр. 110/15, од 28.12.2015. године са ступањем на снагу наредног дана од дана објављивања, 29. децембра 2015. године.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојен Закон о изменама Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства

22. 12. 2015.

Народна скупштина Републике Србије донела је ЗАКОН о изменама Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства, који је објављен у Сл. гл. РС, бр, 106/15, од 21.12.2015. године, са ступањем на снагу наредног дана од дана објављивања 22. децембра 2015. године.
У Закону о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства (Сл. гл. РС, број 123/14), у члану 58. став 1. речи: „12 месеци” замењују се речима: „24 месеца”., а у .члану 61. број: „2016” замењује се бројем: „2017”., што значи да се овај закон примењује од 1. јануара 2017. године.

________________________________________________

Усвојен Закон о изменама Закона о здравственом осигурању

21. 12. 2015.

Закон о изменама Закона о здравственом осигурању мења члан 66. Закона о здравственом осигурању (Сл.гл. РС, бр. 107/05 ... и 126/14 – УС) тако што предвиђа да се потврда о коришћењу здравствене заштите за осигураника који је упућен на рад у иностранство издаје за период за који је осигураник упућен на рад у иностранство и не може се издати осигуранику уколико првостепенa лекарска комисија, пре одласка осигураника у иностранство, утврди да постоје сметње у погледу здравственог стања осигураника. За исти период издаје се потврда и члану уже породице осигураника. Међутим, потврда о коришћењу здравствене заштите за време приватног боравка у иностранству из члана 64. овог закона издаје се осигураном лицу најдуже за период од 90 дана од дана издавања ове потврде. Ступа на снагу 29.децембра 2015.године.

________________________________________________

Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити

21. 12. 2015.

Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити прописује да се оснивачка права клиничко болничких центара додељују Републици Србији, односно аутономној покајини а не јединици локалне самоуправе како је то било прописано у Закону о здравственој заштити (Сл.гл. РС, бр. 107/05 ... и 96/15). Овим законом се на нов начин уређују услови под којим здравствени радници, здравствени сарадници и друга лица запослена у здрасвтвеној установи, приватној пракси и другом правном лицу које обавља здравствену делатност могу код другог послодавца да обављају послове из своје струке закључењем уговора о допунском раду. Закон ступа на снагу 29.децембра 2015. године.

________________________________________________

Донет Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити

27. 11. 2015.

Донет је ЗАКОН о изменама и допунама Закона о здравственој заштити, који је објављен у Сл гл. РС, бр, 95/15, са ступањем на снагу 4. децембра 2015. године.

У Закону о здравственој заштити (Сл. гл. РС, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон и 93/14), извршене су одређене измене и допуне које се односе на: обавезу Министарства здравља да општим актом уреди шта све може бити предмет промета у апотеци, затим на прецизирање - појма здравствени радник и стим у вези начина финансирања наставника и сарадника факултета здравствене струке који пружају здравствене услуге из обавезног здравственог осигурања осигураним лицима у здравственим установама из Плана мреже, трајање приправничког стажа за здравствене раднике са високом стручном спремом, као и обнављање лиценце здравственог радника.

________________________________________________

Донета УРЕДБА о измени Уредбе о Плану мреже здравствених установа

12. 11. 2015.

Влада je донела УРЕДБУ о измени Уредбе о Плану мреже здравствених установа, која је објављена у Сл. гл. РС, бр. 92/15, од 6.11. 2015. године са ступањем на снагу 14. новембра 2015. године. У Уредби о Плану мреже здравствених установа (Сл. гл. РС, бр. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12 и 8/14) извршене су измене у Табели територијалног распореда и постељних капацитета здравствених установа у Републици Србији, где је код 142 здравствене установе промењен број постеља.

________________________________________________

Влада Србије донела закључак о улагању у здравствене установе

05. 11. 2015.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Закључак којим се задужује Министарство здравља да, у сарадњи са Министарством финансија, припреми одговарајући акт којим се обезбеђују средства за хитно спровођење поступка јавне набавке инвестиционо-текућег одржавања здравствених установа. Улагањем у одржавање објеката здравствених установа биће побољшани услови за рад, обезбеђен адекватан простор за боравак и лечење пацијената и унапређен квалитет здравствених услуга.

________________________________________________

Рационализовање здравства одговорно и по закону

01. 10. 2015.

Министарство здравља Владе Републике Србије најавило је да ће Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору почети да се примењује 12. октобра, када ће 3.500 лекарки специјалиста испунити прописани услов за одлазак у старосну пензију. У саопштењу се објашњава да то не значи да ће све оне и бити пензионисане и да ће се на тај начин угрозити функционисање здравственог система Србије. Члан 20 поменутог закона прописује да ће се пензионисати они лекари који имају навршене услове за одлазак у старосну пензију, осим уколико постоји потреба за датим радним местом и даљим ангажовањем запосленог ради континуитета процеса рада. У том случају, споразумни наставак рада је дозвољен.
» детаљније «

________________________________________________

Формирано Радно тело за борбу против корупције у здравству

16. 09. 2015.

Министарство здравља Владе Републике Србије саопштило је медијима да је формирало Радно тело за борбу против корупције у систему здравства, на чијем ће челу бити ресорни министар Златибор Лончар. Задаци овог тела биће да спроводи активности везане за сузбијање корупције и свих видова злоупотребе у здравственом систему, као и да заузме ставове, даје мишљења и прати мере које се предузимају на том плану.
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42