СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Курсеви и обуке

Београд „ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ - најчешће недоумице и грешке наручилаца, њихове последице и како их превазићи“

19. јун - БЕОГРАД, хотел „Палас“ Топличин венац 23


9.30 – 10.30
 НАЈЧЕШЋИ ПРОПУСТИ НАРУЧИОЦА ПРИЛИКОМ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ И КАКО
ИХ ПРЕВАЗИЋИ (питање истоврсности добара, услуга и радова, одређивање врсте
поступка и његова измена, набавке на које се ЗЈН не примењује, могућност и начин
измене плана набавки, извештавање у вези са планом набавки)
 УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПОСТУПАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЦИЉУ ИЗБОРА АДЕКВАТНЕ
ВРСТЕ ПОСТУПКА (отворени поступак и други поступци јавних набавки - упоредни
преглед, однос врсте поступка и предмета јавне набавке)
 ПРЕДНОСТИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА И МОГУЋНОСТИ ПРОМЕНЕ ВРСТЕ ПОСТУПКА
(кратка пауза)

10.45 – 11.45

 ПОКРЕТАЊЕ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА – најчешћи пропусти наручиоца приликом
покретања поступка и образовања комисије за јавну набавку (услови за покретање
поступка, избор између уговора или оквирног споразума, формирање комисије за
јавну набавку, задаци и рад комисије, одговорност и овлашћења директора и чланова
комисије)
 ПРАКТИЧАН РАД – Израда уредног Налога за покретање поступка

11.45 – 12.15 (пауза за кафу)

12.15 – 13.30

 РАД КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ (одређивање садржине конкурсне докумен-
тације, израда техничких спецификација предмета јавне набавке, одређивање оба-
везних и додатних услова за учешће у поступку, критеријума за доделу уговора и нај-
чешћи пропусти комисије за јавну набавку у вези са наведеним)
 ПРАКТИЧАН РАД – Одређивање додатних услова за учешће у поступку и критерију-
ма за доделу уговора

13.30 – 14.30 (пауза за ручак)

14.30 – 15.45

 РАД КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ (средства обезбеђења у поступку јавне набавке,
стручна оцена понуда, рачунска грешка у понуди, неуобичајено ниска цена, извештај
о стручној оцени понуда и додела уговора/обустава поступка)
 ПРАКТИЧАН РАД – Испитивање исправности поступања наручиоца са становишта
одабира врсте поступка, додатних услова за учешће и критеријума за доделу
уговора
(кратка пауза)

16.00 – 17.00

 ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (последице поднетог захтева и
одустајања од захтева, предмет оспоравања, рокови и одлуке наручиоца у поступку
заштите права, последице усвајања захтева и могућности других заинтересованих
лица)
 ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КАКО ИХ ОРГАНИЗОВАТИ?
 Зашто су централизоване јавне набавке корисне за наручиоце?
 Искуства и најбоља пракса у вези са централизованим јавним набавкама у
иностранству и Србији
 Предности централизованих јавних набавки у односу на појединачно спровођење
јавних набавки
 Могући начини организовања централизованих јавних набавки (тело за
централизоване јавне набавке и одлука о заједничком спровођењу)
 ДИСКУСИЈА – размена искустава, питања и одговори

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42