СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Курсеви и обуке

Нови Сад „ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ - најчешће недоумице и грешке наручилаца, њихове последице и како их превазићи“

22. јун- НОВИ САД, хотел „Путник“, Илије Огњановића 24


9.30 – 10.30

 НАЈЧЕШЋИ ПРОПУСТИ НАРУЧИОЦА ПРИЛИКОМ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ И КАКО

ИХ ПРЕВАЗИЋИ (питање истоврсности добара, услуга и радова, одређивање врсте

поступка и његова измена, набавке на које се ЗЈН не примењује, могућност и начин

измене плана набавки, извештавање у вези са планом набавки)

 УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПОСТУПАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЦИЉУ ИЗБОРА АДЕКВАТНЕ

ВРСТЕ ПОСТУПКА (отворени поступак и други поступци јавних набавки - упоредни

преглед, однос врсте поступка и предмета јавне набавке)

 ПРЕДНОСТИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА И МОГУЋНОСТИ ПРОМЕНЕ ВРСТЕ ПОСТУПКА

(кратка пауза)10.45 – 11.45 ПОКРЕТАЊЕ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА – најчешћи пропусти наручиоца приликом

покретања поступка и образовања комисије за јавну набавку (услови за покретање

поступка, избор између уговора или оквирног споразума, формирање комисије за

јавну набавку, задаци и рад комисије, одговорност и овлашћења директора и чланова

комисије)

 ПРАКТИЧАН РАД – Израда уредног Налога за покретање поступка11.45 – 12.15 (пауза за кафу)12.15 – 13.30 РАД КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ (одређивање садржине конкурсне докумен-

тације, израда техничких спецификација предмета јавне набавке, одређивање оба-

везних и додатних услова за учешће у поступку, критеријума за доделу уговора и нај-

чешћи пропусти комисије за јавну набавку у вези са наведеним)

 ПРАКТИЧАН РАД – Одређивање додатних услова за учешће у поступку и критерију-

ма за доделу уговора13.30 – 14.30 (пауза за ручак)14.30 – 15.45 РАД КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ (средства обезбеђења у поступку јавне набавке,

стручна оцена понуда, рачунска грешка у понуди, неуобичајено ниска цена, извештај

о стручној оцени понуда и додела уговора/обустава поступка)

 ПРАКТИЧАН РАД – Испитивање исправности поступања наручиоца са становишта

одабира врсте поступка, додатних услова за учешће и критеријума за доделу

уговора

(кратка пауза)16.00 – 17.00 ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (последице поднетог захтева и

одустајања од захтева, предмет оспоравања, рокови и одлуке наручиоца у поступку

заштите права, последице усвајања захтева и могућности других заинтересованих

лица)

 ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КАКО ИХ ОРГАНИЗОВАТИ?

 Зашто су централизоване јавне набавке корисне за наручиоце?

 Искуства и најбоља пракса у вези са централизованим јавним набавкама у

иностранству и Србији

 Предности централизованих јавних набавки у односу на појединачно спровођење

јавних набавки

 Могући начини организовања централизованих јавних набавки (тело за

централизоване јавне набавке и одлука о заједничком спровођењу)

 ДИСКУСИЈА – размена искустава, питања и одговори

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42