СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Курсеви и обуке

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (дводневна)

Београд, 29. и 30. октобар 2015.


у простору Образовног информатора, Цара Лазара 5-7


10:00-10:30 Регистрација учесника
10:30-10:40 Поздравна реч организатора
10:40 - 12:00
 Појам и предмет јавне набавке
 Појам наручиоца и понуђача
 Начела јавне набавке
 Законодавни оквир јавних набавки у Републици Србији и ЕУ
 Институционални оквир јавних набавки у Републици Србији
 Језик, валута и комуникација у поступку јавне набавке
 Спречавање корупције и сукоб интереса
12:00 – 12.15  Пауза за кафу
12.15 – 12.40 Тестирање
12.40 – 14.10
 Набавке на које се закон не примењује
 План набавки
 Процењена вредност
 Покретање поступка
14:10 - 14:40 Тестирање
14.40-15.40 Пауза (освежење и кафа)
15:40 - 17:00
 Врсте поступака јавних набавки
 Посебни облици поступка јавне набавке (оквирни споразуми и систем
динамичке набавке)
 Електронска лицитација
 Централизоване јавне набавке
17:00 – 17.15  Пауза за кафу
17.15 – 18.00  Тестирање и дискусија
30. октобар 2015. године
10:00 - 10:30 Окупљање учесника
10:30 - 12:00
 Огласи о јавној набавци
 Рокови у поступку јавне набавке
 Конкурсна документација - припрема, садржина, објављивање, измене и
допуне
12:00 - 12:15  Пауза за кафу
12:15 – 13:00
 Услови за учешће у поступку јавне набавке и доказивање
 Критеријуми за доделу уговора
 Техничке спецификације
 Понуда у поступку јавне набавке, пријем и отварање, важење
 Одлука о додели уговора и одлука о обустави поступка
13:00 - 14:00  Пауза (освежење и кафа)
14:00 - 15:45
 Негативне референце
 Јавне набавке ради отклањања последица елементарних непогода и техничко –
технолошких несрећа - удеса
 Јавне набавке у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских
услуга
 Јавне набавке у области одбране и безбедности
15:45 – 16:00  Пауза за кафу
16:00 – 17:30
 Евиденција и извештаји о јавним набавкама
 Уговор о јавној набавци
 Ништавост уговора
 Заштита права у поступку јавне набавке
17.30-17.45  Пауза за кафу
17.45-18.15  Тестирање и дискусија
18.15-18.30  Подела уверења о похађању

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42