ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ (ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ)


Делатност

Основице за обрачун плате јануар 2023

Основице за обрачун плате од септембра 2023

Основице за обрачун плате од јануара 2024. године

Основно и средње образовање, ученички стандард

4.312,53

4.549,72

5.004,69

Студентски стандард

4.109,91

4.335,96

4.769,56

Високо образовање

3.923,07

 

4.315,38

Научно истраживачка делатност

 

 

 

Истраживачи (осим истраживача који право на повећање плате остварују по основу радног односа у високошколској установи) и помоћно особље које се финансира из буџета

 

12,5%

 

10,0%

За запослене у Српској академији науке и уметности

12,5%

 

10,0%

Здравствена заштита:

 

 

 

Доктори медицине, стоматологије, денталне медицине, мр фармације и мр фармације медицински биохемичари са завршеним интегрисаним академским студијама здравствене струке

 

4.783,92

 

5.262,31

Медицинске сестре, здравствени техничари, односно друга лица са завршеном одговарајућом високом, односно средњом школом здравствене струке

 

5.092,30

 

5.372,38

5.909,62

Остали запослени (немедицинско особље)

4.568,83

 

5.025,71

За здравствене сараднике са стеченим седмим нивоом квалификација у смислу закона којим се уређује национални оквир квалфикација Реублике Србије

 

4.696,94

 

5.166,63

За здравствене сараднике са стеченим од трећег до шестог нивоа квалификација у смислу закона којим се уређује национални оквир квалфикација Републике Србије

 

4.782,34

 

5.260,57

Установе социјалне заштите чије се плате финансирају из републичког и буџета локалне власти:

 

 

 

За доктора медицине, доктора стоматологије/доктора денталне медицине, магистра фармације и магистра фармације медицинског биохемичара са завршеним интегрисаним академским студијама здравствене струке

 

4.740,44

 

5.214,48

За медицинску сестру, здравственог техничара, односно друга лица са завршеном одговарајућом високом, односно средњом школом здравствене струке

 

4.955,92

 

5.228,50

5.751,35

За неговатељице

4.697,34

4.955,69

5.451,26

За остале запослене (немедицинско особље)

4.270,30

 

4.697,33

Култура чији је оснивач Република Србија

4.111,44

 

4.522,58

За запослене у Заводу за спорт и медицину спорта Реублике Србије

 

 

 

За здравствене раднике

4.032,52

 

4.435,77

За медицинске сестре, здравственог техничара, осносно друга лица са завршеном одговарајућом восоком, односно средњом школом здравствене струке

 

 

4.254,31

4.679,74

За остале запослене

3.632,00

 

3.995,20

У осталим јавним службама које су корисници буџетских средстава.

3.632,00

 

3.995,20

Локални ниво власти:

 

 

 

За изабрана лица у органима и службама локалне власти

14.890,70

 

16.379,77

За постављена лица у органима и службама локалне власти

3.204,58

 

3.525,04

За запослене у органима и службама локалне власти

3.494,63

 

3.844,09

За запослене у органима и службама локалне власти, осим у граду Београду, који су са средњом и нижом стручном спремом чија се основица може увећати по основу квалитета и резултата рада за 349,49 динара

3.494,63 +

349,46

 

3.844,09 + 401,88

За запослене у предшколском образовању чији је оснивач локална власт

4.312,53

4.549,72

5004,69

За запослене у установама културе чији је оснивач локална власт

4.111,44

 

4.522,58

За запослене у осталим јавним службама чији је оснивач локална власт

3.632,00

 

3.995,20

ОСО, осим у Централном регистру ОСО:

 

 

 

За I групу послова из Уредбе

5.252,59

 

5.777,85

За II групу послова из Уредбе

4.982,26

 

5.480,49

За III групу послова из Уредбе

3.459,04

 

3.804,94

Централни регистар ОСО

 

 

 

За I групу послова из Уредбе

5.515,22

 

6.066,54

За II групу послова из Уредбе

5.231,36

 

5.754,50

За III групу послова из Уредбе

3.632,00

 

3.995,20

За полицијске службенике у Министарству унутрашњих послова

41.849,90

 

46.034,89

За припаднике Безбедносно-информативне агенције

2.675,32

 

2.942,85

1.    За професионална војна лица распоређена у Војсци Србије, као и цивилна лица на служби у Војсци Србије, која су распоређена у Генералштабу Војске Србије и потчињеним командама, јединицама и установама Војске Србије

 

 

 

За професионалне припаднике Војске Србије на служби у санитетским јединицама и установама Војске Србије, као и професионалног припадника Војске Србије - здравственог радника односно здравственог сарадника постављеног на формацијско место на којем се обављају послови здравствене заштите

51.627,90

 

56.790,69

За остале професионалне припаднике Војске Србије

46.934,46

 

51.627,91

2.  За професионалне припаднике Војске Србије на служби у Управи за војно здравство Министарства одбране и њеним потчињеним организационим јединицама, осалим санитетским јединицама и установама Министарства одбране, као и професионалном припаднику Војске Србије здравсвеном раднику односно здравственом сараднику постављеном на формацијско место у организационој јединици Министарства одбране на којем се обављају послови здравствене заштите, почев од плате за јануар 2023. године

46.465,11

 

51.111,62

3. За остале професионалне припаднике Војске Србије, којима основица није утврђена у тачкама 1 и 2

42.241,02

 

46.465,12

Законом о буџету РС за 2023/2024 годину

 

 

 

За запослене у Пореској управи и Управи царина

27.861,26

 

30.647,39

За државне службенике и намештенике у Министарству унутрашњих послова

29.661,26

 

32.627,39

 

 

За државне службенике и намештенике у Министарству одбране

29.938,47

 

32.932,32

За лекаре у заводима за извршење кривичних санкција

32.328,06

 

35.560,87

За медицинске техничаре и стоматолошке техничаре у заводима за извршење кривичних санкција[1]

29.389,14

 

34.106,09

За остале здравствене раднике у заводима за извршење кривичних санкција

29.389,14

 

32.328,05

За државне службенике и намештенике у заводима за извршење кривичних санкција и у судовима и тужилаштвима који су основани у складу са Законом о уређењу судова (Сл. гл. РС, бр. 116/08 87/18) и Законом о јавном тужилаштву (Сл.гл. РС, бр. 116/08 63/16 УС)

29.117,01

 

32.028,71

Зa држaвнe службeникe и нaмeштeникe у судoвимa и тужилaштвимa кojи у склaду сa пoсeбним зaкoнoм oствaруjу прaвo нa плaту у дуплoм изнoсу

26.469,99

 

29.116,99

Зa држaвнe службeникe и нaмeштeникe у Висoкoм сaвeту судствa, Држaвнoм вeћу тужилaцa и Држaвнoм прaвoбрaнилaштву

 

27.538,52

 

30.292,37

За државне службенике и намештенике у Уставном суду

27.793,51

 

30.572,86

За функционере чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати државних службеника на положају

24.978,25

 

27.476,08

За функционере чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати судија

43.578,46

 

47.936,31

За државне службенике и намештенике, којима основица није утврђена у ставу 1. у алинејама 1-3. овог члана

26.227,15

 

28.849,86

За судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца на основу члана 37. став 4. Закона о судијама (Сл.гл. РС, бр. 116/0847/17) и члана 69. став 3. Закона о јавном тужилаштву (Сл.гл. РС, бр. 116/0863/16 УС)

 

46.181,05

 

50.799,16

За председника и судије Уставног суда - на основу члана 20а став 4. Закона о Уставном суду (Сл. гл. РС, р. 109/07...103/15)

43.981,95

 

48.380,14