ЦЕНЕ РАДА ЗА ДЕЛАТНОСТИ ВАНПРИВРЕДЕ или Основице за обрачун плата у јавном сектору

 

(Ажурирано 05.6.2019.)

 

 

За запослене у делатностима основног, средњег и високог образовања, културе, здравства и социјалне заштите, органима и организацијама територијалне аутономије и локалне самоуправе, стручним службама организација обавезног социјалног осигурања, професионалне припаднике Војске Србије, БИА-е, запослене у Министарству унутрашњих послова и јавним службама (уз изузетке), утврђене су цене рада за обрачун плата (зарада), према Закључцима Владе РС.

 


Делатност

Основица за обрачун плате јануар 2019.

Основно и средње образовање, ученички стандард

3.130,26

Студентски стандард

2.983,18

Високо образовање

2.847,57

Здравствена заштита:

 

медицинске сестре/техничари свих профила са ССС и вишом СС (фармацеутски, физиотерапеути, радиолошки, стоматолошки, зубни, лабораторијски, санитарни ) техничари, стоматолошке сестре, физиотерапеути,

3.155,43

доктори медицине и стоматологије, фармацеути, фармацеути-биохемичари, здравствени сарадници и специјалисти свих профила

3.099,08

сви остали запослени

3.014,56

Установе социјалне заштите чије се плате финансирају из републичког и буџета локалне власти

3.070,91

Култура чији је оснивач Република Србија

2.957,16

у осталим јавним службама којесу корисници буџетских средстава

2.660,69

Локални ниво власти:

 

за изабрана лица у органима и службама АП и локалне власти

10.908,52

за постављена лица у органима и службама АП и локалне власти

2.347,59

за запослене у органима и службама АП и локалне власти

2.560,07

за запослене у предшколском образовању чији је оснивач локална власт

Основица за перод

01.01.2019 30.04. 2019.године

3.072,83

Основица од 01.05.2019.године

3.130,26

за запослене у установама културе чији је оснивач локална власт

2.957,16

за запослене у осталим јавним службама чији је оснивач локална власт

2.660,69

Стручне службе Националне службе за запошљавање, Стручне службе РФ ПИО, РФЗО:

 

за I групу послова из Уредбе

3.847,90

за II групу послова из Уредбе

3.649,87

за III групу послова из Уредбе

2.533,99

Централни регистар ОСО:

 

за I групу послова из Уредбе

4.040,30

за II групу послова из Уредбе

3.832,35

за III групу послова из Уредбе

2.660,69

за полицијске службенике у Министарству унутрашњих послова

30.376,82

Припадници Безбедносно-информативне агенције

1.941,89

Професионални припадници Војске Србије

Нето 30.376,82

Бруто 43.333,55

Законом о буџету РС за 2019. годину

 

за запослене у Пореској управи и Управи царина

20.410,39

за државне службенике и намештенике у Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране утврђује се основица за обрачун и исплату плата

21.529,67

за државне службенике и намештенике у заводима за извршење кривичних санкција и у судовима и тужилаштвима који су основани у складу са Законом о уређењу судова (Сл.гл. РС бр. 116/08 87/18) и Законом о јавном тужилаштву (Сл. гл. РС бр. 116/08 63/16 - УС)

21.134,63

за државне службенике и намештенике у Уставном суду, Високом савету судства, Државном већу тужилаца и Државном правобр

20.173,96

за функционере чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати државних службеника на положају

18.298,38

за функционере чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати судија

31.924,38

за државне службенике и намештенике, којима основица није утврђена у ставу 1. у алинејама 1-3. овог члана

19.213,29

На основу члана 37. став 4. Закона о судијама (Сл.гл. РС бр. 116/0847/17) и члана 69. став 3. Закона о јавном тужилаштву (Сл. гл. РС бр. 116/08 63/16 - УС), утврђује се основица за обрачун и исплату плата судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

33.520,60

На основу члана 20а став 4. Закона о Уставном суду (Сл. гл. РС бр. 109/07 103/15), утврђује се основица за обрачун и исплату плата председника и судија Уставног суда

31.924,38