Номинални износи цензуса за остваривање права на дечији додатак и висина износа дечијег додатка (од 13.7.2018)

 (Ажурирано 27.8.2018)

 

На основу чл. 32. и 33. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом (Сл. гл. РС бр. 113/17 и 50/18) Влада је донела Уредбу о номиналним износима и начину усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак и висини и начину усклађивања износа дечијег додатка (Сл. гл. РС бр. 54/18) чијим одредбама су прописани номинални износи и начин усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак и висина и начин усклађивања износа дечијег додатка.

 

Висина дечијег додатка

Опис

Износ

Увећање (%)

Увећан

износ

1

2

3

4

Дечији додатак за дете за које је остварено право

3.000,00

 

за једнородитељске породице и старатеље

 

30%

3.900,00

за родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом, за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, и за дете које остварује додатак за помоћ и негу другог лица, а које не користи услуге смештаја

 

50%

4.500,00

за дете које испуњава услове за увећање по више основа

 

највише до 80%

5.400,00

 

 

Цензуси за остваривање права на дечији додатак

Основ

Износ цензуса (динара) 

Увећан износ цензуса

динара 

1

2

3

4

Члан 2.

Уредбе 

Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни приход породице, остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев, по члану породице не прелази цензус од

9.000,00 

 

 

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1)-3) Закона1)

 

30% 

11.700,00 

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4)-7) Закона2), за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја

 

20% 

10.800,00 

Члан 3.

Уредбе 

Номинални износ цензуса за остваривање права на дечији додатак из члана 30. став 1. тачка 1) Закона3)

2,84 

 

 

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1)-3) Закона1)

 

30% 

3,69 

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4)-7) Закона2), за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја

 

20% 

3,40 

Члан 4. Уредбе 

Номинални износ цензуса за остваривање права на дечији додатак из члана 30. став 1. тачка 2) Закона4)

6,62 

 

 

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1)-3) Закона1)

 

30% 

8,60 

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4)-7) Закона2), за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја

 

20% 

7,94 

1) Породица у којој један родитељ самостално врши родитељско право, под условом да је други родитељ: непознат; да је преминуо, а није остварено право на породичну пензију или да је постао потпуно и трајно неспособан за рад, а није стекао право на пензију.

2) Породица у којој један родитељ самостално врши родитељско право, под условом да је други родитељ: преминуо, а остварено је право на породичну пензију; на издржавању казне затвора дуже од шест месеци; да други родитељ не врши родитељско право по одлуци суда или да не доприноси издржавању детета, а извршење обавезе издржавања није било могуће обезбедити постојећим и доступним правним средствима и поступцима.

3) Право на дечији додатак се остварује ако укупан месечни приход, умањен за порезе и доприносе, по члану породице остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев не прелази утврђени цензус, а укупан месечни катастарски приход по члану породице у претходној години не прелази износ од 3% просечног катастарског прихода по једном хектару плодног земљишта у претходној години или је остварен од земљишта до 500 метара квадратних на коме је подигнута стамбена зграда.

4) Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни катастарски приход по члану породице у претходној години не прелази износ од 7% просечног катастарског прихода по једном хектару плодног земљишта у претходној години, а породица не остварује друге приходе.

 

Напомена: Цензуси за остваривање права на дечији додатак и износи дечијег додатка усклађују се 1. јануара и 1. јула, почев од 2019. године, на основу података републичког органа надлежног за послове статистике, са кретањем индекса потрошачких цена на територији Републике Србије у претходних шест месеци, а њихове номиналне износе утврђује решењем министар надлежан за социјална питања.