Извод из предлога за измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања

 

12.  Додати нови члан 68а који гласи:

Финансијско рачуноводствене послове и послове интерне контроле финансијског пословања у установи обавља рачуновођа.

Рачуновођа обезбеђује:

-законитост рада установе у домену економије и јавних финансија, односно примену прописа из области финансија, рачуноводства и књиговодства;

-адекватну примену свих начела и стандарда у рачуноводству (а посебно националних која проистичу из Закона о буџетском систему);

-стручну основу за планирање, извршење, рачуноводствено евидентирање и интерну контролу рада школе о сврсисходности трошења финансијских средстава.