ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА

 

 

НАЈНИЖА МЕСЕЧНА ОСНОВИЦА за обрачун социјалних доприноса у 2019. години

 

(Ажурирано 3.1.2019)

 

Најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца октобра у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике (чл. 37)

Примена у периоду

Износ најниже месечне основице

Службени гласник РС бр.

Од 1.1.2019.

23.921

104/18

 

 

НАЈВИША МЕСЕЧНА ОСНОВИЦА за плаћање социјалних

доприноса у 2019. години

 

(Ажурирано 3.1.2019)

Највишу месечну основицу доприноса чини петоструки износ просечне месечне зараде по запосленом у Републици исплаћене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца октобра у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике (чл. 42)

Примена у периоду

Износ највише месечне основице

Службени гласник РС бр.

Од 1.1.2019.

341.725

104/18

 

ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА за обавезно социјално осигурање за одређене категорије осигураника

 

(Ажурирано 5.2.2019)

 

Ред.

бр.

Врста основице

Износ основице (дин.)

Важност

Службени 
гласник РС

1

2

3

4

5

1.

Најнижа месечна основицадоприноса за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (самостални уметници, свештеници, верски службеници, монаси, монахиње и пољопривредници, односно земљорадници)

23.921

за 2019. годину

104/18

2.

Највиша годишња основица за обавезно социјално осигурање за 2019. годину

4.100.700

за 2019. годину

104/18

3.

Основица осигурања на коју се плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање

1) 23.921

2) 27.338

3) 36.906

4) 54.676

6) 59.460

7) 78.597

8) 86.798

9) 105.935

10) 136.690

11) 205.035

12) 273.380

13) 341.725

за 2019. годину

1/19