НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА која немају карактер зарадa

(Ажурирано 25.03.2024. године)

3.6. НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА која немају карактер зараде

Закон о раду (Сл. гл. РС, бр. 24/05... 95/18 аут. тумачење), Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србије (Сл. гл. РС, бр. 96/19 и 58/20 Анекс даље: ПКУ1), Уредба о накнади и отпремнини државних службеника и намештеника (Сл. гл. РС, бр. 98/07, 84/14 и 84/15 даље: Уредба) и Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима пречишћен текст (Сл. гл. РС, бр. 44/08и 78/12), Уредба о накнадама и другим примањима запослених у организацијама за обавезно социјално осигурање (Сл. гл. РС, бр. 18/13 86/19 /др.закон даље: Уредба ООСО), Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гл. РС, бр. 106/18 даље: ПКУ2), Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији (Сл. гл. РС, бр. 29/19 и 60/20 даље: ПКУ3), Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл. гл. РС, бр. 21/15 и 8/19 даље: ПКУ4), Посебан колективни уговор за државне органе (Сл. гл. РС, бр. 38/19 и 55/20 даље: ПКУ5) Посебан колективни уговор за запослене у установама студентског стандарада чији је оснивач Република Србија (Сл. гл. РС, бр. 1/19 даље: ПКУ6), Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гл. РС, бр. 97/20 даље: ПКУ7) Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе (Сл. гл. РС, бр. 38/19 и 55/20 даље: ПКУ8), Посебан колективни уговор за високо образовање (Сл. гл. РС, бр. 86/19 даље: ПКУ9).

Уколико је послодавац ускладио општи акт са одредбама Закона о раду, запосленом се може исплатити право према одредбама општег акта до доношења посебних колективних уговора за делатност (члан 117. Закона о изменама и допунама Закона о раду Сл. гл. РС, бр. 75/14).

Порески третман прописан је Законом о порезу на доходак грађана (Сл. гл. РС, бр. 24/0144/21).

 

 

 

ВИСИНА ПРАВА

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН

Накнада за превоз

У висини цене превозне карте у јавном саобраћају (члан 101. ПКУ1, члан 3. Уредбе, члан 4. Уредба ООСО, члан 28. ПКУ2, члан 65. ПКУ3, члан 26. ПКУ4, члан 47.ПКУ5 члан 25. ПКУ6, члан 40. ПКУ7, члан 44. ПКУ8, члан 22. ПКУ9), односно према акту послодавца.

 

Неопорезиво до висине цене месечне превозне карте у јавном саобраћају, односнодо висине стварних трошкова превоза највише до 5.398 динара (члан 18. став 1. тачка 1)). Преко овог износа плаћа се порез од 10%.

Дневница за службено путовање у земљи

За државне службенике и намештенике, изабрана и постављена лица, за запослене у државним органима, територијалној аутономији и локалној самоуправи 1.000 динара (члан 9. Уредбе).

До 3.241 динара дневно по основу целе дневнице, односно припадајућег износа за половину (члан 18. став 1. тачка 2)).

Преко овог износа плаћа се порез од 10%.

За запослене у здравственим установама, култури, социјалној заштити, основним, средњим школама и домовима ученика, за запослене у ООСО, за запослене у студентском стандарду и у предшколским установама, високом образовању (члан 4. Уредба ООСО, члан 101. ПКУ1, члан 28. ПКУ2, члан 65. ПКУ3, члан 26. ПКУ4, члан 25. ПКУ6, члан 40. ПКУ7, члан 22. ПКУ9), 5% од просечне месечне зараде по запосленом у РС према последњем објављеном податку РЗС износи 6.618,60 динара.

За остале према општем акту послодавца.

Дневница за службено путовање у иностранство

За државне службенике и намештенике, изабрана, постављена лица, за запослене у органима локалне самоуправе и територијалне аутономије, запослене у државним органима, у ООСО, запослене у јавним службама (члан 19. Уредбе, члан 5. Уредбе о накнадама и др. примањима изабраних и постављених лица, члан 4. Уредбе ООСО, одредбе ПКУ за запослене у јавним службама): 15 евра на свака 24 сата проведена у иностранству.

15 евра до износа прописаног од стране надлежног државног органа члан 18. тачка 3) Закона о порезу на доходак грађана.

Запослени имају право на накнаду трошкова, под условима, на начин и у висини утврђеној општим актом.

До износа прописаног од стране надлежног државног органа, а највишедо 50 евра члан 18. Закона о порезу на доходак грађана. Преко овог износа плаћа се порез од 10%.

Накнада трошкова смештаја на службеном путу у земљи

За државне службенике и намештенике, изабрана, постављена лица, за запослене у органима локалне самоуправе и територијалне аутономије, запослене у државним органима у висини приложеног хотелског рачуна за преноћиште и доручак (члан 8. Уредбе ), осим за ноћење у хотелу I категорије или пет звездица.

Према приложеним рачунима.

За запослене у ООСО у висини приложеног рачуна (члан 4. Уредба ООСО).

За запослене у здравственим установама, основним и средњим школама и домовима ученика, у установама студентског стандарда, социјалне заштите, предшколским и установама високог образовања према приложеном рачуну осим за ноћење у хотелу лукс категорије (члан 101. ПКУ1, члан 28. ПКУ2, члан 65. ПКУ3, члан 26. ПКУ4, члан 25. ПКУ6, члан 40. ПКУ7, члан 22. ПКУ9).

За остале према општем акту послодавца.

Накнада трошкова смештаја на службеном путу у иностранству

За државне службенике и намештенике, изабрана, постављена лица, за запослене у органима локалне самоуправе и територијалне аутономије и запосленe у државним органима, за запослене у здравственим установама, у ООСО, у установама културе, социјалне заштите, основним и средњим школама и домовима ученика, у студентском стандарду, у предшколским и установама високог образовања у висини приложеног хотелског рачуна за преноћиште и доручак (члан 19. Уредбе, члан 101. ПКУ1, члан 28. ПКУ2, члан 65. ПКУ3, члан 26. ПКУ4, члан 25 ПКУ6, члан 40. ПКУ7, члан 48. ПКУ8, члан 22. ПКУ9), осим за ноћење у хотелу I категорије пет звездица).

Према приложеним рачунима.

За остале према општем акту послодавца.

Накнада трошкова превоза на службеном путу у иностранству

За државне службенике и намештенике, изабрана, постављена лица, за запослене у органима локалне самоуправе и територијалне аутономије и запосленe у државним органима, за запослене у здравственим установама, у ООСО, у установама културе, социјалне заштите, основним и средњим школама и домовима ученика, студентском стандарду, у предшколским установама у висини цене из путничке тарифе (члан 26. Уредбе, члан 101. ПКУ1, члан 28. ПКУ2, члан 65. ПКУ3, члан 26. ПКУ4, члан 25. ПКУ6, члан 40. ПКУ7, члан 48. ПКУ8, члан 22. ПКУ9).

Према приложеним рачунима.

За остале према општем акту послодавца.

Употреба приватног аутомобила у службене сврхе

За државне службенике и намештенике, изабрана, постављена лица и запослене у државним органима, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе (члан  11. Уредбе), 10% од прописане цене за 1л погонског горива по пређеном километру.

 

До 30% цене по основној јединици јединици мере погонског горива, помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 9.449 динара месечно (члан 18. став 1. тачка 5)).

Преко овог износа плаћа се порез од 10%.

За запослене у здравственим и установама социјалне заштите до 30% цене 1л погонског горива по пређеном километру (члан 102. ПКУ1, члан 66. ПКУ3).

За запослене у основним, средњим школама и домовима ученика, студентском стандарду, предшколским и установама високог образовања 30% цене 1л погонског горива по пређеном километру (члан 26. ПКУ4, члан 25. ПКУ6, члан 40. ПКУ7, члан 22.ПКУ9).

За остале према општем акту послодавца.

Теренски додатак

 

За државне службенике и намештенике у висини 3% просечне месечне зараде запосленог у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате: динара (члан 44. Уредбе): 3.971,16

Не плаћају се доприноси у складу са Инструкцијом бр. 414 0077/201101 од 7. 10. 11, плаћа се порез на доходак грађана од 10% на основу Мишљења Министaрства финансија број: 413001119/201104 од 23.12.2011.

За запослене у установама културе у висини 3% просечне месечне зараде по запосленом у РС, према последњем коначном објављеном податку РЗС, а у складу са актом послодавца (члан 28. ПКУ2): 3.971,16 динара.

Нема пореског ослобођења, плаћају се сви порези и доприноси као на плату.

За остале према општем акту послодавца.

Отпремнина код одласка у пензију

За државне службенике и намештенике, изабрана и постављена лица, за запослене у државним органима, у органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и запослени у ООСО у висини 125% од плате коју би остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина с тим што не може бити нижа од две просечне зараде у РС према коначном објављеном податку РЗС на дан исплате (члан 51. Уредбе, члан 5. Уредба ООСО,): 264.744 динара.

Неопорезиво до износа који је као најнижи утврђен законом којим се уређује рад 264.744 динара (чл.9. став 1. тачка 18).

 

Преко овог износа плаћа се порез на доходак грађана од 20% (члан 85.став 1.тачка 12 и став 13)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неопорезиво до износа који је као најнижи утврђен законом којим се уређује рад: 264.744 динара (члан 9. став 1. тачка 18)).

 

Преко овог износа плаћа се порез на доходак грађана од 20% (члан 85. став 1. тачка 12 и став 13)).

За запослене у здравственим установама - три просечне плате запосленог у последњих 12 месеци, али не ниже од три просечне плате код послодавца у последњих 12 месеци, односно 3 просечне зараде исплаћене у РС према последњем објављеном податку РСЗ, ако је то за запосленог повољније (члан 104. ПКУ1): 287.508 динара[1] (397.116 динара)[2].

За запослене у установама културе - три плате коју би запослени остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што не може бити нижа од три просечне зараде у РС, према последњем објављеном податку РЗС, уколико је то повољније за запосленог (члан 29. ПКУ2): 397.116 динара.

За запослене у установама социјалне заштите - три последње исплаћене просечне плате запосленог, а не ниже од три последње исплаћене просечне плате по запосленом код послодавца, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у РС према последњем објављеном податку РЗС, ако је то за запосленог повољније (члан 67. ПКУ3): 287.508 динара1 (397.116 динара).2

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика у висини троструког исплаћеног износа последње исплаћене плате запосленог, а не нижа од три просечне плате по запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у РС према последњем објављеном податку РЗС ако је то за запосленог повољније (члан 27. ПКУ4): 287.508 динара1 (397.116 динара)2.

За запослене у студентском стандарду у висини троструког исплаћеног износа последње исплаћене плате запосленог, а не ниже од три прoсeчнe плaтe пo зaпoслeнoм кoд пoслoдaвцa кoja je пoзнaтa у мoмeнту исплaтe, oднoснo три прoсeчнe зaрaдe пo зaпoслeнoм исплaћeнe у РС прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку РЗС (члан 26. ПКУ6): 287.508 динара1 (397.116 динара)2.

За запослене у предшколсим установама - у висини троструког износа последње плате запосленог, са припадајућим порезима и доприносима које падају на терет запосленог, односно три просечне зараде у Републици Србији, са припадајућим порезима и доприносима које падају на терет запосленог, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, зависно од тога шта је за запосленог повољније (члан 43. ПКУ7): 397.116 динара.

За запослене у високом образовању у висини троструког износа последње исплаћене плате запосленог, а не ниже од три прoсeчнe плaтe пo зaпoслeнoм кoд пoслoдaвцa кoja je пoзнaтa у мoмeнту исплaтe, oднoснo три прoсeчнe зaрaдe пo зaпoслeнoм исплaћeнe у РС прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку РЗС (члан 23. ПКУ9): 287.508 динара1 (397.116 динара)2.

За остале према општем акту послодавца, а не ниже од две просечне зараде по запосленом у РС (члан 119. Закона о раду): 264.744 динара.

Отпремнина код отпуштања са посла радника за чијим је радом престала потреба
(због технолошких, организационих, економских промена, смањења обима посла, рационализације и слично)

Отпремнина при отказу уговора о раду из члана 179. став 1. тачка 5) Закона о раду, увисини утврђеној одредбама члана 158. Закона о раду, општим актом или уговором о раду, али не ниже од збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину у радном односу код послодавца код кога остварује право на отпремнину.

Неопорезиво до висине трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада код послодавца код кога остварује право на отпремнину (члан 9. став 1. тачка 19)), а преко тог износа плаћа се порез на доходак грађана од 20% (члан 85. став 1. тачка 12) и став 13.).

Солидарна помоћ

За запослене у здравственим установама (члан 105. ПКУ1):

Право на накнаду трошкова у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, у висини трошкова погребних услуга, до неопорезивог износа, који признаје РФПИО.

Према чл. 106. и 106а ПКУ1 запослени има право на солидарну помоћ у случају:

дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице,

набавке медицинско техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице,

здравствене рехабилитације запосленог,

настанка теже инвалидности запосленог,

набавке лекова за запосленог или члана уже породице у висини до два неопорезива износа;

рођење детета запосленог у висини нето просечне зараде у РС,

помоћ запосленој за вантелесну оплодњу у висини три просечне зараде у РС,

помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја у висини три нето просечне месечне зараде у РС,

другу солидарну помоћ у складу са општим актом.

Послодавац је дужан да детету здравственог радника и другог запосленог у здравственој установи, који је изгубио живот у обављању послова исплаћује месену новчану помоћ и то по категоријама(чл.108):

предшколски узраст 10%,

-   школски узраст (основна школа) 15%,

-   средња школа и редовни студента 25% просечне исплаћене нето плате у РС у претходној години.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солидарна помоћ у случају смрти запосленог, пензионисаног запосленог до 94.472 дин. (члан 9. став 1. тачка 9)), а преко тог износа плаћа се порез на доходак грађана од 20% (члан 85. став 1. тачка 12)).

 

Солидарна помоћ у случају смрти члана породице запосленог до 94.472дин а преко тог износа плаћа се порез од 10% (члан18. став 1 тачка 9а)).

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или теже инвалидности запосленог или члана његове породице до 53.986 дин. (члан 18. став 1. тачка 7)), а преко тога износа плаћа се порез по стопи од 10%.

 

Солидарна помоћ за случај рођења детета до висине просечне зараде исплаћене у РС према последњем објављеном податку РЗС (члан 18. став 1. тачка 12)) Закона о порезу на доходак грађана.

 

Правилник о остваривању права на пореска изузимања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне и хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести ближе уређује остваривање права на пореско ослобођење из члана 9. и 18. Закона о порезу на доходак грађана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солидарна помоћ у случају смрти запосленог, пензионисаног запосленог до 94.472 дин. (члан 9. став 1. тачка 9)), а преко тог износа плаћа се порез на доходак грађана од 20% (члан 85. став 1. тачка 12)).

 

Солидарна помоћ у случају смрти члана породице запосленог до 94.472дин, а преко тог износа плаћа се порез од 10% (члан18. став 1 тачка 9а)).

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или теже инвалидности запосленог или члана његове породице до 53.986 дин. (члан 18. став 1. тачка 7)), а преко тога износа плаћа се порез по стопи од 10%.

 

Солидарна помоћ за случај рођења детета до висине просечне зараде исплаћене у РС према последњем објављеном податку РЗС (члан 18. став 1. тачка 12)) Закона о порезу на доходак грађана.

 

Правилник о остваривању права на пореска изузимања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне и хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести ближе уређује остваривање права на пореско ослобођење из члана 9. и 18. Закона о порезу на доходак грађана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солидарна помоћ у случају смрти запосленог, пензионисаног запосленог до 94.472 дин. (члан 9. став 1. тачка 9)), а преко тог износа плаћа се порез на доходак грађана од 20% (члан 85. став 1. тачка 12)).

 

Солидарна помоћ у случају смрти члана породице запосленог до 94.472 дин, а преко тог износа плаћа се порез од 10% (члан18. став 1 тачка 9а)).

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или теже инвалидности запосленог или члана његове породице до 53.986 дин. (члан 18. став 1. тачка 7)), а преко тога износа плаћа се порез по стопи од 10%.

 

Солидарна помоћ за случај рођења детета до висине просечне зараде исплаћене у РС према последњем објављеном податку РЗС (члан 18. став 1. тачка 12)) Закона о порезу на доходак грађана.

 

Правилник о остваривању права на пореска изузимања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне и хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести ближе уређује остваривање права на пореско ослобођење из члана 9. и 18. Закона о порезу на доходак грађана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солидарна помоћ у случају смрти запосленог, пензионисаног запосленог до 94.472 дин. (члан 9. став 1. тачка 9)), а преко тог износа плаћа се порез на доходак грађана од 20% (члан 85. став 1. тачка 12)).

 

Солидарна помоћ у случају смрти члана породице запосленог до 94.472 дин, а преко тог износа плаћа се порез од 10% (члан18. став 1 тачка 9а)).

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или теже инвалидности запосленог или члана његове породице до 53.986 дин. (члан 18. став 1. тачка 7)), а преко тога износа плаћа се порез по стопи од 10%.

 

Солидарна помоћ за случај рођења детета до висине просечне зараде исплаћене у РС према последњем објављеном податку РЗС (члан 18. став 1. тачка 12)) Закона о порезу на доходак грађана.

 

Правилник о остваривању права на пореска изузимања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне и хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести ближе уређује остваривање права на пореско ослобођење из члана 9. и 18. Закона о порезу на доходак грађана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солидарна помоћ у случају смрти запосленог, пензионисаног запосленог до 94.472 дин. (члан 9. став 1. тачка 9)), а преко тог износа плаћа се порез на доходак грађана од 20% (члан 85. став 1. тачка 12)).

 

Солидарна помоћ у случају смрти члана породице запосленог до 94.472 дин, а преко тог износа плаћа се порез од 10% (члан18. став 1 тачка 9а)).

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или теже инвалидности запосленог или члана његове породице до 53.986 дин. (члан 18. став 1. тачка 7)), а преко тога износа плаћа се порез по стопи од 10%.

 

Солидарна помоћ за случај рођења детета до висине просечне зараде исплаћене у РС према последњем објављеном податку РЗС (члан 18. став 1. тачка 12)) Закона о порезу на доходак грађана.

 

Правилник о остваривању права на пореска изузимања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне и хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести ближе уређује остваривање права на пореско ослобођење из члана 9. и 18. Закона о порезу на доходак грађана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солидарна помоћ у случају смрти запосленог, пензионисаног запосленог до 94.472 дин. (члан 9. став 1. тачка 9)), а преко тог износа плаћа се порез на доходак грађана од 20% (члан 85. став 1. тачка 12)).

 

 

 

Солидарна помоћ у случају смрти члана породице запосленог до 94.472 дин, а преко тог износа плаћа се порез од 10% (члан18. став 1 тачка 9а)).

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или теже инвалидности запосленог или члана његове породице до 53.986 дин. (члан 18. став 1. тачка 7)), а преко тога износа плаћа се порез по стопи од 10%.

 

Солидарна помоћ за случај рођења детета до висине просечне зараде исплаћене у РС према последњем објављеном податку РЗС (члан 18. став 1. тачка 12)) Закона о порезу на доходак грађана.

 

Правилник о остваривању права на пореска изузимања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне и хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести ближе уређује остваривање права на пореско ослобођење из члана 9. и 18. Закона о порезу на доходак грађана.

 

За запослене у ООСО (члан 7. Уредба ООСО) у случају:

набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију за запосленог или члана његове уже породице,

здравствене рехабилитације запосленог,

набавке лекова за запосленог или члана његове уже породице,

дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице, највише у висини просечне зараде у РС,

помоћ малолетном детету запосленог за случај смрти запосленог, односно пензионисаног запосленог, највише у висини просечне зараде у РС,

смрти запосленог помоћ породици и смрти брачног друга, детета, родитеља, усвојитеља, усвојеника или старатеља запосленог, највише у висини неопорезивог износа у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана,

школовања малолетног детета умрлог запосленог месечна стипендија током редовног школовања до висине 20% просечне зараде у РС.

За запослене у установама културе (чл. 29. и 30. ПКУ2) у случају:

смрти запосленог или члана уже породице накнада трошкова у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима, а највише до неопорезивог износа, у складу са прописом којим се уређује порез на доходак грађана,

дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице,*

набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице, уколико иста нису обезбеђена у складу са посебним законом,*

здравствене рехабилитације запосленог, уколико иста није остварена у складу са посебним законом,*

настанка теже инвалидности запосленог,*

набавке лекова за запосленог или члана његове уже породице,*

  помоћи малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог родитеља,*

школовања за децу запосленог који је преминуо месечна стипендија током редовног школовања до висине просечне нето зараде по запосленом у РС,

помоћ за рођење (усвојења) детета запосленог у висини једне плате.

* у висини два неопорезива износа.

За запослене у установама социјалне заштите

          по члану 67. ПКУ3:

накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, у висини трошкова погребних услуга, на основу уредне документације, у висини приложених оригиналних рачуна, а највише до висине месечне просечне зараде у Републици Србији без пореза и доприноса према последњем објављеном податку РЗС;

          по члану 69. став 1. ПКУ3 послодавац може запосленом да исплати солидарну помоћ у случају:

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;

2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;

3) здравствене рехабилитације запосленог;

4) настанка инвалидности запосленог код послодавца;

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;

6) помоћ самохраном родитељу са дететом до 14 година живота.

Чланом уже породице сматра се брачни и ванбрачни друг, дете рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник и друга лица према којима запослени има законску обавезу издржавања.

Дужом болешћу сматра се болест која траје дуже од 3 месеца непрекидно. Тежом болешћу сматра се болест која је као таква третирана прописима из здравственог осигурања.

У случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 2), 3) и 5) овог члана, помоћ у току године признаје се ако запосленом није омогућено остваривање овог права на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1)-5) овог члана признаје се на основу уредне документације до висине два неопорезована износа предвиђена Законом о порезу на доходак грађана.

У случајевима из става 1. тачка 6) висина помоћи у току календарске године може бити до висине једне просечне зараде у Републици према последњем објављеном податку РЗС.

У складу са ставом 7. овог члана, послодавац може запосленом да исплати солидарну помоћ и у следећим случајевима:

1) рођења детета запосленог - у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку РЗС;

2) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу након искоришћених могућности финансираних средствима Републичког фонда за здравствено осигурање, уколико и даље испуњава прописане услове - у висини три просечне месечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку РЗС, а на основу уредне документације;

3) помоћ због уништења или оштећења имовине услед елеме-нтарних и других ванредних догађаја - у висини просечне месе-чне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку РЗС;

4) другу солидарну помоћ у складу са општим актом.

Послодавац је дужан да запосленом исплати солидарну помоћ из става 7. тач. 1), 3) и 4) овог члана почев од 1. јануара 2020. године.

У случају да је више чланова уже породице запослено код послодавца, право на солидарну помоћ из става 7. тач. 1) и 3) остварује један запослени.

За запослене у основним, средњим школама и домовима ученика (члан 29. ПКУ4) у случају:

-           смрти запосленог, породица има право на накнаду трошкова сахране према приложеним рачуниима, највише до неопорезивог износа за помоћ у случају смрти члана породице запосленог, само код једног послодавца

смрти брачног друга или детета у висини трошкова сахране према приложеним рачунима до неопорезивог износа,

настанка трајне тешке инвалидности у висини две просечне плате,

боловања дужег од три месеца у континуитету у висини једне просечне плате једном у календарској години,

набавке медицинских помагала која су дефинисана правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава осигурања у висини једне просечне плате.

- рoђења или усвојења детета запосленог у висини једне месечне просечне зараде без пореза и доприноса.

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у РС у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, према последњем објављеном податку РЗС, ако је то повољније по запосленог.

За државне службенике и намештенике (члан 45. ПКУ5) у случају;

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице или теже повреде запосленог;

2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;

3) здравствене рехабилитације запосленог;

4) настанка теже инвалидности запосленог;

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;

6) помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом са случај смрти члана уже породице;

7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог чија је смрт наступила као последица повреде на раду или професионалног обољења до висине просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а ако деца бораве у предшколској установи послодавац је дужан да надокнади трошкове боравка у предшколској установи;

8) рођења детета запосленог у висини месечне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;

9) штете настале услед елементарних непогода или несрећним случајем (пожар, поплава, бујица, земљотрес, клизишта и сл.), у породичном домаћинству у коме живи запослени, ако штета није надокнађена из одговарајућег осигурања, односно од штетника до висине просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;

10) да, због промењене радне способности услед професионалне болести или повреде на раду, запослени буде распоређен на радно место које одговара његовим радним способностима са нижим коефицијентом месечно, у висини разлике плате коју је остваривао пре распоређивања и плате коју остварује на новом радном месту.

Дужа или тежа болест, односно тежа повреда у смислу става 1. тачка 1) овог члана постоји ако је запослени због спречености за рад услед болести, односно повреде, одсутан са рада најмање 30 дана непрекидно.

Право из става 1. овог члана запослени не остварује за чланове уже породице који остварују примања из радног односа, односно по основу рада у тренутку подношења захтева, односно који примају новчану накнаду за туђу негу и помоћ или примају пензију која је већа од најнижег износа пензије.

Члановима уже породице у смислу овог члана, сматрају се брачни или ванбрачни партнер, деца, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ запосленог.

Солидарна помоћ у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1)5) овог члана признаје се на основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету Републике Србије, а највише до висине три просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Солидарна помоћ у случају утврђеном у ставу 1. тачка 6) овог члана признаје се породици и остварује се, по захтеву члана породице који се подноси у року од 90 дана од дана када је наступио основ за исплату солидарне помоћи, највише до висине две просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Породицу у смислу става. 6 овог члана чине брачни и ванбрачни партнер, деца, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ.

У случају да су оба родитеља запослена у државним органима, право из става 1. тачка 8) овог члана, остварује мајка детета.

У случају да је више чланова уже породице запослено у државним органима, право на солидарну помоћ за члана уже породице из става 1. тач. 1), 2), 5) и за штету из става 1. тачка 9) овог члана, остварује један запослени.

Запослени може да оствари право на солидарну помоћ, уколико право на ортопедска помагала, апарате за рехабилитацију, лекове и др. није остварено у складу са другим прописима из области обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске заштите и другим прописима.

Руководилац у складу са овим чланом одређује висину солидарне помоћи за сваку буџетску годину у складу са обезбеђеним финансијским средствима за те намене. За правосудне органе који су индиректни корисници буџета, висину солидарне помоћи одређује министарство у чијем делокругу је надлежност за обезбеђење средстава за исплату плата државних службеника и намештеника.

Право на солидарну помоћ, у складу са овим чланом остварују сви запослени код којих основ за исплату солидарне помоћи наступи почев од 22. марта 2019. године.

Запослени има право на накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, ако то право није остварено по другом основу - до висине просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике (члан 43. ПКУ5).

За запослене у студентском стандарду:

нaкнaду трoшкoвa пoгрeбних услугa у случajу смрти брaчнoг другa или дeтeтa, oднoснo члaнoвимa ужe пoрoдицe у случajу смрти зaпoслeнoг у висини трoшкoвa сaхрaнe прeмa прилoжeним рaчунимa дo нeoпoрeзивoг изнoсa,

приврeмeнe спрeчeнoсти зa рaд дужe oд три мeсeцa нeпрeкиднo у висини jeднe прoсeчнe зaрaдe у РС прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку РЗС, jeднoм у кaлeндaрскoj гoдини,

нaстaнкa трajнe тeшкe инвaлиднoсти у висини двe прoсeчнe зaрaдe у РС,

нaбaвкe мeдицинских пoмaгaлa, хируршких интeрвeнциja и нaбaвкe лeкoвa вaн пoзитивнe здрaвствeнe листe, a нajвишe у висини jeднe прoсeчнe зaрaдe у РС у тoку jeднe кaлeндaрскe гoдинe (члан 26. ПКУ6).

За запослене у предшколским установама (члан 45. ПКУ7):

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице или теже повреде запосленог;

2) набавке медицинско-техничких помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;

3) здравствене рехабилитације запосленог;

4) настанка теже инвалидности запосленог;

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;

6) помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана уже породице;

7) рођења или усвојења детета запосленог - у висини месечне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;

8) штете настале услед елементарних непогода или несрећним случајем (пожар, поплава, бујица, земљотрес, клизишта и сл.), у породичном домаћинству у коме живи запослени, уколико штета није надокнађена из одговарајућег осигурања у висини месечне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

За запослене у локалној самоуправи (члан 51. ПКУ8) за случај:

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице или теже повреде запосленог,

2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице,

3) здравствене рехабилитације запосленог,

4) настанка теже инвалидности запосленог,

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице,

6) помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана уже породице,

7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог чија је смрт наступила као последица повреде на раду или професионалног обољења - до висине месечне просечне зараде без пореза и доприноса у РС према последњем објављеном податку РЗС, а уколико деца бораве у предшколској установи послодавац је дужан да надокнади трошкове боравка у предшколској установи,

8) помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја до висине неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана,

9) рођења детета запосленог у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у РС према последњем објављеном податку РЗС,

10) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу - највише до три просечне месечне зараде у РС према последњем објављеном податку РЗС, а на основу уредне документације,

11) другу солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог у складу са мерилима прописаним општим актом послодавца и расположивим финансијским средствима.

Члановима уже породице у смислу овог члана, сматрају се брачни или ванбрачни партнер, деца, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ запосленог.

Солидарна помоћ у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1)5) овог члана признаје се на основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету органа јединице локалне самоуправе, а највише до висине три просечне месечне зараде без пореза и доприноса у РС према последњем објављеном податку РЗС.

Солидарна помоћ у случају утврђеном у ставу 1. тачка 6) овог члана признаје се породици и остварује се, по захтеву члана породице који се подноси у року од 90 дана од дана када је наступио основ за исплату солидарне помоћи, највише до висине две просечне месечне зараде без пореза и доприноса у РС према последњем објављеном податку РЗС.

Породицу у смислу става 7. овог члана чине брачни и ванбрачни партнер, деца, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ.

Породица има право у случају смрти запосленог на накнаду оних трошкова погребних услуга који су прописани актом о трошковима локалног комуналног погребног предузећа у месту сахране.

Накнада трошкова остварује се на основу уредне документације, у висини приложених оригиналних рачуна, а највише до висине просечне месечне зараде у РС без пореза и доприноса према последњем објављеном податку РЗС. (члан 52. ст. 1. и 2, ПКУ8).

За запослене у високом образовању (члан 23. ПКУ9) за случај:

- настанка трајне тешке инвалидности у висини две просечне плате, једном у току календарске године,

- привремене спречености за рад услед болести или повреде на раду дуже од три месеца - у висини једне просечне плате, једном у току календарске године,

- набавке медицинских помагала, хируршких интервенција и набавке лекова ван позитивне здравствене листе - у висини једне просечне плате, једном у току календарске године.

Просечном платом сматра се просечна плата по запосленом остварена у установи у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи или исплате јубиларне награде, односно просечна зарада у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику у моменту исплате солидарне помоћи, ако је то повољније по запосленог.

За остале: у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника као и дуже или теже болести, здравствене рехабилитације, теже инвалидности запосленог или члана породице и сл. износ који послодавац уреди својим колективним уговором или општим актом.

Накнада штете због повреде на раду или професионалног обољења

За запослене у здравственим установама у висини утврђеној колективним уговором код послодавца (члан 104. ПКУ1).

Неопорезиво у целини
(члан 9. став 1. тачка 8)).

За запослене у ООСО у висини утврђеној општим актом у складу са одобреним финансијским планом Организације (члан 5. Уредба ООСО).

За запослене у основним, средњим школама и домовима ученика у висини утврђеној законом (члан 30. ПКУ4).

За запослене у предшколским установама у складу са законом
(члан 43. ПКУ7).

За запослене у установама социјалне заштите у складу са овим уговором односно општим актом послодавца. (члан 67. ПКУ3).

 

Помоћ за оштећену и уништену имовину

У складу са одредбама ПКУ или општег акта послодавца

Неопорезиво у целини

(члан 9. став 1. тачка 10)).

Јубиларне награде

Према одредбама члана 17. и 45. Закона о буџету РС за 2021. годину (Сл. гл. РС, бр. 149/20 i 40/21)
обрачун и исплата јубиларних награда
дозвољена је у 2021. години

За запослене у здравственим установама (члан 104. ПКУ1):

за 10 година у радном односу 50% просечне плате,

за 20 година у радном односу 1 просечна плата,

за 30 година у радном односу 1,5 просечна плата,

за 35 година у радном односу 2 просечне зараде и

за 40 година у радном односу 3 просечне зараде у РС из децембра 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неопорезиво до износа од 26.991 дин. (члан 18. став 1. тачка 9)). Преко овог износа плаћа се порез од 10%, без плаћања доприноса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неопорезиво до износа од 26.991 дин. (члан 18. став 1. тачка 9)). Преко овог износа плаћа се порез од 10%, без плаћања доприноса.

 

 

 

 

 

 

 

За запослене у ООСО (члан 9. Уредба ООСО):

за 10, 20, 30 и 35 година проведеног у радном односу у висини 70% просечне зараде у РС.

За запослене у установама културе (члан 30. ПКУ2):

за 10 година рада проведеног у радном односу, једна плата,

за 20 година рада проведеног у радном односу, две плате,

за 30 година рада проведеног у радном односу, три плате,

за 35 година рада проведеног у радном односу, три и по плате.

Под платом се сматра просечна месечна плата запосленог, односно запослених у установи, односно просечна зарада у РС према последњем објављеном податку РЗС, у претходних 12 месеци који претходе месецу у којем се исплаћује јубиларна награда, у зависности шта је повољније за запосленог.

За запослене у установама социјалне заштите (члан 68. ПКУ3):

за 10 година рада проведних у радном односу у установи социјалне заштите 50% просечне зараде,

за 20 година рада проведених у радном односу у установи социјалне заштите једна просечна зарада,

за 30 година рада проведених у радном односу у установи социјалне заштите - једна и по посечна зарада,

    за 35 година рада проведених у радном односу у установи социјалне заштите - две просечне зараде (од 1.1.2020.)

Под просечном зарадом сматра се просечна зарада у РС према последњем објављеном податку РЗС.

За запослене у основним, средњим школама и домовима ученика (члан 31. ПКУ4):

пола просечне плате за 10 година рада оствареног у радном односу,

једна просечна плата за 20 година рада оствареног у радном односу,

једна и по просечна плата за 30 година рада оствареног у радном односу,

две просечне плате за 35 година рада проведених у радном односу

-          две и по просечне плате за 40 година рада проведених у радном односу

Просечна плата је просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у РС у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, према последњем објављеном податку РЗС , ако је то повољније по запосленог (члан 29. став 3. ПКУ4).

За државне службенике и намештенике (члан 46. ПКУ5):

1) За 10 година рада у радном односу у висини месечне просечне зараде без пореза и доприноса;

2) За 20 година рада у радном односу у висини новчане награде из тачке 1) овог става увећане за 30%;

3) За 30 година рада у радном односу у висини новчане награде из тачке 2) овог става увећане за 30%;

4) За 35 година рада у радном односу у висини новчане награде из тачке 3) овог става увећане за 30%.

5) За 40 година рада у радном односу у висини новчане награде из тачке 4) овог става увећане за 30%.

Просечна зарада је просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у РС према последњем објављеном податку РЗС

За запослене у студентском стандарду за (члан 26. ПКУ6):

10 година рада оствареног у радном односу пола просечне плате,

20 година рада оствареног у радном односу једну просечну плату,

30 година рада оствареног у радном односу једну и по просечну плату и

35 година рада оствареног у радном односу две просечне плате

Просечна плата је плата запосленог остварена у установи у претходном месецу, односно просечна зарада по запосленом у РС према последњем објављеном податку РЗС, ако је то за запосленог повољније.

За запослене у прешколским установама (члан 44. ПКУ7):

1) за 10 година рада у радном односу - 50% просечне плате;

2) за 20 година рада у радном односу - једна просечна плата;

3) за 30 година рада у радном односу - једна и по просечна плата;

4) за 35 година рада у радном односу - две просечне плате;

Под просечном платом, подразумева се просечна плата запосленог, са припадајућим порезима и доприносима које падају на терет запосленог, остварена у претходна три месеца који претходе месецу стицања права на јубиларну награду, односно просечна зарада у Републици Србији, са припадајућим порезима и доприносима које падају на терет запосленог, у претходном месецу у односу на месец стицања права на јубиларну награду, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то повољније по запосленог.

За запослене у локалној самоуправи за (члан 50. ПКУ-8):

1) За 10 година рада у радном односу - у висини месечне просечне зараде без пореза и доприноса,

2) За 20 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 1) овог става увећане за 30%,

3) За 30 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 2) овог става увећане за 30%,

4) За 35 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 3) овог става увећане за 30%,

5) За 40 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 4) овог става увећане за 30%.

Под просечном зарадом се подразумева просечна месечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у РС према објављеном податку органа РЗС, за последњи месец у претходној календарској години у односу на календарску годину у којој се јубиларна награда остварује,

За запослене у високом образовању (члан 23. ПКУ9):

- пола просечне плате - за 10 година рада,

- једне просечне плате - за 20 година рада,

- једне и по просечне плате - за 30 година рада.

Просечном платом сматра се просечна плата по запосленом остварена у установи у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи или исплате јубиларне награде, односно просечна зарада у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику у моменту исплате јубиларне награде, ако је то повољније по запосленог.

За остале према члану 120. Закона о раду: Висину јубиларне награде послодавац уређује општим актом односно уговором о раду.

Друга примања

За запослене у здравственим установама (чл. 104. и 106а ПКУ1):

деци запослених до 15 година старости припада право на пригодан поклон за Нову годину до неопорезивог износа.

 

 

 

Поклони деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића неопорезиви су у износу до 13.497 динара годишње по једном детету, према члану 18. став 1. тачка 8)).

За запослене у ООСО (члан 6. Уредба ООСО):

деци запослених до 15 година живота припада право на поклон за Божић и Нову годину у висини неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана утврђеној општим актом или уговором о раду организације.

За запослене у установама културе (члан 32. ПКУ2):

деци запослених до 15 година старости припада право на пригодан поклон за Нову годину у складу са одлуком послодавца, до износа неопорезованог дела, најкасније до 31. децембра текуће године, уз претходно прибављено мишљење синдиката.

За запослене у установама социјалне заштите (члан 70. ПКУ3):

деци запослених до 12 година старости припада право на пригодан поклон за Нову годину у складу са одлуком послодавца, а уз претходно прибављено мишљење синдиката, до неопорезивог износа.

За запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (члан 32. ПКУ4):

послодавац може да, у складу са својом одлуком, из сопствених прихода, уз претходно прибављено мишљење синдиката, обезбеди деци запослених до 15 година старости пригодни поклон за Нову годину.

За државне службенике и намештенике (члан 49. ПКУ5):

- послодавац је обавезан да обезбеди деци запосленог, старости до 15 година живота поклон за Нову годину новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Право из става 1. овог члана обезбеђује се и деци лица које је радно ангажовано по основу уговора ван радног односа у државном органу најмање три месеца са прекидима или непрекидно у календарској години у којој се обезбеђује ово право и ако је у уговорном односу на дан остваривања овог права.

За запослене у студентском стандарду (члан 26. ПКУ6):

послодавац може из сопствених прихода или из средстава буџета, ако су обезбеђена за ту намену да исплати деци запослених до 11 година старости поклон за Нову годину до неопорезивог износа који је предвиђен Законом о порезу на доходак грађана.

За запослене у предшколским установама (члан 43. ПКУ7):

Деци запослених старости до 15 година живота припада право на поклон за Нову годину у вредности до неопорезивог износа који је прописан законом којим се уређује порез на доходак грађана.

За запослене у локалној самоуправи (члан 49. ПКУ8):

Послодавац је дужан да обезбеди деци запосленог до 15 година живота поклон за Нову годину - новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана, у висини утврђеној општим актом.

Право из става 1. овог члана обезбеђује се и деци лица које је радно ангажовано по основу уговора ван радног односа код послодавца најмање три месеца са прекидима или непрекидно у календарској години у којој се обезбеђује ово право и ако је у уговорном односу на дан остваривања овог права.

За остале: деци запослених до 15 година старости припада право на новогодишњи поклон у висини утврђеној општим актом правног лица.

Стипендије и кредити ученицима средњих школа и студентима

У складу са Законом о ученичком и студентском стандарду
(Сл. гл. РС бр. 55/1310/18 члан 3.)

Неопорезиво у месечном износу до 41.381 динара (члан 9. став 1. тачка 12)).

Преко неопорезивог износа плаћа се порез од 20% (члан 85. став 1. тачка 12) и став 3.).

Накнада за исхрану хранарина спортистима аматерима

У складу са Законом о спорту (Сл. гл. РС бр. 10/16).

Накнада за исхрану хранарина неопорезиво 13.497 динара (члана 9.став 1. тачка 13)).

Преко неопорезивог износа плаћа се порез од 20% (члан 85. став 1.тачка 12)).

Помоћ за набавку зимнице, огрева и уџбеника

За запослене у здравственим установама у висини и у складу са општим актом у установи (члан 109. ПКУ1).

 

Зајам за набавку зимнице, огрева и уџбеника

За запослене у социјалној заштити: до једне просечне месечне зараде по запосленом у РС према последњем објављеном податку РЗС (члан 72. ПКУ3): 132.372 динара

 

 [1] Према Одлуци Уставног суда бр. Уж-6583/2012 висина основице за обрачун отпремнине је везана за исплаћену, што значи нето зараду, која запосленом припада након уплате пореза и доприноса из бруто зараде, а не обрачунату зараду односно бруто вредност, у смислу члана 105. став 2. Закона о раду.

[2] Према Мишљењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, бр. 011-00-7/30 /2015-02 од 4.3.2015. године: ...Имajући у виду члaн 105. стaв 2. Зaкoнa, пoд зaрaдoм у смислу нaвeдeнoг члaнa, смaтрa сe зaрaдa кoja сaдржи пoрeз и дoпринoсe кojи сe плaћajу из зaрaдe. Oснoвицa зa oбрaчун oтпрeмнинe je oбрaчунaтa, a нeисплaћeнa (брутo) зaрaдa кojу je зaпoслeни oствaриo зa прeтхoднa три мeсeцa, a кojу je пoслoдaвaц биo дужaн дa исплaти, нajкaсниje дo крaja мeсeцa зa прeтхoдни мeсeц.