ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РС У 2018. ГОДИНИ

 (Ажурирано 26.7.2018)

 

Месец
у 2018.

Бруто зарада

Нето зарада

„Службени
гласник РС”

Износ

Индекс

(ланчани)

Износ

Индекс

(ланчани)

Јануар

69.218

102,2

50.048

102,7

25/30.3.2018.

Фебруар

66.084

95,5

47.819

95,5

31/27.4.2018.

Март

68.251

103,3

49.400

103,3

39/25.5.2018.

Април

67.901

99,5

49.117

99,4

49/27.6.2018.

Мај

69.684

102,6

50.377

102,0

57/25.7.2018.

Напомена:

1) Републички завод за статистику је на сајту издао саопштење да податке о износу просечне зараде у привреди неће објављивати од јануара 2011. године, због хармонизације званичне ста­тистике са ме­ђу­на­род­ним стан­дардима. До измене одредаба посебних колективних уговора при­мењује се податак о просечној заради у привреди Републике Србије за децембар 2010. године (бруто зарада – 51.165 и нето зарада – 37.020).

2) Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења Републичког завода за статистику о про­сеч­ним зарадама ће се од 2018. године објављивати 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. Просечне зараде за јун биће објављене 24. августа 2018. године.

3) Да би се обезбедила упоредивост података приликом рачунања индекса, подаци за 2017. годину добијени су из истог извора и на исти начин као и подаци за 2018. годину.

 

МИНИМАЛНА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

(Ажурирано 27.12.2017)

 

Месец

Износ минималне нето зараде
по радном часу

Број могућих радних часова

Нето износ

Бруто износ

Јануар

143,00 динара

184

26.312

35.395,14

Фебруар

160

22.880

30.499,28

Март

176

25.168

33.763,19

Април

168

24.024

32.131,24

Мај

184

26.312

35.395,14

Јун

168

24.024

32.131,24

Јул

176

25.168

33.763,19

Август

184

26.312

35.395,14

Септембар

160

22.880

30.499,28

Октобар

184

26.312

35.395,14

Новембар

176

25.168

33.763,19

Децембар

168

24.024

32.131,24