ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РС У 2021. ГОДИНИ

(Aжурирано 26.4.2021. године)

Месец

Бруто зарада

Нето зарада

Службени
гласник РС

Износ

Индекс

(ланчани)

Износ

Индекс

(ланчани)

Јануар

87.058

95.8

63.109

95.5

30/26.3.2021.

Фебруар

85 864

98,6

 62 280

98,7

Саопштење РЗС од 26.4.2021. године

Напомена: Просечне зараде за март 2021. биће објављене 25. маја 2021. године.

 

 

 

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РС У 2020. ГОДИНИ

 

Месец

Бруто зарада

Нето зарада

Службени
гласник РС

Износ

Индекс

(ланчани)

Износ

Индекс

(ланчани)

Јануар

82.836

100,7

59.941

100,3

42/25.3.2020.

Фебруар

80.288

96,9

58.132

97,0

62/29.4.2020.

Март

82.320

102,5

59.681

102,7

77/26.5.2020.

Април

81.486

99,0

58.932

98,7

91/26.6.2020.

Мај

81 464

100,0

58 892

99,9

102/24.7.2020.

Јун

82.572

101,4

59.740

101,4

110/26.8.2020.

Јул

83.016

100,5

60.029

100,5

118/25.9.2020

Август

80.901

97,5

58.513

97,5

128/26.10.2020.

Септембар

82.515

102,0

59.698

102,0

144/27.11.2020.

Октобар

83.106

100,7

60.109

100,7

156/ 25/12/2020.

Новембар

84 201

101,3

60 926

101,4

6/12/2/2021.

Децембар

90.849

107,9

66.092

108,5

Саопштење РЗС од 25.1.2021. године

 

 

 

 

 

Напомена: Просечне зараде за јануар 2021. биће објављене 25.марта 2021. године

 

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РС У 2019. ГОДИНИ

  

Месец 

Бруто зарада

Нето зарада

Службени 
гласник РС

Износ

Индекс

(ланчани)

Износ

Индекс

(ланчани)

Јануар

75.296

104.3

54.521

104,1

30/19

Фебруар

72.350

96.1

52.426

96,2

30/19.

Март

74.755

103.3

54.271

103,5

36/19

Април

75.441

100,9

54.645

100,7

46/19

Мај

76.511

101,4

55.380

101,3

54/19

Јун

74.009

96,7

53.633

96,8

60/19

Јул

76.056

102.8

     55.042

102,6

69/19

Август

74.768

98,3

54.115

98,3

76/19

Септембар

74.160

99,2

53.698

99,2

83/19

Октобар

76.096

102,6

55.065

102,5

93/19

Новембар

77.879

102,3

56.331

102,3

6/20

Децембар

82.257

105,6

     59.772

106.1

16/20

 

 

 

 

 

MИНИМАЛНА ЗАРАДА У 2021. ГОДИНИ

(Ажурирано 28.12.2020)

 

 

Месец

Износ минималне
нето зараде
по радном часу

Број могућих радних часова

Нето износ

Јануар

183,93 динара

168

30.900,24

Фебруар

160

29.428,80

Март

184

33.843,12

Април

176

32.371,68

Мај

168

30.900,24

Јун

176

32.371,68

Јул

176

32.371,68

Август

176

32.371,68

Септембар

176

32.371,68

Октобар

168

30.900,24

Новембар

176

32.371,68

Децембар

184

33.843,12

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануардецембар 2021. године износи 183,93 динара (нето), по радном часу (Сл.гл.РС бр.116/20).

 

 

 

.

MИНИМАЛНА ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

 

 

Месец

Износ минималне
нето зараде
по радном часу

Број могућих радних часова

Нето износ

Бруто износ

Јануар

172,54 динара

184

31.747,36

42.963,42

Фебруар

160

27.606,40

37.056,21

Март

176

30.367,04

40.994,35

Април

176

30.367,04

40.994,35

Мај

168

28.986,72

39.025,28

Јун

176

30.367,04

40.994,35

Јул

184

31.747,36

42.963,42

Август

168

28.986,72

39.025,28

Септембар

176

30.367,04

40.994,35

Октобар

176

30.367,04

40.994,35

Новембар

168

28.986,72

39.025,28

Децембар

184

31.747,36

42.963,42

Децембар

183,93 динара

184

33.843,12*)

-*)

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануардецембар 2020. године износи 172,54 динара (нето), по радном часу (Сл.гл.РС бр.65/19).

*) Уколико се плата за децембар 2020. године исплаћује у јануару 2021. године. Бруто износ ће бити познат након усвајања измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана.