ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Закон о јавним набавкама, објављен у Службеном гласнику РС број 91/19 ступио је на снагу 1. јануара 2020. године, а примењује се од 1. јула 2020. године

Прагови до којих се закон не примењује

Година

Процењена вреедност набавке

Предмет набавке

2023.

-  процењена вредност мања од 1.000.000 динара

-  процењена вредност мања од 3.000.000 динара

-  набавку добара, услуга и спровођење конкурса за дизајн

-  набавку радова

2023.

-  процењена вредност мања од 15.000.000 динара

-  процењена вредност мања од 650.000.000 динара

-  набавку добара, услуга и спровођење конкурса за дизајн за потребе дипломатских мисија, дипломатско-конзуларних представништава и обављање других активности Републике Србије у иностранству

-  на набавку радова за те потребе

2023.

-  процењена вредност мања од 15.000.000 динара

-  процењена вредност мања од 20.000.000 динара

-  када набавку спроводи јавни наручилац,

-  када набавку спроводи секторски наручилац

У складу са вредностима прагова које објављује Европска комисија у Службеном листу Европске уније, министарство надлежно за послове финансија објављује одговарајуће вредности прагова у динарима које објављује у Службеном гласнику Републике Србије и на својој интернет страници