СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


23.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС“, број 90 од 20.12.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 117 од 29.11.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 118 од 3.12.2019. и
- „Службени лист Града Новог Сада“, број 59 од 13.12.2019. године.

ВЕСТИ


Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2020. години
Министарство културе и информисања расписало је конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2020. години.
Право учешћа на овом конкурсу имају установе и друга правна лица регистрована за послове заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности, коjи ове послове обављаjу као своjу претежну делатност, на основу закона и других прописа коjима се регулише заштита културног наслеђа и библиотечко-информациона делатност.
Право учешћа на овом конкурсу немају установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.
Конкурс је отворен од 21. децембра 2019. године до 21. јануара 2020. године.
Детаљније информације можете видети овде.


________________________________________________
20.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору којим се детаљније уређују: контролно окружење, управљање ризицима, контролне активности, информације и комуникација, праћење и процена система, као и управљачка одговорност, почиње да се примењује од 26.12.2019. године.
Руководиоцу корисника јавних средстава, се поред осталог уређује и обавеза успостављања система за управљање неправилностима, као битног чиниоца управљачке одговорности и једног од кључних делова система финансијског управљања и контроле.
Правилником се уређује новина у годишњем извештавању о систему финансијског управљања и контроле, која ће бити у примени од 1.1.2021. године, а која се састоји од обавезе руководиоца корисника јавних средстава да уз годишњи извештај достави и потписану изјаву о интерним контролама, којом потврђује ниво усклађености система финансијског управљања и контроле у односу на међународне стандарде интерне контроле.

Детаљније у комплету часописа бр. 2/20.


ВЕСТИ


Обавештење о исплати отпремнина за одлазак у пензију у 2020. години
Министарству државне управе и локалне самоуправе нису одобрена средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију органима, организацијама и службама Владе, чијим запосленима су отпремнине за одлазак у пензију исплаћиване из буџета овог министарства у 2019. години и претходним годинама.
У складу са наведеним Министарство државне управе и локалне самоуправе неће вршити исплату отпремнина за одлазак у пензију у 2020. години, осим државним службеницима и намештеницима запосленим у овом министарству.
Исплата отпремнина за одлазак у пензију у 2019. години, на основу примљених захтева, вршиће се до краја 2019. године, у складу са роковима за извршење буџета Републике Србије.
Министарство државне управе и локалне самоуправе примаће захтеве за исплату отпремнина за одлазак у пензију за 2019. годину, најкасније до 25. децембра 2019. године.

Детаљније можете прочитати >овде


________________________________________________
19.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС“, број 89 од 18.12.2019,
- „Службени лист АП Војводине“, број 52 од 11.12.2019. и
- „Службени лист Града Новог Сада“, број 58 од 12.12.2019. године.

Уредбом о интерном тржишту рада државних органа уређује се интерно тржиштe рада, учесници, појам и садржај Евиденције интерног тржишта рада државних органа, начин вођења Евиденције и обезбеђивање података потребних за упис у Евиденцију и обезбеђивање функционисања интерног тржишта рада.
Учесници на интерном тржишту рада су државни органи, државни службеници у свим државним органима, као и службеници у органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, органима градских општина и службама и организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине.
Уредба ступа на снагу 21. децембра 2019, а примењује се од 1. јануара 2020. године.

Правилником о садржају базе капиталних пројеката је уређен садржај базе коју води Министарство финансија. Овлашћени предлагачи, односно надлежни директни буџетски корисници имају обавезу да из редова запослених именују координатора, који ће имати овлашћење за унос података о капиталним пројектима на нивоу корисника буџетских средстава и пружање свих информација о капиталним пројектима лицима запосленим у Министарству финансија.
Садржај базе прописан овим правилником примењиваће се до успостављања информационог система за базу капиталних пројеката, након чега ће се садржина базе уредити на другачији начин.
Правилник ступа на снагу 20.12.2019. године, а примењиваће се од 24.1.2020. године.

Детаљније у комплету часописа бр. 2/20.

ВЕСТИ


Ускоро расписивање Конкурса за стипендирање студената у Републици Србији
Фонд за младе таленте Републике Србије усвојио је одлуку о расписивању Конкурса за стипендирање до 950 студената завршне године основних академских студија и до 460 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 2019/20. годину.
Конкурс ће бити расписан до краја децембра 2019. године.

________________________________________________
18.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Данас нема објављених службених гласила.

Јавна расправа о Нацрту закона о културном наслеђу и Нацрту закона о делатности непокретних добара спроводи се у периоду до 9. јануара 2020. године, након чега ће Министарство културе и информисања анализирати примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о нацртима закона. Извештај ће бити објављен на сајту Министарства и порталу е- Управе.
Детаљније информације можете видети овде.

ВЕСТИ


Е-уверења Пореске управе без плаћања административних такси
Пореска управа Републике Србије обавестила је јавност и пореске обвезнике да се, након измене Закона о републичким административним таксама, почев од 14.12.2019. године, не плаћа такса за издавање уверења Пореске управе електронским путем, аутоматским преузимањем података из евиденције Пореске управе путем средстава електронске комуникације.
На основу електронски поднетих захтева преко портала Пореске управе е-Порези могу се добити уверења о плаћеним обавезама на свим уплатним рачунима јавних прихода, уверења о плаћеним доприносима за здравствено осигурање, уверења о плаћеном порезу на додату вредност и уверења о плаћеним порезима и доприносима по одбитку, такође у електронском облику.

________________________________________________
17.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема објављених службених гласила.

ВЕСТИПосао за 100 најбољих лекара и 250 медицинских сестара
Сто најбољих дипломаца медицинских факултета и 250 најбољих матураната средњих медицинских школа ове седмице биће примљени у радни однос у здравственим установама у Србији. Млади лекари истовремено добијају и специјализацију и докторске студије о трошку државе.

Фонд за младе таленте доделио 430 стипендија за студије у иностранству
На седници Фонда за младе таленте донета је Одлука о усвајању Листе добитника стипендије по Конкурсу за стипендирање најбољих студената студија другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) и на водећим светским универзитетима за школску 2019/20. годину.
На овогодишњи конкурс Фонда пријавило се 464 кандидата, а 430 кандидата се налази на Листи добитника стипендије, док 34 кандидата не испуњавају један или више услова Конкурса и/или имају непотпуну документацију.

________________________________________________
16.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен je „Службени гласник РС“, број 88 од 13.12.2019. године.

ВЕСТИ


Обвезницима ЛПА портала омогућено преузимање налога за уплату
Свим обвезницима који користе Портал ЛПА (Јединствени информациони систем локалне пореске администрације) путем упита стања омогућено је преузимање налога за уплату у форми pdf документа спремног за штампу, као и xml документа спремног за учитавање у књиговодствене програме.
Опција преузимања налога за уплату доступна је на странци упита стања обвезника, у опцији плаћања обавеза, где је могуће изабрати аналитичке рачуне за које обвезник жели преузимање налога за уплату. Након избора рачуна, довољно је изабрати жељени формат - pdf или xml кликом на одговарајући линк и документ са налозима за уплату биће преузет са Портала.
Pdf документ се може користи за уплату обавеза на шалтеру банке или поште, док xml документ садржи све неопходне елементе за формирање налога за уплату и предвиђен је за даљу програмску обраду у корисничким апликацијама.

________________________________________________
13.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављенa су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС“, број 87 од 12.12.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 110 од 21.11.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 114 од 29.11.2019,
- „Службени лист Града Београда“, број 115 од 29.11.2019. и
- „Службени лист Града Београда“, број 116 од 29.11.2019. године.

________________________________________________
12.12.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављенa су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС – Међународни уговори, број 15 од 11.12.2019. и
- Службени лист Града Новог Сада, број 57 од 9.12.2019. године.

ВЕСТИ


Пореска управа објавила спискове највећих дужника
Пореска управа Републике Србије објавила је спискове највећих пореских дужника, односно обавештење о износу пореског дуга пореских обвезника, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, закључно са 30.11.2019. године, и то за следеће категорије:
- Правна лица-активни,
- Правна лица-стечај,
- Правна лица-одузет ПИБ
- Предузетнике.
Детаљније можете прочитати овде.

Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи
Меморандум о наставку сарадње у пружању пакета подршке области управљања људским ресурсима у 50 градова и општина у Србији, у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи”, потписан је на годишњој скупштини Сталне конференције градова и општина. Циљ је да се осигура највиши степен пружања услуга грађанима и привреди.

Референтна каматна стопа задржана на нивоу од 2,25%
На данашњој седници Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,25%.
Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи одржаће се 9. јануара 2020. године.

Индекси потрошачких цена за новембар 2019. године
Према саопштењу РЗС бр. 338 од 12.12.2019. године, цене производа и услуга личне потрошње у новембру 2019. године, у односу на октобар 2019. године, у просеку су више за 0,2% (индекс 100,2). Потрошачке цене у новембру 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,5%, (индекс 101,5). Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у новембру 2019. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Образовање (0,7%), Одећа и обућа (0,5%), Ресторани и хотели (0,4%), у групама Храна и безалкохолна пића и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по 0,3%) и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Рекреација и култура (за по 0,1%). Пад цена је забележен у групама Транспорт, Алкохолна пића и дуван и Здравство (за по -0,1%).
Индекси потрошачких цена за децембар биће објављени 13.01.2020. године.

________________________________________________

У току ...
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 1/2020


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
Број 1/2020


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Број 1/2020


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42